REGULAMENT din 19 aprilie 2013 de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare regulament, stabileşte metodologia şi procedurile de organizare şi funcţionare ale forurilor de conducere, ale comisiilor de specialitate şi ale structurilor administrative ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, precum şi competenţele administrativ-funcţionale ale acestora în raport cu atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare.
(2)Regulamentul stabileşte procedura obţinerii atestatului de liberă practică eliberat de către Comitetul director al Colegiului, denumit în continuare Comitetul director, precum şi procedura înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog,
Art. 2
Prezentul regulament, elaborat potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, stabileşte metodologia unică de desfăşurare a activităţii în cadrul Colegiului.
CAPITOLUL II: Semnificaţia unor termeni
Art. 3
(1)În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi au următorul înţeles:
a)autoritatea română competentă pentru profesia de psiholog/autoritatea de reglementare pentru profesia de psiholog este Colegiul, în condiţiile legislaţiei specifice;
b)comisii de specialitate - comisiile aplicative şi celelalte comisii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, raportat la dispoziţiile art. 35 alin. (2) din lege;
c)conducerea operativă - activitatea specifică de consultare acordată de persoanele prevăzute la art. 40 din lege forurilor de conducere ale Colegiului, la solicitarea expresă a Comitetului director sau a preşedintelui acestuia;
d)structura de suport - cuprinde departamentele cu caracter administrativ, economic şi juridic care deservesc activitatea Colegiului, aflate în subordinea Comitetului director, conduse de către preşedintele acestuia.
(2)În înţelesul prezentului regulament, ceilalţi termeni utilizaţi în text sunt definiţi potrivit dispoziţiilor actelor normativa care reglementează exercitarea profesiei de psiholog în România.
CAPITOLUL III: Competenţele Colegiului
Art. 4
(1)Colegiul este constituit ca organizaţie profesională a psihologilor români, cu rol de reprezentare şi ocrotire a intereselor profesiei de psiholog, cu atribuţii de autoritate de reglementare unică pentru profesia de psiholog, competentă în domeniul reglementării profesiei de psiholog, recunoaşterii formării profesionale şi a calificărilor profesionale, respectiv a furnizorilor de servicii psihologice, având ca atribuţii principale organizarea şi autoreglementarea profesiei de psiholog, precum şi furnizarea serviciilor psihologice în România, în condiţiile legii.
(2)Calitatea de membru al Colegiului este compatibilă cu calitatea de membru în formele de asociere cu caracter ştiinţific sau profesional, fără a fi asimilată acestora, în condiţiile legii.
(3)În organizarea exercitării profesiei de psiholog în România, Colegiul are următoarele competenţe specifice:
a)întreprinde toate măsurile în vederea asigurării respectării cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog în condiţiile legii şi adoptă acte administrative cu caracter normativ, în condiţiile legii;
b)reglementează şi detaliază conţinutul serviciilor psihologice, emite ghiduri de bune practici şi stabileşte condiţiile de realizare a activităţilor psihologice în România, în vederea instituirii de standarde de calitate a serviciilor psihologice;
c)reglementează şi detaliază competenţele profesionale ale psihologilor, instituind un cadru de promovare şi de dezvoltare a competenţelor profesionale;
d)instituie şi promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog, soluţionează cererile cu caracter deontologic şi profesional, putând aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
e)reprezintă profesia de psiholog şi interesele membrilor săi în faţa autorităţilor publice şi administrative, a entităţilor naţionale de drept public şi privat, precum şi în faţa organismelor profesionale internaţionale;
f)atestă, suspendă şi retrage dreptul de liberă practică al psihologilor, stabileşte condiţiile de organizare şi funcţionare pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog, înregistrează, suspendă şi radiază formele independente de exercitare a profesiei de psiholog şi structurile de psihologie, prin gestionarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;
g)adoptă norme de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, eliberează avizul pentru metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi modul de utilizare a acestora;
h)avizează profesional furnizorii şi programele de formare profesională complementară şi continuă pentru profesia de psiholog, propune instituţiilor abilitate cursuri şi alte forme de educaţie permanentă în domeniul psihologiei, în condiţiile legii;
i)elaborează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, proiecte de modificare şi completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, denumite în continuare norme metodologice;
j)întocmeşte, actualizează şi face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;
k)mediază litigiile dintre psihologii cu drept de liberă practică, dintre aceştia şi beneficiarii serviciilor psihologice, precum şi dintre psihologi şi angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog;
l)sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog;
m)adoptă hotărâri pentru stabilirea nivelului taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu, precum şi al cotizaţiei anuale a membrilor;
n)adoptă norme privind controlul, îndrumarea şi monitorizarea modului de exercitare a profesiei de psiholog şi realizează controlul şi îndrumarea profesională, în condiţiile legii;
o)promovează psihologia ca ştiinţă, profesia de psiholog şi serviciile psihologice.
Art. 5
(1)În îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Colegiului, forurile de conducere emit hotărâri şi, după caz, dispoziţii în condiţiile legii, în domeniile de competenţă.
(2)Actele administrative cu caracter normativ aprobate de către Convenţia naţională a Colegiului, care au obţinut în mod obligatoriu avizul juridic de legalitate cu caracter consultativ, eliberat de către Departamentul juridic şi de comunicare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3)În cazul unui aviz juridic negativ, forul emitent hotărăşte în următoarea şedinţă.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii generale privind organizarea şi funcţionarea forurilor de conducere ale Colegiului
Art. 6
(1)Forurile de conducere ale Colegiului menţionate la art. 25 din lege reprezintă organele competente în realizarea atribuţiilor Colegiului, cu rol de reprezentare şi protecţie a intereselor profesiei de psiholog, respectiv de autoritate română competentă şi de reglementare pentru profesia de psiholog, în condiţiile legii.
(2)Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale Colegiului şi funcţionării acestora se realizează potrivit procedurilor aprobate prin hotărâre a Consiliului Colegiului, în condiţiile legii.
Art. 7
(1)Forurile de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezenţa a două treimi din numărul total al membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
(2)În cazul în care la prima convocare a şedinţei condiţia de cvorum prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, preşedintele Colegiului convoacă şedinţa la o nouă dată, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primei convocări.
(3)La cea de a doua convocare, şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.
(4)Documentele supuse dezbaterii şi, după caz, aprobării sunt comunicate participanţilor şi altor persoane interesate cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.
(5)În cazul hotărârilor Comitetului director sau ale Consiliului Colegiului în care votul este deschis, acesta va putea fi exprimat printr-un sistem on-line sau printr-un alt sistem electronic securizat, în cadrul şedinţelor statutare, potrivit unei metodologii adoptate prin hotărâre a Consiliului Colegiului.
