ORDIN nr. 3597 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
În baza prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 şi 824 bis din 22 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 7 alineatul (2) litera e), punctul v se abrogă.
2.La articolul 7 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) Domeniul Conduita profesională, cu următoarele criterii de performanţă:
(i)Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)
(ii)Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale."
3.Anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 şi 30 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 şi 15 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

ANEXA nr. 1: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
(- Anexa nr. 2 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar
Numărul fişei postului: ...........................
Numele şi prenumele cadrului didactic: ......................
Specialitatea: ...............................
Perioada evaluată: ......................
Calificativul acordat: ....................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Validare consiliul profesoral

Autoevaluare

Evaluare comisie

Evaluare consiliu de administraţie

1. Proiectarea activităţii

1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile grupei/clasei

      

1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

      

1.3. Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare

      

1.4. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii

      
  

15

    

2. Realizarea activităţilor didactice

2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice

      

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice-inclusiv a resurselor TIC

      

2.3. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate

      

2.4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare, participarea la acţiuni de voluntariat

      

2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi"

      
  

25

    

3. Evaluarea rezultatelor învăţării

3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de evaluare

      

3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor

      

3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unica

      

3.4. Promovarea autoevaluării şi interevaluării

      

3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali

      

3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării

      
  

20

    

4. Managementul clasei de elevi

4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi

      

4.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale

      

4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor

      

4.4. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică

      
  

12

    

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

5.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, didactice şi metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecţionare

      

5.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil

      

5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului profesional şi dosarului personal

      

5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi cu beneficiarii din cadrul comunităţii-familiile elevilor)

      

5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

      
  

8

    

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

      

6.2. Promovarea ofertei educaţionale

      

6.3. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare

      

6.4. Realizarea/Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate

      

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare

      

6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei

      
  

15

    

7. Conduita profesională

7.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

7.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic evaluat:

- Responsabil comisie:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 2: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţiile de bibliotecar, documentarist, redactor în învăţământul preuniversitar
(- Anexa nr. 4 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţiile de bibliotecar, documentarist, redactor în învăţământul preuniversitar
Numărul fişei postului: ...........................
Numele şi prenumele titularului: ........................
Perioada evaluată: ..................................
Calificativul acordat: ..................................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Respectarea normelor biblioteconomice în vigoare recomandate pentru funcţionarea bibliotecii şcolare

      

1.2. Respectarea procedurilor existente la nivelul unităţii cu privire la:

- efectuarea operaţiilor în documentele de evidenţă (RFM, RI. fişele de evidenţă, fişe de cititor);

- transmiterea informaţiilor în interiorul şi exteriorul unităţii.

      

1.3. Realizarea planificării calendaristice a activităţii bibliotecii în concordanţă cu structura anului şcolar şi adaptată la particularităţile unităţii şcolare

      

1.4. Proiectarea anumitor activităţi de iniţiere şi valorizare a dimensiunii educative a tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în cadrul bibliotecii

      

1.5. Elaborarea de instrumente de planificare pe tipuri de activităţi: pedagogice, culturale, de comunicare şi de gestionare a bibliotecii

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii

2.1. Organizarea resurselor bibliotecii în vederea punerii lor la dispoziţia utilizatorilor în cadrul activităţilor

      

2.2. Realizarea completă/corectă/legală a operaţiilor biblioteconomice (catalogare, clasificare/indexare, depozitare, evidenţă, împrumut, inventariere, casare) prin colaborare cu alte compartimente

      

2.3. Gestionarea prin securitate şi bună păstrare a dotării şi colecţiilor bibliotecii

      

2.4. Organizarea de expoziţii, vizite şi întâlniri tematice, ateliere de creaţie privind promovarea ofertei bibliotecii în comunitate şi atragerea cititorilor

      

2.5. Adaptarea la complexitatea muncii pe baza nivelului de concepţie, de analiză şi sinteză a activităţii

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Asigurarea unei bune comunicări şi relaţionări la nivel intern (cu elevii, cadrele didactice, didactic-auxiliare)

      

3.2. Comunicarea eficientă cu utilizatorii externi (părinţi, comunitate) şi parteneri

      

3.3. Atragerea elevilor către activităţile bibliotecii şi stimularea lecturii (numărul fişelor de cititor)

      

3.4. Consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate

      

