METODOLOGIE din 18 martie 2015 de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
CAPITOLUL I: Scopul şi domeniul de aplicare
Art. 1
Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare şi ajustare, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin de tip bonus, denumită în continuare schema de sprijin, a:
a)preţurilor de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;
b)bonusurilor de referinţă şi a bonusurilor pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;
c)preţului de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică produsă şi livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, în cazul comercializării prin contracte reglementate.
Art. 2
(1)Prezenta metodologie se aplică de ANRE pentru determinarea şi ajustarea preţurilor de referinţă şi a preţurilor reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv a bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă şi livrată în cogenerare de înaltă eficienţă, pe perioada de accesare a schemei de sprijin.
(2)Preţurile de referinţă ale energiei electrice şi energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru realizarea de către ANRE a analizelor de ante- supracompensare şi de supracompensare prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, cu completările ulterioare.
(3)Preţurile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, în condiţiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.
(4)Preţurile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.
(5)Bonusurile determinate conform prezentei metodologii se utilizează de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de administrator al schemei de sprijin, pentru stabilirea plăţilor lunare către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.
CAPITOLUL II: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

SEN

Sistemul electroenergetic naţional

PZU

Piaţa pentru ziua următoare

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Art. 4
(1)Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare.
(2)În înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

Bonus de referinţă

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat în urma analizei costurilor şi veniturilor unor centrale de cogenerare echivalente

Bonus

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat şi de anul de acordare a bonusului

Centrală de cogenerare echivalentă

centrala de producere a energiei electrice şi termice într-un proces de cogenerare de înaltă eficienţă, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 şi 3

Centrală termică echivalentă

centrala de producere a energiei termice în capacităţi separate, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 şi 3

Coeficient de indexare anuală

valoarea stabilită în concordanţă cu rata medie a inflaţiei conform "Proiecţiei principalilor indicatori macroeconomici", elaborate de Comisia Naţională de Prognoză

Combustibil majoritar

combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibil utilizat

Consum de combustibil

consumul de energie primară din combustibil pentru producerea energiei termice, respectiv a energiei electrice şi termice în cogenerare

Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă

energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplineşte criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, respectiv la art. 69 lit. a) şi b) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi este calificată în baza Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Preţ de referinţă pentru energia electrică

preţul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare

Preţ reglementat pentru energia electrică

preţul energiei electrice aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte

Preţ de referinţă pentru energia termică

preţul energiei termice aprobat în baza art. 22 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, prin ordin al preşedintelui ANRE, determinat pe baza analizei costurilor de producere ale unor centrale termice echivalente

Preţ reglementat pentru energia termică

preţul energiei termice aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE, determinat pentru fiecare producător în parte, în funcţie de combustibilul majoritar utilizat

Producător

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin în condiţiile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare

Producător existent

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare care a pus în funcţiune centrala anterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

Producător nou

producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare care a pus în funcţiune centrala ulterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