Art. 8
(1)Conformitatea conţinutului actelor administrative aprobate se realizează prin procesele-verbale ale şedinţelor. Procesele-verbale ale şedinţelor, tehnoredactate, se comunică participanţilor la şedinţe şi se arhivează.
(2)Participarea membrilor la şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului reprezintă o obligaţie profesională.
(3)Membrii forurilor de conducere şi ai comisiilor, care participă la şedinţele de lucru, au dreptul la plata unor indemnizaţii.
(4)Absenţa nemotivată la mai mult de două şedinţe ale forurilor de conducere ale Colegiului reprezintă abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu pierderea mandatului de membru în forul de conducere, constatată prin hotărâre a Consiliului Colegiului.
Art. 9
(1)Participarea la şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului garantează dreptul la libera exprimare, în condiţiile respectării ordinii de zi adoptate.
(2)Preşedintele Colegiului asigură conducerea lucrărilor şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului şi decide toate măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a acestora. Modalităţile de înscriere la cuvânt se stabilesc în cadrul şedinţei.
(3)La lucrările şedinţelor forurilor de conducere ale Colegiului poate participa şi personalul Colegiului, în calitate de experţi sau referenţi, după caz.
(4)Pentru îndeplinirea cu celeritate a atribuţiilor legale, precum şi pentru evitarea disfuncţionalităţilor în organizarea exercitării profesiei de psiholog, forurile de conducere pot mandata în mod expres şi limitativ o parte din competenţele acestora către preşedintele Colegiului, în condiţiile prezentului regulament.
CAPITOLUL V: Convenţia naţională
Art. 10
(1)Convenţia naţională este forul decizional suprem şi de conducere al Colegiului, constituit în mod exclusiv din reprezentanţii filialelor teritoriale ale Colegiului, pe baza unei norme de reprezentare, şi prezidat de către preşedintele Colegiului.
(2)Reprezentanţii filialelor teritoriale la Convenţia naţională a Colegiului îndeplinesc un mandat de 4 ani, dar care nu poate fi obţinut mai mult de două ori consecutiv. Mandatul are caracter personal şi nu poate fi transmis către o altă persoană.
(3)Reglementarea procedurilor de organizare a alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului se realizează potrivit hotărârii Comitetului director, modul de punere în aplicare şi de detaliere a acestora fiind stabilit prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului.
Art. 11
(1)Convenţia naţională se întruneşte, de regulă, o dată la 4 ani sau în sesiune extraordinară, la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Colegiului.
(2)Convenţia naţională se poate întruni şi anual, în condiţiile legii.
(3)Şedinţele Convenţiei naţionale a Colegiului sunt convocate prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, cu cel puţin 3 luni înainte de data stabilită prin hotărâre a Comitetului director.
(4)Orice decizie majoră cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România este confirmată sau adoptată de către Convenţia naţională.
Art. 12
(1)Şedinţele extraordinare ale Convenţiei naţionale se convoacă în vederea adoptării unor măsuri importante pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog, precum şi pentru aprobarea sau confirmarea actelor emise de către celelalte foruri de conducere ale Colegiului.
(2)Convocarea şedinţei extraordinare a Convenţiei naţionale se poate realiza la iniţiativa preşedintelui Colegiului sau la solicitarea majorităţii simple a Consiliului Colegiului, prin dispoziţie a preşedintelui. În cazuri excepţionale, la solicitarea majorităţii simple a Consiliului Colegiului, actul de convocare se va emite în mod obligatoriu de către acesta, în termen de 3 zile lucrătoare.
(3)Documentele supuse aprobării în şedinţă extraordinară a Convenţiei naţionale se transmit prin e-mail cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.
(4)Dispoziţiile art. 26 alin. (5) din lege, cu privire la cvorum, se aplică în mod corespunzător şi pentru şedinţa extraordinară a Convenţiei naţionale.
Art. 13
(1)Convenţia naţională are următoarele competenţe:
a)aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Colegiului Psihologilor din România, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, normele de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi modificările şi completările la acestea;
b)alege şi revocă preşedintele Colegiului şi membrii Comitetului director;
c)aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului şi alte documente;
d)validează alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului, prin intermediul unei comisii de numărare şi validare a voturilor, aleasă din rândul reprezentanţilor;
e)emite acte administrative de îndrumare şi acte administrative cu caracter normativ, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
f)emite orice alte acte normative care nu sunt reglementate în mod expres de lege în sarcina altor foruri de conducere, fiind forul suprem de decizie al Colegiului.
(2)Convenţia naţională poate adopta declaraţii şi acte de poziţie cu privire la problemele de interes pentru profesia de psiholog şi pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog în România.
CAPITOLUL VI: Consiliul Colegiului
Art. 14
(1)Consiliul Colegiului reprezintă forul de conducere cu atribuţii administrative şi organizatorice, având competenţe specifice în domeniul profesional, financiar şi deontologic, constituit din preşedinte, membrii Comitetului director şi preşedinţii filialelor teritoriale.
(2)Consiliul Colegiului se întruneşte anual şi, în mod excepţional, la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.
(3)Consiliul Colegiului adoptă hotărâri pentru membrii Colegiului în domeniile sale de competenţă.
(4)Convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Colegiului se poate realiza la iniţiativa preşedintelui Colegiului sau la solicitarea majorităţii simple a Consiliului Colegiului, prin dispoziţie a preşedintelui. În cazuri excepţionale, la solicitarea majorităţii simple a Consiliului Colegiului, actul de convocare se va emite în mod obligatoriu de către acesta, în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 15
Consiliul Colegiului are următoarele competenţe:
a)stabileşte liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog şi ale activităţii Colegiului;
b)analizează şi aprobă raportul de activitate al Comitetului director;
c)aprobă cotizaţia anuală şi nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate;
d)aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înfiinţarea de noi comisii sau restructurarea celor existente, precum şi dimensionarea financiară generală a organigramei Colegiului;
e)aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o entitate independentă;
f)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului, bilanţul contabil al Colegiului şi descarcă Comitetul director şi preşedintele Colegiului de gestiunea fondurilor;
g)adoptă hotărâri cu privire la modalitatea de gestionare a sumelor provenind din sursele de finanţare ale Colegiului, aprobând în acest sens realizarea de investiţii, înfiinţarea de depozite la unităţi financiare specializate, precum şi alte operaţiuni financiare;
h)adoptă hotărâri privind înfiinţarea de persoane juridice, inclusiv de entităţi comerciale, în vederea desfăşurării unor activităţi specifice, pentru sprijinirea activităţilor Colegiului;
i)aprobă ajutoare financiare pentru sprijinirea activităţilor ştiinţifice excepţionale sau a actelor de caritate;
j)aprobă sponsorizarea organizării unor activităţi profesionale de interes naţional pentru profesia de psiholog;
k)pentru ducerea/a îndeplinire a atribuţiilor sale prevăzute la lit. h)-j), Consiliul Colegiului poate mandata Comitetul director sau preşedintele Colegiului.
