STATUT din 30 mai 2015 al Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
Adoptat în Congresul ordinar din data de 30 mai 2015
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, succesoare de drept a Uniunii Generale a Vânătorilor din România (U.G.V.R.), înfiinţată în anul 1919, recunoscută ca persoană juridică prin legea promulgată prin Decretul Regal nr. 1.393/1923, reorganizată ca Asociaţia Generală a Vânătorilor din România (A.G.V.R.) prin Decretul nr. 211/1948 şi ca Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 3.126/1953, instituţionalizată ca atare prin prevederile actelor normative adoptate ulterior în legătură cu vânătoarea, pescuitul şi regimul armelor, definită expres prin prevederile Legii nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea şi ale Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este menţinută în fiinţă prin efectul înscrierii în registrele speciale ale asociaţiilor şi fundaţiilor şi recunoscută ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 259/2001.
(2)Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, denumită în continuare A.G.V.P.S., este persoană juridică de utilitate publică şi de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(3)A.G.V.P.S. are denumire, sediu, patrimoniu, siglă şi drapel proprii; durata funcţionării acesteia este nedeterminată; modelele siglei şi drapelului sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2.
(4)A.G.V.P.S. este înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti cu nr. 4 din 31 mai 2000 şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. 1.561/A/2000.
(5)A.G.V.P.S. are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2.
Art. 2
(1)A.G.V.P.S. este constituită din organizaţii membre ale vânătorilor şi/sau pescarilor amatori sau sportivi, constituite pe principiul liberei asocieri şi afiliate la aceasta, şi din membri individuali exclusiv din cadrul organizaţiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de pescuit recreativ-sportiv, pe bază de contracte încheiate de acestea cu autorităţile administrative.
(2)Afilierea organizaţiilor şi a membrilor individuali la A.G.V.P.S. se face potrivit prezentului statut şi criteriilor aprobate de Consiliul A.G.V.P.S. în acest sens.
(3)Numărul organizaţiilor şi membrilor individuali care se pot afilia la A.G.V.P.S. este nelimitat.
Art. 3
A.G.V.P.S. din România este afiliată la Federaţia Asociaţiilor de Vânători şi Conservare a Faunei Cinegetice din Uniunea Europeană (F.A.C.E.) şi la alte organisme internaţionale în profil.
Art. 4
(1)A.G.V.P.S. are următoarele obiective:
a)crearea şi întreţinerea unui curent favorabil şi unei mişcări unitare la nivel naţional pentru protecţia şi conservarea faunei cinegetice şi faunei acvatice, pentru îmbunătăţirea şi conservarea mediului acestora de viaţă şi pentru durabilitatea activităţilor de vânătoare şi de pescuit recreativ-sportiv în România;
b)gruparea în jurul ei a asociaţiilor de vânători şi/sau pescari amatori sau sportivi afiliate, precum şi a membrilor vânători şi/sau pescari sportivi ai organizaţiilor neafiliate, care înţeleg să sprijine obiectivele A.G.V.P.S., în interes comun;
c)susţinerea activităţilor concrete desfăşurate pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
d)reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor ei, precum şi a personalului angajat al acesteia şi al organizaţiilor afiliate, în faţa autorităţilor interne şi internaţionale;
e)armonizarea intereselor organizaţiilor afiliate şi medierea eventualelor neînţelegeri dintre acestea;
f)acordarea de sprijin şi asistenţă de specialitate membrilor săi;
g)urmărirea aplicării legilor, statutului şi reglementărilor subsidiare acestora din domeniul activităţilor specifice, de către membri săi;
h)aprobarea afilierii sau, după caz, excluderea organizaţiilor de vânători şi/sau de pescari amatori sau sportivi legal constituite, precum şi a membrilor individuali, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut; înregistrează şi ţine evidenţa acestor organizaţii şi a membrilor vânători ai acestora;
i)organizarea de reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii, competiţii sportive în profil şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv şi participarea la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate;
j)înfiinţarea, în condiţiile legii, de fundaţii şi unităţi economice ori desfăşurarea de activităţi economice şi agrosilvice cu caracter accesoriu, cuprinse în codurile CAEN nominalizate prin hotărâre distinctă a Consiliului A.G.V.P.S.;
k)editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul cinegetic şi halieutic şi sprijinirea editării şi difuzării unor lucrări de specialitate destinate instruirii candidaţilor, membrilor şi personalului organizaţiilor afiliate;
l)ţinerea evidenţei câinilor de vânătoare şi eliberarea permiselor şi semnelor distinctive pentru câinii de vânătoare proprietatea membrilor săi, direct sau prin intermediul organizaţiilor afiliate, după caz; eliberarea atestatelor de provenienţă sau a certificatelor de origine pentru câinii produşi în Canisa Cernica şi cei aflaţi în proprietatea membrilor organizaţiilor afiliate;
m)tipărirea, înserierea şi distribuirea carnetelor de membru şi distribuirea asigurărilor de răspundere civilă în legătură cu practicarea vânătorii pentru membri săi;
n)sprijinirea activităţii de pregătire şi de promovare a noilor membri ai organizaţiilor afiliate, prin elaborarea şi punerea la dispoziţia acestora a materialelor bibliografice necesare şi prin participare la examinarea lor, potrivit legii;
o)susţinerea şi participarea, în măsura posibilităţilor, la activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului;
p)monitorizarea respectării legii şi a statutului propriu de către organizaţiile afiliate;
q)formularea de propuneri legislative ori de îmbunătăţire a iniţiativelor legislative promovate de cei în drept;
r)sprijinirea şi participarea, când este solicitată, la acţiunile de populare a habitatelor naturale cu specii noi de interes cinegetic şi piscicol, precum şi la cercetarea ştiinţifică în profil;
s)afilierea sau, după caz, excluderea membrilor săi, în condiţiile stabilite prin prezentul statut;
ş)îndeplinirea altor atribuţii stabilite prin lege şi prin reglementările subsidiare în domeniu.
(2)Obiectivele A.G.V.P.S. pot fi completate operativ, în funcţie de necesităţi, de către Consiliul A.G.V.P.S., urmând să fie supuse ratificării primului congres.
CAPITOLUL II: Structura A.G.V.P.S.
Art. 5
A.G.V.P.S. este forul de reprezentare, în plan intern şi internaţional, al intereselor membrilor săi.
Art. 6
Organele A.G.V.P.S. sunt:
a)Congresul, cu atribuţii de adunare generală;
b)Consiliul, cu atribuţii de consiliu director;
c)Comisia de cenzori.
Art. 7
(1)Congresul este organul suprem de conducere al A.G.V.P.S., constituit din delegaţiile reprezentative ale organizaţiilor afiliate, stabilite pentru perioade de câte 5 ani, şi din membri individuali.
(2)Norma de reprezentare a organizaţiilor afiliate este de maximum un delegat la 250 de vânători şi, respectiv, de maximum un delegat la 2500 de pescari amatori sau sportivi.
(3)Dreptul la vot al delegaţiilor organizaţiilor afiliate se exercită unitar şi reprezintă un număr de voturi valabile egal cu raportul dintre cota de participare a asociaţiei respective la bugetul A.G.V.P.S. în anul precedent şi cota de participare a unui membru individual, care este de 25 euro/an.
(4)Calitatea de delegat sau de membru individual în Congres se pierde prin deces, renunţare în scris, revocare sau prin pierderea calităţii de membru vânător şi/sau de pescar amator sau sportiv, precum şi ca urmare a neachitării cotei de participare pe anul precedent.
(5)Componenţa delegaţiilor în Congres se hotărăşte de adunarea generală a organizaţiei afiliate, o dată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar, şi se comunică la A.G.V.P.S., până la următorul Congres.
Art. 8
(1)Congresul se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către Consiliu, preşedinte, preşedintele executiv sau la cererea unor organizaţii afiliate şi a membrilor individuali care însumează cel puţin o treime din numărul total de voturi.
(2)Congresul este statutar constituit în condiţiile în care delegaţiile organizaţiilor afiliate şi membrii individuali participanţi la Congres însumează peste jumătate din numărul total de voturi, calculate de A.G.V.P.S. şi făcute publice, prin comunicare în documentele Congresului.
(3)Calculul numărului de voturi valabile se prezintă anual, premergător Congresului de către conducerea A.G.V.P.S., în funcţie de cotele de participare integral încasate pe anul precedent, până la 31 ianuarie a anului curent.
(4)O dată la 5 ani, după desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la organizaţiile afiliate, Congresul alege preşedintele, 3 vicepreşedinţi şi 16 membri ai Consiliului, precum şi Comisia de cenzori.
(5)În situaţii de excepţie, Congresul poate prelungi mandatul membrilor Consiliului A.G.V.P.S. pentru o perioadă de până la un an.
Art. 9
Congresul are următoarele atribuţii:
a)dezbate şi aprobă anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate şi bugetul asociaţiei şi ratifică situaţiile financiare prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza raportului comisiei de cenzori, apoi se pronunţă asupra gestiunii pe perioada analizată;
b)dezbate şi stabileşte strategia A.G.V.P.S. pe perioade de câte 5 ani;
c)alege o dată la 5 ani, după desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la organizaţiile afiliate, sau ori de câte ori este necesar, preşedintele, vicepreşedinţii, preşedintele executiv, membrii Consiliului şi Comisia de cenzori;
d)modifică Statutul A.G.V.P.S. şi Statutul-cadru al organizaţiilor afiliate la A.G.V.P.S., prevăzut în anexa nr. 3;
e)hotărăşte cu privire la afilierea A.G.V.P.S. la organizaţii şi organisme internaţionale de profil;
f)hotărăşte în situaţii economico-financiare justificate, riscante pentru exigenţa unor organizaţii afiliate, scutirea acestora de plata cotei de participare pe timp de un an;
g)soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de excludere şi de respingere a cererii de afiliere;
h)aprobă Normele unitare de desfăşurare a adunărilor generale de alegeri la nivelul organizaţiilor afiliate;
i)acordă Ordinul Sfântul Eustaţiu, Diploma de Membru de onoare al A.G.V.P.S. şi Diploma de merit a A.G.V.P.S., precum şi brevetul şi, respectiv, medaliile corespunzătoare;
j)stabileşte principiile reciprocităţii privind practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ/sportiv de către membrii asociaţiilor afiliate şi membrii individuali ai A.G.V.P.S.;
k)ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului luate în situaţii deosebite, care sunt în competenţa sa;
l)îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii.
