ORDIN nr. 1528 din 13 decembrie 2013 pentru aprobarea Ghidului de profilaxie antibiotică în chirurgie
Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 12.771/2013 întocmit de Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice,
având în vedere art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Ghidul de profilaxie antibiotică în chirurgie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
- Anexa va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, Rubrica "Ghiduri clinice".
Art. 3
Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 3 "Profilaxia antibiotică perioperatorie" la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.529/2010 privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 şi 235 bis din 4 aprilie 2011.
Art. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Adrian Pană,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 827 din data de 23 decembrie 2013