ORDIN nr. 1737 din 30 decembrie 2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) şi ale art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marcel Ioan Boloş,

secretar de stat

ANEXĂ: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu - Ruse
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 290/2013)
PARTEA 1:

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif - euro (cu TVA inclus)

Tarif - lei (cu TVA inclus)

Tarif - USD (cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme

3,00

13,00

3,00

1

o trecere

48,00

212,00

54,00

20

până la 31 decembrie

0,00

0,00

0,00

nelimitat

20 iunie

8,00

35,00

9,00

31

o lună calendaristică, pentru riverani

1.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

6.00

26,00

7,00

1

o trecere

96,00

424,00

107,00

20

până la 31 decembrie

2.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

12,00

53,00

13,00

1

o trecere

209,00

923,00

233,00

20

până la 31 decembrie

2.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

12,00

53,00

13,00

1

o trecere

209,00

923,00

233,00

20

până la 31 decembrie

3.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

18,00

79,00

20,00

1

o trecere

314,00

1.387,00

350,00

20

până la 31 decembrie

4.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

25,00

110,00

28,00

1

o trecere

435,00

1.921,00

485,00

20

până la 31 decembrie

4.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

25,00

110,00

28,00

1

o trecere

435,00

1.921,00

485,00

20

până la 31 decembrie

5.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

37,00

163,00

41,00

1

o trecere

644,00

2.844,00

718,00

20

până la 31 decembrie

PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor:
(A)Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:
I._
a)deţinute în proprietate sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
c)specializate deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanţă;
d)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
e)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
f)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi de către subunităţile acesteia;
g)escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;
h)deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului;
i)aparţinând Corpului Diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
j)care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
k)care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
l)specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;
m)care desfăşoară activităţi de întreţinere curentă pe timp de vară şi de iarnă, lucrări de siguranţă rutieră şi reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces.
II.NOTE:
Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri sau cele ale Ministerului Apărării Naţionale, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
Pentru vehiculele de la lit. j) şi k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoţire a mărfii.
Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. "
Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepţiile de la plata tarifelor se face prin prezentarea permisului de liberă trecere emis de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. Emiterea permiselor de liberă trecere se va face în baza situaţiei realizate de către direcţia derulatoare şi aprobate de directorul general, conform contractului aflat în derulare.
În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenţiei de control şi încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative,
(B)Tarife:
1.numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinaţia de vehicule rutiere;
2.tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse;
3.tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;
4.tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziţionate pentru cel puţin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, şi achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;
5.prin riveran se înţelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;
6.calitatea de riveran se recunoaşte numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;
7.documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;
8.modelul biletului matcă-cupon şi procedura de emitere, gestionare şi control vor fi stabilite de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;
9.tarifele pentru 20 de treceri şi tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;
10.data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;
11.biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 986 din data de 31 decembrie 2015