Art. 10
(1)Consiliul conduce activitatea A.G.V.P.S. în intervalul dintre şedinţele Congresului şi este alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi preşedintele executiv, ca membri de drept, şi un număr de 14 membri, toţi cu o vechime mai mare de 5 ani într-o organizaţie afiliată, desemnaţi pe grupe de câte 3 judeţe şi unul din municipiul Bucureşti.
(2)La lucrările Consiliului pot participa cu drept de vot şi foştii preşedinţi ai A.G.V.P.S., în calitate de preşedinte de onoare, dacă îşi păstrează calitatea de membru al unei organizaţii afiliate.
Art. 11
Consiliul se reuneşte în şedinţe ordinare o dată pe trimestru şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a preşedintelui executiv, sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia.
Art. 12
Consiliul are următoarele atribuţii:
a)duce la îndeplinire hotărârile Congresului;
b)prezintă în Congres raportul de activitate al Consiliului şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe care le supune ulterior ratificării Congresului;
c)propune programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri şi cheltuieli;
d)stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedinţilor A.G.V.P.S. şi ale membrilor săi;
e)hotărăşte cu privire la afilierea organizaţiilor noi sau la excluderea organizaţiilor afiliate, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut;
f)avizează propunerile de angajare şi desfacere a contractului de muncă pentru directorii asociaţiilor afiliate potrivit criteriilor adoptate;
g)propune angajarea preşedintelui executiv, când este cazul, şi aprobă criteriile de angajare al personalului A.G.V.P.S. şi al asociaţiilor afiliate;
h)arbitrează eventualele divergenţe dintre organizaţiile afiliate, în scopul armonizării intereselor acestora;
i)aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară pentru A.G.V.P.S.;
j)hotărăşte nivelul salarizării şi premierea ori sancţionarea preşedintelui executiv, după caz;
k)aprobă, dacă este cazul, componenţa corpului de arbitri, pe domenii de activitate competiţională;
l)validează sau invalidează, motivat alegerile de la nivel de asociaţie afiliată, dacă adunările generale ale acestora nu au respectat criteriile de organizare şi desfăşurare a alegerilor;
m)aprobă propunerile de înfiinţare a unor fundaţii şi unităţi economice proprii, în vederea obţinerii surselor de finanţare necesare realizării scopului A.G.V.P.S.;
n)aprobă reprezentanţii şi componenţa delegaţiilor care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile internaţionale şi stabileşte cadrul colaborării cu acestea;
o)hotărăşte, în situaţii economico-financiare convingător motivate, reeşalonarea datoriilor unor asociaţii afiliate pe o perioadă de maximum 5 ani;
p)aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, a obiectelor de inventar care aparţin A.G.V.P.S., cu avizul Comisiei de cenzori;
q)acordă recompense şi premii, diplome şi medalii de merit;
r)în mod excepţional şi numai motivat, poate lua hotărârile prevăzute la art. 9 lit. d), e), f), h), i), j) şi l), ce ţin de competenţa Congresului, pe care le supune ratificării acestuia la prima reuniune;
s)îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 13
Preşedintele A.G.V.P.S. are următoarele atribuţii:
a)prezidează reuniunile Congresului şi ale Consiliului A.G.V.P.S., însuşindu-şi prin semnătură hotărârile acestora;
b)dă delegare unuia dintre vicepreşedinţi sau preşedintelui executiv pentru a conduce reuniunile Consiliului şi Congresului atunci când din motive obiective nu poate participa la aceste reuniuni;
c)duce la îndeplinire hotărârile Congresului;
d)reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu alte organizaţii, organisme şi instituţii de profil din ţară sau străinătate, cu Guvernul şi Parlamentul României;
e)dă delegare de reprezentare, la nivelul entităţilor prevăzute la lit. d), preşedintelui executiv sau vicepreşedinţilor, după cum consideră oportun şi eficient;
f)aprobă operativ delegaţiile, altele decât cele aprobate de Consiliu, care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile, organismele şi instituţiile din străinătate;
g)încheie, modifică şi desface contractul individual de muncă al preşedintelui executiv, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea Consiliului, cu aprobarea Congresului.
Art. 14
Preşedintele executiv al A.G.V.P.S. are următoarele atribuţii:
a)asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului şi Consiliului;
b)reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile afiliate, precum şi cu membrii acestora, potrivit delegării primite;
c)propune Consiliului sau preşedintelui, după caz, componenţa delegaţiilor care reprezintă A.G.V.P.S. în relaţiile cu organizaţiile, organismele şi instituţiile internaţionale;
d)exprimă punctul de vedere legitim al organizaţiilor afiliate în relaţia cu autorităţile publice centrale, dacă preşedintele sau Consiliul nu hotărăşte altfel;
e)administrează patrimoniul A.G.V.P.S. şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale;
f)răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind după aprobare realizarea acestora;
g)propune organigrama, statul de funcţii şi grila de salarizare pentru angajaţii A.G.V.P.S.;
h)întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului de ordine interioară ale A.G.V.P.S.;
i)încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.; aplică sancţiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii;
j)coordonează activitatea personalului angajat în cadrul A.G.V.P.S.;
k)premiază personalul angajat şi membrii organizaţiilor afiliate pentru activităţi desfăşurate în sprijinul A.G.V.P.S. şi al organizaţiilor afiliate;
l)ia, în situaţii de urgenţă, decizii care ţin de competenţa Consiliului şi a preşedintelui, pe care le aduce în cel mai scurt timp la cunoştinţă acestora;
m)decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului statut.
Art. 15
(1)Pe lângă Consiliu pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, între care:
a)Comisia de tir vânătoresc;
b)Comisia de chinologie vânătorească;
c)Comisia de pescuit sportiv;
d)Comisia juridică;
e)Comisia economică;
f)Comisia de promovare a imaginii A.G.V.P.S.
(2)Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecărei comisii este asigurat de un angajat al A.G.V.P.S. cu atribuţii în domeniu.
Art. 16
(1)Comisia de cenzori este compusă din 3 membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie expert contabil; comisia îşi alege preşedintele, care trebuie să fie expert contabil.
(2)Funcţia de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie în Consiliu şi cu orice funcţie salarizată în cadrul A.G.V.P.S.
(3)Atribuţiile şi răspunderile cenzorului sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare.
(4)Concluziile verificărilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub formă de raport Congresului şi sub formă de informări Consiliului, preşedintelui şi preşedintelui executiv, care stabilesc măsuri în consecinţă.
(5)Membrii Comisiei de cenzori sunt retribuiţi pentru activitatea depusă cu o indemnizaţie fixă stabilită de Congres.
(6)În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi înlocuiţi operativ prin hotărâre a Consiliului, care urmează să fie ratificată la primul Congres.
CAPITOLUL III: Membrii A.G.V.P.S. Drepturi şi obligaţii
Art. 17
(1)Sunt membri ai A.G.V.P.S. organizaţiile vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi legal constituite şi afiliate la aceasta până la data adoptării prezentului statut.
(2)Pot deveni membri ai A.G.V.P.S. organizaţiile vânătorilor şi/sau pescarilor amatori sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice şi/sau de zone de pescuit recreativ-sportiv, membri individuali din cadrul organizaţiilor neafiliate ale vânătorilor şi/sau pescarilor amatori sau sportivi, gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de pescuit recreativ-sportiv şi organizaţiile vânătorilor cu arcul sau cu păsări de pradă, dacă solicită afilierea, se angajează să respecte prezentul statut şi îndeplinesc cumulativ criteriile de afiliere prevăzute în acesta.
Art. 18
Membrii A.G.V.P.S. au următoarele drepturi:
a)să fie reprezentaţi de către A.G.V.P.S. la nivel naţional şi în organismele internaţionale de profil pentru promovarea şi protejarea intereselor comune;
b)să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.G.V.P.S. şi să participe, cu drept de vot, prin delegaţiile alese ori în mod direct, după caz, la Congres şi prin membrii aleşi în Consiliu, condiţionat de achitarea integrală a obligaţiilor statutare la termenele stabilite;
c)să beneficieze de primirea de carnete de membru cu sigla A.G.V.P.S., prin intermediul A.G.V.P.S. sau în mod direct, după caz;
d)să beneficieze, de reciprocitate în relaţiile cu celelalte asociaţii afiliate la A.G.V.P.S., în condiţiile stabilite de Congres;
e)să participe la alegerea preşedintelui, preşedintelui executiv, vicepreşedinţilor, celor 14 membri titulari ai Consiliului şi a 14 membri supleanţi ai acestuia, dintre candidaţii desemnaţi pe grupe de câte 3 judeţe şi din municipiul Bucureşti, precum şi la alegerea Comisiei de cenzori, compuse din 3 membri titulari şi 3 membri supleanţi;
f)să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.G.V.P.S.;
g)să ia parte, prin echipe sau concurenţi individuali, la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil organizate în ţară şi în străinătate;
h)să beneficieze, prin A.G.V.P.S., de asigurare în caz de accidente de vânătoare pentru fiecare membru vânător;
i)să primească din partea A.G.V.P.S. consultanţă de specialitate tehnică, economică şi juridică în soluţionarea problemelor proprii;
j)să propună şi să beneficieze pentru membrii lor de acordarea ordinului şi diplomelor prevăzute în prezentul statut, potrivit criteriilor aprobate de Congres în acest sens;
k)să primească orice fel de informaţii din banca de date a A.G.V.P.S.
