DECIZIE nr. 90 din 11 ianuarie 2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în urma hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară consemnate în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 23 decembrie 2015, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Constanţa, str. Ion Lahovari nr. 65, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2949/31.08.2007, cod unic de înregistrare 22344641/31.08.2007, şi înscrisa în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-582/01.10.2009,
a constatat următoarele:
1.Prin Hotărârea asociaţilor Societăţii AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nr. 1 din 31 iulie 2015 s-a dispus;
- "dizolvarea societăţii, începând cu data de 01.09.2015, conform art. 235 alin. 1) din Legea 31/1990, republicată şi modificată, urmată de radierea societăţii";
- "retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker a Societăţii AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.".
2.Brokerul a notificat toate societăţile de asigurare cu care a colaborat, cu privire la decizia de încetare a activităţii şi denunţarea unilaterală a contractelor de intermediere.
3.Brokerul a solicitat tuturor societăţilor de asigurare informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).
4.Brokerul a procedat la înştiinţarea asiguraţilor (prin poşta electronică) cu privire la încetarea activităţii de brokeraj în asigurări.
5.Brokerul nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară în contul taxei de funcţionare.
6.Brokerul nu are formulate reclamaţii/litigii cu asigurătorii şi/sau reasigurătorii, clienţii, salariaţi/foştii salariaţi, asistenţi în brokeraj şi alte persoane fizice/juridice şi nici dosare pe rolul instanţelor de judecată, aşa cum rezultă din răspunsurile primite de la societăţile de asigurare cu care brokerul a colaborat.
7.Brokerul a transmis spre informare, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, adresa la care va fi păstrată arhiva societăţii, precum şi datele de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu gestionarea arhivei.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. g) şi art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii AZT ROMASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanţa, str. Ion Lahovari nr. 65, judeţul Constanţa, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J13/2949/31.08.2007, cod unic de înregistrare 22344641/ 31.08.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiara cu numărul RBK-582/01.10.2009 şi implicit radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi 4 din Normele privind registrul asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003.
Art. 2
După data retragerii autorizaţiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Societatea are obligaţia să îşi notifice clienţii în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în cure de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 4
(1)Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Prezenta decizie produce efecte de la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţou

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016