CAPITOLUL III: Consideraţii generale
Art. 5
(1)Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă se asigură compensarea diferenţei dintre costurile activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi a energiei termice.
(2)Pentru determinarea bonusurilor de referinţă se iau în considerare 3 tipuri de centrale de cogenerare echivalente, funcţionând cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.
(3)Bonusurile de referinţă reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată unui producător în cogenerare de înaltă eficienţă.
(4)Determinarea valorilor bonusurilor de referinţă se efectuează luându-se în considerare realizarea integrală a investiţiei în primul an şi excluderea oricăror intrări de active noi.
Art. 6
(1)Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficienţă este stabilit la nivelul preţului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.
(2)Pentru determinarea preţurilor de referinţă pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, funcţionând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.
CAPITOLUL IV: Determinarea preţului de referinţă pentru energia termică
Art. 7
Pentru determinarea preţului de referinţă pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:
a)capacitatea termică instalată, Qqinst (MW);
b)capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);
c)eficienţa de producere, q (%);
d)numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
e)factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst(%);
f)anul de accesare a schemei de sprijin, n (-);
g)preţul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pncomb (lei/MWh);
h)preţul mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2 (lei/certificat);
i)factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);
j)investiţia specifică, iqsp (lei/MW);
k)durata de amortizare, hqamort (ani);
l)costul energiei electrice din SEN şi cel cu apa, pqalte,var (lei/MWh);
m)alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte (lei/MWh);
n)coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului, (ipcomb index)n (%)
Art. 8
Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qqinst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst.
Qth = Qqinst x fqinst/100(MW)
Art. 9
Cantitatea de energie termică produsă şi livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.
Q = Qth x h(MWh)
Art. 10
Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Bq, este determinat pe baza cantităţii de energie termică, Q, şi a eficienţei producerii energiei termice în centrala echivalentă, q.
Bq = Q/(q/100) (MWh)
Art. 11
Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVq,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Cq,ncomb, costurile certificatelor de CO2, Cq,nCO2, şi alte costuri variabile, Cqalte,var.
CVq,n = Cq,ncomb + Cq,nCO2 + Cqalte, var (lei)
Art. 12
(1)Costurile anuale cu combustibilul, Cq,ncomb, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bq, şi a preţului mediu anual al combustibilului, pncomb.
Cq,ncomb = pncomb x Bq (lei)
(2)Pe perioada de aplicare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a preţului mediu al combustibilului.
pncomb = pn-1comb x [1+(iPcombindex)n/100](lei/MWh)
(3)Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia acestuia până la centrală.
Art. 13
Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2, şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2.
CnCO2 = fCO2 x Bq x pnCO2(lei)
Art. 14
Celelalte costuri variabile ale capacităţii separate, Cqalte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, pqalte,var, şi a consumului de combustibil, Bq.
Cqalte,var = pqalte,var x Bq(lei)
Art. 15
Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, Cqamort, şi alte costuri fixe, CFqalte.
CFq = Cqamort + CFqalte (lei)
Art. 16
Costurile cu amortizarea ale centralei termic echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţii iniţiale, BARq, la durata medie de amortizare, hqamort.
Cqamort = BARq/hqamort (lei)
Art. 17
Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, iqsp, şi a capacităţii termice instalate, Qqinst.
BARq = iqsp x Qqinst (lei)
Art. 18
Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFqalte, se determină pe baza costurilor fixe unitare, cfqalte, şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.
CFqalte = cfqalte x Q (lei)
Art. 19
Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTq,n , reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, şi fixe, CFq, ale acestei centrale.
CTq,n = CVq,n + CFq (lei)
Art. 20
Preţul de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, Pq,nref, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CTq,n, şi a cantităţii de energie termică produsă, Q.
Pq,nref = CTq,n/Q (lei/MWh)
CAPITOLUL V: Determinarea bonusurilor de referinţă şi a preţului de referinţă pentru energia electrică
Art. 21
Pentru determinarea bonusurilor de referinţă pentru energia electrică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale de cogenerare echivalente:
a)capacitatea termică instalată, Qcoginst (MW);
b)capacitatea electrică instalată, Pcoginst (MW);
c)capacitatea electrică medie anuală, Pe (MW);
d)capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);
e)eficienţa globală de producere, cogbr (%);
f)consumul propriu tehnologic de energie electrică din producţia proprie a centralei, ecpt (%);