Art. 19
Membrii A.G.V.P.S. au următoarele obligaţii:
a)să cunoască şi să respecte Statutul A.G.V.P.S. şi să funcţioneze potrivit statutului propriu, elaborat în baza statutului-cadru;
b)să respecte hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. luate pentru armonizarea, protejarea şi promovarea intereselor comune;
c)să participe în mod activ la realizarea scopului, obiectivelor şi atribuţiilor A.G.V.P.S.;
d)să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor A.G.V.P.S. şi ale organizaţiilor afiliate;
e)să achite către A.G.V.P.S., la termenele scadente, cota de participare la bugetul acesteia;
f)să desemneze, în cazul organizaţiilor afiliate, o dată la 5 ani, premergător Congresului, delegaţiile proprii în Congres;
g)să invite pentru a participa, la fiecare adunare generală de alegeri, un reprezentant al Consiliului A.G.V.P.S., desemnat operativ de preşedintele executiv dintre membrii Consiliului;
h)să se supună verificării A.G.V.P.S. în privinţa respectării legilor specifice şi a statutului;
i)să transmită anual, până la finele lunii ianuarie a anului curent, balanţa analitică la 31 decembrie şi datele statistice aferente anului precedent, necesare băncii de date constituite la nivelul A.G.V.P.S.;
j)să promoveze o imagine corectă în legătură cu activitatea de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv;
k)să asigure o instruire corespunzătoare a membrilor vânători şi/sau pescari sportivi, precum şi a angajaţilor proprii;
l)să achite lunar contravaloarea abonamentelor la revista "Vânătorul şi pescarul român" corespunzător cotei de 20% din numărul membrilor vânători ai asociaţiei;
m)să nu înscrie sau să ia măsuri de excludere din asociaţie, atunci când ia cunoştinţă, membrii excluşi din alte organizaţii afiliate la A.G.V.P.S. pentru braconaj şi a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfăşurată, aduc prejudicii intereselor A.G.V.P.S. sau celorlalte organizaţii afiliate;
n)să prezinte la A.G.V.P.S. pentru anulare, în termen de 60 de zile, carnetele de membru puse la dispoziţia acestor asociaţii, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.G.V.P.S.; în caz contrar, A.G.V.P.S. le va declara nule, pe cheltuiala proprie, într-un ziar de largă circulaţie;
o)să nu permită practicarea vânătorii pe fondurile cinegetice atribuite în gestiune, de către vânătorii asociaţiilor neafiliate, care nu posedă carnet de membru cu sigla A.G.V.P.S., decât în condiţiile achitării prealabile a tarifelor minime stabilite de Consiliu pentru vânătorii străini;
p)să nu permită practicarea vânătorii şi/sau pescuitului sportiv pe fondurile atribuite în gestiune, de către membrii altor asociaţii afiliate, dacă nu îndeplinesc condiţiile cumulative ale legii în acest sens şi nu au cotizaţia achitată la zi;
q)să transmită la A.G.V.P.S., în cazul organizaţiilor afiliate, actele adiţionale de modificare şi completare a statutului sau actului de constituire, împreună cu hotărârea judecătorească care a aprobat înscrierea de menţiuni.
Art. 20
Membrii A.G.V.P.S. care încalcă prevederile legii, ale prezentului statut, ale propriului statut, hotărârile organelor de conducere ale A.G.V.P.S. ori care, prin activitatea lor sau a membrilor acestora în cazul organizaţiilor afiliate, aduc daune de orice fel A.G.V.P.S. şi/sau celorlalte organizaţii afiliate vor fi sancţionaţi cu excluderea din A.G.V.P.S., după o atenţionare prealabilă.
Art. 21
(1)Hotărârea de excludere a membrilor săi va fi luată de Consiliu, cu drept de contestaţie la Congres, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii de excludere.
(2)Pe perioada de la depunerea contestaţiei până la soluţionarea acesteia de către primul Congres, hotărârea de excludere se suspendă, iar cel în cauză va fi monitorizat de Consiliu, având toate drepturile şi obligaţiile unui membru activ.
CAPITOLUL IV: Criterii de afiliere şi de excludere
Art. 22
(1)Organizaţiile vânătorilor şi/sau ale pescarilor amatori sau sportivi, cluburile, ligile şi alte structuri sportive, precum şi alte entităţi în profil, legal constituite ca persoane juridice, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a)solicită în scris afilierea la A.G.V.P.S., prezentând în cerere datele de identificare şi de contact;
b)anexează, la cererea de afiliere, hotărârea adunării generale în acest sens;
c)anexează la cererea de afiliere statutul asociaţiei adaptat prevederilor statutului-cadru;
d)anexează la cererea de afiliere actul constitutiv, certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi licenţa de funcţionare, dacă este necesară;
e)fac dovada existenţei sediului propriu pentru folosinţă exclusivă şi a dotărilor minime necesare acordării licenţei de funcţionare;
f)nu au în evidenţă membri vânători sau pescari sportivi excluşi din alte organizaţii pentru braconaj, cu excepţia celor care şi-au redobândit această calitate potrivit legii şi propriului statut.
(2)Membrii individuali, exclusiv din cadrul asociaţiilor neafiliate gestionare de fonduri cinegetice şi/sau zone de pescuit recreativ-sportiv, se pot afilia la A.G.V.P.S. dacă solicită în scris afilierea şi se obligă să recunoască şi să respecte prezentul statut.
Art. 23
Membrii A.G.V.P.S. pot fi excluşi dacă:
a)nu achită anual, până la 31 ianuarie anul curent, cota de participare la bugetul A.G.V.P.S. datorată pentru anul precedent;
b)aduc prejudicii imaginii şi intereselor A.G.V.P.S., precum şi altor asociaţii afiliate şi membrilor individuali ai A.G.V.P.S.;
c)îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridică, în cazul organizaţiilor afiliate;
d)îşi modifică statutul în contradicţie evidentă cu prevederile statutului-cadru, în cazul asociaţiilor afiliate;
e)nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere ori nu respectă criteriile stabilite pentru angajarea personalului propriu, în cazul asociaţiilor afiliate;
f)nu respectă Statutul A.G.V.P.S., normele de desfăşurare a adunărilor generale de alegeri şi criteriile de angajare a personalului propriu, în cazul asociaţiilor afiliate;
g)adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.G.V.P.S., statutului propriu şi hotărârilor luate de organele de conducere ale A.G.V.P.S.;
h)menţin în evidenţă membrii care aduc prejudicii intereselor şi imaginii A.G.V.P.S. prin săvârşirea de abateri grave de la lege şi statut.
CAPITOLUL V: Patrimoniul A.G.V.P.S.
Art. 24
(1)A.G.V.P.S. are patrimoniu propriu şi privat, format din:
a)bunuri imobile;
b)bunuri mobile constând în:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar;
- mijloace circulante;
c)drepturi şi obligaţii patrimoniale.
(2)Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.G.V.P.S., iar bunurile acesteia evidenţiate în bilanţurile contabile anuale sunt proprietate privată indivizibilă.
Art. 25
Mijloacele fixe şi mijloacele circulante ale A.G.V.P.S. se realizează din:
a)cota anuală de participare a membrilor săi la bugetul de venituri şi cheltuieli al A.G.V.P.S., care este egală, cu contravaloarea a:
- 25 euro/vânător, în cazul membrilor individuali;
- 4 euro/vânător cu cotizaţia întreagă, 2 euro/vânător cu cotizaţia redusă cu 50% şi 1 euro/vânător cu cotizaţia redusă peste 50%, în cazul organizaţiilor vânătoreşti;
- 0,40 euro/pescar cu cotizaţia întreagă, 0,20 euro/pescar cu cotizaţia redusă cu 50% şi 0,10 euro/pescar cu cotizaţia redusă peste 50%, în cazul organizaţiilor de pescari amatori sau sportivi;
b)venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c)donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d)orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 26
(1)Cota de participare a membrilor individuali şi prima tranşă a cotei de participare a organizaţiilor afiliate se virează până la 14 mai anul curent corespunzător cotizaţiilor anuale încasate de organizaţiile afiliate, de la membrii acestora; diferenţa din cota de participare a asociaţiilor afiliate se virează până la 31 decembrie anul curent, potrivit cotizaţiilor anuale încasate de acestea de la membrii lor.
(2)Regularizarea eventualelor diferenţe dintre cotele de participare datorate de asociaţiile afiliate şi cotele de participare efectiv achitate de acestea se realizează până la 31 ianuarie anul curent, pentru anul precedent, pe baza balanţei de verificare la 31 decembrie şi anexei cu situaţia numărului de membri vânători şi/sau pescari sportivi, pe categorii de cotizaţii anuale achitate.
(3)Neachitarea cotei de participare prevăzute la alin. (1), la termenele stabilite, conduce la recalcularea acesteia prin perceperea unei penalităţi în cuantum de 0,05% pe zi de întârziere, aplicabilă după 1 ianuarie a anului ce urmează.
Art. 27
(1)Bunurile imobile ale A.G.V.P.S. pot fi valorificate către terţi sau casate, după caz, cu aprobarea prealabilă şi în condiţiile stabilite de Consiliu.
(2)Oricare ar fi cauza excluderii sau retragerii din A.G.V.P.S., foştii membri ai acesteia nu au dreptul să pretindă restituirea vreunei părţi din patrimoniul A.G.V.P.S.
