HOTĂRÂRE nr. 52 din 20 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliul este format din 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condicile Legii şi ale prezentului Regulament.
(2) Pot face parte din Consiliu persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt mediatori autorizaţi cu drept de vot, înscrişi în Tabloul mediatorilor ca mediatori activi şi fac dovada că sunt înregistraţi fiscal la organele fiscale cu forma de exercitare a profesiei de mediator;
b) nu sunt suspendaţi şi nu au fost sancţionaţi printr-o hotărâre rămasă definitivă;
c) au achitată la zi taxa profesională;
d) depun la dosarul de candidatură o descriere a competenţelor şi experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Lege, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declaraţii. Această descriere nu constituie un criteriu de respingere a dosarului de candidatură în cadrul alegerilor ce se organizează conform anexei nr. 11 "Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere, rolul său fiind acela de a asigura ca alegerea candidaţilor să fie făcută de votanţi în cunoştinţă de cauză."
2.După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 "Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere", având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Începând cu data publicării prezentei hotărâri încetează să mai producă efecte juridice Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.669 din 16 septembrie 2011*) pentru adoptarea Regulamentului privind alegerea membrilor Consiliului de mediere.
Art. III
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

________
*) Hotărârea Consiliului de mediere nr. 2.669/2011 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ: Procedurile de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere
(- Anexa nr. 11 la regulament)
CAPITOLUL I: Dispoziţii introductive
Art. 1
(1)Consiliul de mediere este autoritatea naţională de reglementare şi control în domeniul medierii.
(2)Consiliul de mediere este înfiinţat în baza art. 17 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, ca organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucureşti.
(3)Consiliul de mediere este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
Art. 2
(1)Consiliul de mediere este format din 9 membri şi 3 membri supleanţi, aleşi prin vot direct şi secret de mediatorii autorizaţi cu drept de vot înscrişi în Tabloul mediatorilor, în condiţiile prezentelor proceduri.
(2)Pot fi membri ai Consiliului de mediere numai mediatorii autorizaţi care dispun de cunoştinţe teoretice şi de experienţă practică în domeniul medierii conform art. 5 alin. (2) din Regulament.
(3)Alegerea membrilor Consiliului de mediere are loc în condiţiile Regulamentului şi ale prezentelor proceduri.
(4)Data alegerilor este stabilită de Consiliul de mediere în maximum 6 luni de la declanşarea procedurii de organizare a alegerilor, în condiţiile art. 20 lit. m1, din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Alegerea membrilor Consiliului de mediere se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii: principiul legalităţii, principiul imparţialităţii, principiul cooperării, principiul prevenirii, principiul parteneriatului, principiul transparenţei şi dialogului social, principiul confidenţialităţii, precum şi principiul responsabilităţii.
CAPITOLUL II: Condiţii de participare la alegeri a mediatorilor autorizaţi
Art. 4
La alegeri pot participa cu drept de vot mediatorii care îndeplinesc următoarele condiţii:
a)sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor autorizaţi - Secţiunea I reactualizat, în ultima formă transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Regulamentului, înainte de declanşarea alegerilor;
b)nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare;
c)nu a interveni nicio clauză de suspendare la data exercitării dreptului de vot.
Art. 5
(1)Pentru a se putea întocmi în mod valabil lista mediatorilor cu drept de vot care participă la alegeri, Consiliul de mediere va întocmi şi va afişa cu cel puţin 30 zile calendaristice anterior datei alegerilor lista completă cu mediatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, listă pe care o va afişa la sediul propriu şi o va publica pe site-ul său oficial.
(2)Lista prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 72 de ore de la data afişării. Contestarea se poate face în scris pe adresa oficială a Consiliului de mediere, prin email la adresa contestatii@cmediere.ro sau prin fax pe numărul afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(3)Soluţionarea contestaţiilor se face de către Departamentul juridic din cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere în termen de două zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Modificările rezultate ca urmare a contestaţiilor admise vor fi incluse în lista finală a mediatorilor cu drept de vot ce se publică în maximum 48 de ore de la soluţionarea contestaţiilor.