Art. 16
(1)Consiliul Colegiului este convocat înainte cu 30 de zile de data stabilită pentru organizarea şedinţei, prin dispoziţie a preşedintelui, în care vor fi prevăzute data, ora, locaţia, precum şi ordinea de zi propusă.
(2)Convocarea şedinţei Consiliului Colegiului poate fi realizată concomitent cu convocarea şedinţei Comitetului director.
CAPITOLUL VII: Comitetul director
Art. 17
(1)Comitetul director reprezintă organul profesional cu atribuţii executive al Colegiului, care realizează acţiuni directe pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog în România, precum şi pentru reglementarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor psihologice, în condiţiile legii, constituit din preşedintele Colegiului şi din membrii comisiilor Comitetului director.
(2)Comitetul director funcţionează prin şedinţe în plen şi pe comisii.
(3)Comitetul director este convocat cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea şedinţei, prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului.
(4)Comitetul director se întruneşte în plen semestrial şi, în mod excepţional, la solicitarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor care asigură conducerea operativă sau a jumătate din numărul membrilor Comitetului director, aprobată prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului,
Art. 18
(1)În scopul îndeplinirii unor atribuţii conferite prin dispoziţii legale, Comitetul director poate hotărî înfiinţarea de comisii de lucru cu caracter temporar, în condiţiile legii.
(2)Comitetul director adoptă hotărâri cu caracter profesional, normativ, deontologic şi administrativ, obligatorii pentru membrii Colegiului.
Art. 19
(1)Comitetul director are următoarele competenţe:
a)aprobă şi emite următoarele documente: atestatele de psiholog cu drept de liberă practică pentru psihologi şi alte persoane asimilate, precum şi orice act de recunoaştere a diplomelor, formărilor şi calificărilor profesionale pentru psihologi, în condiţiile legii; certificatele de înregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei, avizele de funcţionare ale structurilor de psihologie, precum şi orice alte documente prin care se certifică dreptul de liberă practică în România; avizele pentru metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică standardizate, precum şi modul de utilizare a acestora; avizele profesionale pentru programele şi modalităţile de formare profesională complementară şi/sau continuă, precum şi pentru furnizorii de formare profesională;
b)propune instituţiilor abilitate cursuri şi alte forme de educaţie permanentă în domeniul psihologiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c)elaborează proiectele următoarelor documente: Regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Colegiului, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, precum şi orice hotărâre de modificare şi/sau completare a acestuia, regulamentele de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi orice altă modificare şi/sau completare ale acestora;
d)elaborează, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, regulamentele metodologice, precum şi orice modificare şi/sau completare a acestora;
e)întocmeşte, actualizează, gestionează şi face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;
f)mediază litigiile dintre psihologi, dintre aceştia şi beneficiarii serviciilor psihologice, dintre psihologi şi orice alte persoane, precum şi dintre psihologi şi angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog;
g)desfăşoară activităţi specifice de control şi supraveghere profesională şi mandatează psihologi pentru realizarea activităţilor de control şi supraveghere profesională;
h)judecă abaterile disciplinare date în competenţa sa şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii;
i)sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog;
j)propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu, precum şi al cotizaţiei anuale de membru;
k)urmăreşte respectarea legii şi a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
l)adoptă şi emite norme privind formarea profesională a psihologilor, norme privind accesul în profesia de psiholog, norme privind competenţele profesionale ale psihologilor, precum şi alte acte administrative cu caracter normativ pentru detalierea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în vigoare.
(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, Comitetul director poate mandata în mod expres şi limitativ preşedintele Colegiului.
(3)Coordonarea procesului de analiză a cererilor date spre soluţionare Comitetului director este realizată de către preşedintele Colegiului, care soluţionează cererile date în competenţa sa sau le înaintează împreună cu documentele de susţinere comisiilor de specialitate sau forurilor de conducere, după caz.
(4)În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul director are în subordine structura de suport, condusă de către preşedintele Colegiului, organizată potrivit prezentului regulament,
CAPITOLUL VIII: Comisiile de specialitate ale Colegiului
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale
Art. 20
(1)Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt structuri cu caracter profesional, autonome decizional, aflate în subordinea Comitetului director, care desfăşoară proceduri de analiză profesională specializată, în vederea înaintării către Comitetul director a propunerilor de aprobare, amânare sau respingere a cererilor formulate, date spre soluţionare Comitetului director, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
(2)Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt următoarele:
a)comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor, Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională şi Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
b)Comisia metodologică; şi
c)Comisia de deontologie şi disciplină.
(3)Preşedintele Colegiului poate desemna din rândul membrilor comisiilor de specialitate persoanele care reprezintă Colegiul în reuniunile interne sau internaţionale, în domeniile de competenţă, la propunerea comisiilor aplicative.
Art. 21
Alegerea membrilor comisiilor de specialitate se realizează de către Convenţia naţională, potrivit procedurilor aprobate de către Comitetul director.
Art. 22
În îndeplinirea atribuţiilor specifice comisiile de specialitate elaborează propunerii şi proiecte de acte administrative, care sunt înaintate spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului, după caz.
Art. 23
(1)Reglementarea activităţilor specifice comisiilor de specialitate în cadrul procedurilor de analizare a cererilor date spre soluţionare Comitetului director se realizează prin normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, normele privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, precum şi prin alte acte administrative, aprobate prin hotărâre a Comitetului director.
(2)Reglementarea activităţilor specifice în cadrul procedurilor de înregistrare şi certificare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, precum şi de certificare a dreptului de supervizare profesională se realizează potrivit legii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului director.
(3)Reglementarea activităţilor specifice în cadrul procedurilor de înregistrare şi avizare profesională a furnizorilor de formare profesională, precum şi de avizare şi creditare a modalităţilor de formare profesională complementară şi continuă se realizează prin normele privind formarea profesională a psihologilor, aprobate prin hotărâre a Comitetului director.
(4)Activităţile specifice Comisiei de deontologie şi disciplină se realizează potrivit legii, Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi Codului de procedură disciplinară, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
(5)Activităţile specifice Comisiei metodologice se realizează potrivit Normelor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
(6)În vederea sprijinirii procedurilor de analiză demarate de către comisiile de specialitate, preşedintele Colegiului poate emite dispoziţii, în condiţiile legii.
