ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 30 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate
Având în vedere faptul că înfiinţarea şi operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de Integritate (denumită în continuare ANI) reprezintă cea de-a doua condiţionalitate a Mecanismului de cooperare şi verificare, instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat din România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, România fiind, de altfel, prima ţară europeană ce a creat o instituţie independentă operaţional care să exercite un control administrativ, specializată în verificarea averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor,
ţinând seama de faptul că adoptarea noului cadru legislativ referitor la ANI, precum şi activitatea acestei agenţii au constituit permanente preocupări ale societăţii româneşti, dar şi ale partenerilor noştri europeni, reflectate în aprecierile cuprinse în rapoartele de ţară ale Comisiei Europene din ultimii ani, inclusiv în ultimul raport al Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare din 18 iulie 2012, unde se menţionează importanţa susţinerii instituţionale a ANI, inclusiv prin aspecte legate de salarizare,
luând în considerare faptul că ANI funcţionează efectiv cu un număr foarte mic de inspectori de integritate raportat la totalul funcţiilor din cadrul agenţiei, în condiţiile în care aceştia trebuie să îşi îndeplinească o serie de obligaţii legale pe o multitudine de paliere: evaluarea declaraţiilor de avere şi de interese; evaluarea diferenţelor semnificative, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, întocmirea rapoartelor de evaluare; sancţionarea încălcării regimului declarării averii şi a intereselor; promovarea acţiunilor prin care să fie constatată încălcarea dispoziţiilor respective etc.,
în condiţiile în care au fost finalizate peste 3.000 de dosare având ca obiect controlul averilor nejustificate, incompatibilităţi şi conflicte de interese, a fost aplicat un număr de 4.896 de amenzi contravenţionale la regimul declarării averii şi intereselor, au fost constatate stări de incompatibilitate în peste 260 de cazuri, iar conflicte de interese, în peste 80 de cazuri,
avându-se în vedere faptul că din anul 2011 până în prezent a părăsit sistemul un număr de 16 inspectori de integritate, în principal datorită nivelului scăzut al salarizării raportat la responsabilităţile şi volumul de activitate specifice funcţiei, la acest moment ANI funcţionând cu un număr de doar 26 de inspectori de integritate cu funcţii de execuţie al căror salariu mediu net este de 2.567 lei,
în condiţiile în care numărul redus de inspectori şi lipsa de motivare salarială pot constitui elemente de natură a afecta eficienţa acestei instituţii care are de procesat un număr de 2.700.000 de declaraţii de avere,
având în vedere faptul că, în cazul neadoptării imediate a prezentei ordonanţe de urgenţă, există elemente potenţiale de afectare a eficienţei ANI, cu ridicarea, în egală măsură, de noi teme de discuţie în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
2.După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29-, cu următorul cuprins:
"Art. 291
(1) Salariul de bază al funcţiei de director general din cadrul Agenţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(2) Salariul de bază al funcţiei de director din cadrul Agenţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de director adjunct din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(3) Salariul de bază al funcţiei de şef de serviciu din cadrul Agenţiei se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de şef serviciu din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(4) Salariul de bază al funcţiei de inspector de integritate cu grad superior se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector de concurenţă cu grad superior din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(5) Salariul de bază al funcţiei de inspector de integritate cu grad principal se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector de concurenţă cu grad principal din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(6) Salariul de bază al funcţiei de inspector de integritate cu grad asistent se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector de concurenţă cu grad asistent din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(7) Salariul de bază al funcţiei de inspector de integritate debutant se stabileşte prin asimilare cu salariul de bază al funcţiei de inspector de concurenţă debutant din cadrul Consiliului Concurenţei, corespunzător vechimii în muncă.
(8) De salariile de bază prevăzute la alin. (1)-(3) poate beneficia numai personalul de conducere din cadrul Agenţiei, încadrat pe funcţiile publice specifice."
Art. II
Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică până la data aplicării valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona-Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 72 din data de 4 februarie 2013