CAPITOLUL III: Condiţii de depunere a candidaturii şi procedura de validare a candidaturilor
Art. 6
Pentru a fi aleşi ca membri ai Consiliului de mediere, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulament şi pe cele prevăzute la art. 2 şi 4 din prezentele proceduri.
Art. 7
Cererile de candidatură însoţite de actele doveditoare se depun personal sau prin mandatar la sediul Consiliului de mediere cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.
Art. 8
Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
a)cererea de candidatură, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere - în original;
b)declaraţia de intenţie privind activitatea candidatului ca viitor membru al Consiliului de mediere - semnată, în original;
c)curriculum vitae, în format Europass, cu fotografie - semnat de candidat, în original;
d)cazierul judiciar al candidatului, în termen de valabilitate - în original;
e)certificat medical din care să rezulte starea de sănătate psihică;
f)adeverinţă din care rezultă că la data depunerii cererii de candidatură este membru al asociaţiei profesionale a mediatorilor aşa cum este înscris în Tabloul mediatorilor;
g)codul de înregistrare fiscală a formei de exercitare a profesiei - copie certificată "conform cu originalul";
h)dovada că a achitat taxa profesională datorată până la 31 decembrie a anului anterior celui în care se organizează alegerile;
i)declaraţie că nu se află în executarea unei sancţiuni disciplinare, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere;
j)descriere a competenţelor şi experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere sub sancţiunea art. 327 din Codul penal privind falsul în declaraţii.
Art. 9
(1)Cererile de candidatură însoţite de documentele menţionate la art. 8 vor fi înregistrate de Secretariatul tehnic în Registrul de intrări al Consiliului de mediere.
(2)Candidatul sau mandatarul va primi confirmarea numărului de înregistrare a candidaturii în Registrul de intrări, cu menţionarea documentelor depuse şi a numărului de file ale dosarului.
(3)Secretariatul tehnic va publica pe site-ul Consiliului de mediere, în maximum 24 de ore de la înregistrare, numele mediatorilor care au depus cerere privind candidatura pentru calitatea de membru în Consiliul de mediere, cu menţiunea "dosar complet" sau "dosar incomplet, lipseşte ...".
(4)Candidaţii publicaţi de Secretariatul tehnic ca având dosarul de candidatură incomplet pot depune o singură dată documente în completarea dosarului de candidatură, în termen de 48 de ore de la publicarea menţiunii "dosar incomplet".
(5)În maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a cererilor de candidatură, Secretariatul tehnic întocmeşte un proces-verbal privind situaţia dosarelor de candidatură depuse, în vederea predării către Comisia electorală a dosarelor de candidatură complete. Dosarele de candidatură care nu au fost completate în termen se clasează prin proces-verbal sau referat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.
CAPITOLUL IV: Procedura de validare a candidaturilor
Art. 10
(1)Validarea candidaturilor se face de către Comisia electorală.
(2)Comisia electorală este constituită din 7 membri şi 2 supleanţi, mediatori autorizaţi cu drept de vot.
(3)Calitatea de membru al comisiei electorale este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru în Consiliul de mediere, cu cea de membru în Consiliul de mediere în exerciţiu şi cu cea de angajat al Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere.
(4)Propunerile pentru membrii în Comisia electorală se formulează de către asociaţiile profesionale ale mediatorilor înscrise în Registrul naţional de evidenţă a organizaţiilor din domeniul medierii întocmit de Consiliul de mediere, conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu data publicării listei finale a mediatorilor cu drept de vot.
(5)Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile asociaţilor profesionale pentru membrii în Comisia electorală.
(6)Componenţa Comisiei electorale se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(7)Secretariatul Comisiei electorale este asigurat prin unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic al Consiliului de mediere, nominalizat prin decizie a preşedintelui Consiliului de mediere, acesta neavând calitatea de membru al comisiei.
Art. 11
(1)Comisia electorală este constituită prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care constată îndeplinirea procedurii conform art. 10, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.
(2)Membrii Comisiei electorale vor alege preşedintele comisiei.
Art. 12
După constituirea Comisiei electorale, Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va preda pe bază de proces-verbal toate cererile de candidatură complete şi documentele anexate cererilor, însoţite fiecare de un referat semnat de director şi de un consilier juridic.