(3)În cazul dizolvării A.G.V.P.S., bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise, prin hotărârea Congresului, către o altă asociaţie, uniune sau federaţie cu scop identic sau asemănător.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 28
(1)Congresul A.G.V.P.S. din România este statutar constituit în condiţiile art. 8 alin. (2).
(2)Consiliul A.G.V.P.S. este statutar constituit în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.
(3)Hotărârile Congresului şi Consiliului A.G.V.P.S. se iau prin vot deschis, iar în situaţii cerute de majoritatea prevăzută la art. 8 alin. (2), prin vot secret, hotărârile fiind adoptate cu votul majorităţii simple.
(4)În mod excepţional şi convingător motivat, votul membrilor Consiliului se poate solicita şi/sau exercita prin corespondenţă.
(5)Mandatul de delegat individual la Congres este personal, dar, în situaţii convingător motivate, se poate exercita şi prin intermediul altui delegat la Congres sau altui membru al asociaţiei respective, mandatat în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notar.
Art. 29
(1)Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte vor fi depuse candidaturi scrise la Consiliul A.G.V.P.S. sau la Secretariatul Congresului, respectându-se condiţiile impuse de statut.
(2)Prin excepţie de la prevederile art. 28 alin. (3), alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţi se vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie.
(3)În cazurile în care funcţiile de preşedinte ori de vicepreşedinte devin vacante din orice motive, atribuţiile vor fi delegate temporar de către Consiliu, până la primul Congres, unora dintre membrii săi.
(4)În situaţia candidaţilor pentru Consiliu care vor reprezenta asociaţiile afiliate din diferite judeţe, aceştia vor fi desemnaţi de reprezentanţii judeţelor respective şi validaţi de Congres.
(5)Locurile devenite vacante în Consiliu, altele decât cele de drept, se completează prin cooptarea membrilor supleanţi aleşi, iar în caz de imposibilitate, pe principiul reprezentativităţii, la propunerea asociaţiilor din grupele de judeţe pe care le reprezintă.
(6)Locurile de drept devenite vacante în Consiliu se completează la primul Congres, prin alegeri pe funcţie, în condiţiile art. 29.
Art. 30
(1)Membrii Consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de două şedinţe consecutive sau de la mai mult de 3 şedinţe în decursul unui an calendaristic îşi pierd calitatea şi vor fi înlocuiţi potrivit prevederilor art. 29 alin. (5).
(2)Preşedintele, preşedintele executiv şi ceilalţi membri ai Consiliului asociaţiei decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără justificare plauzibilă, hotărârile Congresului şi Consiliului A.G.V.P.S.
Art. 31
Pierderea calităţii de membru al A.G.V.P.S. atrage după sine pierderea calităţii în orice organ de conducere al A.G.V.P.S., iar pierderea calităţii de membru în organizaţiile afiliate, din grupele de judeţe care l-au desemnat, conduce la înlocuirea acestuia din Consiliu potrivit art. 29 alin. (5).
Art. 32
Consiliul A.G.V.P.S. va hotărî şi va proceda în timp util la adaptarea corespunzătoare a prevederilor statutare care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea necesară a textelor, asigurând comunicarea şi cunoaşterea acestora, în vederea respectării lor de către organizaţiile afiliate; hotărârile vor fi supuse spre analiză şi ratificare proximului Congres.
Art. 33
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul statut.
Art. 34
(1)Prezentul statut a fost adoptat de Congresul A.G.V.P.S. la data de 30 mai 2015.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului statut, Statutul Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
(3)Prezentul statut va fi autentificat sau atestat şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4)Organizaţiile afiliate îşi vor adapta propriul statut la prevederile statutului-cadru (anexa nr. 3) în adunările generale care vor avea loc după Congresul A.G.V.P.S. din România din data de 30 mai 2015, dar nu mai târziu de un an de la adoptarea acestuia.
(5)Adunările generale ale organizaţiilor afiliate pot prelungi mandatele membrilor consiliului asociaţiilor şi ale delegaţilor la Congres, potrivit art. 8 alin. (5).
-****-
ANEXA nr. 1: SIGLA Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
ANEXA nr. 2: DRAPELUL Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
ANEXA nr. 3: STATUTUL-CADRU al organizaţiilor afiliate la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Asociaţia Vânătorilor şi/sau Pescarilor Sportivi din .................., denumită în continuare A.V.P.S. ............., este persoană juridică neguvernamentală, de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.
(2)A.V.P.S. ............. este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi înscrişi în evidenţele sale, care aderă la prezentul statut şi se obligă să îl respecte.
(3)A.V.P.S. ............. are sediul în ......................... .
(4)A.V.P.S. ............. are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii.
(5)A.V.P.S. ............. este înscrisă în Registrul naţional cu nr. ....../........... şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Judecătoria ............. cu nr. ....../........... .
Art. 2
(1)A.V.P.S. ............. este afiliată sau, după caz, se va afilia la Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România (A.G.V.P.S.), potrivit legii şi statutului acesteia, pe care se obligă să îl respecte.
(2)A.V.P.S. ............. îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.
(3)Durata funcţionării A.V.P.S. ............. este nedeterminată.
Art. 3
Scopul A.V.P.S. ............. îl constituie conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia, prin vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi de petrecere a timpului liber de către membrii săi.
Art. 4
A.V.P.S. ............. are următoarele obiective şi atribuţii:
a)desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic şi piscicol, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;
b)reprezintă şi apără interesele membrilor asociaţiei şi ale personalului angajat al asociaţiei;
c)încheie cu autorităţile administrative contracte de atribuire în gestionare a fondurilor cinegetice şi de exploatare durabilă prin pescuit recreativ/sportiv a resursei acvatice vii din apele domeniului public;
d)dezvoltă şi exploatează eficient baza materială proprie, destinată practicării vânătorii, pescuitului sportiv, tirului vânătoresc, chinologiei de vânătoare şi altor activităţi specifice;
e)pregăteşte candidaţii pentru dobândirea calităţii de membru şi instruieşte membrii şi personalul angajat în domeniile de activitate cinegetic şi, respectiv, halieutic;
f)desfăşoară următoarele activităţi:
- instruire în domeniul armelor şi muniţiilor, precum şi alte forme de învăţământ (cod CAEN 8551);
- activităţi sportive: vânătoare sportivă sau de agrement, pescuit sportiv sau de agrement, tir vânătoresc, tir de agrement, trageri cu armamentul din dotarea personalului sau a altor persoane fizice şi juridice autorizate, în poligonul de tragere pentru iniţiere, pregătire şi antrenament (cod CAEN 9319);
- învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional (cod CAEN 8551);
- alte forme de învăţământ n.c.a. (cod CAEN 8559);
g)gestionează şi eliberează, în condiţiile legii şi ale statutului, permisele de vânătoare, permisele de pescuit recreativ-sportiv, carnetele de membru şi autorizaţiile de vânătoare;
h)organizează şi dezvoltă activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i)stimulează creşterea, dresarea şi folosirea câinilor de vânătoare;
j)organizează activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv cu membrii altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu alte categorii de vânători şi/sau pescari sportivi din ţară şi din străinătate, în scopul realizării de mijloace financiare necesare gestionării durabile a vânatului şi a peştelui din fondurile preluate în gestionare;
k)înfiinţează, în condiţiile legii, unităţi economice, în vederea realizării scopului său;
l)desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi economice şi activităţi agricole cuprinse în următoarele coduri CAEN:
- vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv servicii anexe (cod CAEN 0150);
- pescuit şi servicii anexe (cod CAEN 0150);
- piscicultură şi servicii anexe (cod CAEN 0502);
- comerţ cu amănuntul în magazin specializat şi a altor produse (arme, muniţii, accesorii pentru vânătoare şi pescuit) (cod CAEN 4764);
- creşterea altor animale (cod CAEN 0149);
- vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii (cod CAEN 0170);
- pescuitul în ape dulci (cod CAEN 0312);
- comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte (cod CAEN 4638);
- acvacultura în ape dulci (cod CAEN 0322);
- comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate (cod CAEN 4764);
- comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate (cod CAEN 4776);
- comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (cod CAEN 4778);
- alte activităţi sportive (cod CAEN 9319);
- alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. (cod CAEN 9329);
- facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioadă de scurtă durată (cod CAEN 5520);
- parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere (cod CAEN 5530);
- alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică (cod CAEN 7990);
m)organizează, desfăşoară şi stimulează activităţile de prevenire şi de combatere a braconajului şi a exportului ilegal de trofee de vânătoare;
n)organizează conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv la nivel local şi participă la asemenea evenimente în ţară şi în străinătate;
o)promovează şi apără imaginea sa şi a A.G.V.P.S.;
p)alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările aplicabile în domeniu.
CAPITOLUL II: Membrii A.V.P.S. .............
SUBCAPITOLUL 1: Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense şi sancţiuni
Art. 5
(1)Calitatea de membru al A.V.P.S. ............. se poate obţine prin examen sau înscriere, doar în limita locurilor vacante, calculate conform prevederilor legii.
(2)Dovada calităţii de membru al A.V.P.S. ............. se face cu carnetul de membru vizat anual.
(3)Calitatea de membru vânător se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliu sau rezidenţa în România, care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.V.P.S. ............., recunoaşte prezentul statut şi se obligă să-l respecte.
(4)Persoanele titulare de permis de vânătoare permanent se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în limita locurilor disponibile.
(5)Calitatea de membru pescar amator sau pescar sportiv se dobândeşte de către orice persoană cu domiciliul sau rezidenţa în România, care solicită să facă parte din A.V.P.S. ............., recunoaşte statutul acesteia şi se obligă să-l respecte.
