HOTĂRÂRE nr. 699 din 26 august 2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Imobilul aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, în baza Hotărârii Guvernului nr. 714/2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
Art. 2
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103562, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Se aprobă comasarea nr. MFP 155321, aferent imobilului prevăzut la art. 1, cu nr. MFP 103562, aferent imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4
(1)Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.
(2)După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în scopul realizării de locuinţe şi dotări aferente de către Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 152/2015, precum şi hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 5/2015 şi nr. 29/2015.
Art. 5
Consiliul General al Municipiului Bucureşti va transmite, conform legii, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii un număr de 700 de unităţi locative din numărul total de locuinţe ce vor fi construite pe terenul care face obiectul transmiterii, în termen de maximum 3 ani de la realizarea transmiterii, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 6
În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 4 alin. (2), precum şi obligaţia şi termenul prevăzute la art. 5, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 7
Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 8
Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului situat în municipiul Bucureşti, aflat în domeniul public al statului, care revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil

(lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare

1

155321

 

Teren

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2
CF 217138
Nr. cad. 217138

Teren în suprafaţă de 45.330 mp

88.836.736

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
CUI - 4183229

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr, 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa poştală la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil în urma reevaluării
(lei)

Administratorul bunului/CUI

103562

8.19.01

Imobil 429

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 96898
Nr. cad. 18904/1

Construcţii şi teren*

1.204.749

6.092.935,28

Ministerul Apărării Naţionale
CUI - 4183229

__
* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se comasează nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562, precum şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării acestora

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil
(lei)

Administratorul bunului imobil/CUI

1

155321

8.19.01

Teren în suprafaţă de 45.330 mp aferent nr. MFP 155321 ce se comasează cu nr. MFP 103562 aferent imobilului 429

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2
CF 217138
Nr. cad. 217138

Teren

88.836.736

Ministerul Apărării Naţionale
CUI - 4183229

2

103562

8.19.01

Imobil 429

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucozâ nr. 2-4, sectorul 2
CF 96898
Nr. cad. 18904/1

Construcţii şi teren

6.092.935,28

Ministerul Apărării Naţionale
CUI -4183229

3

103562

8.19.01

Imobil 429 rezultat în urma comasării nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2
CF 217138
Nr. cad. 217138
CF 96898
Nr. cad. 18904/1

Construcţii şi teren

94.929.671,49*

Ministerul Apărării Naţionale
CUI - 4183229

______
* Valoarea de inventar a imobilului 429 rezultată în urma comasării nr. MFP 155321 cu nr. MFP 103562.
ANEXA nr. 4: DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti, care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil
(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilului

1

103562 - parţial

8.19.01

Imobil 429 - parţial

Municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2 CF 234035 Nr. cad. 234035

1. Amenajări la terenuri:

- împrejmuire beton prefabricate - 463 ml

- Valoare contabilă - 61.301,20 lei

- Drumuri şi alei interioare betonate - 4.378 mp

- Valoare contabilă - 394.426 lei

- Total valoare contabilă - 457.977 lei

2. Teren în suprafaţă de 40.000 mp

- Valoare contabilă - 77.983.600 lei

78.439.327,2

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
CUI - 4183229

Municipiul Bucureşti CUI -

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 667 din data de 2 septembrie 2015