Art. 13
(1)Comisia electorală va decide asupra validării sau invalidării candidaturilor în termen de două zile de la data constituirii sale.
(2)În ceea ce priveşte documentul depus de candidaţi în îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 8 lit. j) Comisia electorală va avea drept competenţă doar verificarea existenţei declaraţiei prevăzute la art. 8 lit. j), fără a face evaluări privind conţinutul acesteia.
(3)Decizia Comisiei electorale va fi semnată de toţi membrii săi şi de secretarul comisiei, cu precizarea votului şi a eventualelor observaţii.
(4)Decizia Comisiei electorale se va comunica în maximum 24 de ore prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul propriu.
Art. 14
Contestaţiile împotriva deciziei Comisiei electorale se vor depune la sediul Consiliului de mediere în termen de două zile lucrătoare.
CAPITOLUL V: Comisia de soluţionare a contestaţiilor
Art. 15
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită din cinci membri şi doi supleanţi, mediatori autorizaţi.
(2)Calitatea de membru al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este incompatibilă cu cea de candidat la funcţia de membru al Consiliului de mediere, angajat în Secretariatul tehnic al Consiliului, precum şi cu cea de membru sau supleant în alte comisii constituite cu prilejul alegerilor aflate în desfăşurare.
(3)Pot fi membri ai Comisiei de soluţionare a contestaţiilor doar mediatorii care au drept de vot şi care au experienţă în desfăşurarea unor activităţi similare.
(4)Propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor se formulează de asociaţiile profesionale ale mediatorilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere, timp de 5 zile calendaristice începând cu publicarea listei finale a mediatorilor cu drept de vot. Propunerile vor fi însoţite de un curriculum vitae al mediatorilor propuşi să facă parte din comisie.
(5)Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere va înregistra propunerile pentru membri în Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(6)Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(7)Secretariatul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este asigurat de unul dintre angajaţii Secretariatului tehnic din departamentul juridic, acesta din urmă neavând calitatea de membru ai comisiei.
Art. 16
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituita prin hotărâre a Consiliului de mediere prin care se constată îndeplinirea procedurilor conform art. 15, cu minimum 23 de zile înainte de data-limită pentru exercitarea dreptului de vot.
(2)Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi ales dintre membrii comisiei de către aceştia.
Art. 17
(1)Comisia de soluţionare a contestaţiilor va decide asupra acestora în termen de două zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
(2)Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunică în maximum 24 de ore, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere.
Art. 18
(1)Lista finală a candidaţilor pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere se afişează în maximum 24 de ore de la soluţionarea contestaţiilor, prin afişare la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul acestuia.
(2)În interiorul aceluiaşi termen, se publică pe site-ul Consiliului de mediere declaraţiile de intenţie şi descrierea competenţelor şi a experienţei practice pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, depuse de fiecare candidat împreună cu cererea de candidatură, precum şi curriculum vitae al fiecărui mediator care candidează pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere.
CAPITOLUL VI: Buletinele de vot
Art. 19
(1)Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct şi secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă la sediul Consiliului de mediere sau transmis prin serviciul curierat cu care Consiliul de mediere se află într-un raport juridic contractual ce are ca obiect exprimarea votului prin corespondenţă.
(2)Fiecare mediator înscris pe lista de votanţi are dreptul să îşi exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat şi maximum 9 candidaţi pentru fiecare tur de alegeri.
(3)Buletinele de vot se tipăresc înainte de data alegerilor şi conţin numele tuturor candidaţilor validaţi de Comisia electorală, în ordine alfabetică.
(4)Buletinele de vot se tipăresc în număr egal cu cel al mediatorilor cu drept de vot, la care se adaugă o marjă de 5% pentru a acoperi eventualele situaţii de forţă majoră, şi sunt înseriate.
(5)Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opţiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaţilor înregistraţi oficial prin tipărire în buletinul de vot.
(6)Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opţiuni pe un buletin de vot sau alte opţiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a buletinului de vot.
(7)Votul nu este valabil exprimat dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decât cel tipărit conform alin. (3) şi (4).
(8)Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret la urnă, fiecare mediator cu drept de vot care şi-a exprimat votul va semna în lista de votanţi şi va aplica ştampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.
