HOTĂRÂRE nr. 741 din 25 iulie 2012 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adopta prezenta hotărâre,
Art. 1
(1)Se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogica", regie autonomă aflată în coordonarea Ministerului Educaţie, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Editura Didactici şi Pedagogica" este prevăzut în anexa care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome, "Editura Didactică şi Pedagogică" se va face de câtre Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate. Regia Autonomă, "Editura Didactica şi Pedagogică" va putea efectua cheltuieli totale, aferente veniturilor totale, proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţa aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-ViOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei, cercetării.

tineretului şi sportului,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2012

Propuneri

0

1

2

3

6

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd.10+Rd.l5)

1

4.287,35

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

4.257,35

  

a)

din producţia vândută

3

3.857,35

  

b)

din vânzarea mărfurilor

4

200,00

  

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 
   

c1: subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

6

 
   

c2: transferuri cf. prevederilor legale în vigoare

7

 
  

d)

producţia de imobilizări

8

 
  

e)

alte venituri din exploatare

9

200,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

30,00

  

a)

venituri din imobilizări financiare

11

 
  

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac pane din activele imobilizate

12

 
  

c)

din dobânzi

13

15,00

   

alte venituri financiare

14

15,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II.

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+48+51)

16

4.200,97

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

4.183,97

  

a)

cheltuieli materiale

18

114,84

  

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

 
  

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

105,32

  

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.138,91

   

dl: cheltuieli cu salariile(Rd.22-Rd.94-Rd.95)

22

835,01

   

d2: cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

231,71

   

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

173,68

   

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

4,17

   

* cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

43.42

   

* cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

10.44

   

d3: alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

72,19

   

d3.l) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ţi completările ulterioare, din care:

29

9,52

   

* tichete de creşă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

 
   

* tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

31

39,29

   

d3.2) tichete de masă

32

23,38

   

d3.3) tichete de vacanţă

33

 
  

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 
  

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

 
  

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

29,41

  

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

2.595,49

  

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

200,00

   

iI) contract de mandat

39

108,60

   

indemnizaţie contract de mandat

 

81,10

   

il.1) ch. cu protecţia sociala

 

27,50

   

il.2) contribuţia la CAS

 

16,58

   

il.3) contribuţia la şomaj

 

4,08

   

il.4) contribuţia la CASS

 

4,21

   

il.5) fonduri speciale

 

1,62

   

2%

 

1,01

   

i2: cheltuieli de protocol, din care:

40

1,73

   

*tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

 
   

i3: ch. de reclama şi publicitate, din care:

42

 
   

*tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă şi publicitate. Potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

 
   

*tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

 
   

i4: ch. cu sponsorizarea

45

 
   

i5: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 
   

i6: ch. cu redevenţa pt. concesionarea bunurilor

47

 
 

2

 

Cheltuieli financiare, din care;

48

17,00

  

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 
  

b)

alte cheltuieli financiare

50

17,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

86,38

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

53

13,83

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

72,56

 

1

 

Rezerve legale

55

 
 

2

 

Alic rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55. 56. 57. 58 şi 59

60

72,56

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

5,44

 

8

 

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat Hal

62

61,68

 

9

 

Profilul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

63

5,44

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

 

VII

  

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din cart:

65

 
  

a)

cheltuieli materiale

66

 
  

b)

cheltuieli salariale

67

 
  

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

 
  

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

69

 
  

e)

alte cheltuieli

70

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

100,00

 

1

 

Surse proprii

72

 
 

2

 

Alocaţii de la buget

73

 
 

3

 

Credite bancare

74

 
  

a)

interne

75

 
  

b)

externe

76

 
 

4

 

Fonduri europene

77

 
 

5

 

Alte surse

78

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

79

100,00

 

1

 

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

80

100,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

81

 
  

a)

interne

82

 
  

b)

externe

83

 

X

  

REZERVE, din care:

84

 

XI

1

 

Rezerve legale

85

 
 

2

 

Rezerve statutare

86

 
 

3

 

Alic rezervi;

87

 

XII

  

DATE DE FUNDAMENTARE

88

 
 

1

 

Venituri totale

89

4.287,35

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

4.200,97

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

48,00

 

4

 

Nr. mediu de salariaţi total

92

48,00

 

5

 

Cheltuieli de natură salarială (a+ b+c), din care:

93

897,68

  

a)

Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

94

833,40

  

b)

Alte cheltuieli cu personalul

95

1,61

  

c)

Alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură

96

62,67

 

6

a)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd. 94/RD.92)/12*1000

97

1 446,87

  

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/RD.92)/12*1000

98

1.558,47

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 89/92)

99

 
 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 89/92 x ICP)

100

 
 

9

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice persoană)

101

16.202,60

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =(Rd. 16/rd.1) x 1000

102

979,85

 

11

 

Plăţi restante

103

 
  

a)

Preţuri curente

104

 
  

b)

Preţuri comparabile

105

 
 

12

 

Creanţe restante

106

 
  

a)

Preţuri curente

107

 
  

b)

Preţuri comparaţiile

108

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 541 din data de 2 august 2012