g)numărul mediu de ore de funcţionare pe an, h (ore/an);
h)factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst (%);
i)factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst (%);
j)anul de accesare a schemei de sprijin, n (-);
k)preţul mediu anual al combustibilului, determinat la puterea calorifică inferioară, pncomb (lei/MWh);
l)preţul mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2 (lei/certificat);
m)factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);
n)investiţia specifică pentru centrala de cogenerare, icogsp (lei/MW);
o)durata de amortizare, hcogamort (ani);
p)costul energiei electrice din SEN şi al apei, pcogalte,var (lei/MWh);
q)rata reglementată a rentabilităţii, r(%);
r)alte costuri fixe (cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte (lei/MWh);
s)preţul de vânzare a energiei electrice pe PZU, PnPZU (lei/MWh);
t)coeficientul de indexare a preţului de vânzare a energiei electrice, (iPPZUindex)n(%)
u)coeficientul de indexare anuală a preţului combustibilului (iPcombindex)n (%)
v)coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar, Ileu/euro (-)
Art. 22
Capacitatea electrică medie anuală a centralei de cogenerare, Pe, se determină pe baza capacităţii electrice instalate, Pcoginst, şi a factorului de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst.
Pe = Pcoginst x feinst/100 (MW)
Art. 23
Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacităţii termice instalate, Qcoginst, şi a factorului de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst.
Qth = Qcoginst x fqinst/100 (MW)
Art. 24
Cantitatea de energie electrică anuală produsă de centrala de cogenerare echivalentă, E, se determină pe baza capacităţii electrice medii anuale, Pe, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.
E = Pe x h (MWh)
Art. 25
(1)Cantitatea de energie electrică anuală livrată din centrala de cogenerare, El, se determină ca diferenţa dintre energia electrică produsă, E, şi consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei.
El = E x(1 - ecpt/100) (MWh)
(2)Consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei nu include consumul de energie electrică aferent pompelor de adaos şi pompelor de termoficare, aceasta fiind considerată energie electrică aferentă serviciului de transport al energiei termice.
Art. 26
Cantitatea de energie termică anuală produsă şi livrată de centrala de cogenerare echivalentă, Q, este determinată pe baza capacităţii termice medii anuale, Qth, şi a numărului mediu de ore de funcţionare pe an, h.
Q = Qth x h (MWh)
Art. 27
Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice şi termice în centrala de cogenerare echivalentă, Bcog, este determinat pe baza cantităţilor de energie electrică şi termică produse şi a eficienţei globale de producere în cogenerare, cogbr.
Bcog = E + Q/(cogbr/100) (MWh)
Art. 28
Eficienţa globală netă a centralei de cogenerare echivalente reprezintă suma energiei electrice livrate, El, şi a energiei termice livrate, Q, raportată la consumul anual de combustibil al centralei, Bcog.
cognet = (El + Q/Bcog) x 100 (%)
Art. 29
Costurile variabile anuale ale activităţii de cogenerare, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVcog,n, cuprind costurile de achiziţie a combustibilului, Ccog,ncomb, costurile certificatelor de CO2, Ccog,nCO2, şi alte costuri variabile, Ccogalte,var.
CVcog,n = Ccog,ncomb + Ccog,nCO2 + Ccogalte,var (lei)
Art. 30
(1)Costurile anuale cu combustibilul, Ccog,ncomb, se determină pe baza cantităţii de combustibil utilizate, Bcog, şi a preţului mediu anual al combustibilului, pncomb.
Ccog,ncomb = pncomb x Bcog (lei)
(2)Pe perioada de aplicare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a preţului mediu al combustibilului.
pncomb = pn-1comb x [1 + (iPcombindex)n/100 (lei/MWh)
(3)Costurile cu combustibilul includ şi costurile cu transportul/distribuţia combustibilului până la centrală.
Art. 31
Costurile anuale cu achiziţia certificatelor de CO2 se determină pe baza consumului de combustibil, Bcog, a factorului de emisie specific, fCO2, şi a preţului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2.
Ccog,nCO2 = fCO2 x Bcog x pnCO2 (lei)
Art. 32
Celelalte costuri variabile, Ccogalte,var, cuprind costurile cu energia electrică din SEN şi cu apa şi se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN şi pentru apă, utilizate la producerea în centrala de cogenerare echivalenta, Pcogalte,var, şi a consumului de combustibil, Bcog.
Ccogalte,var = pcogalte,var x Bcog (lei)
Art. 33
Costurile fixe anuale ale centralei de cogenerare echivalente, CFcog,n, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, cuprind costurile cu amortizarea, Ccogamort, rentabilitatea bazei reglementate a activelor, Rn şi alte costuri fixe, CFcogalte.
CFcog,n = Rn + Ccogamort + CFcogalte (lei)
Art. 34
Valoarea anuală a rentabilităţii bazei reglementate a activelor, Rn, este determinată pe baza ratei reglementate a rentabilităţii, r, prevăzute la art. 3 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, şi a bazei reglementate a activelor, aferente anului n de aplicare a schemei de sprijin, (BARcog)n.
Rn = (r/100) x (BARcog)n (lei)
Art. 35
(1)Baza reglementată a activelor aferentă fiecărui an, (BARcog)n, se determină ca fiind baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale din care se scade amortizarea aferentă anilor anteriori de acordare a schemei de sprijin.
