ORDIN nr. 4941 din 12 august 2016 privind aprobarea domeniului de doctorat "Studii culturale" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti
Având în vedere prevederile art. 138, 158, 159, 168 şi 169 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,
conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.125/2015 privind aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat,
ca urmare a validării domeniului de doctorat de către Consiliul General al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) în data de 1 august 2016,
în baza raportului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) elaborat pe baza rezultatelor evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior, organizatoare de studii universitare de doctorat, incluzând date privind activitatea de cercetare desfăşurată în cadrul acestei instituţii,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă domeniul de doctorat "Studii culturale" în cadrul şcolii doctorale organizate în Universitatea din Bucureşti.
Art. 2
Direcţia Generală învăţământ Superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Universitatea din Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Monica Cristina Anisie

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 649 din data de 24 august 2016