ORDIN nr. 1116 din 7 noiembrie 2012 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale
Văzând Referatul de aprobare comun al Direcţiei generale economice şi al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. WP. 966/2012,
având în vedere prevederile art. 1901 lit. b)-f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii, interimar, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.029/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, după caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri şi servicii pentru cabinetele cuprinse în structura organizatorică a spitalului public din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 20 iulie 2010, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:
"c) lista medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor, necesare activităţii UPU - UPU SMURD şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă, orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale;
d) lista bunurilor şi a serviciilor pentru întreţinerea şi funcţionarea UPU - UPU SMURD şi CPU din cadrul spitalelor de urgenţă, orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale."
2.În anexă, la articolul 1 litera e), partea introductivă va avea următorul cuprins:
"e) asigurarea cheltuielilor pentru UPU şi CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgenţă, orăşeneşti, municipale, judeţene şi regionale, după cum urmează:"
3.În anexa nr. 1 la contract, la punctul 1, nr. crt. 9 va avea următorul cuprins:
"9. UPU - UPU SMURD şi CPU"
4.În anexa nr. 1 la contract, la punctul 2, nr. crt. 4 va avea următorul cuprins:
"4. UPU - UPU SMURD şi CPU"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 12 noiembrie 2012