(BARcog)n = (BARcog)1 - Ccogamort x (n-1) (lei)
(2)Baza reglementată a activelor aferentă investiţiei iniţiale, (BARcog)1, a centralei de cogenerare echivalente este determinată pe baza investiţiei specifice, icogsp, şi a capacităţii electrice instalate, Pcoginst.
(BARcog)1 = icogsp x Pcoginst (lei)
Art. 36
Costurile cu amortizarea ale centralei de cogenerare echivalente sunt determinate prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale, (BARcog)1, la durata medie de amortizare, hcogamort.
Ccogamort = (BARcog)1/ hcogamort (lei)
Art. 37
Alte costuri fixe ale centralei de cogenerare, CFcogalte, cum ar fi costurile de operare şi mentenanţă, costurile cu personalul etc., se determină pe baza valorilor unitare ale acestor costuri pentru centrala echivalentă de cogenerare, cfcogalte, şi a cantităţii de energie electrică şi termică livrate.
CFcogalte = cfcogalte x (E1 + Q) ( lei)
Art. 38
Costurile totale anuale ale centralei de cogenerare echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTcog,n sunt determinate ca suma dintre costurile variabile, CVcog,n, şi costurile fixe, CFcog,n, aferente acestei activităţi.
CTcog,n = CVcog,n + CFcog,n (lei)
Art. 39
(1)Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piaţa de energie electrică sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrica este vândută pe PZU
VnE = PnPZU x E1 (lei)
(2)PnPZU preţul mediu de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU, corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, indexat anual pe baza coeficientului (iPPZUindex)n.
PnPZU = Pn-1PZU x [1 + (iPPZUindex)n/100 (lei/MWh)
Art. 40
Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei termice, VnQ, la preţul de referinţă al energiei termice. Pq,nref ,corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt:
VnQ = Pq,nref x Q (lei)
Art. 41
Bonusurile de referinţă, Bnref, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, se calculează ca diferenţă între costurile de producere ale centralei de cogenerare echivalente, CTcog,n, şi veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice şi termice pe piaţa de energie electrică, VnE, şi termică, VnQ, raportată la cantitatea anuală de energie electrică livrată, E1.
Bnref = CTcog,n - VnE - VnQ)/E1 (lei/MWh)
Art. 42
(1)Preţul de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă este acelaşi pentru toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi se determină astfel:
PE = 0,9 x PPZU (lei/MWh)
(2)Preţul de referinţă pentru energia electrică este stabilit anual prin ordin al preşedintelui ANRE, până la 1 noiembrie, pentru anul următor.
CAPITOLUL VI: Ajustarea preţurilor de referinţă pentru energia termică şi a bonusurilor de referinţă pentru energia electrică
Art. 43
În anexele nr. 1, 2 şi 3 sunt prezentate datele iniţiale utilizate pentru calculul valorilor bonusurilor de referinţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de schema de sprijin, la funcţionarea cu combustibil solid, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport şi, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.
Art. 44
(1)Pe baza modului de calcul prezentat în cap. IV, formula utilizată pentru ajustarea preţului de referinţă al energiei termice corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin este:
(lei/MWh), unde:
Aq = coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice,
Aq = 100/q (-),
Dq = coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice,
Iinfiaţie = coeficientul de variaţie a inflaţiei (%),
(2)La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:
Pq,nref = 1,163 x {pncomb + 0,350 x pnCO2 + 4,269 x [1 + (Iinflatie)/100]} + 26,971 x [1+ (Iinflatie)/100] (lei/MWh)
(3)La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:
Pq,nref = 1,111 x {pncomb + 0,220 x pnCO2 + 4,269 x [1 + (Iinflatie)/100]} + 23,974 x [1+(Iinflatie)/100] (lei/MWh)
(4)La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este:
Pq,nref = 1,111 x {pncomb + 0,220 x pnCO2 + 4,269 x [1 + (Iinflatie)/100]} + 23,112 x [1 + (Iinflatie) /100] (lei/MWh)
Art. 45
(1)Pe baza modului de calcul prezentat în cap, V, formula utilizată pentru ajustarea bonusului de referinţă, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, este:
Bnref = A x {pncomb + pnCO2 x fCO2 + pcogalte,var x [1 + (Iinflatie)/100]} - B x Pq,n ref -
C x (n-1) x [1 + (Iinflatie) /100] + D x [1 + (Iinflatie)/100 - PnPZU (lei/MWh)
unde:
A - coeficientul aferent costurilor variabile,
A = E1 + Q/[(net/100) x E1] (-)
B = coeficientul aferent veniturilor energiei termice, B = Q/E1 (-),
C = coeficientul de reducere a bazei reglementate a activelor, ca urmare a amortizării activelor,
(lei/MWh),
D = coeficientul aferent costurilor fixe, D = D1 + D2 +D3(lei/MWh), alcătuit din:
D1 = coeficientul costurilor cu operarea şi mentenanţa, D1 = cfcog alte x (E1 + Q /E1)(lei/MWh);
D2 = coeficientul bazei reglementate a activelor, aferente investiţiei iniţiale,
D2 = r x icogsp x Pe/feinst x E1 (lei/MWh);
D3 = coeficientul amortizării anuale, (lei/MWh);
(2)La funcţionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:
Bnref = 5,035 x {pncomb + 0,350 x pnCO2 + 4,269 x [1+ (Iinflatie)/100]} - 2,778 x Pq,n ref -
6,830 x (n-1) x [1 + (Iinflatie)/100] + 319,211 x [1 + (Iinflatie)/100 - PnPZU (lei/MWh)
(3)La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport, formula prevăzuta la alin. (1) este:
