Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 493/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ, ediţia 03/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 28 iunie 2007, şi Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 118/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile - RACR-CADT, ediţia 02/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art. 3
Administratorii aerodromurilor şi administratorii mijloacelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere şi meteorologice iniţiază, după caz, demersurile necesare pe lângă autorităţile administraţiei publice locale implicate şi colaborează cu acestea în vederea includerii zonelor cu servituţi aeronautice civile în documentaţiile de urbanism specifice şi a instituirii regimului de protecţie adecvat în aceste zone, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 24 iunie 2015