PROTOCOL din 12 octombrie 2011 având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice
PARTEA 1:
Încheiat astăzi, 12 octombrie 2011, în cadrul comisiei de negociere constituite în temeiul Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 241/2011 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţie publică a operelor cinematografice, între următoarele părţi:
- Societatea Comercială CINEMA CITY ROMANIA - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Ana Davila nr. 13, sectorul 5, prin dl administrator Ariei Bouskila;
- Societatea Comercială MOVIEPLEX CINEMA - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd. Timişoara, Plaza România, nr. 26, et. 2, sectorul 6, reprezentată legal prin dl administrator Yerli Semsettin şi dl administrator Kazaz Murat;
- Societatea Comercială HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Vitan nr. 55-59, sectorul 3, reprezentată legal prin dl administrator Razvan Tone; şi
- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, cod fiscal RO 8887006, reprezentată prin dna director general Ana Achim şi dl Av. Roata Palade Alexandru.
În baza art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 241/2011 şi potrivit celor consemnate în Procesul-verbal de negociere din 26 septembrie 2011, Societatea Comercială CINEMA CITY ROMANIA - S.R.L., Societatea Comercială MOVIEPLEX CINEMA - S.R.L., Societatea Comercială HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L. şi UCMR-ADA au negociat şi au convenit forma finală a Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice, după cum urmează:
PARTEA 2: METODOLOGIE privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice
Art. 1
Prin utilizare, în sensul prezentei metodologii, se înţelege comunicarea publică prin proiecţia publică în săli sau grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop a operelor cinematografice ce cuprind în coloana sonoră opere muzicale, indiferent de suportul pe care este transpusă opera cinematografică şi de modalitatea tehnică folosită pentru comunicare.
Art. 2
Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică autorizată ce realizează activităţi de natura celor menţionate la art. 1.
Art. 3
(1)Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România-Asociaţia pentru Drepturi de Autor autorizaţia licenţă neexclusivă pentru utilizarea publică a operelor cinematografice cu privire la drepturile patrimoniale de autor corespunzătoare operelor muzicale incluse în coloana sonoră a operelor cinematografice şi să plătească remuneraţia reglementată de prezenta metodologie.
(2)Autorizaţia licenţă neexclusivă se încheie cu privire la operele muzicale aflate în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă atât pentru propriii membri, cât şi în baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate ori potrivit dispoziţiilor legale.
Art. 4
Utilizatorul are obligaţia de a solicita Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, înainte de comunicarea publică prin proiecţia cinematografică, încheierea autorizaţiei licenţă neexclusivă.
Art. 5
Utilizatorii au obligaţia de a comunica Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, în primele 3 zile ale fiecărei luni, pentru luna în curs, un raport cuprinzând următoarele informaţii:
a)datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);
b)denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;
c)titlul fiecărei opere cinematografice ce urmează a fi utilizată în luna de raportare, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie.
Art. 6
(1)Utilizatorii au obligaţia să plătească Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor o remuneraţie reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale din repertoriul protejat de acesta, cuprinse în operele cinematografice.
(2)Remuneraţia se determină sub forma unui procent de 1,6% aplicabil asupra bazei de calcul definite la art. 7, iar aceasta va rămâne valabilă pentru o perioadă de minimum 3 (trei) ani, exceptând cazul în care părţile hotărăsc de comun acord modificarea procentului de 1,6%.
(3)Pentru proiecţiile la care accesul publicului se face gratuit, cu excepţia premierelor şi avanpremierelor, se datorează o remuneraţie forfetară de 200 lei pentru fiecare proiecţie publică.
(4)La remuneraţii se adaugă cota legală de TVA.
Art. 7
Baza de calcul al remuneraţiei o reprezintă veniturile trimestriale obţinute de utilizator din vânzările de bilete şi abonamente.
Art. 8
Plata remuneraţiilor se efectuează trimestrial, până la data de 26 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităţi de 0,1%/zi de întârziere, raportate la sumele neachitate la termen.
Art. 9
(1)Până la data 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport cuprinzând veniturile realizate de utilizator pentru fiecare operă cinematografică în trimestrul pentru care se raportează.
(2)Utilizatorii au obligaţia să comunice Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor un raport, până la data de 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului, în format scris şi electronic, cuprinzând pentru trimestrul de raportare:
a)datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerţului);
b)denumirea şi adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spaţiului de utilizare;
c)titlul fiecărei opere cinematografice utilizate, cu indicarea producătorului, ţării de origine, genului şi a anului de producţie;
d)lista operelor muzicale conţinute de fiecare operă cinematografică, cu menţionarea denumirii operei muzicale, a autorului/autorilor acesteia şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale.
(3)Rapoartele vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal al utilizatorului.
Art. 10
Ori de câte ori Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor solicită în scris, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acesteia copii certificate de reprezentantul legal de pe documente financiar-contabile pe baza cărora se determină baza de calcul.
Art. 11
Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 12
(1)Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua şi periodic prin reactualizarea cu indicele de inflaţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prezenta metodologie intră în vigoare în prima zi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

UCMR-ADA

Director general,

dna Ana Achim

Av. Alexandru Roata Palade

S.C. CINEMA CITY ROMANIA - S.R.L.

prin administrator

dl Ariel Bouskila

S.C. MOVIEPLEX CINEMA- S.R.L.

Administratori,

dl Semsettin Yerli,

dl Murat Kazaz

S.C. HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS - S.R.L.

prin administrator

dl Razvan Tone

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 468 din data de 29 iulie 2013