Art. 24
Comisiile de specialitate au următoarele competenţe generale:
a)organizează formele de evaluare specifice pentru accesul în profesia de psiholog pentru absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, care au obţinut diploma de licenţă în psihologie sau asimilată, pentru persoane asimilate în condiţiile legii şi ale regulamentelor, pentru cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene care au obţinut titlul profesional în ţară, pentru cetăţeni străini care au obţinut titlul profesional în unul din statele cu care România are încheiate convenţii bilaterale în domeniu, cu excepţia statelor membre ale Uniunii Europene, sub condiţia formării profesionale complementare, precum şi pentru alte categorii de persoane, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, după caz;
b)aplică, în procesul de analiză, condiţiile accesului în profesia de psiholog în specialităţile de competenţă, cu respectarea condiţiilor generale de eliberare a atestatului de liberă practică, după caz;
c)propun Comitetului director aprobarea, amânarea sau respingerea cererilor de eliberare a următoarelor documente: atestate de liberă practică, adeverinţe privind dreptul de supervizare profesională, certificate de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog şi a actelor de modificare, avize de funcţionare ale structurilor de psihologie şi a actelor de modificare, avize profesionale pentru furnizorii de formare profesională, avize profesionale pentru programele de formare profesională, certificate de recunoaştere, adeverinţe privind rezultatul evaluării în vederea accesului în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, avize pentru metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi a altor documente date în competenţa lor, după caz;
d)pot înainta Comitetului director şi preşedintelui acestuia proiecte de acte administrative privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, formarea profesională complementară şi continuă, competenţele profesionale, înregistrarea formelor şi modalităţilor de exercitare ale profesiei, controlul şi supravegherea profesională, avizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, în vederea detalierii şi punerii în aplicare a dispoziţiilor legii, normelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale Comitetului director, după caz;
e)înaintează către preşedinte propuneri privind soluţionarea petiţiilor înaintate Comitetului director sau Comisiei de deontologie şi disciplină, în legătură cu domeniul de competenţă specific;
f)emit în mod obligatoriu propuneri exprese Comisiei de deontologie şi disciplină în procedurile de răspundere disciplinară, în condiţiile legii;
g)desemnează persoane în comisiile de lucru, precum şi în cadrul unor întruniri profesionale interne, naţionale sau internaţionale;
h)propun Comitetului director aprobarea ghidurilor de bune practici în specialităţile de competenţă specifică;
i)propun Comitetului director şi preşedintelui Colegiului aprobarea unor măsuri de eficientizare a activităţii Colegiului;
j)emit puncte de vedere sau precizări cu caracter consultativ în orice altă problemă legată de domeniile de competenţă specifice, supuse procedurilor de avizare şi aprobare;
k)îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de actele administrative emise de către Comitetul director şi preşedintele Comitetului director al Colegiului.
Art. 25
Comisiile aplicative ale Comitetului director au toate competenţele generale aplicabile, precum şi următoarele competenţe specifice:
a)analizează şi propun Comitetului director sau preşedintelui Colegiului aprobarea, amânarea sau respingerea cererilor de eliberare a atestatelor de liberă practică;
b)propun spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului pachetul de discipline de specialitate pentru formarea profesională complementară;
c)propun spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului metodele şi tehnicile care sunt recunoscute pentru activitatea profesională în specialităţile lor de competenţă;
d)propun spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului norme specifice pentru recunoaşterea şi compatibilizarea practicii profesionale din România cu practica din celelalte state ale Uniunii Europene;
e)propun spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competenţelor profesionale ale psihologilor în domeniile lor de competenţă.
SECŢIUNEA 2: Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie
Art. 26
Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie desfăşoară procedurile specifice în vederea analizării şi înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiţii date spre soluţionare Comitetului director şi care privesc specialităţile:
a)psihologie clinică;
b)consiliere psihologică (clinică); şi
c)psihoterapie.
Art. 27
Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie are toate competenţele generale aplicabile, precum şi următoarele competenţe specifice:
a)propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea domeniului sănătăţii, standardele de calitate în practica psihologilor din unităţile sanitare, norma de muncă şi limita de vârstă;
b)propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice furnizate în domeniul sănătăţii mintale.
SECŢIUNEA 3: Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
Art. 28
Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor desfăşoară procedurile specifice în vederea analizării şi înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiţii date spre soluţionare Comitetului director şi care privesc specialităţile:
a)psihologia muncii şi organizaţională;
b)psihologia transporturilor; şi
c)psihologia aplicată în servicii.
Art. 29
Comisia de psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor are toate competenţele generale aplicabile, precum şi următoarele competenţe specifice:
a)propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea competenţelor profesionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
b)analizează şi propune spre aprobare Comitetului director proiectele de acte normative privind reglementarea condiţiilor de exercitare a profesiei în domeniul siguranţei circulaţiei şi navigaţiei, precum şi în alte domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor;
c)propune spre aprobare Comitetului director norme privind actualizarea domeniului de aplicare a competenţelor în specialitatea psihologia aplicată în servicii.
SECŢIUNEA 4: Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
Art. 30
Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională desfăşoară procedurile specifice în vederea analizării şi înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiţii date spre soluţionare Comitetului director şi care privesc specialităţile:
a)psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; şi
b)psihopedagogie specială.
Art. 31
Comisia de psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională are toate competenţele generale aplicabile, precum şi următoarele competenţe specifice:
a)propune spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului norme privind recunoaşterea şi compatibilizarea practicii profesionale în sistemul de educaţie şi educaţie specială;
b)elaborează precizări referitoare Sa reglementarea procedurilor de recunoaştere şi atestare profesională a psihopedagogilor speciali, în condiţiile legii şi ale regulamentului.
SECŢIUNEA 5: Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Art. 32
Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională desfăşoară procedurile specifice în vederea analizării şi înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiţii date spre soluţionare Comitetului director şi care privesc specialităţile:
a)psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale; şi
b)psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.
Art. 33
Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională are toate competenţele generale aplicabile, precum şi următoarele competenţe specifice:
a)propune spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului norme privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 25 şi 26 din normele metodologice;
b)propune spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului norme privind obţinerea atestatului de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf de către persoanele prevăzute la art. 18 alin. (2) din normele metodologice.
SECŢIUNEA 6: Comisia metodologică
Art. 34
(1)Comisia metodologică desfăşoară activităţi specifice de analizare a cererilor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, în condiţiile legii şi ale normelor de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, elaborate de către Comitetul director şi aprobate de către Convenţia naţională, potrivit prevederilor prezentului regulament.