Bnref = 2,851 x {pncomb + 0,220 x pnCO2 + 4,269 x [1+(Iinflatie)/100]} - 1,169 x Pq,nref - 4,933 x (n-1) x [1 + (Iinflatie)/100] + 215,175 x [1 + (Iinflatie)/100] - PnPZU (lei/MWh)
(4)La funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie, formula prevăzută la alin. (1) este:
Bnref = 2,851 x {pncomb + 0,220 x pnCO2 + 4,269 x [1+(Iinflatie)/100]} - 1,169 x Pq,nref - 4,553 x (n-1) x [1+ Iinflatie)/100] + 201,472 x [1 +(Iinflatie)/100] - PnPZU (lei/MWh)
Art. 46
(1)Anual, pana la data de 31 octombrie, ANRE analizează evoluţia preţului mediu anual al combustibilului, a preţului mediu anual al certificatului de CO2 şi a preţului mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU faţă de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă şi a preţului de referinţă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variaţie a inflaţiei, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare.
(2)În cazul în care, în urma analizei menţionate la alin. (1), se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referinţă, ale preţului de referinţă pentru energia electrică şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică cu mai mult de +/- 2,5%, conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare, ANRE aprobă prin ordin al preşedintelui, până la data de 1 noiembrie, aceste valori ajustate ale preţului de referinţă al energiei electrice, ale preţurilor de referinţă ale energiei termice corespunzătoare celor 3 tipuri de combustibil şi ale bonusurilor de referinţă pentru energia electrică, pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.
(3)Preţul mediu anual de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel determinat ca medie ponderată a preţurilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piaţă lunare pe pagina web a Societăţii Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "Opcom" - S.A. pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.
(4)În cazul în care, pe perioada de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent, au intervenit condiţii de forţă majoră care au influenţat semnificativ preţul de tranzacţionare a energiei electrice pe PZU, ANRE poate lua în considerare la analiza prevăzută la alin. (1) altă perioadă relevantă din anul precedent sau din anul curent.
(5)Preţul mediu anual al combustibilului luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a combustibililor raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin.
(6)Preţul mediu anual al certificatului de CO2 luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent şi se determină de către ANRE pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 raportate de toţi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin.
(7)Coeficientul de variaţie a inflaţiei considerat la momentul recalculării bonusului de referinţă este cel înregistrat în perioada cuprinsă între datele de 1 iulie a anului precedent şi 30 iunie a anului curent.
CAPITOLUL VII: Stabilirea preţului reglementat pentru energia electrică şi pentru energia termică şi a bonusului pentru energia electrică
Art. 47
(1)Preţurile reglementate pentru energia electrică, pentru fiecare producător în cogenerare de înaltă eficienţă în parte, sunt diferenţiate în preţuri reglementate pentru energia electrică vândută în orele de zi, respectiv în orele de noapte, şi se stabilesc pe baza preţului de referinţă pentru energia electrică.
(2)Pentru stabilirea preţurilor diferenţiate menţionate la alin. (1), ANRE determină valoarea medie a raportului dintre preţurile energiei electrice din orele de zi şi cele din orele de noapte, înregistrate pe PZU pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent şi data de 30 iunie a anului curent.
(3)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) producătorii în cogenerare de înaltă eficienţă care deţin numai grupuri nedispecerizabile, pentru care preţurile reglementate ale energiei electrice sunt stabilite la nivelul preţului de referinţă pentru energia electrică.
Art. 48
Preţurile reglementate ale energiei electrice se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor, pentru toţi producătorii care comercializează energie electrică prin contracte reglementate.
Art. 49
(1)Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se stabileşte pe baza preţului de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de capacităţile de producere din centrala respectivă.
(2)Preţul de calcul pentru energia termică produsă şi livrată din unităţile de cogenerare amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin este egal cu preţul de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele unităţi.
(3)Preţul de calcul pentru energia termică produsă şi livrată din capacităţile de producere separată amplasate într-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină pe baza costurilor justificate şi nu poate fi mai mare decât preţul de referinţă al energiei termice corespunzător combustibilului majoritar utilizat de respectivele capacităţi.
(4)Preţul reglementat pentru energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte dintr-o centrală de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin se determină ca suma dintre:
a)media ponderată cu cantităţile de energie termică livrate sub formă de apă fierbinte din unităţile de cogenerare, respectiv din capacităţile de producere separată, a preţurilor de calcul determinate conform alin. (2) şi (3);
