ORDIN nr. 35 din 12 iunie 2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 54 şi art. 96 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Până la implementarea unui mecanism de selecţie pe criterii concurenţiale a furnizorilor de ultimă instanţă şi desemnarea acestora pe baza acestui mecanism, dar nu mai târziu de data eliminării complete a tarifelor reglementate, se desemnează în calitate de furnizori de ultimă instanţă următorii titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice:
a)S.C. F.F.E.E. ELECTRICA FURNIZARE - S.A.;
b)S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA - S.A.;
c)S.C. ENEL ENERGIE - S.A.;
d)S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA - S.A.;
e)S.C. CEZ VÂNZARE - S.A.
(2)Fiecare titular de licenţă prevăzut la alin. (1) are obligaţia să presteze serviciul de furnizare a energiei electrice în calitate de furnizor de ultimă instanţă, conform reglementărilor în vigoare, clienţilor finali/locurilor de consum amplasate în zona/zonele geografice în care respectivul titular de licenţă asigură furnizarea energiei electrice la tarife reglementate şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a)nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;
b)îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţie pentru serviciu universal şi, după ce şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, solicită să beneficieze de serviciul universal;
c)nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă,
cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 2
Până la emiterea contractelor-cadru aplicabile clienţilor finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, furnizarea energiei electrice acestor clienţi se asigură pe baza contractelor încheiate potrivit dispoziţiilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 57/1999 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Furnizorii de ultimă instanţă şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Entităţile organizatorice de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013;
b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 113/2013 privind condiţiile în care se asigură furnizarea energiei electrice pentru clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2014.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 442 din data de 17 iunie 2014