3.5. Colaborarea cu instituţii de cultură şi educaţie în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural şi educativ

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Analiza nivelului şi stadiului propriei pregătiri profesionale

      

4.2. Participarea permanentă la cercuri şi activităţi metodice la nivel local/judeţean/naţional

      

4.3. Participarea la programe de formare în vederea dezvoltării profesionale

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii

5.1. Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului

      

5.2. Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare şi a regulamentului intern al bibliotecii şcolare, respectarea normelor de conservare şi securitate a colecţiilor, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, PSI şi ISU

      

5.3. Promovarea valorilor culturale româneşti prin realizarea de parteneriate educative naţionale şi internaţionale

      

5.4. Iniţiative personale privind stimularea donaţiilor şi obţinerea unor sponsorizări în scopul dezvoltării resurselor bibliotecii

      

5.5. Utilizarea raţională şi eficientă a alocaţiilor bugetare pentru achiziţii, abonamente

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 3: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de informatician
(- Anexa nr. 6 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de informatician
Numărul fişei postului: .......................
Numele şi prenumele titularului: ........................
Perioada evaluată: .................................
Calificativul acordat: ................................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Gestionarea şi verificarea permanentă a stării de funcţionare a echipamentelor de calcul din dotare şi asigurarea utilizării în bune condiţii a acestora

      

1.2. Întreţinerea şi administrarea reţelei internet a şcolii

      

1.3. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

      

1.4. Participarea la activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor didactice

2.1. Asigurarea asistenţei tehnice profesorilor de altă specialitate decât informatică în timpul orelor desfăşurate în laboratorul AEL sau în oricare alt laborator de informatică

      

2.2. Utilizarea şi gestionarea eficientă a resurselor puse la dispoziţia postului: bibliotecă de software şi documentaţii, echipamente de tehnică de calcul şi auxiliare etc.

      

2.3. Participarea la activităţi extracurriculare, precum şi participarea la acţiuni de voluntariat

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii

      

3.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii

      

3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială

      

3.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii

      

3.5. Relaţionarea cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaţionarea cu providerul de internet

      
  

15

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, dobândite prin participarea la programele de formare/perfecţionare

      

4.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei de informatică

      

4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal

      
  

15

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

5.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

      

5.2. Promovarea ofertei educaţionale

      

5.3. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

      

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare

      

5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 4: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de laborant
(- Anexa nr. 8 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de laborant
Numărul fişei postului: .........................
Numele şi prenumele titularului: .............................
Perioada evaluată: ..................................
Calificativul acordat: ..............................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Corelarea activităţii cu programa şcolară şi cu normele de elaborare a documentelor de proiectare

      

1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

      

1.3. Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare

      

1.4. Proiectarea de activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare extrase din planul managerial al unităţii

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor didactice

2.1. Realizarea unor experimente didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice

      

2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării activităţilor didactice, inclusiv a resurselor TIC

      

2.3. Participarea la activităţi extracurriculare, precum şi participarea la acţiuni de voluntariat

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu elevii

      

3.2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu personalul şcolii

      

3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare cu echipa managerială

      

3.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în cadrul comunităţii

      

3.5. Relaţionarea cu firmele producătoare de resurse materiale necesare laboratoarelor de specialitate şi cu firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Valorificarea competenţelor ştiinţifice, dobândite prin participarea la programele deformare/perfecţionare

      

4.2. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil

      

4.3. Realizarea/actualizarea portofoliului şi dosarului personal

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea Imaginii unităţii şcolare

5.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

      

5.2. Promovarea ofertei educaţionale

      

5.3. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

      

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare

      

5.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 5: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de tehnician
(- Anexa nr. 10 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de tehnician
Numărul fişei postului: ...............................
Numele şi prenumele titularului: ........................
Perioada evaluată: .................................
Calificativul acordat: ................................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Corelarea activităţii tehnicianului cu activităţile şcolii

      

1.2. Realizarea planului managerial specific postului

      

1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare la locul de muncă şi în activităţile realizate cu elevii

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu prevăzute de fişa postului

      

2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp

      

2.3. Formarea/Dezvoltarea la elevi a unor deprinderi şi a unor abilităţi specifice calificării

      
  

30

    

3. Comunicarea şi relaţionarea

3.1. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii

      

3.2. Realizarea comunicării cu elevii

      

3.3. Realizarea comunicării cu conducerea unităţii de învăţământ

      

3.4. Monitorizarea situaţiilor conflictuale

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

      

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

      

4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea Imaginii şcolii

5.1. Promovarea unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii

      

5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate

      

5.3. Realizarea activităţilor în conformitate cu politica educaţională a şcolii

      

5.4. Respectarea şi aplicarea regulilor şcolii

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 6: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de pedagog şcolar
(- Anexa nr. 12 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de pedagog şcolar
Numărul fişei postului: .........................
Numele şi prenumele titularului: ........................
Perioada evaluată: ............................
Calificativul acordat: ..........................