b)costul justificat al energiei electrice consumate pentru pompele din reţeaua de termoficare raportat la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală;
c)în cazul producătorilor care deţin în exploatare reţeaua termică de transport, aflată în competenţa de reglementare a ANRE, costurile justificate aferente acesteia raportate la energia termică produsă şi livrată sub formă de apă fierbinte din centrală.
Art. 50
Preţurile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producător de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă în parte se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.
Art. 51
(1)În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, bonusul acordat fiecărui producător se determină ca fiind bonusul de referinţă corespunzător combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantităţii de energie electrică şi anului de aplicare a schemei de sprijin respectivului producător.
(2)În cazul producătorilor care exploatează mai multe centrale de cogenerare care funcţionează cu combustibili diferiţi, bonusul este determinat pentru fiecare centrală de cogenerare.
(3)Solicitarea anuală a producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă de acordare a bonusului se transmite la ANRE până la data de 1 septembrie, pentru anul următor.
(4)Solicitarea prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: declaraţie pe propria răspundere privind stadiul amortizării centralei în anul pentru care se solicită bonus, tipul combustibilului majoritar care se va utiliza în anul pentru care se solicită bonus şi, în cazul producătorilor care livrează energie termică în SACET, solicitarea de aprobare a preţurilor reglementate pentru energia termică produsă şi livrată din centrala de cogenerare respectivă.
(5)Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (3) atrage neacordarea bonusului pentru anul următor.
Art. 52
Combustibilul majoritar luat în considerare la determinarea bonusului acordat fiecărui producător în parte se stabileşte numai pe baza combustibilului aferent unităţilor de cogenerare, fiind exclus combustibilul aferent capacităţilor de producere separată a energiei electrice, respectiv termice.
Art. 53
(1)Valoarea bonusului acordat fiecărui producător poate fi inferioară valorii bonusului de referinţă, în cazul producătorilor la care, în cadrul analizei de ante-supracompensare, se constată supracompensarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pe anul următor.
(2)ANRE analizează anual supracompensarea precizată la alin. (1) înainte de acordarea bonusului, pe baza costurilor şi veniturilor aferente producerii energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, estimate pe anul următor, conform metodologiei aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu completările ulterioare.
(3)În cazul în care, la analiza supracompensării precizate la alin. (2), se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.
Art. 54
(1)Bonusurile stabilite anual fiecărui producător se aprobă prin decizii ale preşedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.
(2)Bonusurile se acordă producătorilor în limita perioadei de aplicare a schemei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare.
(3)Bonusurile se acordă în funcţie de anul de aplicare a schemei de sprijin pentru respectivul producător.
Art. 55
În cazul producătorilor noi, ANRE aprobă preţurile reglementate pentru energia electrică şi termică, respectiv bonusul, în termen de două luni de la data transmiterii solicitării, acestea fiind menţinute până la sfârşitul anului calendaristic respectiv.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii finale
Art. 56
(1)Pentru perioada de aplicare a Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, respectiv pentru perioada de accesare a schemei de sprijin 2011-2012, nu sunt considerate costuri cu achiziţia certificatelor de CO2.
(2)Începând cu cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit, respectiv 2013-2020, se consideră costurile cu achiziţia certificatelor de CO2 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 57
(1)Combustibilul din surse regenerabile de tip biomasă se asimilează combustibilului solid.
(2)Combustibilul din surse regenerabile de tip biogaz se asimilează combustibilului gazos asigurat din reţeaua de distribuţie.
Art. 58
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
-****-
ANEXA nr. 1: Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil solid, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a)Centrală termică echivalentă:
- capacitatea termică instalată, Qqinst = 30 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth, = 27 MW;
- eficienţa de producere, q = 86%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), p0comb = 9.9 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 - 0,350 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp = 90.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte = 4,5 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;
- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - Ileu/euro = 1;
- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcomb index)n, are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(ipcomb index)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

