HOTĂRÂRE nr. 1169 din 4 decembrie 2012 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 43 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2012 cu suma de 18.469 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", şi cu suma de 135 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 2
Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Public pe anul 2012 cu suma de 8.450 mii lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 3
Se aprobă suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012 cu suma de 216 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 10 "Cheltuieli de personal", şi cu suma de 62 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Art. 4
Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011.
Art. 5
Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2012.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Mona Maria Pivniceru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 5 decembrie 2012