DECIZIE nr. 1649 din 18 august 2016 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în cadrul şedinţei din data de 27 iulie 2016, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Bozieni nr. 2, bl. 833, sc. B, et. 9, ap. 100, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4142/1999, cod unic de înregistrare 11739972/1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK - 032/2003, reprezentată de către domnul Moţiu Mircea Augustin, în calitate de asociat unic şi administrator, şi
a constatat următoarele:
1.Prin Decizia FN din 18 februarie 2016 a asociatului unic al Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. s-a hotărât:
- suspendarea temporară a activităţii Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., pe o perioadă de până la 3 ani, de la data de 1 aprilie 2016 până la data de 31 martie 2019;
- îndeplinirea formalităţilor legale necesare suspendării activităţii Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform prevederilor cap. VI art. 16 din Norma nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare.
2.Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a realizat numai venituri din activitatea de intermediere în asigurări, în toată perioada verificată. La data de 31 decembrie 2015, societatea a înregistrat pierdere în sumă de 48.550 lei.
3.Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de suspendare a activităţii şi rezilierea contractelor de intermediere.
4.Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a solicitat tuturor societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
5.Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a notificat clienţii cu privire la decizia de suspendare a activităţii, iar pentru contractele de asigurare aflate în derulare, aceştia au fost îndrumaţi pentru plata ratelor direct către societăţile de asigurare sau reprezentarea în continuare a acestora, prin intermediul unui asistent în brokeraj persoană juridică.
6.Conform Notei reprezentantului legal al societăţii, domnul Moţiu Mircea Augustin, Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are înregistrat un litigiu, pe rolul instanţelor de judecată din România, cu societatea de asigurare OMNIASIG VIG - S.A. Conform aceleaşi note, societatea nu are litigii cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi.
7.La data de 31 martie 2016, Societatea BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu înregistrează debite către Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 ani a activităţii Societăţii BROKER ASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Bozieni nr. 2, bl. 833, sc. B, et. 9, ap. 100, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/4142/1999, cod unic de înregistrare 11739972/1999 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare cu numărul RBK - 032/2003, reprezentată de către domnul Moţiu Mircea Augustin, în calitate de asociat unic şi administrator ai societăţii.
Art. 2
(1)După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiare fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.
(3)Reluarea activităţii societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
Art. 3
Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea activităţii societăţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 670 din data de 31 august 2016