DECIZIE nr. 232 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 şi 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Fabian Niculae

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 47 şi 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 74.586/3/2011 al Judecătoriei Sectorului 5 - Secţia a II-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 912D/2013.
2. La apelul nominal se prezintă pentru partea Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti, domnul director general Bogdan-Eugen Popescu, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti a depus o cerere prin care solicită analiza cu atenţie a excepţiei de neconstituţionalitate, inclusiv chestiunile de fond.
4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care, făcând istoricul dosarului, solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Acesta arată că litigiul nu a putut fi notat în cartea funciară, soluţionarea dosarului trenând de peste 9 ani. Se subliniază că societatea sa nu doreşte decât conservarea dreptului său de proprietate şi se solicită ca instanţa de contencios constituţional să judece în spiritul legii, şi nu în litera legii. Acesta mai menţionează jurisprudenţa anterioară a Curţii, solicitând reconsiderarea ei.
5. În continuare, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că criticile formulate privesc chestiuni ce ţin de interpretarea şi aplicarea legii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
6. Prin Încheierea din 27 noiembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 74.586/3/2011, Judecătoria Sectorului 5 - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 şi 48 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil. Excepţia a fost invocată de Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti într-un dosar având ca obiect notarea în cartea funciară a unui litigiu.
7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prin respingerea cererii de notare a litigiului în cartea funciară i se încalcă accesul liber la justiţie, dar şi dreptul de proprietate privată. Autoarea excepţiei consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale în măsura în care interpretările instanţelor de judecată/Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară/Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nu permit notarea litigiului în cărţile funciare.
8. Autoarea excepţiei nu arată, însă, în concret, cum anume sunt încălcate dispoziţiile constituţionale prin prevederile legale criticate, invocând mai degrabă chestiuni care ţin de interpretarea şi aplicarea legii de către instanţele de judecată.
9. Judecătoria Sectorului 5 - Secţia a II-a civilă apreciază că prevederile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, instanţa arată că stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 126 alin. (3) şi ale art. 129 din Legea fundamentală. Totodată, instanţa precizează că, potrivit dispoziţiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constituţie, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege.
10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile părţii prezente şi cele ale procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 47 şi 48 din titlul II capitolul II intitulat "Procedura de înscriere în cartea funciară" din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011.
14. Curtea constată că, în temeiul art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012, Legea nr. 7/1996 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, dându-se textelor o nouă numerotare.
15. Astfel, prevederile de lege avute în vedere la data invocării excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume art. 47 şi 48 din Legea nr. 7/1996 au devenit, ca urmare a renumerotării textelor, art. 28 şi 29 din titlul II capitolul II intitulat "Procedura de înscriere în cartea funciară" al acestui act normativ, având un conţinut similar celui din forma anterioară ultimei republicări a Legii nr. 7/1996.
16. Se observă că la data de 15 februarie 2013 au intrat în vigoare majoritatea dispoziţiilor din noul Cod de procedură civilă. Având în vedere considerentele Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, dar şi dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate din Codul de procedură civilă din 1865.
17. Aşa fiind, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, asupra căruia Curtea urmează a se pronunţa, îl constituie prevederile art. 28 şi 29 din Legea nr. 7/1996, art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil.
18. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 - Accesul liber la justiţie, art. 44 - Dreptul de proprietate privată, art. 136 - Proprietatea, precum şi art. 154 - Conflictul temporal de legi. De asemenea, apreciază că sunt încălcate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului.
19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unora din dispoziţiile legale criticate, prin raportare la critici similare.
20. Astfel, prin Decizia nr. 57 din 11 februarie 2014*), nepublicată la data pronunţării prezentei decizii, Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28-31 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, şi a celor ale art. 880, art. 902 şi art. 904 din noul Cod civil. Excepţia fusese ridicată tot de Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti, dar într-un alt dosar aflat pe rolul altei instanţe.
*) Decizia nr. 57 din 11 februarie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 23 aprilie 2014.
21. În contextul criticilor formulate, Curtea a reţinut că atribuţia sa de soluţionare a excepţiei de neconstituţionalitate, statuată de art. 146 lit. d) din Constituţie, nu constă în analizarea conformităţii cu normele fundamentale a anumitor interpretări pe care organe, instituţii sau autorităţi publice competente le dau textelor legale în procesul de aplicare a legii la diferite cazuri şi circumstanţe, ci rezidă în controlul efectuat asupra unei pretinse stări de neconstituţionalitate extrinsecă sau intrinsecă a unui text legal.
22. Aşa fiind, referitor la modalitatea de interpretare şi de aplicare concretă, în practică, a textelor de lege deduse controlului de constituţionalitate, precum şi la necesitatea realizării unei jurisprudenţe unitare a instanţelor de judecată, Curtea a constatat că aceste aspecte excedează atribuţiilor instanţei de contencios constituţional.
23. Potrivit art. 126 alin. (3) din Constituţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este singura competentă să asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele judecătoreşti, sens în care era reglementată, la art. 329 din Codul de procedură civilă din anul 1865, cu modificările şi completările ulterioare, în prezent art. 514 din Codul de procedură civilă, instituţia recursului în interesul legii.
24. Totodată, Curtea a mai reţinut că pretinsa contrarietate cu Legea fundamentală derivă, în opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, şi din "modul de reglementare extrem de vag al prevederilor de lege criticate", prin care se "permite Oficiilor Teritoriale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să respingă o cerere de notare a unui litigiu pentru simplul considerent că nu are legătură cu imobilul în cauză sau pretextând că au fost închise cărţile funciare ale imobilelor aflate într-un litigiu pe rol", motivarea excepţiei de neconstituţionalitate vizând, în fapt, şi o omisiune de reglementare, care, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu poate fi suplinită în cadrul controlului de constituţionalitate.
25. În acest context, Curtea a reţinut că, potrivit art. 61 alin. (1) din Constituţie, "Parlamentul este (...) unica autoritate legiuitoare a ţării", astfel încât modificarea sau completarea normelor juridice sunt atribuţii exclusive ale forului legislativ.
26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în această decizie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, inclusiv în privinţa dispoziţiilor art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 şi 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 315 alin. 1 şi art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum şi ale art. 880 şi art. 902 din Codul civil, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Calor" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 74.586/3/2011 al Judecătoriei Sectorului 5 - Secţia a II-a civilă.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 5 - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 15 aprilie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 457 din data de 23 iunie 2014