NORMA nr. 19 din 31 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 5 lit. a) şi q), art. 34 alin. (4) şi art. 35 alin. (115) şi (116) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din 30 martie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I
Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 14 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezentele norme reglementează registrele care fac parte din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, gestionat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) modul de deschidere şi de menţinere a registrului agenţilor de asigurare de către asigurători, având următoarea structură: agenţi de asigurare persoane fizice, agenţi de asigurare persoane juridice, agenţi de asigurare subordonaţi, persoane juridice (care desfăşoară activitate de bancassurance), conform anexei nr. 1, macheta nr. 1;
b) modul de deschidere şi menţinere a registrului privind subagenţii de asigurare de către agenţii de asigurare, persoane juridice, conform anexei nr. 1, macheta nr. 2;
c) modul de deschidere şi menţinere a registrului pentru personalul propriu de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare, conform anexei nr. 2, macheta nr. 1;
d) modul de deschidere şi menţinere de către brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare a Jurnalului asistenţilor în brokeraj, conform anexei nr. 2, macheta nr. 2.
(2) Agenţii de asigurare persoane juridice au obligaţia de a deschide registrul privind subagenţii de asigurare la data la care asigurătorul confirmă că dosarul depus este în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare completează Jurnalul asistenţilor în brokeraj, persoane juridice, cu informaţiile solicitate conform anexei nr. 2 şi înregistrează persoanele fizice în vederea alocării codurilor RAF.
(4) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare completează Jurnalul asistenţilor în brokeraj conform alin. (3) şi transmit A.S.F. datele solicitate, în format electronic, de la data la care îşi înscriu asistenţii în brokeraj, persoane juridice, în Jurnalul asistenţilor în brokeraj."
2.La articolul 5 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) copia documentului de plată privind achitarea taxei de avizare, actualizată, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare."
3.La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) nu obţine certificatul de calificare profesională sau pregătire profesională continuă, conform prevederilor legale în vigoare."
4.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) A.S.F. va aloca fiecărui intermediar în asigurări înregistrat de către un asigurător sau un broker de asigurare şi/sau reasigurare un cod unic, reprezentând o combinaţie alfanumerică în care literele au următoarele semnificaţii:
a) RAF - codificare pentru agentul de asigurare persoană fizică şi conducătorul/conducerea executivă a agentului de asigurare persoană juridică, pentru subagentul de asigurare, pentru conducătorul activităţii de bancassurance şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de bancassurance în cadrul agentului de asigurare subordonat persoană juridică, pentru asistentul în brokeraj persoană fizică, pentru personalul propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare şi personalul propriu al asistentului în brokeraj, persoană juridică;
b) RAJ - codificare pentru agentul de asigurare persoană juridică, agentul de asigurare subordonat persoană juridică şi, respectiv, asistentul în brokeraj persoană juridică.
(2) Asigurătorii, agenţii de asigurare persoane juridice şi agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice emit legitimaţii ale căror conţinut şi caracteristici tehnice sunt prevăzute în anexa nr. 3.
(3) Legitimaţiile prevăzute la alin. (2) se emit de către:
a) asigurători, pentru fiecare agent de asigurare persoană fizică, pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare persoană juridică şi pentru conducătorii activităţii de bancassurance;
b) agenţii de asigurare persoane juridice, pentru fiecare subagent;
c) agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice pentru persoanele care desfăşoară activitate de bancassurance;
d) brokerii de asigurare şi/sau reasigurare pentru personalul propriu şi asistenţii în brokeraj persoane fizice, precum şi pentru persoanele care desfăşoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul asistenţilor în brokeraj persoane juridice."
5.Articolele 9-11 se abrogă.
6.Titlul capitolului V se modifică după cum urmează:
"- CAPITOLUL V: Dobândirea calităţii de agent persoană fizică sau juridică şi a celei de subagent"
7.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12
Persoanele fizice şi juridice care doresc să desfăşoare activitatea de intermediere în asigurări în calitate de agent de asigurare şi subagent trebuie să îndeplinească, în vederea înregistrării şi a încheierii contractului de agent, condiţiile prevăzute, după caz, la art. 13 şi 14."
8.La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) A.S.F. va aloca fiecărui agent de asigurare, persoană fizică, un cod unic şi fi va înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, iar asigurătorul va prelua codul respectiv în vederea emiterii legitimaţiei."
9.La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Asigurătorii eliberează agenţilor de asigurare, persoane juridice, certificate de înregistrare conform anexei nr. 4."
10.Articolul 15 se abrogă.
11.La articolul 16, alineatul (2) se abrogă.
12.Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
Asigurătorii desemnează cel puţin două persoane pentru coordonarea activităţii de înregistrare şi de actualizare a registrului agenţilor de asigurare şi transmit A.S.F. numele şi funcţia acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor norme."
13.Articolul 19 se abrogă.
14.La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare publică pe pagina de internet a societăţii registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj, persoane fizice şi juridice, inclusiv persoanele fizice din cadrul asistenţilor în brokeraj persoane juridice, care desfăşoară activitate de intermediere în numele şi în contul acestora."
15.La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare vor prelua din registrul menţinut de A.S.F. codul unic alocat persoanelor menţionate la art. 20 şi vor emite legitimaţiile prevăzute în anexa nr. 3, pentru persoanele fizice, şi certificatele de înregistrare conform anexei nr. 4, pentru persoanele juridice."
16.La articolul 21, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:
"(21) Brokerii de asigurare şi/sau reasigurare transmit, în format electronic, A.S.F. modificările primite de la asistenţii în brokeraj, persoane fizice şi juridice, şi modificările survenite în evidenţa proprie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii modificărilor, respectiv de la data când acestea au fost operate în evidenţa proprie.
(22) În vederea alocării codurilor unice pentru persoanele nou-înscrise, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare trimit A.S.F., în format electronic, lista actualizată a asistenţilor în brokeraj, persoane fizice şi juridice, conform machetei 2 din anexa nr. 2.
(23) În vederea emiterii legitimaţiilor prevăzute în anexa nr. 3, brokerii de asigurare şi/sau reasigurare transmit codurile unice alocate personalului propriu care desfăşoară activitate de intermediere, cele alocate asistenţilor în brokeraj persoane juridice, precum şi cele alocate personalului acestora, care desfăşoară activitate de intermediere."
17.După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:
"Art. 231
Asistentul în brokeraj persoană fizică este radiat din Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu menţiunea «radiat», dacă:
a) solicită acest lucru în scris;
b) nu obţine certificatul de calificare profesională sau de pregătire profesională continuă, conform prevederilor legale în vigoare."
18.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
Documentele păstrate la sediul principal al agentului de asigurare şi asistentului în brokeraj trebuie prezentate pentru verificări ulterioare, atât la solicitarea asigurătorului, cât şi a organelor de control sau a reprezentanţilor A.S.F."
19.La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 26
(1) Fiecare asigurător şi broker de asigurare şi/sau reasigurare are obligaţia de a face publică pe pagina de internet a societăţii registrul agenţilor de asigurare, persoane fizice şi juridice, al agenţilor de asigurare subordonaţi, respectiv registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj care desfăşoară activitate de intermediere în numele şi în contul acestora."
20.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27
Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a transmite în format electronic A.S.F. orice modificări survenite în registrul agenţilor proprii, respectiv în registrul personalului propriu şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj."
21.Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- ANEXA nr. 1: REGISTRUL agenţilor de asigurare, agenţilor de asigurare subordonaţi şi al subagenţilor
(- ANEXA nr. 1 la norme)
1. Macheta 1
I. AGENŢI DE ASIGURARE PERSOANE FIZICE