(6)Carnetul de membru vânător nu poate fi obţinut de către persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani pentru săvârşirea unor fapte grave de braconaj - fără permis de armă, permis de vânătoare, autorizaţie de vânătoare, asupra animalelor din speciile interzise la vânătoare, noaptea, prin folosirea farurilor şi a altor dispozitive de iluminare ori de ochit pe întuneric, în grup de mai mulţi vânători sau de către persoane cu atribuţii de pază a vânatului - ori în ultimii 3 ani pentru săvârşirea altor infracţiuni de braconaj.
(7)Calitatea de membru în organele de conducere ale A.V.P.S. ............. este incompatibilă cu calitatea de membru în organele de conducere ale oricărei alte asociaţii de vânătoare şi/sau pescuit recreativ/sportiv neafiliată la A.G.V.P.S.
Art. 6
(1)Calitatea de membru al A.V.P.S. ............. încetează prin renunţare, radiere sau excludere.
(2)Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea carnetului de membru ori, după caz, cu depunerea dovezii că este membru, cu cotizaţia achitată în termen, la altă organizaţie afiliată.
(3)Radierea se face în cazurile de deces, de pierdere a cetăţeniei române, de expirare a perioadei de rezidenţă, de anulare a permisului de vânătoare, de stabilire a domiciliului în străinătate sau în caz de neplată a cotizaţiei de membru pe anul precedent.
(4)Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.V.P.S. ............. care:
a)au săvârşit infracţiuni prevăzute în Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, confirmate de organele de cercetare penală sau instanţele de judecată;
b)nu şi-au achitat cotizaţia de membru în termen, după înştiinţare scrisă;
c)au fost sancţionaţi cu excluderea din altă asociaţie de vânători şi/sau pescari sportivi pentru braconaj ori pentru prejudicierea imaginii A.G.V.P.S. şi/sau a asociaţiilor afiliate;
d)fac parte din grupe desfiinţate, cu excepţia celor nevinovaţi, care sunt repartizaţi la alte grupe din cadrul A.V.P.S. .............;
e)au fost găsiţi în fondurile cinegetice cu arme de calibru 5,6 l.r., cu percuţie pe ramă, sau cu alte arme şi mijloace neomologate pentru practicarea vânătorii (arbalete, arcuri, sandilie, capcane neomologate, arme militare, dispozitive de vedere şi ochire pe bază de multiplicare de lumină reziduală, infraroşu sau termoviziune etc.);
f)nu mai au dreptul de port şi folosire a armelor de vânătoare, ca urmare a revocării sau anulării acestui drept de către organele de poliţie;
g)aduc daune materiale şi/sau morale A.V.P.S. ............. ori A.G.V.P.S. sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acestora;
h)refuză să se legitimeze la cererea personalului cu atribuţii legale de constatare a contravenţiilor sau infracţiunilor în domeniul cinegetic sau piscicol ori se sustrag, în fondul cinegetic sau zona de pescuit, controlului acestuia;
(5)Cotizaţiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calităţii de membru.
(6)Pierderea calităţii de membru vânător se aduce la cunoştinţă A.G.V.P.S. şi organelor de poliţie, implicând retragerea şi anularea carnetului de membru; anularea se face prin înscrierea cuvântului "ANULAT" pe fiecare pagină a carnetului, semnare şi ştampilare ori, în caz de neprezentare, prin publicarea nulităţii acestuia într-un ziar local sau central, înscriindu-se numele titularului şi seria carnetului.
(7)Carnetele de membru anulate pot fi restituite foştilor titulari, păstrându-se la asociaţie o copie xerox a carnetului anulat.
(8)Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (4) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei şi se pot contesta la Adunarea generală a acesteia în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, iar hotărârea Adunării generale poate fi contestată în termen de 15 zile de la data luării la cunoştinţă, la instanţele de judecată de la sediul asociaţiei.
Art. 7
(1)Membrii A.V.P.S. ............. au următoarele drepturi:
a)să practice vânătoarea şi/sau pescuitul recreativ/sportiv, în condiţiile reglementărilor în vigoare, pe fondurile şi/sau zonele de pescuit repartizate grupei din care fac parte sau, ca invitaţi, pe fondurile cinegetice şi zonele de pescuit recreativ/sportiv ale altor grupe, filiale/cluburi ori altor asociaţii afiliate, pe bază de reciprocitate, cu condiţia achitării cotizaţiilor de membru la termenele scadente şi, respectiv, a achitării cotizaţiilor suplimentare stabilite de fiecare organizaţie în cauză;
b)să beneficieze de baza materială a asociaţiei pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi să aibă prioritate la acordarea de autorizaţii individuale sau în grup restrâns pe fondul cinegetic atribuit grupei şi, în limita cotelor de recoltă rămase disponibile, pe fondurile cinegetice ale filialei/clubului sau asociaţiei din care face parte;
c)să beneficieze, în cazul vânătorilor, în contul cotizaţiei anuale, de asigurare pentru accidente de vânătoare;
d)să primească gratuit un statut al A.V.P.S. .............;
e)să beneficieze, potrivit legii, tradiţiei şi normelor stabilite de Adunarea generală a A.V.P.S. ............., de vânatul sau de o parte din vânatul dobândit ori de peştele prins;
f)să asiste la adunările generale ale A.V.P.S. ............., fără drept de vot dacă nu au fost desemnaţi delegaţi ai grupei sau filialei/clubului, după caz, cu acordul adunării generale;
g)să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.V.P.S. ............. şi ale A.G.V.P.S., dacă au calitatea de delegat şi îndeplinesc condiţiile din statut;
h)să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.V.P.S. ............. şi a A.G.V.P.S.;
i)să participe la competiţiile sportive şi la alte activităţi de profil, organizate în ţară şi în străinătate;
j)să fie recompensaţi pentru merite deosebite.
(2)Membrii A.V.P.S. ............. pot beneficia de următoarele facilităţi:
a)reducerea cotizaţiei anuale cu 50% pentru:
- bărbaţii peste 65 de ani şi femeile peste 60 de ani;
- persoane cu dizabilităţi, potrivit hotărârii Consiliului asociaţiei;
- personalul angajat în cadrul A.V.P.S. ............. şi al A.G.V.P.S;
- membrii pescari sportivi care au şi calitatea de membru vânător;
- elevii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, precum şi studenţi, masteranzi şi doctoranzi de până la 25 de ani înscrişi la cursurile de zi;
- pescarii sportivi care obţin a doua viză pentru ape de munte sau, după caz, pentru cele colinare şi de şes;
- membrii de onoare ai A.V.P.S. ............. şi ai A.G.V.P.S;
- membrii Consiliului şi ai Comisiei de cenzori ale A.V.P.S şi ale A.G.V.P.S;
b)reducerea cotizaţiei anuale cu 75% pentru copiii până la vârsta de 14 ani, pentru membrii de peste 75 de ani şi pentru membrii plecaţi la studii sau la post, pe perioadă limitată, în străinătate;
c)reducerea cu 10% a cotizaţiei anuale în cazul achitării integrale a acesteia până la data de 31 ianuarie pentru anul în curs;
d)scutirea de la plata cotizaţiei anuale şi a cotei de participare la bugetul A.G.V.P.S., după împlinirea vârstei de 80 de ani sau dacă sunt veterani de război.
(3)Cazurile care nu se încadrează în prevederile alin. (2) pot fi soluţionate, la cererea celor interesaţi, de Consiliul asociaţiei în cauză.
(4)Membrii care beneficiază de reducerea cotizaţiei pot beneficia şi de scutirea de alte obligaţii statutare, condiţionat de achitarea cotizaţiilor în termen.
(5)De facilităţile prevăzute în prezentul articol nu se poate beneficia cumulativ.
(6)Prin excepţie de la prevederile de la alin. (1) lit. g), salariaţii A.V.P.S. ............., în afară de directorul asociaţiei pentru Consiliu şi secretarii de filială/cluburi pentru comitete, nu pot fi aleşi ca organizatori de grupă sau locţiitori ai acestuia şi nici în comitetele filialelor/cluburilor sau Consiliul asociaţiei.
Art. 8
Membrii A.V.P.S. ............. au următoarele obligaţii:
a)să cunoască şi să respecte prevederile legii, statutului şi ale altor reglementări referitoare la vânătoare, la pescuitul recreativ-sportiv şi la regimul armelor şi muniţiilor;
b)să participe la realizarea obiectivelor A.V.P.S. ............., ale cluburilor şi ale grupei din care fac parte, să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei, să îndeplinească atribuţiile în cadrul organelor în care au fost aleşi şi, după caz, în comisiile în care activează;
c)să plătească, în cazul vânătorilor, până la data de 31 martie, 50% din cotizaţia anuală, iar diferenţa de 50%, până la data de 30 iunie; în cazul pescarilor sportivi plata cotizaţiei anuale se face integral până la data de 31 martie; neplata cotizaţiei până la termenele scadente atrage reactualizarea acesteia în funcţie de rata inflaţiei şi suspendarea dreptului de a practica vânătoarea sau pescuitul recreativ-sportiv până la achitarea acesteia;
d)să achite, în cazul candidaţilor declaraţi admişi la examenul de vânător, cotizaţia de înscriere ca membru, în termen de maximum un an de la promovarea examenului;
e)să presteze, în cazul vânătorilor care nu beneficiază de reducerea cotizaţiei, minimum 3 zile de muncă pentru gospodărirea fondului repartizat grupei din care fac parte; neparticiparea la aceste acţiuni conduce la achitarea în bani a contravalorii acestora, la nivelul valorii zilei de muncă corespunzătoare salariului minim pe economie;
f)să achite integral şi la termenele scadente obligaţiile statutare, indiferent de participarea la activităţile de vânătoare şi/sau de pescuit recreativ-sportiv;
g)să îşi perfecţioneze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv;
h)să nu comercializeze vânatul şi peştele dobândite prin practicarea vânătorii şi pescuitului recreativ-sportiv;
i)să respecte şi să promoveze principiile eticii la vânătoare şi/sau la pescuit şi să practice vânătoarea şi pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
j)să nu iniţieze şi să nu desfăşoare activităţi contrare intereselor legitime ale A.V.P.S. ............. şi ale A.G.V.P.S.;
k)să comunice A.V.P.S. ............. noul domiciliu, în termen de 10 zile de la schimbarea acestuia, şi asociaţiile similare în care s-au înscris;
l)să semnaleze organizaţiei din care fac parte cazurile de braconaj de care au luat cunoştinţă, deficienţele constatate şi eventualele prejudicii produse, bolile observate la vânat şi la peşte, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.
