ORDIN nr. 1025 din 1 iunie 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.097/AC din 10 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui - Decizia Etapei de încadrare nr. 17 din 12 august 2013, Avizele Ministerului Culturii nr. 950 din 17 martie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208.054 din 10 aprilie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 25.732 din 30 martie 2015, respectiv Adresa Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0169 Pădurea Seaca - Movileni şi al rezervaţiei naturale Seaca - Movileni, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

_____
*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 613 din data de 10 august 2016