DECIZIE nr. 999 din 26 mai 2015 privind completarea art. 4 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
conform art. 5 lit. l), art. 8 alin. (2) şi 41 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea, şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, prevederile Deciziei nr. 42/18.02.2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 18.02.2014 şi ale Deciziei nr. 43/18.02.2014 privind desemnarea KPMG ADVISORY - S.R.L., cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, Şoş. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin Şerban Cristian Toader, identificat cu CI, seria RR, nr. 687411, eliberată de S.P.C.L.E.P., sectorul 4, la data de 22.06.2010, în calitate de administrator special la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A.,
conform art. 7 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
conform hotărârii Consiliului ASF din data de 22.04.2015 şi având în vedere nota privind activitatea operaţională şi analiza rapoartelor de activitate operaţională ale Administratorului Special întocmite în data de 15 ianuarie 2015 şi 17 martie 2015 prezentate de către direcţia de specialitate în şedinţa Consiliului ASF din data de 01 aprilie 2015, a constatat următoarea situaţie de fapt:
- în cursul anului 2014, Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. a subscris semnificativ poliţe de asigurare aferente clasei "Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule" (61% din total subscrieri şi cu o creştere de 15% faţă de anul 2013) şi poliţe de asigurare aferente clasei "Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare" (15% din total subscrieri şi cu scădere de 27% faţă de anul 2013), clase de asigurare cu nivel ridicat al daunalităţii, expuneri pentru care Societatea nu deţine active lichide pentru a le susţine;
- având în vedere faptul că Societatea nu dispune de un program de reasigurare pentru clasa "Asigurări de garanţii", necesarul de lichiditate curent al Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. nu permite asumarea de riscuri pentru acest tip de poliţe;
- deteriorarea semnificativă a coeficientului de lichiditate la data de 31.12.2014 aferent activităţii de asigurări generale faţă de momentul deschiderii procedurii de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., sub limita prevăzută la art. 6 din Normele privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute pentru asigurătorul care practică activitatea de asigurări generale, dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui CSA nr. 9/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- deteriorarea semnificativă a valorii marjei de solvabilitate disponibile la data de 31.12.2014 faţă de momentul deschiderii procesului de redresare financiară prin administrare specială a Societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., aceasta înregistrându-se sub valoarea marjei de solvabilitate minimă aferentă activităţii de asigurări generale la data de 31.12.2014, nefiind în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranţă, puse în aplicare prin Ordinul Preşedintelui CSA nr. 3/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
faţă de situaţia descrisă, în scopul îmbunătăţirii indicatorilor financiari şi limitarea expunerii la riscurile aferente activităţii de asigurare, precum şi a apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a hotărât completarea art. 4 din Decizia nr. 42 din 18 februarie 2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 120 din 18 februarie 2014, drept pentru care emite următoarea decizie:
-****-
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) şi art. 8 alin. (3) lit. a) şi c) din Legea nr. 503/2004, republicată, se completează prevederile art. 4 din Decizia nr. 42/2014 privind deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M101, et. 10, sectorul 3, J40/305/1991, cod unic de înregistrare RO 330904, înmatriculată în registrul asigurătorilor cu RA006/10.04.2003, reprezentată de administratorul special KPMG ADVISORY SRL, cod unic de înregistrare nr. 13204347, J40/6657/2000, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, Bucureşti, sectorul 1, cu două puncte, respectiv punctul 9 şi punctul 10, care vor avea următorul cuprins:
"9. interzicerea subscrierii unor noi contracte de asigurare şi a încasării primelor aferente pentru clasa de asigurări B15;
10.limitarea primelor brute subscrise, ale Societăţii de Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A., la nivelul de 50% din totalul primelor brute subscrise existente la data intrării societăţii în administrare specială pentru o perioadă de 6 luni."
Art. 2
Pe perioada procedurii de redresare financiară prin administrare specială, administratorul special al societăţii Asigurare-Reasigurare ASTRA - S.A. va fi obligat să ducă la îndeplinire şi să ia toate măsurile necesare restabilirii situaţiei financiare a societăţii, cu respectarea dispoziţiilor, a termenelor şi a condiţiilor cuprinse în deciziile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Art. 3
(1)Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară este executorie, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.
(2)Împotriva deciziei societatea de asigurare poate face plângere la Secţia de contencios administrativ şi fiscal al Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 10 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, republicată.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 374 din data de 28 mai 2015