HOTĂRÂRE nr. 928 din 21 octombrie 2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014 la capitolul 82.01 "Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 40 "Subvenţii", cu suma de 7.200 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Art. 2
Suma prevăzută la art. 1 se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor aferente programelor de conservare sau de închidere a minelor, potrivit Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Ministerul Economiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei repartizate potrivit art. 1.
Art. 4
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 777 din data de 24 octombrie 2014