HOTĂRÂRE nr. 378 din 18 mai 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP - 107904, reevaluat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea imobilului - construcţie şi teren, situat administrativ în municipiul Câmpia Turzii, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj, în scopul înfiinţării de birouri în care îşi vor desfăşura activitatea funcţionarii din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii, încadraţi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, precum şi în cadrul altor compartimente.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
După preluare se va permite Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca utilizarea, fără plată, în condiţiile legii, a cel puţin 3 birouri la parterul clădirii, în suprafaţă de 77,77 mp, pentru desfăşurarea de activităţi specifice, precum şi utilizarea şi accesul neîngrădit la spaţiul situat în subsolul clădirii în suprafaţă de 70,20 mp, în care se află arhiva fostei unităţi fiscale din municipiul Turda şi a unei părţi din arhiva Serviciului Fiscal Municipal Turda, până la casarea integrală a documentelor conform Nomenclatorului arhivistic.
Art. 5
Ministerul Finanţelor Publice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ACTUALIZATE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

4221306

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4426336

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1995, cu modificările ulterioare

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

107904

120669

8.29.06

Clădire (sediul Administraţiei Finanţelor Publice Câmpia Turzii) şi

teren aferent

Clădire D + P + E

Suprafaţa construită = 637 mp

CF nr. 51046

Suprafaţa terenului = 2.397 mp

CF nr. 51046

Ţara: România; judeţul: Cluj; municipiul Câmpia Turzii; Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4

1995

teren şi construcţii: 2.335.698 lei, din care: clădire 1.964.110 lei;

- teren 371.588 lei

HG nr. 328/1991

În administrare

Imobil construcţie şi teren aferent

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală

Persoana juridică la care se transmite imobilul/Codul unic de înregistrare fiscală

Caracteristicile imobilului

Valoarea de inventar

107904

120669

8.29.11

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj

Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj

CUI 4426336

Municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj

CIF 4354566

Imobil:

Construcţie cu nivel de înălţime D + P + E, cu destinaţia de sediu al Administraţiei Finanţelor Publice Câmpia Turzii

Suprafaţă construită 637 mp

CF 51046 A1A1.1-C1, Câmpia Turzii

Categoria de folosinţă: construcţii administrative şi social-culturale

Teren - în suprafaţă de 2.397 mp

CF 51046 - A 1-51046 Câmpia Turzii

Categoria de folosinţă: curţi-construcţii

Valoarea de inventar a imobilului, teren şi construcţii: 2.335.698 lei

Clădire - 1.964.110 lei

Teren - 371.588 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 405 din data de 30 mai 2016