ORDIN nr. 162 din 19 decembrie 2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale
Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă punctele relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Criteriile care stau la baza stabilirii punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Corespondenţa punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale cu punctele fizice de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale este prevăzută în anexa nr. 3*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş are obligaţia de a publica punctele relevante, prevăzute în anexa nr. 1, pe pagina proprie de internet, precum şi pe noua platformă ENTSOG.
Art. 5
(1)Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexei nr. 1 în termen de maximum 15 zile de la modificarea acesteia.
(2)În situaţia în care capacitatea unui nou punct de ieşire reprezintă mai mult de 2% din capacitatea totală de ieşire a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexei nr. 1 în termen de maximum 5 zile de la punerea în funcţiune a acestuia.
(3)Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei actualizarea conţinutului anexelor la prezentul ordin în termen de maximum 15 zile de la punerea în funcţiune a unui nou punct care conectează Sistemul naţional de transport al gazelor naturale cu alte sisteme de transport sau terminale GNL.
Art. 6
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., Mediaş duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8
La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 66/2013 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 27 august 2013.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

___
*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 39 din data de 16 ianuarie 2015