HOTĂRÂRE nr. 278 din 22 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 18 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 48, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
"(6) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."
2.La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, anexa nr. 2, partea III pct. 11 şi 13, apendicele A, apendicele B pct. 5, apendicele C şi anexa nr. 5, se face prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană potrivit prevederilor art. 46 din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului."
3.La anexa nr. 2, apendicele A se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Apendicele A
Lista substanţelor CMR şi a utilizărilor permise ale acestora în conformitate cu pct. 4, 5 şi 6 din partea III

Substanţa

Clasificarea

Utilizarea permisă

Nichel

CMR 2

În jucării şi componente ale jucăriilor confecţionate din oţel inoxidabil.

În componente ale jucăriilor destinate a fi conductoare de curent electric.

"
4.La anexa nr. 2, după apendicele B se introduce un nou apendice, apendicele C, cu următorul cuprins:
"Apendicele C
Valori-limită specifice pentru substanţele chimice utilizate în jucăriile destinate utilizării de către copiii mai mici de 36 de luni sau în alte jucării destinate introducerii în gură, adoptate în conformitate cu art. 46 alin. (2) din Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Substanţa

Nr. CAS

Valoare-limită

TCEP

(fosfat de tri(2-cloretil)

115-96-8

5 mg/kg (conţinutul-limită)

TCPP

fosfat de tri(2-cloro-1-metiletil)

13674-84-5

5 mg/kg (conţinutul-limită)

TDCP

fosfat de tri[2-cloro-1-(clormetil)etil]

13674-87-8

5 mg/kg (conţinutul-limită)

Bisfenol A

80-05-7

0,1 mg/l (limită de acţiune în migrat apos) în conformitate cu metodele stabilite în standardele SR EN 71-10:2006 şi SR EN 71-11:2006

"
Art. II
În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor, cu modificările ulterioare, sintagma "Ministerul Economiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului".
Art. III
Prevederile art. I pct. 3 se aplică de la data de 1 iulie 2015, iar prevederile art. I pct. 4 se aplică de la data de 21 decembrie 2015.
*
Prezenta hotărâre transpune Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 170 din 30 iunie 2009, astfel cum a fost modificată prin:
Directiva 2014/79/UE a Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte TCEP, TCPP şi TDCP, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 182 din 21 iunie 2014;
Directiva 2014/81/UE a Comisiei din 23 iunie 2014 de modificare a apendicelui C din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor în ceea ce priveşte bisfenol A, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 183 din 24 iunie 2014;
Directiva 2014/84/UE a Comisiei din 30 iunie 2014 de modificare a apendicelui A din anexa II la Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa jucăriilor, în ceea ce priveşte nichelul, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 192 din 1 iulie 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Marius Alexandru Dunca

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 30 aprilie 2015