INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009
În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
Art. I
Instrucţiunile privind condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţă potrivit art. 51 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 300/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul instrucţiunilor se modifică şi va avea următorul cuprins:
"INSTRUCŢIUNI privind condiţiile şi criteriile de aplicare a politicii de clemenţă"
2.La punctul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) înţelegerile şi/sau practicile concertate verticale între operatorii economici, referitoare la condiţiile în care părţile pot cumpăra, vinde ori revinde anumite produse sau servicii, care au ca obiect restrângerea libertăţii cumpărătorului de a-şi determina preţul de vânzare."
3.Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Prezentele instrucţiuni nu se aplică înţelegerilor orizontale care, conform legii, pot fi exceptate de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau la art. 101 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE."
4.Punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8. Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea de la aplicarea amenzii a întreprinderilor care dezvăluie participarea lor la o înţelegere interzisă de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau art. 101 alin. (1) din TFUE, potrivit prezentelor instrucţiuni. Există două tipuri de imunitate la amendă, respectiv cea de tip A şi cea de tip B."
5.La punctul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) o declaraţie1 care va include, în măsura în care operatorul economic are cunoştinţă despre aceste elemente la momentul înaintării cererii:
- o descriere detaliată a modului de organizare a presupusei înţelegeri, incluzând:
(i)scopurile sale, activităţile şi modalitatea de funcţionare;
(ii)produsele sau serviciile implicate, aria geografică, durata de funcţionare şi volumele de piaţă estimat a fi afectate de către presupusa înţelegere;
(iii)datele şi locurile de întâlnire, conţinutul discuţiilor şi participanţii la întâlnirile desfăşurate în cadrul presupusei înţelegeri;
(iv)toate explicaţiile relevante în legătură cu elementele probatorii furnizate pentru a susţine cererea;
- numele şi adresa operatorului economic care înaintează cererea pentru acordarea imunităţii, precum şi numele şi adresele tuturor celorlalţi operatori economici care participă sau au participat la presupusa înţelegere;
- numele, funcţiile, amplasarea birourilor şi, în cazul în care este necesar, adresele de domiciliu ale persoanelor care, din cunoştinţele operatorului economic, sunt sau au fost parte a presupusei înţelegeri, incluzând şi persoanele care au fost implicate în numele operatorului economic;
- precizarea că operatorul economic nu a întreprins măsuri pentru a constrânge alţi operatori economici să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia;
- informaţii despre autorităţile de concurenţă, din cadrul sau din afara Uniunii Europene, care au fost contactate sau care urmează a fi contactate în legătură cu presupusa înţelegere;
__
1Declaraţiile pot lua forma unor documente scrise şi semnate de către reprezentanţii operatorului economic sau de împuterniciţi în numele acestuia ori pot fi realizate oral, în acest caz fiind înregistrate pe suport audio."
6.La punctul 11, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) operatorul economic este primul care furnizează informaţii şi elemente probatorii care vor permite Consiliului Concurenţei să stabilească încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE;
b) la data furnizării elementelor probatorii, Consiliul Concurenţei nu deţinea suficiente elemente pentru a stabili încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE;"
7.Punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"13. Operatorul economic care a întreprins măsuri pentru a constrânge alţi operatori economici să participe la presupusa înţelegere sau să rămână parte a acesteia nu sunt eligibili pentru a beneficia de imunitatea la amendă. Aceştia se mai pot califica, totuşi, pentru o reducere a cuantumului amenzii, dacă îndeplinesc cerinţele şi condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni."
8.Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"14. Operatorii economici care dezvăluie participarea lor la o înţelegere, dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea imunităţii, pot beneficia de o reducere a cuantumului amenzii, faţă de nivelul care le-ar fi fost aplicat în mod normal."
9.Punctul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"44. Orice declaraţie înaintată de un operator economic Consiliului Concurenţei în cadrul prezentelor instrucţiuni face parte integrantă din dosarul cauzei. Aceasta nu poate fi divulgată sau utilizată în alte scopuri decât pentru aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau a art. 101 alin. (1) din TFUE."
10.Punctul 47 se abrogă.
11.După punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, cu următorul cuprins:
"48. Consiliul Concurenţei are obligaţia să asigure, la cererea operatorului economic care solicită clemenţă, confidenţialitatea cu privire la identitatea acestuia, până la momentul comunicării raportului de investigaţie."
Art. II
Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 9 iunie 2015