HOTĂRÂRE nr. 131 din 2 martie 2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 mai 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie şi ale celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor, a copiilor de pe cazierul judiciar şi a adeverinţelor cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar eliberate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare române, precum şi ale certificatelor de cazier judiciar şi ale adeverinţelor cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar eliberate, prevăzute în anexele nr. 1-42, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-42 se face pe hârtie ofset."
3.După anexa nr. 40 se introduc două noi anexe, anexele nr. 41 şi 42, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Daniel Ioniţă,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

ANEXA nr. 1: Cerere privind eliberarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române a adeverinţei cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar pentru persoanele aflate în străinătate, prevăzută de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(- Anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)
CERERE de prestare a unui serviciu consular

1. DATELE DE IDENTITATE ALE SOLICITANTULUI

1.1. Numele de familie:

Numele de Familie actual:

________

Numele de familie la naştere:

________

Alte nume de familie anterioare:

________

1.2. Prenumele:

Prenumele actual:

________

Prenumele la naştere:

________

Alte prenume anterioare:

________

1.3. Cetăţenia:

________

1.4. Codul numeric personal:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

1.5. Sexul:

|_| Masculin |_| Feminin

1.7. Locul naşterii:

Localitatea: ________

1.6. Data naşterii:

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Ziua Luna Anul

Judeţul/Sectorul: ________

Ţara: ________

1.8. Numele şi prenumele părinţilor

Mama: ______

Tatăl: ________

1.9. Documentul de identitate:

|_| Paşaport simplu |_| Paşaport simplu electronic |_| Paşaport simplu temporar |_| Titlu de călătorie

|_| Carte de identitate |_| Buletin de identitate |_| Carte de identitate provizorie |_| Paşaport diplomatic electronic

|_| Paşaport de serviciu electronic |_| Alt document (numai pentru cetăţeni străini): ______________

Autoritatea emitentă:

________

Data eliberării:

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Ziua Luna Anul

Data expirării:

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Ziua Luna Anul

1.10. Domiciliul legal:
(conform documentelor de identitate româneşti)

Ţara:

________

Localitatea:

________

Judeţul/ Sectorul / Regiunea:

________

Strada:

________

Nr.:

________

Bloc:

________

Apartament:

________

Cod poştal:

________

1.11. Reşedinţa actuală din străinătate:
(dacă diferă de adresa de domiciliu)

Ţara:

________

Localitatea:

________

Judeţul/ Sectorul / Regiunea:

________

Strada:

________

Nr.:

________

Bloc:

________

Apartament:

________

Cod poştal:

________

1.12. Porecle şi nume false:

___________

1.13. Profesia:

___________

1.14. Număr de telefon:

___________

1.15. Adresă de e-mail:

___________

           

2. SERVICIUL CONSULAR SOLICITAT

2.1. Obiectul cererii:

Eliberarea unei adeverinţe de cazier judiciar

2.2. Statul în care va fi utilizată adeverinţa:

_______

2.3. Scopul solicitării:

________

3. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Informare privind regimul protecţiei datelor cu caracter personal colectate prin prezenta cerere:

Datele personale furnizate sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în scopul procesării prezentei cereri, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 şi ale celorlalte legi speciale în materie. Datele se transmit doar autorităţilor publice competente pentru soluţionarea cererii. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată misiunii diplomatice sau oficiului consular care preia şi procesează prezenta solicitare sau Ministerului Afacerilor Externe al României.

3.2. Declaraţia solicitantului privind datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere:

Am luat la cunoştinţă următoarele: toate datele mele personale înscrise în prezentul formular vor fi puse la dispoziţia autorităţilor române competente şi procesate de către acestea, după caz, în scopul luării unei decizii cu privire la solicitarea de faţă. Aceste date pot fi introduse şi stocate în bazele de date accesibile autorităţilor române competente. Ca urmare a solicitării mele exprese, autorităţile consulare competente pentru soluţionarea prezentei solicitări mă vor informa cu privire la modalitatea în care îmi pot exercita dreptul de acces la datele personale, de a dispune modificarea sau ştergerea lor, dacă se dovedesc incorecte, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în România. Declar că, după ştiinţa mea, toate datele furnizate sunt corecte şi complete. Declar că am cunoştinţă de faptul că orice date false furnizate conduc la respingerea prezentei solicitări sau la anularea documentelor emise în baza acesteia şi pot duce la declanşarea urmăririi penale împotriva mea, în conformitate cu legea română.

4. DATA ŞI LOCUL COMPLETĂRII, SEMNĂTURA

4.1. Data completării cererii:

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Ziua Luna Anul

4.2. Locul completării cererii:

Misiunea diplomatică/ Oficiul consular:

_________

Localitatea:

_________

Ţara:

_________

4.3. Semnătura solicitantului

_________

ANEXA nr. 2: Specimen adeverinţă cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar pentru persoanele aflate în străinătate, eliberată de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române*1)
(- Anexa nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 345/2010)

AMBASADA/CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI în/la ..................

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tel.: +xxxxxxxxxxxx

Fax: +xxxxxxxxxxxx

E-mail: contact@informatilconsulare.ro

Pagina de internet: xxxxxxxx.mae.ro

Servicii consulare: www.econsulat.ro

Nr.: ...............
Data: ..................
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se atestă că, la cererea domnului/doamnei ..............., cetăţean ............., cu domiciliul în ................., născut/născută la data de ......................, în localitatea .................., identificat/identificată prin ................. cu seria nr. ............., eliberat/eliberată la data de ................, valabil/valabilă până la data de ................., cod numeric personal ..................., au fost efectuate verificări în evidenţele cazierului judiciar administrate de autorităţile române competente, pe baza cărora, conform comunicării nr. ............... din data de ............. s-au constatat următoarele:

Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

sau

Solicitantul este înscris în cazierul judiciar cu următoarele date:

(Se înscriu datele din cazierul judiciar înregistrate conform art. 17 şi 18 din Legea nr. 290/2004 în Sistemul informatic al cazierului judiciar român - ROCRIS,

aflat în administrarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.)

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta adeverinţă are valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, este valabilă 6 luni de la data eliberării şi serveşte persoanei nominalizate anterior la autorităţile publice şi celelalte instituţii străine competente, în scopul ................... *2).
Funcţia,
..............
Numele şi prenumele,
...............
____
*1)În colţul din dreapta al părţii superioare a adeverinţei se aplică timbrul sec al unităţii emitente.
*2)Se va menţiona scopul solicitării, conform pct. 2.3 din anexa nr. 41 la hotărâre.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016