(2)Comisia metodologică elaborează propuneri de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică analizate, în condiţiile legii.
(3)Comisia metodologică propune Comitetului director evidenţa metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi modurile de utilizare a acestora pentru publicarea anuală a Catalogului metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică şi prezintă rapoarte la cererea Comitetului director sau a preşedintelui Colegiului.
Art. 35
În baza mandatului acordat de către preşedintele Colegiului, membrii Comisiei metodologice pot întreprinde verificări cu privire la condiţiile care au stat la baza acordării avizului pentru metodele şi tehnicile de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi cu privire la utilizatorii metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică.
Art. 36
Comisia metodologică avizează cursurile de formare şi trainingurile având ca obiect utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică standardizate, altele decât cele cu relevanţă pentru formarea profesională continuă a psihologilor.
SECŢIUNEA 7: Comisia de deontologie şi disciplină
Art. 37
(1)Comisia de deontologie şi disciplină realizează atribuţiile specifice prevăzute la art. 36 lit. c) din lege, în condiţiile prezentului regulament.
(2)Comisia de deontologie şi disciplină desfăşoară activităţi specifice în vederea finalizării şi utilizării concluziilor activităţii de control şi supraveghere profesională.
(3)Comisia de deontologie şi disciplină poate cerceta cazurile de incompatibilitate şi conflict de interese ale psihologilor în exercitarea activităţilor profesionale, indicate în actele de sesizare.
(4)Comisia de deontologie şi disciplină poate media litigiile dintre psihologi, dintre aceştia şi beneficiarii serviciilor psihologice, precum şi dintre psihologi şi angajatorii acestora, în cadrul procedurilor de cercetare specifice, pe baza mandatului expres acordat de către Comitetul director.
(5)Comisia de deontologie şi disciplină are toate responsabilităţile prevăzute de lege, fiind suverană în aprobarea hotărârilor date în competenţa sa prin lege, cu asumarea responsabilităţii pentru actele emise.
Art. 38
(1)Comisia de deontologie şi disciplină poate solicita în îndeplinirea atribuţiilor specifice avizul consultativ al Departamentului juridic şi de comunicare al Colegiului.
(2)Comisia de deontologie şi disciplină urmăreşte respectarea principiului confidenţialităţii actului psihologic, a secretului profesional şi inviolabilităţii lucrărilor şi înregistrărilor cu caracter profesional, aflate în paza juridica a psihologului sau a angajatorului acestuia.
(3)Comisia de deontologie şi disciplină poate propune Comitetului director sau preşedintelui aprobarea de norme privind răspunderea profesională, în vederea încheierii de către psihologi a contractelor de asigurare pentru răspundere civilă profesională.
(4)Comisia de deontologie şi disciplină colaborează în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (3) cu celelalte comisii de specialitate, precum şi cu Departamentul juridic şi de comunicare al Colegiului.
Art. 39
(1)Comisia de deontologie şi disciplină avizează actele de sesizare înaintate organelor competente de către Comitetul director, în temeiul dispoziţiilor art. 33 lit. k) raportate la art. 58 din lege.
(2)În aplicarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a Codului de procedură disciplinară, Comisia de deontologie şi disciplină poate propune spre aprobare Comitetului director sau preşedintelui Colegiului norme şi proceduri privind sancţionarea practicilor anticoncurenţiale din domeniul serviciilor psihologice.
CAPITOLUL IX: Preşedintele Colegiului
Art. 40
Preşedintele Colegiului are atribuţii de reglementare, reprezentare, conducere şi coordonare a activităţii forurilor de conducere şi a structurii executive a Colegiului.
Art. 41
(1)În realizarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Colegiului poate înfiinţa grupuri de lucru cu caracter consultativ şi poate solicita consultarea membrilor care asigură conducerea operativă sau a unor experţi.
(2)Preşedintele Colegiului poate solicita rapoarte periodice conducerilor comisiilor de specialitate sau conducerii structurii de suport a Comitetului director.
Art. 42
(1)Preşedintele Colegiului are următoarele competenţe:
a)asigură conducerea executivă a Colegiului;
b)aprobă şi emite dispoziţii obligatorii, cu caracter normativ sau administrativ, şi alte acte pentru punerea în aplicare şi detalierea legii, a regulamentelor metodologice, precum şi a altor acte administrative sau normative privind exercitarea profesiei de psiholog în România;
c)reprezintă Colegiul în raporturile cu entităţile naţionale şi internaţionale, fiind singurul reprezentant legal al acestuia;
d)convoacă, conduce şi prezidează şedinţele forurilor de conducere ale Colegiului şi ale altor structuri cu caracter profesional, aprobând măsurile necesare pentru organizarea şi funcţionarea acestora;
e)coordonează activitatea structurii executive a Colegiului şi aprobă toate actele privind dimensionarea resurselor umane şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii acestuia, în limitele bugetului aprobat şi ale nivelului de salarizare aprobat de către Consiliu, la propunerea preşedintelui Colegiului;
f)asigură cadrul necesar organizării şi evidenţei profesionale în exercitarea profesiei de psiholog, în condiţiile art. 24 din lege;
g)semnează toate actele emise de către forurile de conducere ale Colegiului, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;
h)dispune punerea în aplicare a suspendării şi încetării dreptului de liberă practică, precum şi încetarea acestor măsuri, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;
i)primeşte, coordonează şi dispune medierea conflictelor, soluţionarea contestaţiilor, a plângerilor, precum şi a oricărui altui act de sesizare cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România;
j)coordonează activitatea filialelor teritoriale ale Colegiului şi aprobă dispoziţii obligatorii de eficientizare a activităţii acestora;
k)dispune înregistrarea şi completarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România şi aprobă măsurile necesare în vederea actualizării şi restructurării acestuia;
l)ordonanţează cheltuielile şi coordonează activitatea financiară a Colegiului, potrivit bugetului adoptat de către Consiliul Colegiului;
m)asigură elaborarea, înregistrarea şi emiterea actelor aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului;
n)asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor administrative cu caracter normativ ale Colegiului;
o)asigură publicitatea actelor, comunicatelor, anunţurilor, precum şi a declaraţiilor de poziţie ale Colegiului;
p)aplică ştampila organizaţiei profesionale şi mandatează persoanele responsabile cu aplicarea acesteia pe actele aprobate şi emise de către Colegiu;
q)aprobă angajarea personalului administrativ al Colegiului, stabileşte condiţiile şi aprobă actele privind organizarea şi desfăşurarea activităţii acestuia, potrivit bugetului şi nivelului de salarizare;
r)aplică hotărârile forurilor de conducere ale Colegiului şi aprobă măsuri de punere în aplicare şi de detaliere a acestora;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care a fost mandatat prin hotărâri ale forurilor de conducere ale Colegiului.