Domenii ale evaluării

Criterii de performantă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Corelarea conţinutului activităţii de pedagog şcolar cu obiectivele generale ale instituţiei

      

1.2. Realizarea planului managerial al pedagogului şcolar

      

1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare ce au în vedere activitatea pedagogului şcolar

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii

2.1. Îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice postului

      

2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp

      

2.3. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Capacitatea de a se integra/de a lucra în echipă

      

3.2. Realizarea comunicării cu elevii

      

3.3. Realizarea comunicării cu factorii de răspundere din şcoală

      

3.4. Realizarea comunicării cu familia

      

3.5. Monitorizarea situaţiilor conflictuale din cămin

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

      

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

      

4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii şcolii

5.1. Manifestarea unei atitudini proactive în legătură cu activităţile specifice căminului

      

5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate/pregătind participarea elevilor la programe/parteneriate

      

5.3. Realizarea unui climat de disciplină şi de siguranţă în cadrul căminului de elevi

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 7: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară
(- Anexa nr. 14 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară
Numărul fişei postului: .....................
Numele şi prenumele titularului: .................
Perioada evaluată: .....................
Calificativul acordat: ..............................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţilor

1.1. Corelarea conţinutului activităţii cu planul managerial al directorului

      

1.2. Realizarea planului anual şi semestrial de activităţi extraşcolare

      

1.3. Aplicarea reglementărilor legale în vigoare

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor

2.1. Realizarea activităţilor extraşcolare propuse

      

2.2. Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale, financiare, informaţionale şi de timp

      

2.3. Asigurarea unui climat propice dezvoltării personale

      

2.4. Realizarea activităţilor respectând principiul egalităţii de şanse

      

2.5. Contribuţii la dezvoltarea personalităţii elevului

      
  

30

    

3. Comunicarea şi relaţionarea

3.1. Capacitatea de a lucra în echipă

      

3.2. Realizarea comunicării cu elevii, cu cadrele didactice, cu conducerea şcolii

      

3.3. Menţinerea relaţiilor cu diferiţi parteneri din comunitatea locală

      

3.4. Monitorizarea situaţiilor conflictuale

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

      

4.2. Participarea la activităţi metodice, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

      

4.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii

5.1. Formarea la elevi a unei atitudini proactive faţă de activităţile şcolii

      

5.2. Promovarea în comunitate a activităţii instituţiei, participând la programe şi parteneriate

      

5.3. Contribuţia la îmbunătăţirea/consolidarea imaginii şcolii în comunitate

      

5.4. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

Semnături:

ANEXA nr. 8: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de asistent social
(- Anexa nr. 16 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de asistent social
Numărul fişei postului: ......................
Numele şi prenumele titularului: ..........................
Perioada evaluată: .............................
Calificativul acordat: .........................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administrare

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Programarea activităţii de asistenţă socială

      

1.2. Organizarea activităţii şi a locului de muncă

      

1.3. Respectarea codului deontologic al asistentului social

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii

2.1. Respectarea programului de lucru

      

2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu

      

2.3. Utilizarea corespunzătoare a documentelor specifice (legislaţie, metodologii şi proceduri)

      

2.4. Utilizarea logisticii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Demonstrarea abilităţilor de comunicare formală intra - şi interinstituţională

      

3.2. Facilitarea comunicării formale intra - şi interinstituţională, şcoală-familie, şcoală-comunitate şcolară-comunitate socială

      

3.3. Monitorizarea situaţiilor conflictuale

      

3.4. Capacitate de a se integra şi de a lucra în echipă

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare în carieră şi personală

      

4.2. Participarea la activităţi metodico-ştiinţifice de specialitate, stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

      

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor profesionale dobândite în programele de formare continuă/perfecţionare