(9)Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret prin corespondentă, fiecare mediator cu drept de vot care şi-a exprimat votul va semna şi va aplica ştampila pe documentul de confirmare ce însoţeşte buletinul de vot.
(10)Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul conduc la anularea respectivului buletin de vot.
CAPITOLUL VII: Procedura de alegere şi validare a membrilor Consiliului de mediere
Art. 20
(1)Comisia de validare a voturilor se constituie înainte de începerea procesului de votare şi este formată din 7 (şapte) membri şi 3 supleanţi, la propunerea asociaţiilor profesionale ale mediatorilor, prin depunerea propunerilor conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(2)Componenţa Comisiei de validare a voturilor se stabileşte prin tragere la sorţi în şedinţă a Comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor.
(3)Comisia de validare a voturilor se constituie prin hotărâre a Consiliului de mediere în exerciţiu, prin constatarea respectării procedurii prevăzute la alin. (2), cu minimum 15 zile înainte de data finală a exercitării votului.
(4)Înainte de începerea activităţii, Comisia de validare a voturilor îşi alege un preşedinte care coordonează activitatea comisiei şi prezintă rezultatul votului.
(5)Comisia de validare a voturilor este asistată de două persoane din Secretariatul tehnic al Consiliului de mediere, care nu au drept de vot în cadrul comisiei.
(6)Preşedintele Comisiei de validare a voturilor anunţă public rezultatul votului prin publicare pe site-ul Consiliului de mediere şi prin transmiterea pe newsletter.
(7)Comisia de validare a voturilor întocmeşte un proces-verbal de activitate şi îl depune sub semnătură la Comisia electorală.
(8)Contestaţiile referitoare la vot se depun în maximum 24 de ore la Consiliul de mediere, iar soluţionarea acestora se face în maximum 24 de ore de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(9)Asociaţiile profesionale care au candidaţi înscrişi pe buletinele de vot pot desemna şi câte un observator din partea fiecărei asociaţii, care participă la deschiderea urnelor şi validarea voturilor.
(10)Calitatea de membru în comisia de validare a voturilor, precum şi cea de observator este incompatibilă cu cea de candidat şi membru în Consiliul de mediere, precum şi cu cea de membru în alte comisii prevăzute de prezentele proceduri.
Art. 21
(1)Votul se exprimă secret, o singură dată, prin completarea unui singur buletin de vot.
(2)Voturile exprimate sunt validate şi numărate de Comisia de validare a voturilor, care va anunţa public numărul de voturi obţinute de fiecare candidat, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează rezultatul votului prin întocmirea listei în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute de fiecare candidat.
(3)Lista precizată la alin. (2) se va afişa şi pe site-ul Consiliului de mediere.
Art. 22
(1)Comisia electorală va analiza modul în care s-au desfăşurat alegerile şi va întocmi un document în care va prezenta etapele desfăşurării alegerilor, însoţit în anexă de documentele în susţinere depuse de toate comisiile constituite cu prilejul alegerilor.
(2)Primii nouă candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de 5% din numărul voturilor valabil exprimate, conform procesului-verbal întocmit de Comisia de validare a voturilor, sunt declaraţi de Comisia electorală ca fiind aleşi pentru calitatea de membru al Consiliului de mediere, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Următorii trei candidaţi, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, dar nu mai puţin de 5 % din numărul total de voturi valabil exprimate, sunt declaraţi de Comisia electorală ca fiind aleşi ca membri supleanţi ai Consiliului de mediere.
(4)Lista membrilor şi a membrilor supleanţi rezultată în urma votului exprimat conform procesului-verbal este transmisă Consiliului de mediere spre publicare.
(5)Consiliul de mediere ia act de rezultatul alegerilor, publică pe site-ul propriu rezultatul alegerilor transmis de Comisia electorală şi anunţă data şedinţei de constituire a noului Consiliu de mediere.
(6)Mandatul noului Consiliu de mediere începe conform Legii nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului.
