HOTĂRÂRE nr. 574 din 10 august 2016 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Vânători şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 102.337 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul prevăzut la art. 1 din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Vânători, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
(2)Trecerea în domeniul public al comunei Vânători se face în scopul realizării de locuinţe sociale de către Consiliul Local al Comunei Vânători.
(3)În cazul în care nu se respectă destinaţia prevăzută la alin. (2) sau dacă, în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, nu se finalizează obiectivul de investiţii, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) revine de drept în domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea, pentru care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a reevaluării

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

102.337

8.19.01

48-150

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea

CUI 4297908

257.865,98 lei

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a părţii de imobil care trece din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea în domeniul public al comunei Vânători, judeţul Vrancea

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

Valoarea părţii de imobil ce trece în domeniul public al comunei Vânători (ce se scade din valoarea de inventar a imobilului)

Datele de identificare ale imobilului care se transmite

Nr. M.F.P.

Satul Jorăşti, comuna Vânători, punct Podul Zamfirei, judeţul Vrancea

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al Judeţului Vrancea CUI 4297908

Consiliul Local Vânători
CUI 4297975

236.241,81 lei

Denumire imobil: 48-150

Suprafaţă teren = 5.600 mp

Pavilion administrativ

C1 = 212 mp

Pavilion padoc porci

C2 = 227 mp

Pavilion magazie furaje

C3 = 166 mp

Pavilion beci furaje

C4 = 102 mp

Pavilion padoc porci

C5 = 216 mp

Pavilion padoc pentru animale

C6 = 145 mp

Pavilion solar

C7 = 183 mp

Pavilion padoc pentru animale

C11 = 122 mp

C.F. 52215

102.337 (parţial)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 630 din data de 17 august 2016