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţionali şi la promovarea Imaginii unităţii şcolare

5.1. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute

      

5.2. Respectarea integrală a regulamentelor interne şi a procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ

      

5.3. Participarea la activităţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi ISU

      

5.4. Participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 9: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de corepetitor
(- Anexa nr. 18 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de corepetitor
Numărul fişei postului: ...........................
Numele şi prenumele titularului: ........................
Perioada evaluată: ............................
Calificativul acordat: ............................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Programarea activităţii de corepetiţie, conform proiectării activităţii didactice

      

1.2. Proiectarea unor activităţi extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor

      

1.3. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii

2.1. Organizarea şi amenajarea spaţiului de lucru

      

2.2. Îndeplinirea la termen a obligaţiilor de serviciu

      

2.3. Utilizarea corespunzătoare a mijloacelor şi metodelor specifice

      

2.4. Organizarea şi participarea la activităţi extracurriculare

      

2.5. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi"

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Demonstrarea abilităţilor de comunicare formală intra-şi inter-instituţională

      

3.2. Comunicarea şcoală-familie-comunitate

      

3.3. Capacitatea de a face echipă cu cadrele didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii

      
  

15

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Participarea la programele de formare continuă şi perfecţionare

      

4.2. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor profesionale dobândite în programele de formare continuă şi perfecţionare

      

4.3. Implicarea în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/unităţii

      

4.4. Realizarea/actualizarea portofoliului şi a dosarului personal

      
  

15

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea Imaginii şcolii

5.1. Implicarea în dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în vederea dezvoltării instituţionale

      

5.2. Promovarea în comunitate a activităţii unităţii de învăţământ, a ofertei educaţionale şi a rezultatelor obţinute

      

5.3. Participarea la activităţile organizate de unitate privind cunoaşterea şi aplicarea normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU

      

5.4. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar

      
  

15

    

6. Conduita profesionala

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 10: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de mediator şcolar
(- Anexa nr. 20 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de mediator şcolar
Numărul fişei postului: ..........................
Numele şi prenumele titularului: ............................
Perioada evaluată: ...........................
Calificativul acordat: ........................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii de mediator şcolar

1.1. Fundamentarea proiectării activităţilor specifice funcţiei este realizată conform fişei postului. Stabileşte obiectivele şi durata activităţii în funcţie de specificul activităţii şi timpul disponibil

      

1.2. Strategiile de lucru sunt corect stabilite.

      

1.3. Elaborează instrumente de lucru/proiectare.

      

1.4. Foloseşte instrumentele tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în proiectarea activităţilor/experienţelor derulate.

      

1.5. Proiectarea activităţii extracurriculare

      
  

20

    

2. Realizarea activităţii de mediator şcolar

2.1. Organizarea şi dirijarea activităţilor planificate sunt realizate conform planificării

      

2.2. Utilizează materiale şi instrumente specifice, adecvate funcţiei.

      

2.3. Monitorizează copiii de vârstă preşcolară şi de vârstă şcolară.

      

2.4. Ajută la aplicarea practicilor incluzive în şcoală.

      

2.5. Promovează limba, tradiţiile şi obiceiurile comunităţii în şcoală.

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Stabileşte modalităţile de comunicare:

- transmiterea corectă a informaţiei;

- medierea comunicării;

- stabilirea modelelor de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri;

- consilierea familiilor dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării.

      

3.2. Transmite corect informaţia.

      

3.3. Mediază comunicarea în cazuri de conflict din şcoală.

      

3.4. Stabileşte modele de colaborare ale şcolii cu familia, comunitatea locală, ONG-uri.

      

3.5. Consiliază familiile dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării.

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identifică nevoile proprii de dezvoltare.

      

4.2. Participă la activităţi/stagii de formare, cursuri de perfecţionare, manifestări ştiinţifice etc.

      

4.3. Aplică cunoştinţele/abilităţile/competenţele dobândite.

      

4.4. Integrarea şi utilizarea TIC

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii

5.1. Relaţionarea eficientă cu partenerii economici şi sociali

      

5.2. Gestionarea activităţilor practice în cadrul unor proiecte în parteneriat

      

5.3. Implicarea în activitatea specifică sistemului de asigurare a calităţii din instituţie

      

5.4. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii

      

5.5. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

      