Codul unic alocat de A.S.F.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal (CNP)

Judeţul în care îşi desfăşoară activitatea

Clasele de asigurare intermediate de agentul de asigurare

Data înscrierii ca agent de asigurare

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

II. AGENŢI DE ASIGURARE PERSOANE JURIDICE
- SECŢIUNEA A: persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F.

Data înregistrării

Denumirea persoanei juridice

Codul de identificare fiscală
(CIF/CUI)

Clasele de asigurare intermediate de agentul de asigurare

Observaţii

1

2

3

4

5

6

- SECŢIUNEA B: Conducător/conducere persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F. pentru conducător

Data înregistrării

Numele şi prenumele conducătorului

Codul numeric personal
(CNP)

Denumirea persoanei juridice

Observaţii

1

2

3

4

5

6

III. AGENŢI DE ASIGURARE SUBORDONAŢI PERSOANE JURIDICE

Codul unic alocat de A.S.F.

Data înregistrării

Denumirea persoanei juridice

Codul de identificare fiscală
(CIF/CUI)

Numele şi prenumele conducătorilor activităţii de bancassurance

Numele şi prenumele persoanelor care desfăşoară activitate de intermediere

Clasele de asigurare intermediate

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Macheta 2
Registrul subagenţilor

Codul unic alocat de A.S.F.