Art. 23
(1)În situaţia în care nu sunt întrunite cumulativ condiţiile prevăzute de art. 22 care să asigure constituirea legală a noului consiliu de mediere, respectiv 9 membri titulari şi 3 membri supleanţi care au obţinut un număr de voturi mai mare sau cel puţin egal cu 5% din totalul de voturi valabil exprimate, se va organiza un nou tur de alegeri în condiţiile prevăzute de prezentele proceduri, până la completarea componenţei legale a Consiliului de mediere.
(2)Organizarea următorului tur de alegeri va începe în maximum 15 zile şi pentru acesta se vor tipări noi buletine de vot în condiţiile prezentelor proceduri, pe care se vor înscrie doar candidaţii care nu au fost validaţi după turul anterior de alegeri.
(3)După ce a avut loc un prim tur de alegeri, nu se mai pot depune noi candidaturi.
(4)Rezultatul noului tur de alegeri completează lista anterioară fără să modifice ordinea anterioară a ocupării locurilor de membru în Consiliul de mediere,
CAPITOLUL VIII: Monitorizarea alegerilor
Art. 24
(1)Cu minimum 10 zile înainte de tipărirea buletinelor de vot, se constituie Comisia de monitorizare a alegerilor.
(2)Comisia de monitorizare a alegerilor se constituie prin hotărâre a Consiliului de mediere care constată îndeplinirea procedurii de desemnare a membrilor în cadrul şedinţei Comisiei consultative a corpului profesional şi este formată din 7 membri, mediatori autorizaţi desemnaţi de asociaţiile profesionale care depun în acest sens propuneri conform modelului afişat pe site-ul oficial al Consiliului de mediere.
(3)Comisia de monitorizare a alegerilor are rolul de a observa respectarea prevederilor Codului de etică şi deontologie a mediatorilor pe durata campaniei electorale şi a alegerilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea alegerilor conform prezentelor proceduri.
(4)Membrii Comisiei de monitorizare a alegerilor se întrunesc în plen la începutul şi la finalul mandatului, îşi desemnează un preşedinte şi îşi stabilesc un mod de lucru.
(5)Mandatul membrilor Comisiei de monitorizare a alegerilor încetează după depunerea la Consiliul de mediere a unui raport scris privind modul în care s-au desfăşurat alegerile, dar nu mai târziu de maximum 5 zile de la anunţarea rezultatului final al acestora.
(6)Raportul integral al Comisiei de monitorizare a alegerilor se publică pe site-ul Consiliului de mediere.
Art. 25
(1)Pe durata alegerilor, mediatorii trebuie să se abţină de la a face aprecieri denigratoare la adresa altor candidaţi sau colegi mediatori.
(2)Este interzisă publicarea sub orice formă a buletinului de vot înainte de anunţarea publică a rezultatelor finale ale votului.
(3)Activitatea Comisiei electorale, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Comisiei de validare a voturilor se va desfăşura la sediul Consiliului de mediere din Bucureşti, piaţa Sf. Ştefan nr. 7, sectorul 2.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 26
(1)În cazul în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului în condiţiile art. 10 prevăzute de Regulament, locul rămas vacant va fi ocupat de un membru supleant, în ordinea înscrierii pe lista membrilor supleanţi.
(2)Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul revocării unui membru al Consiliului de mediere.
(3)Procedura de revocare se poate declanşa şi se desfăşoară în condiţiile art. 11 din Regulament.
Art. 27
(1)Decontarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă pentru membrii comisiilor se va face în limita bugetului alocat respectivei comisii şi numai cu avizul preşedintelui de comisie.
(2)După constituire, fiecare comisie constituită conform prezentelor proceduri îşi va planifica activitatea şi va înainta o propunere de buget către Consiliul de mediere, spre aprobare.
(3)Consiliul de mediere aprobă bugetele propuse de comisii în limita a cel mult jumătate din fondurile alocate în bugetul anual al Consiliului de mediere la cap. 7 "Promovare, publicitate, conferinţe, alegeri", fonduri ce pot fi alocate pentru întreaga organizare şi desfăşurare a procesului electoral.
Art. 28
Prezentele proceduri intră în vigoare la data afişării lor la sediul Consiliului de mediere şi pe site-ul oficial al acestuia, conform art. 5 alin. (1) din Regulament.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 41 din data de 16 ianuarie 2015