5.6. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 11: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de secretar în învăţământul preuniversitar
(- Anexa nr. 22 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de secretar în învăţământul preuniversitar
Numărul fişei postului: .......................
Numele şi prenumele titularului: ......................
Perioada evaluată: ...........................
Calificativul acordat: ............................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

      

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului

      

1.3. Realizarea planificării calendaristice a compartimentului

      

1.4. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

      

1.5. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor

2.1. Organizarea documentelor oficiale

      

2.2. Asigură ordonarea şi arhivarea documentelor unităţii.

      

2.3. Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic), înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare şi REVISAL

      

2.4. Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

      

2.5. Alcătuirea de proceduri

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

      

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

      

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

      

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

      

3.5. Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

      

4.2. Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră

      

4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii

5.1. Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii

      

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului

      

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şefei ierarhic superior şi/sau de director, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

      

5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 12: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de administrator financiar (contabil) în învăţământul preuniversitar
(- Anexa nr. 24 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de administrator financiar (contabil) în învăţământul preuniversitar
Numărul fişei postului: ......................
Numele şi prenumele titularului: ......................
Perioada evaluată: .......................
Calificativul acordat: ......................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Respectarea planurilor manageriale ale şcolii

      

1.2. Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului financiar

      

1.3. Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare

      

1.4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor

2.1. Organizarea activităţii

      

2.2. Înregistrarea şi prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate

      

2.3. Monitorizarea activităţii

      

2.4. Consilierea/Îndrumarea şi controlul periodic al personalului care gestionează valori materiale

      

2.5. Alcătuirea de proceduri

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului

      

3.2. Raportarea periodică pentru conducerea instituţiei

      

3.3. Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment

      

3.4. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor

      

3.5. Asigurarea interfeţei privind licitaţiile sau încredinţărilor directe

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale

      

4.2. Formare profesională şi dezvoltare în carieră

      

4.3. Coordonarea personalului din subordine privind managementul carierei

      

4.4. Participarea la instruirile organizate de inspectoratul şcolar

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii

5.1. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii

      

5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului

      

5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau de director, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

      

5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 13: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de instructor-animator
(- Anexa nr. 26 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de instructor-animator
Numărul fişei postului: ........................
Numele şi prenumele titularului: .....................
Perioada evaluată: ................................
Calificativul acordat: ..............................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare comisie

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

Validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului

      

1.2. Fundamentarea proiectării activităţilor educative/formative pe analiza de nevoi efectuată în unitatea de învăţământ

      

1.3. Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare

      

1.4. Realizarea proiectării programelor educative pentru activităţile de timp liber şi de vacanţă pe care le realizează la nivelul şcolilor, al cluburilor copiilor sau în taberele şcolare

      

1.5. Elaborarea proiectelor de parteneriat cu alte instituţii de învăţământ

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor

2.1. Organizarea activităţilor educative complementare care vizează dezvoltarea aptitudinilor elevilor în domeniile cultural - artistic, tehnic-aplicativ, sportiv-turistic

      

2.2. Desfăşurarea activităţilor atelierelor de lucru tematice, în conformitate cu nevoile elevilor şi cu specificul unităţii de învăţământ

      

2.3. Coordonarea formaţiilor cultural-artistice

      

2.4. Amenajarea spaţiilor adecvate pentru desfăşurarea activităţilor recreative în perimetrul unităţii de învăţământ sau în tabere şcolare

      

2.5. Facilitarea implicării specialiştilor din palatele şi cluburile copiilor în realizarea programelor şi proiectelor desfăşurate în unitatea de învăţământ

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ

      

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ

      

3.3. Facilitarea şi colaborarea şcolii cu diverse instituţii (centre de plasament, şcoli speciale etc.), cu alte structuri cu rol educaţional care contribuie la educarea şi integrarea elevilor în societate

      

3.4. Popularizarea în rândul elevilor a programelor propuse de instituţiile specializate în activităţile de timp liber

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare profesională

      

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare

      

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor dobândite prin formare continuă/perfecţionare

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii

      

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

      

5.3. Elaborarea, redactarea şi popularizarea unor materiale informative (buletine metodice, publicaţii de specialitate, culegeri tematice, planşe, fişe, studii, programe, traduceri, scrisori metodice, portofolii, albume)

      

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

      

5.5. Colaborarea cu mass-media în vederea difuzării şi popularizării activităţilor desfăşurate în unitatea de învăţământ

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinuta, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 14: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de administrator de patrimoniu
(- Anexa nr. 28 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de administrator de patrimoniu
Numărul fişei postului: ......................
Numele şi prenumele titularului: .........................
Perioada evaluată: .................................
Calificativul acordat: .........................................