Art. 9
Membrii A.V.P.S. ............. care s-au remarcat printr-o activitate deosebită în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv pot beneficia de următoarele recompense:
a)diplome, plachete şi cupe;
b)premii în bani şi în obiecte;
c)reducerea procentuală a cotizaţiei anuale;
d)autorizaţii gratuite de vânătoare şi/sau de pescuit sportiv.
Art. 10
- Titlul de "Membru de onoare al A.V.P.S. ............." se poate acorda de către Adunarea generală, ca recompensă, unor membri care s-au remarcat printr-o activitate de excepţie în domeniul cinegetic şi/sau al pescuitului sportiv.
Art. 11
(1)Membrilor A.V.P.S. ............. care încalcă prevederile actelor normative în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, ale normelor de comportare şi de etică ori care aduc daune materiale sau morale asociaţiei din care fac parte ori A.G.V.P.S. li se aplică una dintre următoarele sancţiuni disciplinare:
a)avertisment scris;
b)suspendarea dreptului de exercitare a vânătorii sau pescuitului sportiv pe timp limitat, de până la un an sau, după caz, până la finalizarea cercetărilor penale;
c)excluderea din asociaţie.
(2)Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de Consiliul asociaţiei, în termen de un an de la săvârşirea faptei sau în interiorul termenului de prescripţie pentru infracţiuni şi pot fi contestate, în termen de 15 zile de la comunicare, la Adunarea generală, ale cărei hotărâri pot fi atacate, în acelaşi termen de 15 zile de la comunicare, la instanţa de judecată competentă de la sediul asociaţiei.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sancţiunea excluderii din asociaţie hotărâtă de Consiliu rămâne definitivă în cazul faptelor de braconaj confirmate de organele de urmărire penală sau instanţele de judecată.
(4)Sancţiunile se aplică de la data rămânerii lor definitive şi se înscriu într-un registru special de evidenţă a sancţiunilor şi în carnetul de membru.
(5)În cazul excluderilor contestate, dreptul de a vâna sau de a pescui se suspendă până la soluţionarea contestaţiei, cel în cauză având obligaţia să depună carnetul de membru odată cu contestaţia.
(6)Pe perioada suspendării, carnetul de membru vânător sau pescar sportiv se depune şi se păstrează la asociaţie; în situaţia refuzului de a depune carnetul de membru, cel în cauză este exclus fără îndeplinirea altor formalităţi.
(7)Sancţiunile se aplică independent de răspunderea penală, administrativă, civilă sau contravenţională şi nu îl exonerează, în cazul suspendării, pe cel în cauză de plata cotizaţiei şi de îndeplinirea altor obligaţii faţă de organizaţie.
(8)Înainte de adoptarea hotărârii de sancţionare, cei în cauză vor fi audiaţi în legătură cu fapta săvârşită, exceptându-i pe cei cercetaţi penal, care pe perioada cercetării vor fi suspendaţi, urmând ca eventuala măsură a excluderii să se adopte în funcţie de pronunţarea definitivă şi irevocabilă a instanţei competente.
(9)Dacă în urma convocării scrise şi luării la cunoştinţă cei în cauză refuză să se prezinte pentru a da relaţii privind faptele lor, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.
CAPITOLUL III: Structura organizatorică a A.V.P.S. .............
Art. 12
A.V.P.S. ............. are în structura sa:
a)filiale cu personalitate juridică sau cluburi fără personalitate juridică ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi, constituite ca structuri teritoriale ale acestora;
b)grupe ale vânătorilor, organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic, şi grupe ale pescarilor sportivi, organizate conform hotărârii Consiliului organizaţiei.
Art. 13
Organele A.V.P.S. ............. sunt:
a)Adunarea generală;
b)Consiliul asociaţiei, cu atribuţii de consiliu director;
c)Comisia de cenzori sau, după caz, cenzorul asociaţiei.
Art. 14
(1)Adunarea generală a A.V.P.S. ............. este organul suprem de conducere, constituit din totalitatea membrilor săi în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri şi din peste 100 de delegaţi ai filialelor/cluburilor sau grupelor, după caz, la celelalte asociaţii, potrivit normelor de reprezentare.
(2)Adunarea generală se convoacă obligatoriu o dată pe an în sesiune ordinară, până cel mai târziu la 15 mai, şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară, de către Consiliul organizaţiei, preşedintele sau directorul acesteia ori la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor grupelor organizaţiei, adresată Consiliului asociaţiei sau, dacă acesta refuză convocarea, instanţei judecătoreşti competente; o dată la 5 ani, Adunarea generală a A.V.P.S. ............. organizează alegerea organelor proprii, premergător Congresului A.G.V.P.S.
(3)Adunarea generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, prin convocatoare scrise şi anunţ într-un ziar local, care vor cuprinde ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării.
(4)În adunările generale extraordinare se vor dezbate şi aproba numai probleme înscrise sau în directă legătură cu cele înscrise pe ordinea de zi.
Art. 15
Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a)aprobă sau modifică, după caz, statutul organizaţiei în concordanţă cu statutul-cadru, regulamentul Comisiei de cenzori şi hotărăşte cu privire la schimbarea sediului;
b)dezbate şi aprobă anual raportul de activitate al Consiliului, programul de activitate şi bugetul asociaţiei şi ratifică situaţiile financiare prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), potrivit raportului comisiei de cenzori, şi se pronunţă asupra gestiunii organizaţiei;
c)dezbate şi aprobă strategia organizaţiei, programul prioritar de activitate al acesteia şi bugetul de venituri şi cheltuieli adoptat de Consiliul asociaţiei;
d)stabileşte, în funcţie de numărul de membri, componenţa organelor de conducere şi alege pentru o perioadă de 5 ani sau revocă motivat, după caz, preşedintele, vicepreşedinţii, ceilalţi membri ai Consiliului şi ai Comisiei de cenzori;
e)alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţia asociaţiei în Congresul A.G.V.P.S. şi desemnează, dintre membrii acesteia, candidaţii pentru organele de conducere ale A.G.V.P.S. din România;
f)decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor disciplinare;
g)ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului organizaţiei luate în condiţiile art. 18 lit. o), în numele adunării generale;
h)aprobă propunerile de înfiinţare a unor unităţi economice sau a desfăşurării unor activităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării fondurilor financiare necesare realizării scopului organizaţiei;
i)hotărăşte fuziunea cu alte asociaţii, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor sau membrilor, după caz, care compun Adunarea generală;
j)hotărăşte cu privire la dizolvarea organizaţiei şi destinaţia patrimoniului, la divizarea acestuia şi împărţirea patrimoniului, la afilierea sau dezafilierea din cadrul A.G.V.P.S., la înfiinţarea sau desfiinţarea filialelor/cluburilor, precum şi la o eventuală cesiune de contracte de gestionare a fondurilor cinegetice, cu votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor în Adunarea generală a asociaţiei;
k)propune Congresului A.G.V.P.S. acordarea titlului de "Membru de onoare al A.G.V.P.S." pentru membrii de onoare ai A.V.P.S. ............. care îndeplinesc criteriile stabilite în acest sens;
l)ia orice alte hotărâri cu privire la activitatea organizaţiei, în limitele prevederilor legale şi ale celor statutare.
Art. 16
(1)Consiliul conduce activitatea organizaţiei în intervalul dintre două adunări generale.
(2)Consiliul organizaţiei este compus din 5-17 membri cu o vechime de minimum 5 ani în asociaţie; din Consiliu fac parte de drept preşedintele, vicepreşedintele şi directorul asociaţiei, precum şi preşedinţii filialelor/cluburilor.
Art. 17
(1)Consiliul organizaţiei se întruneşte o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, directorului sau a majorităţii membrilor acestuia.
(2)În mod excepţional şi numai convingător motivat, preşedintele sau directorul poate solicita votul prin corespondenţă.
(3)Membrii Consiliului se convoacă cu minimum 5 zile înainte de data reuniunii, ocazie cu care li se comunică ordinea de zi.
(4)Hotărârile Consiliului se redactează de director şi se însuşesc prin semnătură de preşedintele de şedinţă, apoi se comunică membrilor Consiliului şi se afişează la sediul asociaţiei şi al filialelor/cluburilor.
