ORDONANŢĂ nr. 30 din 27 august 2013 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1
În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)Convenţia SELEC - Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucureşti la 9 decembrie 2009 şi semnată de România la Bucureşti la aceeaşi dată, ratificată prin Legea nr. 250/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 22 decembrie 2010;
b)SELEC - Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, stabilit prin Convenţia SELEC;
c)CCPI - Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Art. 2
(1)Se desemnează Punctul naţional focal din cadrul CCPI ca punct naţional focal, în sensul prevederilor art. 15 alin. (1) din Convenţia SELEC.
(2)Punctul naţional focal din cadrul CCPI are următoarele atribuţii:
a)sprijină activitatea ofiţerilor de legătură români la SELEC, pentru prevenirea, constatarea, cercetarea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;
b)primeşte cererile de asistenţă de la instituţiile cu competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii infracţionalităţii din România sau de la ofiţerii de legătură români;
c)urmăreşte activităţile de verificare desfăşurate de unităţile de poliţie şi vamă din România sau de alte structuri abilitate, asigurând soluţionarea operativă şi de calitate a cererilor de asistenţă;
d)organizează o bază de date proprie, în care implementează, stochează şi prelucrează cererile de asistenţă şi datele obţinute în procesul verificării acestora;
e)asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate în conformitate cu prevederile legale;
f)cooperează cu Ministerul Public, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi cu alte instituţii cu competenţe în domeniu, prin punctele de contact stabilite de acestea.
(3)Personalul Punctului naţional focal se asigură de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin numire în funcţie, precum şi de către Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin detaşare, în condiţiile legii.
Art. 3
(1)În cadrul CCPI se înfiinţează funcţia de ofiţer de legătură la SELEC.
(2)În cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se înfiinţează funcţia de ofiţer de legătură la SELEC.
(3)Ofiţerii de legătură la SELEC sunt exceptaţi de la aplicarea dispoziţiilor legale privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.
Art. 4
(1)Ministrul afacerilor interne şi ministrul finanţelor publice numesc în funcţiile prevăzute la art. 3 câte un ofiţer de legătură la SELEC, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi, respectiv, a vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care coordonează Direcţia generală a vămilor şi Direcţia generală antifraudă fiscală.
(2)Criteriile aplicate în selecţia ofiţerilor de legătură se stabilesc la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3)Numirea ofiţerilor de legătură la SELEC se face pentru o perioadă de 4 ani, fiind notificată secretariatului SELEC prin Ministerul Afacerilor Externe.
(4)În desfăşurarea activităţii lor specifice la SELEC, ofiţerii de legătură reprezintă Guvernul României, păstrându-şi atribuţiile şi calităţile de poliţist şi de inspector antifraudă.
(5)La încheierea perioadei pentru care au fost numiţi, ofiţerilor de legătură la SELEC li se asigură funcţii echivalente celor deţinute la momentul numirii.
Art. 5
(1)Funcţia de ofiţer de legătură la SELEC prevăzută la art. 3 alin. (1) se salarizează prin asimilare cu funcţia corespunzătoare gradului profesional de comisar-şef de poliţie - şef serviciu.
(2)Funcţia de ofiţer de legătură la SELEC prevăzută la art. 3 alin. (2) se salarizează prin asimilare cu funcţia publică de conducere de şef serviciu gradul II.
Art. 6
- Art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Art. 5
CCPI reuneşte următoarele canale de cooperare poliţienească internaţională: Interpol, Europol, Sistemul de Informaţii Schengen/SIRENE, legătura operaţională cu SELEC, precum şi cu ataşaţii de afaceri interne şi ofiţerii de legătură, atât români acreditaţi în străinătate, cât şi străini acreditaţi în România."
Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2000 pentru crearea cadrului instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2001, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

p. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 551 din data de 30 august 2013