Domenii ale evaluării

Criterii de performanţă

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare compartiment

Punctaj evaluare consiliu de administraţie

validare consiliul profesoral

1. Proiectarea activităţii

1.1. Elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului şi corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unităţii de învăţământ

      

1.2. Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activităţii compartimentului funcţional

      

1.3. Folosirea tehnologiei informării şi comunicării (TIC) în activitatea de proiectare

      

1.4. Elaborarea tematicii şi graficului de control ale activităţii personalului din subordine

      
  

20

    

2. Realizarea activităţilor

2.1. Identificarea şi aplicarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ

      

2.2. Organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ

      

2.3. Elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ

      

2.4. Gestionarea inventarului mobil şi imobil al unităţii de învăţământ în registrul inventar al acesteia şi în evidenţele contabile

      
  

30

    

3. Comunicare şi relaţionare

3.1. Relaţionarea eficientă cu întregul personal al unităţii de învăţământ

      

3.2. Promovarea unui comportament asertiv în relaţiile cu personalul unităţii de învăţământ

      

3.3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii (cu elevii, personalul şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii)

      
  

20

    

4. Managementul carierei şi al dezvoltării

personale

4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare

      

4.2. Participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare etc.

      

4.3. Aplicarea în activitatea curentă a cunoştinţelor/abilităţilor/ competenţelor dobândite prin formare continuă/perfecţionare

      
  

10

    

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

5.1. Promovarea sistemului de valori al unităţii la nivelul comunităţii

      

5.2. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale

      

5.3. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi implementarea proiectului instituţional

      

5.4. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor

      

5.5. Atragerea de sponsori în vederea dezvoltării bazei materiale a unităţii

      
  

15

    

6. Conduita profesională

6.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

 

2

    

6.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

 

3

    
  

5

    

TOTAL

  

100

    

Data:

Numele şi prenumele:

Semnături:

 

- Cadru didactic auxiliar evaluat:

- Responsabil compartiment:

- Director:

- Membrii consiliului de administraţie:

 
ANEXA nr. 15: FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar
(- Anexa nr. 30 la metodologie)
ANTET
FIŞA-CADRU de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar
Numărul fişei postului: ...........................
Numele şi prenumele cadrului didactic: ............................
Perioada evaluată: .......................
Calificativul acordat: ......................

Domenii ale evaluării

Indicatori de performanţă

Punctaj maxim

Punctaj acordat

Validare consiliul profesoral

Autoevaluare

Evaluare comisie

Evaluare consiliu de administraţie

1. Proiectarea şi planificarea activităţilor Centrului de documentare şi Informare (CDI)

1.1. Consecvenţă şi ritmicitate în conceperea, adaptarea, aplicarea şi analiza instrumentelor de analiză a nevoilor beneficiarilor

1.2. Participare la elaborarea unei politici documentare la nivelul unităţii de învăţământ

1.3. Obiectivele sunt stabilite pe termen lung, mediu şi scurt în funcţie de planul managerial al şcolii şi de resurse, în raport cu exigenţele la nivel naţional, cu specificul zonei geografice, cu luarea în considerare a dinamicilor de modernizare/schimbare la nivel instituţional şi zonal şi cu respectarea prevederilor legislaţiei.

1.4. Activitatea CDI este proiectată în conformitate cu obiectivele stabilite pe baza concluziilor diagnozei şi a prognozei şi răspunde funcţiilor CDI şi misiunilor profesorului documentarist, este adaptată nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii.

1.5. Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) privind iniţierea în tehnici de cercetare documentară sau educaţie pentru informaţie este elaborat în funcţie de particularităţile grupului instruit.

1.6. Proiectul CDI este elaborat prin consultarea şi în colaborare cu cadrele didactice.

1.7. Realizarea unei proiectări a activităţii care să permită punerea în practică a politicii documentare definite, respectiv să dezvolte serviciile oferite utilizatorilor.