Art. 18
Consiliul organizaţiei are următoarele atribuţii:
a)convoacă Adunarea generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale ale acesteia;
b)analizează raportul de activitate şi aprobă situaţiile financiare prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (bilanţ contabil, cont de execuţie bugetară, raportul administratorului şi anexele), ia act de constatările cenzorilor şi stabileşte măsurile ce se impun;
c)analizează şi adoptă proiectul programului anual de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în luna decembrie pentru anul ce urmează;
d)stabileşte nivelul cotizaţiilor anuale, cotizaţiilor de înscriere, cotizaţiilor suplimentare, nivelul prestaţiilor în muncă ale vânătorilor şi creşterile sau reducerile de cotizaţii în funcţie de data achitării acestora, precum şi alte reduceri sau reeşalonări de cotizaţii în situaţii convingător motivate;
e)hotărăşte angajarea directorului asociaţiei, când postul a devenit vacant, precum şi desfacerea contractului individual de muncă al acestuia, cu avizul Consiliului A.G.V.P.S., potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, cu excepţia desfacerii contractului individual de muncă, după caz; preia o parte sau limitează, în situaţii motivate, atribuţiile directorului;
f)coordonează activitatea filialelor/cluburilor şi grupelor, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, la repartizarea pe fonduri cinegetice şi fonduri de pescuit recreativ-sportiv a grupelor şi la repartizarea vânătorilor în grupe, ţinând seama, în măsura posibilului, de opţiunea acestora; validează sau invalidează componenţa organelor de conducere ale filialelor/cluburilor ori grupelor, după caz, dacă au fost/nu au fost respectate normele privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor generale de alegeri la aceste niveluri ori au fost alese persoane care au fost sancţionate, în ultimii 3 ani, pentru braconaje sau prejudicierea imaginii A.V.P.S. ............. şi A.G.V.P.S.;
g)propune înfiinţarea unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizaţiei;
h)se preocupă de instruirea membrilor şi hotărăşte cu privire la premierea şi sancţionarea acestora;
i)aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, contractul colectiv de muncă şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de sprijin;
j)aprobă programul activităţilor competiţionale şi stabileşte corpul propriu de arbitri;
k)hotărăşte cu privire la eventuale schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi, cu informarea Consiliului A.G.V.P.S., cu cele din străinătate;
l)aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, scoaterea din uz a obiectelor de inventar, cu avizul Comisiei de cenzori;
m)acordă medalii, diplome şi alte recompense în bani şi/sau în obiecte;
n)propune Adunării generale acordarea titlului de Membru de onoare al A.V.P.S. ............. şi a Diplomei de merit a A.V.P.S. .............;
o)în mod excepţional şi numai convingător motivat, poate lua hotărâri ce ţin de competenţa Adunării generale, pe care le supune ratificării acesteia la prima reuniune;
p)îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut.
Art. 19
(1)Pe lângă Consiliul organizaţiei pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, care cuprind minimum 2 specialişti în materie, între care:
a)comisia de pregătire a candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru al asociaţiei, precum şi de perfecţionare a cunoştinţelor membrilor;
b)comisia de vânătoare şi tir vânătoresc;
c)comisia de chinologie vânătorească;
d)comisia de pescuit sportiv şi competiţii;
e)comisia juridică;
f)comisia economică;
g)comisia pentru promovarea imaginii organizaţiei.
(2)Comisiile vor fi organizate şi conduse de un preşedinte de comisie, nominalizat de Consiliul asociaţiei.
Art. 20
(1)Preşedintele asociaţiei poate fi ales dintre membrii cu o vechime mai mare de 5 ani şi are următoarele atribuţii:
a)conduce adunările generale şi consiliile A.V.P.S. .............;
b)reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii acesteia şi cu alte persoane juridice similare din ţară şi din străinătate;
c)încheie, modifică şi desface contractul de muncă al directorului, la propunerea Consiliului asociaţiei, cu aprobarea Adunării generale a asociaţiei şi avizul Consiliului A.G.V.P.S.;
d)dă delegare de competenţă vicepreşedinţilor şi directorului.
(2)Preşedintele asociaţiei nu poate îndeplini atribuţiile directorului asociaţiei decât atunci când postul devine vacant, pe perioadă limitată de până la 3 luni, cu retribuţia corespunzătoare postului, conform hotărârii Consiliului.
Art. 21
Directorul asociaţiei are următoarele competenţe:
a)asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării generale şi ale Consiliului;
b)administrează patrimoniul organizaţiei şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale, cu aprobarea sau avizarea prealabilă a Adunării generale sau a Consiliului asociaţiei, când se hotărăşte astfel la nivelul Consiliului A.V.P.S. .............;
c)încheie, cu acordul Consiliului asociaţiei, contracte de gestionare a fondurilor cinegetice şi de pescuit recreativ-sportiv ori acte adiţionale la acestea şi răspunde de respectarea prevederilor contractuale;
d)răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, iar după aprobare răspunde de realizarea acestora;
e)reprezintă asociaţia în adunările generale ale operatorilor economici în care aceasta are calitatea de asociat sau acţionar, precum şi în relaţiile cu instituţiile publice;
f)întocmeşte organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi de funcţionare şi regulamentul de ordine interioară;
g)încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă, acordă premii şi sancţionează personalul organizaţiei;
h)organizează, împreună cu comisiile de sprijin, concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească;
i)organizează pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de membru, răspunde de întocmirea dosarului de candidat şi de eliberarea carnetelor de membru şi a permiselor de vânătoare; semnează personal carnetele de membru şi permisele de vânătoare la eliberarea acestora, precum şi la înscrierea sau la aplicarea de sancţiuni;
j)răspunde de eliberarea autorizaţiilor de vânătoare şi de recuperarea acestora;
k)răspunde de ţinerea evidenţelor tehnico-operative;
l)organizează activitatea de pază a fondurilor cinegetice şi de pescuit, precum şi de combatere a braconajului cinegetic şi piscicol;
m)comunică semestrial la A.G.V.P.S. excluderile rămase definitive pentru braconaj;
n)răspunde de transmiterea balanţei analitice la 31 decembrie, până la 31 ianuarie anul următor, şi de anexare la aceasta a situaţiei membrilor vânători şi/sau pescari sportivi ai asociaţiei, pe categorii de cotizaţii anuale achitate în anul precedent;
o)dă delegare de competenţă personalului din subordine;
p)ia orice alte măsuri necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii, cu respectarea prevederilor legale, statutare şi a hotărârilor organelor de conducere ale A.V.P.S. ............. şi ale A.G.V.P.S.
Art. 22
(1)Activitatea economico-financiară a A.V.P.S. ............. se verifică de 1-3 cenzori aleşi de Adunarea generală a acesteia.
(2)Cenzorul, în cazul asociaţiilor cu mai puţin de 100 de membri, sau cel puţin un membru al Comisiei de cenzori, în cazul celorlalte asociaţii, trebuie să fie expert contabil.
(3)Funcţia de membru în comisia de cenzori este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul Consiliului, precum şi cu calitatea de angajat în cadrul A.V.P.S. ............. .
(4)Cenzorul sau membrii Comisiei de cenzori sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, stabilită anual de Adunarea generală.
(5)Adunarea generală poate alege 1-3 cenzori supleanţi, neretribuiţi, pentru eventuala completare a locurilor devenite vacante în Comisia de cenzori.
Art. 23
(1)Membrii comisiei de cenzori verifică, pe baza evidenţelor contabile, întreaga activitate economico-financiară a A.V.P.S şi răspund, în faţa Adunării generale, de veridicitatea documentelor verificate şi de legalitatea desfăşurării acestei activităţi.
(2)Concluziile verificărilor efectuate sunt prezentate ca raport Adunării generale a A.V.P.S. ............. şi ca informări Consiliului, preşedintelui şi directorului asociaţiei.
Art. 24
Atribuţiile şi răspunderile cenzorilor sunt prevăzute în actele normative în vigoare şi în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de Adunarea generală a asociaţiei.
Art. 25
A.V.P.S. ............. are în structura sa următoarele filiale/cluburi ale vânătorilor şi/sau pescarilor sportivi:
- Filiala/Clubul .............., cu sediul în ..............;
- Filiala/Clubul .............., cu sediul în .............. .
Art. 26
Organele de conducere ale filialelor/cluburilor din cadrul A.V.P.S. ............. sunt:
a)adunarea generală;
b)comitetul filialei/clubului.
Art. 27
(1)Adunarea generală a filialei/clubului este organul de conducere constituit din membrii comitetului filialei/clubului şi din delegaţii desemnaţi de adunările generale ale grupelor; aceasta se întruneşte anual în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea comitetului sau a preşedintelui filialei/clubului, a directorului, preşedintelui sau consiliului A.V.P.S. ............. .
(2)Convocarea se face prin convocator scris, cu ordinea de zi anexată, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data reuniunii.
Art. 28
Atribuţiile adunării generale a filialei/clubului sunt:
a)dezbate şi aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei/clubului;
b)analizează şi aprobă programele anuale proprii de activitate;
c)propune, dezbate şi avizează bugetul anual al filialei/clubului;
d)alege pentru o perioadă de 5 ani preşedintele, vicepreşedinţii şi ceilalţi membri ai comitetului;
e)alege pentru o perioadă de 5 ani delegaţii la adunarea generală a asociaţiei şi desemnează candidaţii pentru Consiliul organizaţiei şi pentru Comisia de cenzori;
f)apreciază activitatea secretarului retribuit al filialei/clubului şi a paznicilor de vânătoare şi transmite directorului sau consiliului asociaţiei, după caz, eventuale propuneri de premiere/sancţionare a acestora.
Art. 29
(1)În intervalul dintre adunările generale, activitatea filialei/clubului este condusă de comitetul filialei/clubului, care se compune din 3-7 membri cu o vechime mai mare de 5 ani, dintre care se aleg un preşedinte şi 1-2 vicepreşedinţi, după caz; secretarul filialei/clubului este membru de drept al comitetului filialei/clubului.
(2)Şedinţele se ţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a secretarului filialei/clubului, precum şi a Consiliului, preşedintelui ori directorului asociaţiei.
Art. 30
Comitetul filialei/clubului are următoarele atribuţii:
a)asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor asociaţiei;
b)elaborează proiectele programului de activitate şi bugetului de venituri şi cheltuieli ale filialei/clubului;
c)coordonează activitatea grupelor de vânători şi a celor de pescari sportivi;
d)organizează concursurile de pescuit sportiv, de tir vânătoresc şi de chinologie vânătorească, faza pe filială/club;
e)urmăreşte însuşirea de către candidaţii la dobândirea calităţii de vânător a cunoştinţelor minime necesare;
f)propune acordarea de premieri în bani şi/sau obiecte şi sancţionarea membrilor şi angajaţilor filialei/clubului;
g)propune repartizarea fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit pe grupe de vânători şi, respectiv, de pescari sportivi.