(2)Preşedintele Colegiului poate emite dispoziţii obligatorii pentru punerea în aplicare şi detalierea prezentului regulament, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), după caz.
(3)Preşedintele Colegiului convoacă şi conduce activitatea structurii de suport a Colegiului şi desfăşoară o activitate managerială care poate fi remunerată.
(4)Şedinţele conducerii structurii de suport sunt prezidate de către preşedintele Colegiului.
CAPITOLUL X: Alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului
Art. 43
(1)Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizează în cadrul şedinţelor ordinare ale Convenţiei naţionale, precum şi în cadrul convenţiilor filialelor teritoriale, după caz, organizate potrivit hotărârii Comitetului director.
(2)Procedurile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului cuprind metodologia de organizare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale şi al Convenţiei naţionale.
(3)Procedurile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului se aprobă prin hotărâre a Comitetului director, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament.
CAPITOLUL XI: Organizarea teritorială a Colegiului
SECŢIUNEA 1: Filialele teritoriale ale Colegiului
Art. 44
(1)Organizarea Colegiului are la bază filialele teritoriale, constituite prin voinţa liber exprimată a cel puţin 50 de psihologi, şi care reprezintă o arie teritorială compactă, constituită de regulă la nivelul unui judeţ şi al municipiului Bucureşti,
(2)Alegerea conducerii filialelor teritoriale se realizează potrivit Procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului.
Art. 45
(1)Filiala teritorială ia fiinţă de la constituire şi este înregistrată de la data notificării la secretariatul Comitetului director al Colegiului.
(2)În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea constituirii filialei teritoriale se organizează în mod obligatoriu alegeri pentru desemnarea forurilor de conducere ale acesteia, în cazul în care la şedinţa de constituire nu au fost alese organele de conducere.
Art. 46
(1)În vederea certificării actelor emise de către comitetele filialelor teritoriale, acestea trebuie să poarte în mod obligatoriu ştampila filialei teritoriale a Colegiului, utilizată pe baza unui mandat expres, având menţionată în cuprinsul său denumirea filialei teritoriale.
(2)Ştampilele filialelor teritoriale pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, în prezentarea filialei teritoriale, în cadrul procedurilor de înregistrare şi la desfăşurarea şedinţelor, precum şi în actele menţionate în mandatele acordate prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, acestea neputând angaja răspunderea Colegiului în acte juridice care nu au fost aprobate anterior în mod expres şi limitativ de către forurile de conducere ale Colegiului.
(3)Ştampilele filialelor teritoriale sunt realizate de către Colegiu, potrivit dispoziţiei preşedintelui Colegiului, şi se utilizează de către preşedinţii filialelor teritoriale în condiţiile legii.
Art. 47
(1)Filialele teritoriale realizează o evidenţă iniţială a psihologilor şi a formelor de exercitare a profesiei de psiholog din aria de competenţă, într-un registru al filialei teritoriale.
(2)Transmiterea documentelor în vederea obţinerii atestatelor de liberă practică şi înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog pot fi realizate numai cu condiţia înregistrării acestora în registrul de evidenţă al filialei teritoriale competente.
(3)Prevederile art. 46 alin. (3) lit. f) din lege şi dispoziţiile art. 12 din normele metodologice se interpretează în sensul verificării existenţei actelor obligatorii care însoţesc cererile adresate Comitetului director, fără a analiza şi a aprecia conţinutul acestora.
(4)Constatarea lipsei unor documente se poate comunica solicitantului şi Comitetului director printr-o fişă de observaţii.
(5)Cererea solicitantului, însoţită de documentele doveditoare, se transmite în mod obligatoriu Comitetului director, indiferent de conţinutul dosarului sau al fişei de observaţii.
Art. 48
(1)Activitatea filialei teritoriale se realizează sub conducerea preşedintelui filialei teritoriale, care se află în subordinea Comitetului director, fiind coordonată de către preşedintele Colegiului.
(2)În bugetul Colegiului sunt prevăzute sume alocate pentru desfăşurarea activităţii curente a filialelor teritoriale. Cuantumul sumelor se alocă în mod diferenţiat, în funcţie de numărul de psihologi, membri ai filialei teritoriale, fără a depăşi cuantumul maxim stabilit.
(3)Decontarea cheltuielilor de către filialele teritoriale este condiţionată de prezentarea prealabilă a documentelor financiar-contabile doveditoare.
(4)Filialele teritoriale nu pot desfăşura activităţi economice în mod direct sau indirect şi nu pot percepe pentru serviciile prestate taxe sau alte contribuţii băneşti din partea psihologilor.
SECŢIUNEA 2: Convenţia filialei teritoriale
Art. 49
(1)Convenţia filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul în zona arondată filialei teritoriale.
(2)Convenţia teritorială are următoarele competenţe specifice:
a)dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
b)aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei;
c)alege şi revocă preşedintele şi membrii comitetului filialei;
d)alege reprezentanţii pentru Convenţia naţională;
e)propune candidaţi la funcţia de preşedinte al Colegiului şi de membru al Comitetului director.
SECŢIUNEA 3: Comitetul filialei
Art. 50
(1)Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial, condusă de către preşedintele filialei teritoriale, care se află sub autoritatea Comitetului director.
(2)Comitetul filialei este condus de un preşedinte şi este constituit dintr-un număr de membri raportat la numărul de membri al filialei, potrivit hotărârii Comitetului director.
(3)Competenţele specifice ale comitetului filialei sunt următoarele:
a)elaborează raportul anual de activitate şi, după aprobarea acestuia de către convenţia filialei, îl înaintează Comitetului director;
b)informează membrii cu privire la actele aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului;
c)propune reprezentanţii la Convenţia naţională;
d)propune candidaţii pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Comitetului director;
e)controlează preliminar activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului acordat de către Comitetul director, şi avizează dosarele psihologilor propuşi pentru activităţi de control profesional;
f)primeşte cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică şi cererile de înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, adresate Comitetului director, precum şi documentele aferente acestora, le înregistrează şi le transmite Comitetului director;
g)poate organiza, cu aprobarea Comitetului director, şedinţe de lucru pentru susţinerea interviului şi analizarea administrativă a cererilor de acordare a atestatului de liberă practică la nivel local, pentru treapta de specializare "psiholog practicant", în regim de supervizare, şi înaintează comisiilor aplicative competente concluziile analizei realizate;
h)în funcţie de numărul de solicitări înregistrate, poate organiza la nivel local sau regional şedinţe de lucru ale comisiilor aplicative, în vederea susţinerii interviului pentru obţinerea atestatelor de liberă practică, după caz;
i)deleagă un reprezentant, având specialitatea profesională de competenţă, în vederea participării în calitate de observator la activitatea de control profesional sau la altă activitate dispusă de către Comisia de deontologie şi disciplină, pe baza notificării exprese a acestuia.