1.8. Capacitatea de relaţionare cu cadrele didactice pentru elaborarea proiectului CDI.

1.9. În planul managerial al CDI sunt evidenţiate clar obiectivele, activităţile planificate, orizontul de timp, partenerii, indicatorii de eficienţă ai activităţii, modalităţi de corecţie/actualizare a obiectivelor, modalităţile de monitorizare şi evaluare, rezultatele aşteptate.

1.10. Planificarea şi organizarea activităţilor şcolare şi extraşcolare sunt în concordanţă cu obiectivele educaţionale şi gradul de interes al elevilor şi al comunităţii locale.

10

    

2. Realizarea activităţilor CDI

2.1. Flexibilitate, adaptabilitate şi creativitate în conceperea activităţilor şi a sarcinilor de lucru, astfel încât să fie valorificate diferitele stiluri de învăţare, să ţină cont de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit

2.2. Activităţile organizate pun în practică strategiile iniţial elaborate şi sunt cuprinse în proiectul CDI.

2.3. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării, formarea competenţelor specifice şi dezvoltarea competenţelor-cheie ale elevilor

2.4. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de "a învăţa să înveţi"

2.5. Activităţile desfăşurate favorizează exploatarea resurselor CDI.

2.6. Varietatea resurselor utilizate în cadrul activităţilor CDI

2.7. Accesul la noile mijloace de informare şi comunicare este facilitat.

2.8. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ şi CDI în vederea optimizării activităţilor didactice - inclusiv resurse digitale şi tehnologia informării şi comunicării (TIC)

2.9. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate

2.10. Activităţile cu caracter cultural sunt derulate ţinând cont de priorităţile şcolii, politica unităţii de învăţământ, fiind în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei Naţionale.

2.11. Prin activităţile organizate se pune în valoare potenţialul cultural al fondului documentar, producţiile culturale româneşti şi europene, din perspectiva unei identităţi culturale comune.

2.12. Obiectivele info-documentare din programele şcolare sunt identificate şi dezvoltate şi activităţile desfăşurate în colaborare cu profesorii de disciplină.

2.13. Identificarea căilor şi modalităţilor de cooperare între arii curriculare şi discipline, regăsirea lor în activităţile desfăşurate în colaborare

15

    

3. Formarea elevilor şi dezvoltarea competenţelor specifice

3.1. Modalităţi variate în care au fost utilizate elemente de iniţiere în cercetarea documentară

3.2. Situaţiile de învăţare alese stimulează gândirea elevului şi capacitatea de argumentare, formează deprinderile de muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi.

3.3. Gradul de exploatare a noilor TIC în activităţile desfăşurate în CDI

3.4. Formele de cercetare documentară sunt diversificate, în concordanţă cu cerinţele învăţării interdisciplinare.

3.5. Gradul de autonomie al elevilor în utilizarea resurselor CDI

3.6. Realizarea activităţilor desfăşurate implică exploatarea resurselor multimedia, favorizează inovaţia pedagogică şi utilizarea metodelor activ-participative.

3.7. Parteneriatele educative la nivelul unităţii de învăţământ urmăresc atât obiective specifice disciplinelor de studiu, cât şi obiective din domeniul info-documentare, de dezvoltare de aptitudini şi competenţe specifice.

3.8. Temele transdisciplinare răspund nevoilor de formare ale elevilor.

3.9. Activităţile derulate cresc interesul elevilor pentru studiu.

3.10. Activităţile privind animarea CDI implică şi participarea elevilor.

20

    

4. Monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI şi a rezultatelor elevilor

4.1. Metodele de monitorizare şi evaluare a activităţilor stabilite pentru realizarea obiectivelor sunt adaptate specificului aspectelor vizate şi al resurselor disponibile.

4.2. Activităţile organizate în CDI sunt diverse şi răspund funcţiilor CDI.

4.3. Numărul de participanţi la activităţile organizate în CDI.

4.4. Numărul de utilizatori

4.5. Numărul de documente consultate în cadrul CDI

4.6. Numărul de volume împrumutate

4.7. Diversitatea modalităţilor de evaluare şi valorizare a muncii elevilor

4.8. Gradul de atingere a obiectivelor şi de realizare a activităţilor planificate

4.9. Gradul de corectare/actualizare a obiectivelor activităţilor planificate, atunci când este necesar

4.10. Promovarea autoevaluării şi interevaluării

4.11. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali

4.12. Participarea la completarea portofoliului educaţional ca element central al evaluării rezultatelor învăţării

10

    

