Având în vedere Nota nr. 45.064 din 13 mai 2013 privind propunerea de modificare şi completare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010,
în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 pct. 5.11 lit. d) din Regulamentul propriu al Plenului Curţii de Conturi, aprobat prin Hotărârea nr. 153 din 15 decembrie 2010,
În temeiul prevederilor art. 59 din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările ulterioare,
plenul Curţii de Conturi, întrunit în şedinţa din data de 16 mai 2013, adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:
1.La punctul 223, litera e) va avea următorul cuprins:
"e) instanţa competentă - în cazul încheierilor pronunţate, ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise la nivelul camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducătorul entităţii verificate se poate adresa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în raza căruia se află sediul entităţii verificate; în cazul încheierilor pronunţate, ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate împotriva deciziilor emise de structurile centrale ale Curţii de Conturi, competenţa revine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel în raza căreia se află sediul entităţii verificate."
2.Punctul 228 va avea următorul cuprins:
"228. Competenţa de soluţionare a sesizării formulate de conducătorul entităţii verificate împotriva încheierii pronunţate de comisiile de soluţionare a contestaţiilor aparţine instanţelor de contencios administrativ, aşa cum acestea au fost indicate la pct. 223 lit. e), în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."
3.În anexa nr. 15 la regulament, alineatul ultim va avea următorul cuprins:
"Împotriva hotărârii formulate prin prezenta încheiere de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conducătorul entităţii verificate poate sesiza secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului/curţii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul entităţii verificate, potrivit prevederilor pct. 223 lit. e) din regulament, în termen de 15 zile calendaristice de ia data confirmării de primire a încheierii transmise prin poştă."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prevederile prezentei hotărâri sunt duse la îndeplinire de către toate structurile de control/audit ale Curţii de Conturi şi de Secretariatul general.
-****-

Preşedintele Curţii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 538 din data de 26 august 2013