(4)În desfăşurarea activităţii, comitetul filialei teritoriale poate fi sprijinit de un secretar tehnic, care are calitatea de salariat al Colegiului.
Art. 51
(1)În baza mandatului acordat de către Comitetul director sau de către preşedintele Comitetului director, după caz, membrii comitetului filialei teritoriale pot desfăşura activităţi de control şi îndrumare profesională preliminară, potrivit procedurilor aprobare de către Comitetul director.
(2)În îndeplinirea mandatului acordat, membrii comitetelor filialelor teritoriale sunt obligaţi să respecte drepturile profesionale şi constituţionale ale psihologilor şi să nu pună în pericol demnitatea umană şi profesională a acestora.
(3)Comitetele filialelor teritoriale comunică membrilor filialelor teritoriale actele emise de către organele de conducere ale Colegiului şi pun în aplicare, potrivit competenţelor acestora, hotărârile sau dispoziţiile acestora.
Art. 52
La începutul fiecărui an, comitetul filialei teritoriale prezintă Convenţiei filialei un raport de activitate privind anul precedent, care se aprobă prin orice mijloc convenit de către membri.
SECŢIUNEA 4: Preşedintele filialei teritoriale
Art. 53
(1)Preşedintele filialei teritoriale este persoana care asigură conducerea şi reprezentarea filialei teritoriale, precum şi a Colegiului în teritoriu.
(2)Competenţele preşedintelui filialei teritoriale sunt următoarele:
a)coordonează activitatea comitetului filialei teritoriale;
b)convoacă şi conduce şedinţele forurilor de conducere ale filialei teritoriale;
c)reprezintă în mod automat filiala teritorială în faţa entităţilor de drept public şi privat locale, în baza mandatului preşedintelui Comitetului director, în condiţiile legii;
d)asigură coordonarea activităţii de control preliminar;
e)semnează actele elaborate de către Comitetul filialei teritoriale şi asigură arhivarea acestora.
(3)În desfăşurarea activităţii, preşedintele filialei teritoriale este sprijinit de către secretarul tehnic al Comitetului filialei, după caz.
(4)Preşedintele filialei teritoriale reprezintă o funcţie remunerată, având o indemnizaţie cuprinsă între valoarea salariului minim pe economie şi valoarea salariului mediu pe economie, în funcţie de mărimea filialei teritoriale.
(5)Preşedintele filialei teritoriale îşi îndeplineşte mandatul acordat, potrivit fişei postului, atribuţiilor legale, în conformitate cu dispoziţiile preşedintelui Colegiului.
CAPITOLUL XII: Managementul furnizării serviciilor psihologice
Art. 54
(1)Colegiul asigură la nivel naţional managementul calităţii serviciilor psihologice prin reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, în condiţiile legii.
(2)Instituirea standardelor de calitate în serviciile psihologice se realizează prin:
a)eliberarea atestatelor de liberă practică pentru psihologi;
b)eliberarea certificatelor de înregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei;
c)eliberarea avizelor profesionale pentru furnizorii de formare profesională;
d)eliberarea avizelor de funcţionare pentru structurile de psihologie;
e)eliberarea adeverinţelor privind dreptul de supervizare profesională;
f)controlul periodic şi supravegherea profesională a psihologilor şi a condiţiilor de spaţiu şi de dotare a formelor de exercitare a profesiei;
g)soluţionarea contestaţiilor şi plângerilor privind calitatea serviciilor psihologice, precum şi abaterile disciplinare;
h)medierea cauzelor privind psihologii;
i)reglementarea condiţiilor de spaţiu şi de dotare necesare pentru desfăşurarea activităţii;
j)aprobarea ghidurilor de bune practici în serviciile psihologice;
k)stabilirea regulamentelor privind competenţele, formarea şi supervizarea profesională a psihologilor;
l)reglementarea condiţiilor de exercitare a profesiei şi a evidenţei actelor profesionale, potrivit legii;
m)gestionarea înregistrării, suspendării şi radierii psihologilor din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, precum şi publicitatea acestora;
n)aprobarea oricărei măsuri de dezvoltare a standardelor de calitate în serviciile psihologice şi de eficientizare a modului de exercitare a profesiei de psiholog în România.
(3)În vederea eliminării practicilor anticoncurenţiale, Colegiul poate stabili acorduri şi protocoale de colaborare cu instituţiile şi autorităţile publice şi private.
(4)Colegiul poate stabili prin acorduri şi protocoale cu autorităţile publice şi instituţiile private competente politici comune şi măsuri concrete de reglementare a raporturilor de muncă, â raporturilor de serviciu, precum şi a condiţiilor de furnizare a serviciilor psihologice în anumite sectoare de activitate.
Art. 55
Colegiul este singura autoritate română competentă în gestionarea condiţiilor de furnizare a serviciilor psihologice în România.
CAPITOLUL XIII: Formarea profesională a psihologilor
Art. 56
(1)Formarea profesională complementară şi/sau continuă în profesia de psiholog este reglementată de către Colegiu, prin comisiile aplicative, în condiţiile legii.
(2)Comitetul director şi/sau preşedintele Colegiului emit/emite acte administrative cu caracter normativ în vederea punerii în aplicare şi detalierii dispoziţiilor legale privind formarea profesională a psihologilor şi instituie standarde de calitate în formarea profesională complementară.
(3)Comitetul director adoptă normele privind formarea profesională a psihologilor.
CAPITOLUL XIV: Structura de suport a Colegiului
Art. 57
(1)Structura de suport a Colegiului este constituită din departamente care asigură activităţile tehnico-administrative pentru sprijinirea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, care contribuie la îndeplinirea de către forurile de conducere ale Colegiului a atribuţiilor specifice, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament,
(2)Departamentele structurii de suport a Colegiului sunt următoarele:
a)Departamentul administrativ;
b)Departamentul juridic şi de comunicare;
c)Departamentul economic şi de resurse umane;
d)alte departamente care pot fi înfiinţate de către Consiliul Colegiului, inclusiv prin restructurarea celor existente, la propunerea preşedintelui Comitetului director.