5. Managementul clasei da elevi

5.1. Stabilirea unui cadru adecvat inclus în regulamentul de organizare şi funcţionare al CDI (reguli de conduită, atitudini, ambient, reguli de utilizare şi exploatare a resurselor CDI, reguli de acces în CDI) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi şi specificul activităţii în structuri infodocumentare

5.2. Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale

5.3. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică

5

    

6. Dezvoltarea de parteneriate

6.1. Numărul proiectelor desfăşurate în colaborare

6.2. Varietatea activităţilor desfăşurate în colaborare

6.3. Numărul partenerilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor propuse

6.4. Relevanţa parteneriatelor în calitatea desfăşurării şi conţinutului activităţilor

6.5. Aportul parteneriatelor în atingerea obiectivelor stabilite în proiectul de activitate, respectiv în formarea unei culturi informaţionale a elevilor şi în dezvoltarea competenţelor - cheie ale elevilor

10

    

7. Comunicare

7.1. Sursele de informare din exteriorul şi interiorul unităţii de învăţământ sunt identificate şi utilizate.

7.2. Informaţia de interes pentru beneficiari este actualizată periodic.

7.3. Mediatizarea rezultatelor obţinute şi multiplicarea experienţelor obţinute la nivelul întregii unităţi de învăţământ

7.4. Activităţile de promovare a imaginii şi activităţii CDI sunt realizate periodic.

7.5. Capacitatea de a se implica în activităţi organizate şi desfăşurate în parteneriat

5

    

8. Gestionarea CDI

8.1. Organizarea spaţiului CDI respectă standardele şi criteriile de amenajare ale unui CDI.

8.2. Gradul de funcţionalitate şi respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor.

8.3. Prin organizarea CDI şi activităţile propuse accesul liber la informaţie este facilitat şi asigurat.

8.4. Gradul de autonomie a utilizatorilor în reperarea resurselor pluridisciplinare şi multisuport

8.5. Practicarea unei politici documentare prospective

8.6. Realizarea operaţiilor biblioteconomie conform normelor în vigoare

8.7. Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor

8.8. Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar

8.9. Capacitatea de aplicare a normelor de achiziţii documentare

8.10. Corelarea necesarului de fond documentar cu natura activităţii în CDI şi cu nevoile utilizatorilor

8.11. Stadiul informatizării CDI şi de realizare a bazelor de date

8.12. Asigurarea unui program flexibil care să permită accesul utilizatorilor în CDI atât în cadrul cursurilor, cât şi în afara lor

8.13. Adaptarea orarului CDI, a planului managerial al CDI la realitatea unităţii şcolare

8.14. ROI al CDI este propus ca parte integrantă a ROI al unităţii şcolare

8.15. Utilizatorii şi activităţile derulate în CDI sunt înregistrate ritmic pentru evidenţierea şi valorizarea lor şi pentru remedierea disfuncţionalităţilor.

8.16. Necesarul de achiziţii a fost propus.

13

    

9. Managementul carierei şi al dezvoltării profesionale

9.1. Obiectivitate în autoevaluare şi identificarea propriilor nevoi de formare, în funcţie de dinamica informaţiei în domeniu

9.2. Numărul de cursuri/stagii de formare şi schimburi de experienţă la care a participat în vederea satisfacerii nevoilor personale privind perfecţionarea şi ale organizaţiei prin raportare la standardele de calitate

9.3. Gradul de aplicare a cunoştinţelor şi de utilizare a noilor competenţe dezvoltate în cadrul formărilor în activităţile CDI

9.4. Articole, publicaţii, participarea la schimburi de bune practici, participarea la cercurile pedagogice

9.5. Gradul de utilizare a competenţelor dezvoltate în stagiile de formare

4

    

10. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii de învăţământ

10.1. Promovarea ofertei educaţionale

10.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare

10.3. Realizarea/participarea la programe/activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi comportamentelor deviante în mediul şcolar, familie şi societate

10.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ, precum şi a sarcinilor suplimentare

10.5. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii şi a unei culturi informaţionale la nivelul organizaţiei

3

    

11. Conduita profesională

11.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament)

2

    

11.2. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

3

    

TOTAL

 

100

    

Data evaluării:

Numele şi prenumele:

Semnătura

 

Cadru didactic evaluat:

Responsabil comisie:

Director:

Membrii consiliului de administraţie:

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 463 din data de 25 iunie 2014