PROCEDURĂ din 23 decembrie 2015 privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Codul fiscal şi care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se suportă din alte surse şi care datorează lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în această categorie.
2.Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care nu obţin venituri se realizează de compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.
3.Prin organ fiscal competent se înţelege:
a)organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b)organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.
CAPITOLUL II: Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea şi stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu realizează venituri
1.Pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în evidenţa fiscală, precum şi a obligaţiei de depunere a declaraţiei pentru stabilirea obligaţiilor de plată, persoana fizică depune la organul fiscal competent formularul "Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
2.Declaraţia se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
3.Compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale dacă informaţiile înscrise de persoana fizică în declaraţia de la pct. 1 sunt corecte şi complete. Verificarea vizează atât informaţiile existente în evidenţele fiscale referitoare la veniturile persoanei fizice, cât şi încadrarea în categoria persoanelor exceptate de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.;
4.După efectuarea verificărilor de la pct. 3, compartimentul de specialitate înregistrează în evidenţa persoanelor care nu realizează venituri persoanele care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal.
5.În cazul persoanelor care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 180 alin. (1) din Codul fiscal, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de înregistrare în evidenţa persoanelor fără venituri.
6.Pentru persoana fizică fără venituri, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul lunare reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
7.Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
8.Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 6 se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
9._
(1)Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni şi care nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, compartimentul de specialitate stabileşte contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea prin aplicarea cotei pentru contribuţia individuală asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară şi emite Decizia de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru luna de înregistrare de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin.
(2)Dacă perioada în care nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă.
10.Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
11.Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit pct. 9, datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.
CAPITOLUL III: Scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează venituri
1.Persoanele fizice fără venituri, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal sau care se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ori pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, formularul "Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri", în vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
2.Modelul şi conţinutul cererii sunt prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.
3.Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.
4.Cererea se depune, pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Data depunerii cererii este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
5.În baza cererii depuse de contribuabil, compartimentul de specialitate verifică în evidenţele fiscale îndeplinirea condiţiilor legale pentru încetarea calităţii de persoană fizică fără venituri, prin verificarea informaţiilor din formularele 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" depuse de plătitorii de venituri, din declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse de contribuabili, a informaţiilor furnizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate etc.
6._
(1)În situaţia în care în evidenţele fiscale nu se regăsesc informaţii care să ateste încadrarea contribuabilului în condiţiile de scoatere din categoria persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate solicită persoanei fizice documente suplimentare care să susţină informaţiile înscrise în cerere.
(2)Solicitarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
(3)În cazul în care, în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării, contribuabilul nu se prezintă la organul fiscal competent în vederea clarificării situaţiei, cererea se respinge.
7.În situaţia în care din documentele prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării.
8.Pentru situaţiile de la pct. 6.(3) şi 7, organul fiscal competent comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, respingerea motivată a solicitării de scoatere din evidenţa persoanelor fizice fără venituri.
9.Dacă se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate operează această situaţie în evidenţa fiscală.
10.Pentru contribuabilul care a fost scos din evidenţa persoanelor fizice fără venituri, compartimentul de specialitate recalculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi emite o nouă Decizie de impunere privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, în care se stabileşte contribuţia la nivel "0" pentru anul fiscal în curs, începând cu luna în care contribuabilul a îndeplinit condiţiile de scoatere din evidenţa persoanelor fără venituri.
11.Decizia se întocmeşte în două exemplare, din care unul se comunică persoanei fizice, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei fizice.
12.Documentele primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 975 din data de 29 decembrie 2015