HOTĂRÂRE nr. 1173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite acordate, valabile până la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, pot fi reînnoite potrivit metodologiei stabilite în cuprinsul prezentei hotărâri.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai angajatorilor care deţin la data de 31 decembrie 2014 avizul de reînnoire şi care nu au realizat până la această dată măsurile necesare în vederea normalizării condiţiilor de muncă pentru locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite potrivit prezentei hotărâri nu poate depăşi data de 31 decembrie 2015."
2.La articolul 2 alineatul (1), literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:
"c) planul de prevenire şi protecţie corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite, revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate şi distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2015, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2015, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale;
......................................................
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obţinut reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a listei cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă până la data de 31 decembrie 2014."
3.La articolul 2, alineatul (11) va avea următorul cuprins:
"(11) Planul de prevenire şi protecţie prevăzut la alin. (1) lit. c) va conţine măsurile aferente anului 2014, asumate pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi rămase restante, şi, după caz, măsurile de protecţie colectivă şi cele care rezultă din recomandările menţionate la alin. (1) lit. d)."
4.La articolul 2, alineatul (12) va avea următorul cuprins:
"(12) Documentele de control menţionate la alin. (1) lit. a) fac referire la stadiul de realizare a măsurilor propuse şi asumate pentru anul 2014."
5.La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) În perioadele 15-30 iulie şi 1-15 decembrie 2015, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de muncă o raportare privind modul în care au realizat măsurile prevăzute în vederea normalizării condiţiilor de muncă."
6.La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Perioada cuprinsă între 31 decembrie 2014 şi data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite de muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferenţa dintre cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite de muncă şi cea declarată de către aceştia."
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 962 din data de 30 decembrie 2014