b)Centrală de cogenerare echivalentă:
- capacitatea termică instalată, Qcoginst = 30 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 13,5 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 12,15 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 27 MW;
- eficienţa globală de producere, cogbr = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 20%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului, determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), p0comb = 9,9 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,350 t/MWh;
- investiţia specifică, icogsp = 1.600.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hcogamort = 25 de ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcog alte,var = 1 euro/MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;
- alte costuri fixe (cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4,5 euro/MWh;
- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZU = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iPPZUindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

ANEXA nr. 2: Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de transport al gazelor naturale, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a)Centrală termică echivalentă:
- capacitatea termică instalată, Qqinst = 31,5 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa de producere, q = 90%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului, determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 20,43 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 - 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp = 80.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfqalte = 4 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;
- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - lleu/euro = 1;
- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcombindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

a

9

10

11

(ipcombindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

b)Centrală de cogenerare echivalentă:
- capacitatea termică instalată,Qcoginst = 31,5 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 30 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 27 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa globală de producere, cogbr = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică ecpt = 10%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 20,43 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, icogsp = 1.300.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hcogamort = 25 ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcogalte,var = 1 euro/MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4 euro/MWh;
- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZU = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iPPZUindex)n are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

ANEXA nr. 3: Date de funcţionare a centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, la momentul intrării în vigoare a schemei de sprijin
a)Centrală termică echivalentă:
- capacitatea termică instalată, Qqinst = 31,5 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa de producere, q = 90%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h =5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 24,25 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 = 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, iqsp = 70.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hqamort = 11 ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pqalte,var = 1 euro/MWh;
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfq alte = 4 euro/MWh;
- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;
- coeficientul de variaţie a cursului de schimb valutar - lleu/euro = 1;
- coeficientul de indexare a preţului combustibilului, (ipcombindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(ipcombindex)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

b)Centrală de cogenerare echivalentă:
- capacitatea termică instalată, Qcogins= 31,5 MW;
- capacitatea electrică instalată, Pcoginst = 30 MW;
- capacitatea electrică medie anuală, Pe = 27 MW;
- capacitatea termică medie anuală, Qth = 28,42 MW;
- eficienţa globală de producere, cogbr = 80%;
- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt = 10%;
- numărul de ore de funcţionare pe an, h = 5.000 ore/an;
- factorul de utilizare a capacităţii electrice instalate, feinst = 90%;
- factorul de utilizare a capacităţii termice instalate, fqinst = 90%;
- anul de acordare a bonusului, n (-);
- preţul iniţial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), p0comb = 24,25 euro/MWh;
- preţul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 - 0 lei/certificat;
- factorul de emisie specific, fCO2 = 0,220 t/MWh;
- investiţia specifică, icogsp = 1.200.000 euro/MW;
- durata de amortizare, hcogamort = 25 ani;
- costul cu energia electrică din SEN şi cu apa, pcogalte,var = 1 euro/MWh;
- rata reglementată a rentabilităţii, r = 9%,
- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea şi mentenanţa etc.), cfcogalte = 4 euro/MWh;
- preţul iniţial de vânzare a energiei electrice pe PZU, P0PZU, = 43,6 euro/MWh;
- coeficientul de indexare a preţului de vânzare a energiei electrice pe PZU, (iPPZUindex)n, are valorile din tabelul de mai jos:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iPPZUindex)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 267 din data de 21 aprilie 2015