HOTĂRÂRE nr. 227 din 30 martie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

ANEXĂ:
MINISTERUL ENERGIEI
Societatea "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2016

0

1

2

3

4

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

100.571

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

100.101

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

470

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

98.495

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

98.495

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

81.949

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

418

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

11.193

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

8.258

 

C1

ch. cu salariile

13

6.995

 

C2

bonusuri

14

1.263

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

552

   

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

467

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.936

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.935

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

2.076

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2.076

 

1

 

Rezerve legale

25

104

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.972

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alta rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
   

a)

cheltuieli materiale

38

 
   

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
   

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.398

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.398

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat le finele anului

48

160

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

160

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.119

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.643

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

626

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

979

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

35.248

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 259 din data de 6 aprilie 2016