(3)Coordonarea şi conducerea structurii de suport sunt asigurate de către preşedintele Colegiului.
(4)Preşedintele Colegiului dispune stabilirea condiţiilor de muncă, încadrarea sau concedierea personalului structurii executive, acordarea unor drepturi salariale, potrivit organigramei şi în limitele bugetului aprobat de către Consiliu.
(5)În exercitarea atribuţiilor sale, personalul Colegiului se poate legitima şi cu legitimaţia de serviciu, realizată potrivit modelului aprobat prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului.
Art. 58
(1)Departamentul administrativ desfăşoară activităţi specifice de înregistrare şi arhivare a documentelor în vederea obţinerii atestatelor de liberă practică, certificatelor de înregistrare, avizelor de funcţionare, avizelor profesionale, precum şi altor documente emise de către Colegiu.
(2)Departamentul administrativ desfăşoară activităţi administrative curente şi de secretariat, activităţi de registratură generală şi de transmitere a actelor emise de către Colegiu, activităţi specifice de relaţii publice, înregistrează şi actualizează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România şi alte registre speciale, în condiţiile legii.
(3)În subordinea Departamentului administrativ îşi desfăşoară activitatea Secretariatul Comitetului director, care gestionează arhiva Colegiului, conţinând datele cu caracter personal, sub coordonarea preşedintelui Colegiului. Secretariatul Comitetului director asigură gestionarea arhivei electronice şi a datelor cu caracter personal în format electronic, sub coordonarea preşedintelui Colegiului.
(4)Departamentul administrativ are următoarele birouri:
a)Secretariatul Comitetului director;
b)Biroul tehnic şi de întreţinere;
c)Biroul IT;
d)Biroul de relaţii publice.
(5)Secretariatul Comitetului director este condus de către un secretar-şef.
(6)Secretariatul Comitetului director include secretariatele comitetelor filialelor teritoriale.
(7)Departamentul administrativ este constituit din mai mulţi referenţi şi/sau specialişti, fiind condus de către un director executiv.
Art. 59
(1)Departamentul juridic şi de comunicare desfăşoară activităţi specifice de reprezentare, consultanţă şi asistenţă juridică a Colegiului, activităţi de elaborare şi avizare a proiectelor actelor administrative emise de organele de conducere ale Colegiului, activităţi de dezvoltare, corelare şi integrare normativă şi instituţională a Colegiului în sistemul legislativ şi instituţional al României şi al Uniunii Europene, precum şi activităţi de editare, conferinţe de presă, comunicate, precum şi alte activităţi în interesul Colegiului.
(2)În cadrul Departamentului juridic şi de comunicare îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi consilieri juridici, precum şi unul sau mai mulţi specialişti în comunicare/relaţii publice, imagine şi mass-media.
(3)Departamentul juridic şi de comunicare este condus de către un director juridic.
Art. 60
(1)Departamentul economic şi de resurse umane desfăşoară activităţi specifice de evidenţă financiar-contabilă şi de gestiune a Colegiului, elaborează analize economice şi financiare, elaborează rapoarte financiar-contabile, balanţe şi bilanţuri contabile, rapoarte pregătitoare acţiunilor de audit, precum şi activităţi de evidenţă şi înregistrare a personalului Colegiului.
(2)În cadrul Departamentul economic şi de resurse umane îşi desfăşoară activitatea economişti şi inspectori de resurse umane.
(3)Conducerea Departamentul economic şi de resurse umane este asigurată de către un director economic
CAPITOLUL XV: Corpul de consiliere profesională
Art. 61
(1)După încetarea mandatelor, membrii forurilor de conducere pot face parte din Corpul de consiliere profesională,
(2)Procedurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de către Corpul de consiliere profesională se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Colegiului.
CAPITOLUL XVI: Veniturile şi cheltuielile Colegiului
Art. 62
(1)Veniturile şi cheltuielile Colegiului se reglementează de către forurile de conducere competente ale Colegiului.
(2)Structura generală a veniturilor şi cheltuielilor anuale, reprezentând o predicţie cu privire la dimensiunea veniturilor şi cheltuielilor Colegiului, denumită în continuare bugetul Colegiului, se aprobă de către Consiliul Colegiului, pe baza proiectului propus de către preşedintele Comitetului director şi întocmit de către Departamentul economic şi de resurse umane.
(3)În procesul de execuţie, cheltuielile bugetare vor putea fi modificate şi ajustate, în funcţie de necesităţi, fără a afecta bugetul în ansamblul său valoric, prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului, la propunerea motivată a comisiilor aplicative sau a Departamentului economic şi de resurse umane.
(4)Ordonanţarea cheltuielilor bugetare ale Colegiului se realizează de către preşedintele Colegiului, potrivit legii.
(5)Execuţia bugetară este realizată în cadrul exerciţiului financiar legal, de regulă anul calendaristic, dar nu în mai mult de 3 luni calendaristice. În cazul întârzierii aprobării bugetului anual, valorile bugetare de referinţă ale anului precedent operează în mod corespunzător şi pentru anul în curs.
Art. 63
Sursele de finanţare ale Colegiului sunt următoarele:
a)cotizaţii;
b)taxe;
c)donaţii şi sponsorizări din partea unor persoane fizice şi juridice;
d)fonduri nerambursabile;
e)alte surse, conform actelor normative în vigoare.
Art. 64
(1)Categoriile de cheltuieli bugetare sunt previzionale prin bugetul anual aprobat.
(2)Principalele cheltuieli bugetare sunt:
a)cheltuieli cu personalul;
b)cheltuieli privind desfăşurarea activităţii comisiilor aplicative şi a altor comisii cu caracter lucrativ;
c)cheltuieli de deplasare şi cazare;
d)cheltuieli administrative şi de întreţinere a sediilor;
e)cheltuieli logistice şi tehnice;
f)investiţii;
g)cofinanţarea proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile;
h)taxe şi impozite reţinute şi virate către bugetul de stat şi bugetele locale;
i)alte cheltuieli.
CAPITOLUL XVII: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 65
(1)Prezentul regulament reprezintă procedura unică de organizare şi funcţionare internă a Colegiului.
(2)Punerea în aplicare şi detalierea prezentului regulament se realizează prin dispoziţie a preşedintelui Colegiului.
(3)Interpretarea dispoziţiilor actelor administrative ale Colegiului se realizează în condiţiile legii, ale normelor metodologice şi ale prezentului regulament.
(4)Toate actele administrative cu caracter normativ adoptate de către Comitetul director, subsecvente legii şi regulamentului, vor fi adaptate şi corelate potrivit prevederilor legii şi ale prezentului regulament.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 13 mai 2013