Art. 31
(1)În intervalul dintre şedinţele comitetului conducerea filialei/clubului este asigurată de preşedinte şi de secretar, în limita competenţelor pe care le au prin regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2)Preşedintele filialei/clubului îl poate mandata pe secretarul acesteia/acestuia să îl reprezinte.
Art. 32
(1)În cadrul asociaţiilor care nu au filiale/cluburi şi al filialelor/cluburilor sunt constituite grupe de vânători şi grupe de pescari sportivi.
(2)Grupa de vânători se organizează la nivelul fiecărui fond cinegetic preluat în gestionare, dintr-un număr de minimum 3 vânători şi un maximum calculat corespunzător suprafeţelor minime stabilite de lege pentru fiecare vânător.
(3)Grupa de pescari sportivi se organizează pe fonduri de pescuit, pe grupe de fonduri de pescuit sau la nivel de organizaţie.
(4)Grupele de vânători şi de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizate pe asociaţii sau filiale/cluburi, după caz.
(5)Membrii grupelor de vânători sau de pescari amatori sau sportivi sunt nominalizaţi pe liste afişate la sediile asociaţiilor sau filialelor/cluburilor, după caz.
Art. 33
A.V.P.S. ............. are în structura sa următoarele grupe ale vânătorilor şi ale pescarilor sportivi:
- grupa ..............;
- grupa .............. .
Art. 34
Organul de conducere al grupei este Adunarea generală a membrilor săi, care se convoacă, cu cel puţin 5 zile mai înainte de data desfăşurării ei, de organizatorul acesteia, de preşedintele sau secretarul filialei/clubului ori de directorul asociaţiei, după caz, precum şi la cererea majorităţii membrilor, anual sau ori de câte ori este necesar.
Art. 35
Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:
a)analizează şi propune programul de activitate al grupei, iar după adoptare se preocupă de realizarea acestuia;
b)alege organizatorul şi gospodarul grupei pentru o perioadă de 5 ani, recomandabil dintre vânătorii localnici cu experienţă, dintre cunoscători ai zonei şi comportamentului faunei cinegetice din zonă;
c)alege delegaţii la Adunarea generală a filialei/clubului şi desemnează dintre aceştia candidaţii pentru Comitetul filialei/clubului sau, după caz, al asociaţiei;
d)urmăreşte efectuarea stagiaturii de către candidaţii repartizaţi şi eliberează caracterizările necesare susţinerii examenului de vânător;
e)propune recompense şi sancţiuni pentru membrii săi şi paznicul de vânătoare.
Art. 36
Între adunările generale ale grupei, conducerea acesteia se asigură prin organizator şi locţiitor; aceştia răspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, a fondurilor cinegetice şi a fondurilor de pescuit sportiv, de promovarea şi educarea membrilor săi, de participarea acestora la activităţile organizaţiei, de combaterea braconajului etc.
CAPITOLUL IV: Patrimoniul A.V.P.S. .............
Art. 37
(1)A.V.P.S. ............. are patrimoniu propriu privat, format din:
- bunuri imobile;
- bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- obiecte de inventar şi mijloace circulante;
- orice drepturi şi obligaţii conform legii.
(2)Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.V.P.S. ............., iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.
Art. 38
Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.V.P.S. ............. se realizează din:
a)cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;
b)venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;
c)donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;
d)orice alte surse, în condiţiile legii.
Art. 39
Cotizaţiile de înscriere, cotizaţiile anuale şi cotizaţiile suplimentare de membru vânător şi/sau pescar sportiv se stabilesc anual de către Consiliul asociaţiei, şi se ratifică ulterior de Adunarea generală a acesteia; copiii până la 14 ani sunt scutiţi de cotizaţia de înscriere, iar tinerii cu vârsta între 14 şi 18 ani, precum şi studenţii de la cursurile de zi şi persoanele de peste 75 de ani achită doar 50% din aceasta; cotizaţia de înscriere ca membru vânător include şi cotizaţia de înscriere ca membru pescar sportiv; pentru a deveni membri vânători, pescarii sportivi completează diferenţa de cotizaţie de înscriere până la nivelul stabilit pentru membrul vânător în anul respectiv.
Art. 40
Cota anuală de participare a organizaţiilor afiliate la bugetul A.G.V.P.S. este egală, începând din anul 2016, cu echivalentul a:
- 4 euro/membru vânător cu cotizaţia integral achitată;
- 2 euro/membru vânător cu cotizaţia redusă 50%;
- 1 euro/membru/vânător cu cotizaţia redusă 75%;
- 0,4 euro/membru pescar cu cotizaţia integral achitată;
- 0,2 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 50%;
- 0,1 euro/membru pescar cu cotizaţia redusă 75%.
Art. 41
Bunurile A.V.P.S. ............. pot fi înstrăinate sau casate, după caz, în condiţiile art. 18 lit. l).
Art. 42
Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.V.P.S. ............., foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea niciunei părţi din patrimoniul asociaţiei.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 43
(1)Adunările generale, consiliile şi comitetele sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii persoanelor delegate, cu excepţia adunărilor generale de la grupe, care sunt statutar întrunite în prezenţa majorităţii membrilor acestora; dacă la prima convocare a adunărilor generale nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaţilor/membrilor interesaţi, după un interval de cel puţin 7 zile şi maximum 30 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea; în acest caz, numărul delegaţilor în organele de reprezentare superioare se va stabili în funcţie de dublul numărului de participanţi la aceste reuniuni.
(2)Hotărârile se iau cu votul deschis al majorităţii celor prezenţi la reuniuni, exceptând cazurile stabilite altfel în prezentul statut; hotărârile se redactează distinct, pe baza proceselor-verbale întocmite, de către director, se contrasemnează de preşedintele de şedinţă şi se afişează la sediul sau pe site-ul asociaţiei.
(3)La şedinţele organelor de conducere ale A.V.P.S. ............. pot asista, în limita locurilor libere, preşedinţii şi secretarii de filiale/cluburi care nu fac parte din aceste organe, precum şi orice alt membru interesat, cu aprobarea acestor organe.
(4)Dreptul de vot al delegaţilor în adunările generale, în consilii şi în comitete este condiţionat de achitarea cotizaţiei anuale, potrivit prevederilor prezentului statut.
(5)Mandatul de delegat în adunarea generală este personal, dar se poate exercita şi prin intermediul altui delegat în Adunarea generală împuternicit în acest sens, pentru o singură reuniune, prin act autentificat la notariat.
Art. 44
(1)Toate funcţiile eligibile de la nivel de grupă până la nivelul A.V.P.S. ............. vor fi ocupate de membrii care îndeplinesc condiţiile statutare şi cărora, în ultimii 3 ani, nu le-a fost suspendat de asociaţie dreptul de vânătoare şi/sau pescuit recreativ-sportiv.
(2)Prin excepţie de la prevederile art. 43 alin. (2), alegerile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii Consiliului asociaţiei şi comitetelor filialelor/cluburilor se vor desfăşura cu vot secret, în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie, declarându-se aleşi, în ordine, candidaţii cu numărul cel mai mare de voturi.
Art. 45
(1)Locurile devenite vacante în organele de conducere, altele decât cele de drept, se completează dintre delegaţii/membrii la adunările generale, cu respectarea principiului reprezentativităţii, la propunerea celor pe care îi reprezintă, de către organul de conducere în cauză.
(2)În cazurile în care funcţia de preşedinte devine vacantă, din orice motive, atribuţiile preşedintelui vor fi preluate temporar de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat în mod operativ de Consiliul asociaţiei, până la prima adunare generală a asociaţiei.
(3)Locurile de drept devenite vacante în Consiliu şi comitete se completează, la prima adunare generală, prin alegeri pe funcţie.
Art. 46
(1)Membrii Consiliului şi ai comitetului filialei/clubului care lipsesc nemotivat de la mai mult de două reuniuni succesive ale Consiliului sau de la mai mult de 3 reuniuni în decursul unui an calendaristic se consideră demisionaţi şi vor fi înlocuiţi, potrivit prevederilor art. 43.
(2)Preşedintele, directorul şi ceilalţi membri ai Consiliului, precum şi preşedintele, secretarul şi ceilalţi membri ai comitetului filialei/clubului, decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără o justificare plauzibilă, hotărârile adunărilor generale sau, după caz, ale consiliilor asociaţiei.
(3)Pierderea calităţii de membru al asociaţiei atrage şi înlocuirea necondiţionată din funcţia ocupată în organele de conducere ale structurilor asociaţiei.
Art. 47
Delegatul/Membrul component al organului de conducere al asociaţiei, care într-o anumită problemă supusă hotărârii acestor organe este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv nu va putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul/membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 48
A.V.P.S. ............. îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:
a)prin hotărâre a Adunării generale;
b)când scopul organizaţiei nu mai poate fi realizat;
c)când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d)din cauză de insolvabilitate;
e)când numărul membrilor scade sub limita prevăzută de lege;
f)când scopul ori acţiunea organizaţiei a devenit ilicit/ilicită sau contrar/contrară ordinii publice;
g)când scopul se urmăreşte prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
h)când hotărârile adunărilor generale sunt luate cu încălcarea propriului statut sau a legii.
Art. 49
Oricare ar fi cauza dizolvării A.V.P.S. ............., lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi statutului asociaţiei.
Art. 50
Consiliul A.V.P.S. ............. va proceda şi va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare generală a A.V.P.S. ............. .
Art. 51
Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea Generală a A.V.P.S. ............., astăzi, .............., şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor în Registrul special, aflat la grefa .............., înlocuind vechiul statut.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 21 septembrie 2015