Data înregistrării

Numele şi prenumele subagentului

Codul numeric personal
(CNP)

Clasele de asigurare intermediate de agentul de asigurare

Observaţii

1

2

3

4

5

6

"
22.Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- ANEXA nr. 2: REGISTRUL personalului propriu al brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare şi Jurnalul asistenţilor în brokeraj
(- ANEXA nr. 2 la norme)
1. Macheta 1
Registrul personalului propriu

Codul unic alocat de A.S.F.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal
(CNP)

Funcţia deţinută

Clasele de asigurare intermediate

Data angajării

Studii

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8

2. Macheta 2
Jurnalul asistenţilor în brokeraj

Secţiunea A - persoane fizice

Codul unic alocat de A.S.F.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal
(CNP)

Clasele de asigurare intermediate

Data înregistrării

Studii

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

Secţiunea B - persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F.

Denumirea persoanei juridice

Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)

Numele şi prenumele conducătorului/ conducerii şi a persoanelor care desfăşoară activitate de intermediere

Clasele de asigurare intermediate

Data înregistrării

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

*Subsecţiunea B1 - persoane fizice care desfăşoară activitate de intermediere în cadrul asistenţilor în brokeraj, persoane juridice

Codul unic alocat de A.S.F.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal
(CNP)

Clasele de asigurare intermediate

Data înregistrării

Studii

Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

__
*- Subsecţiunea B1 se va întocmi separat pentru fiecare asistent în brokeraj, persoană juridică."
23.La anexa nr. 3, punctele 2-4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"2. Model de legitimaţie pentru subagent

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]

AGENT DE ASIGURARE

Nume Prenume SUBAGENT

COD UNIC

FOTO

30 x 40 mm

RAFXXXXXX

DATA ÎNREGISTRĂRII

ZZ/LL/AAAA

ÎNREGISTRAT LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

3. Model de legitimaţie pentru conducătorul/conducerea agentului de asigurare, persoană juridică şi conducătorul/conducerea asistentului în brokeraj, persoană juridică

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]

FUNCŢIE CONDUCERE

Nume Prenume

COD UNIC

FOTO

30 x 40 mm

RAFXXXXXX

DATA ÎNREGISTRĂRII

ZZ/LL/AAAA

ÎNREGISTRAT LA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

4. Model de legitimaţie pentru personalul propriu al brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, asistenţii în brokeraj persoane fizice, persoanele care desfăşoară activitate de intermediere în cadrul asistenţilor în brokeraj, persoane juridice

Denumirea persoanei juridice [S.R.L./S.A.]

FUNCŢIE

Nume Prenume

COD UNIC

FOTO

30 x 40 mm

RAFXXXXXX

DATA ÎNREGISTRĂRII

ZZ/LL/AAAA

ÎNREGISTRAT LA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

"
24.Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- ANEXA nr. 4: Eliberarea certificatelor de înregistrare de către asigurători, reasigurători şi brokeri de asigurare şi/sau reasigurare
(- ANEXA nr. 4 la norme)
A. Informaţiile cuprinse în certificatul de înregistrare în conformitate cu datele înscrise în registrul agenţilor de asigurare:
- denumirea comercială completă a asigurătorului;
- menţiunea «Certificat de înregistrare în registrul agenţilor de asigurare»;
- denumirea agentului de asigurare persoană juridică;
- sediul social;
- codul de identificare fiscală;
- codul unic de înregistrare în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări;
- data emiterii certificatului;
- semnătura conducerii executive al asigurătorului;
- menţiunea «acest certificat a fost eliberat în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (41) din Legea nr. 32/2000».
B. Informaţiile cuprinse în certificatul de înregistrare în conformitate cu datele înscrise în Jurnalul asistenţilor în brokeraj:
- denumirea comercială completă a brokerului de asigurare şi/sau reasigurare;
- menţiunea «Certificat de înregistrare în Jurnalul asistenţilor în brokeraj»;
- denumirea asistentului în brokeraj, persoană juridică;
- sediul social;
- codul de identificare fiscală;
- codul unic de înregistrare în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări;
- data emiterii certificatului;
- semnătura conducerii executive a brokerului de asigurare şi/sau reasigurare.
C. Pentru asigurarea existenţei unui format unic al certificatelor, formatul standard se va elibera asigurătorilor şi brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, pe suport electronic, de către direcţia de specialitate din cadrul A.S.F."
Art. II
Asigurătorii şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare transmit A.S.F., până la data de 30 iunie 2016, datele solicitate în format electronic, conform prevederilor art. 1 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta normă, pentru agenţii de asigurare subordonaţi persoane juridice şi asistenţii în brokeraj persoane juridice, cu care au încheiat contracte de agent, respectiv contracte de prestări de servicii, la data intrării în vigoare a prezentei norme.
Art. III
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 7 aprilie 2016