ORDONANŢĂ nr. 10 din 28 ianuarie 2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. 1
(1)Se aprobă organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca măsură pentru combaterea evaziunii fiscale şi încurajarea cumpărătorilor de a solicita bonurile fiscale în vederea fiscalizării veniturilor operatorilor economici.
(2)Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani, persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
(3)Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe reprezintă premii în înţelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar şi constă în extragerea aleatorie de numere, astfel:
a)un număr cuprins în intervalul dintre 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Numărul reprezentând valoarea totală a bonului fiscal rezultă în urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse între 0 şi 9;
şi
b)un număr reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.
(2)Loteria bonurilor fiscale poate fi organizată şi ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), după cum urmează:
a)cu ocazia sărbătorilor legale;
b)în situaţiile în care la extragerile lunare nu există câştigători două luni consecutive;
c)în alte situaţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. 3
(1)La extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii.
(2)Extragerea se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.
Art. 4
(1)La extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(2)Extragerea se realizează după minimum 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic pentru care se organizează Loteria bonurilor fiscale.
Art. 5
(1)Extragerile prevăzute la art. 3 şi 4 sunt organizate de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. şi sunt publice.
(2)Extragerile sunt efectuate în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor, din care fac parte câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.
(3)Rezultatul extragerilor prevăzute la art. 3 şi 4 se consemnează într-un proces-verbal care se transmite Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aparat central, în prima zi lucrătoare după data extragerii.
(4)Procesul-verbal prevăzut la alin. (3) se postează, în termen de 24 de ore de la momentul comunicării, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru o perioadă de minimum 30 de zile.
(5)Costurile aferente organizării şi desfăşurării extragerilor sunt suportate de către Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
Art. 6
(1)Un bon fiscal este considerat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a)a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c)are valoarea totală exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. a);
d)a fost emis în ziua extrasă conform art. 2 alin. (1) lit. b);
e)nu are menţionat niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului.
(2)Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o cerere al cărei model şi conţinut se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 30 martie 2015, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(3)Revendicarea premiilor se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de a revendica premiul.
(4)În termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (3), unităţile teritoriale transmit către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2).
(5)Plata câştigurilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.
(6)Verificarea autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizează de către organul competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(7)În cazul constatării elementelor constitutive ale unei infracţiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspendă până la soluţionarea cauzei penale.
(8)La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal câştigător eliberează o copie care poartă menţiunea "conform cu originalul".
Art. 7
(1)Ministerul Finanţelor Publice stabileşte fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum şi repartizarea lunară a acestuia.
(2)Fondul de premiere este evidenţiat în bugetul Ministerului Finanţelor Publice-Acţiuni generale, la o poziţie distinctă.
(3)În vederea determinării valorii câştigătoare pentru un bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului.
(4)În cazul în care într-o lună calendaristică nu există câştigători, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.
Art. 8
(1)Pentru anul 2015, prima extragere lunară are loc în luna iulie 2015.
(2)În anul 2015, suma necesară pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale se asigură prin virări de credite bugetare, cu încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 9
Pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice emite instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, până la data de 30 martie 2015.
Art. 10
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:
"(101) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal clientului, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (8), acesta din urmă are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia."
2.La articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil un anunţ detaliat de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia respectării dispoziţiilor prevăzute la alin. (9), (10) şi (101). Modelul şi conţinutul anunţului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice."
Art. 11
Prevederile art. 10 se aplică începând cu data de 1 martie 2015.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 81 din data de 30 ianuarie 2015