HOTĂRÂRE nr. 933 din 29 noiembrie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă alocarea sumei de 93.750 mii lei, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor produse.
Art. 2
Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 93.750 mii lei Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.
Art. 3
Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4
Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2014.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXĂ:

Nr. crt.

Obiectiv

Unitatea administrativ -
teritorială

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1.

Judeţul Argeş din care:

Total,

 

195

1

Înlăturarea efectelor calamităţilor pe DC 167, DC 178, DC neclasificat, drum local Valea Scroafei, DC 176, DC 182, refacere podeţ tubular peste pârâul Cotmeniţa, podeţ tubular, podeţ tubular peste DJ 703 A, pod drum local forestier, punte, pod râul Cotmeana

Comuna Cocu

195

2.

Judeţul Bacău din care:

Total,

 

1.356

1

Refacere DC sat Straja, Asău, Ciobănuş avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Asău

34

2

Refacere DC 200, DC 274 avariate de ploi torenţiale, scurgeri sat

Comuna Bereşti-Tazlău

40

3

Refacere 7 podeţe avariate

Oraş Comăneşti

659

4

Refacere DC sat Căuia, Bodeasa Blaga, Neguleşti, avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Dealu Morii

87

5

Refacere DC 159 avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Helegiu

200

6

Refacere DC sat Pârâul Boghii, Nicoreşti, Satu Nou, avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Pârgăreşti

57

7

Refacere DC cartier Cerdac, Cireşoaia, avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Oraş Slănic-Moldova

121

Refacere 2 poduri avariate

Refacere 2 podeţe avariate

8

Refacere DC sat Rădeana, Bogdana, Viişoara, avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Ştefan cel Mare

48

9

Refacere DC 93, DC 80, avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Comuna Ungureni

30

10

Refacere 3 km, străzi avariate de ploi torenţiale, scurgeri

Municipiul Moineşti

80

3.

Judeţul Buzău din care:

Total,

 

8.240

1

Consolidare şi refacere DJ 203L, km 43 + 600, Brăeşti

Judeţul Buzău

(Consiliul Judeţean)

3.770

Refacere DJ 203G, km 37+800, Poiana Pinului

Refacere DJ 203K

- km 60 + 500, Săreni, comuna Lopătari

- km 96+000-107+000, Luncile-Plaiul Nucului-Ivăneţu (intersecţie DJ 203L)

Consolidare şi refacere DJ 203L, Valea Nucului, comuna Berca

- km 3+200-4+650

- 3+900 şi 4+650

Refacere DJ 102L, km 11+050-11+200, comuna Chiojdu

Refacere DJ 103P, tronson km 25+000-29+000, oraş Nehoiu

Refacere DJ 220

- km 76+600-78+300, comuna Valea Salciei

- km 70+600, comuna Buda

Refacere 3 podeţe, comuna Valea Salciei

Consolidare şi refacere DJ 203H, Râmnicu Sărat-Buda la km 16+700

Refacere DJ 204L, Spidele, de la km 11+000-12+800

Refacere DJ 203A, comuna Balta Albă, între km 56+00060+000 (Ghergheasa-Amara-Stăvărăşti)

Refacere DJ 104N, Năieni-Jugureni

Consolidare şi refacere DJ 215A, comuna Blăjani

- km 9+000

- km 4+600-5+050

Refacere DJ 205A, Lipia-Ciobănoaia

Refacere DJ 203G, comuna Merei, Sărata-Monteoru

- km 17+000

- 1 podeţ

2

Refacere DC 73 1 km

Oraş Nehoiu

150

Refacere 2 punţi pietonale şi 2 podeţe

3

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 25 km

Comuna Beceni

13

4

Consolidare şi refacere DC 194 pe o lungime de 300 ml

Comuna Berca

2.575

5

Refacere şi consolidare drumuri săteşti pe o lungime de 14,5 km şi 2 podeţe

Comuna Blăjani

135

6

Refacere 5 podeţe tubulare

Comuna Cătina

50

7

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 33 km

Comuna Cernăteşti

50

8

Lucrări de consolidare şi refacere drum sătesc în satul Lera pe o lungime de 100 ml

Comuna Chiojdu

130

9

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 12 km, drumuri săteşti pe o lungime de 5 km şi 16 podeţe tubulare

Comuna Cislău

100

10

Refacere drumuri săteşti pe o lungime de 1,08 km şi 4 podeţe tubulare

Comuna Grebănu

25

11

Refacere drumuri comunale şi săteşti pe o lungime de 9,5 km şi 1 punte pe şufe care asigură legătura între satul Ciuta şi satul Bădila

Comuna Măgura

350

12

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 9 km

Comuna Merei

36

13

Refacere DC 68 ce face legătura dintre satele Pănătău şi Lacul cu Anini, podeţul de tuburi şi gabioane

Comuna Pănătău

200

14

Refacere DC 148, drumurile săteşti din satele Podgoria şi Coţatcu pe o lungime de 9 km şi 2 podeţe tubulare

Comuna Podgoria

56

15

Refacere drumuri săteşti pe o lungime de 14 km

Comuna Săgeata

150

16

Refacere 5 km drumuri comunale, 7 km drumuri săteşti, 1 pod şi 6 podeţe

Comuna Săpoca

100

17

Refacere 2 poduri şi 8 podeţe

Comuna Tisău

100

18

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 18 km şi 3 podeţe tubulare

Comuna Topliceni

100

19

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 3,47 km şi drumuri săteşti pe o lungime de 8,57 km

Comuna Verneşti

50

20

Refacere drumuri comunale pe o lungime de 0,15 km, drumuri săteşti pe o lungime de 3 km, 1 pod şi 4 podeţe

Comuna Zărneşti

100

4.

Judeţul Cluj din care:

Total,

1.097

1

Înlocuire podeţ subdimensionat, amenajare cameră de cădere şi reprofilare şanţuri, DJ 764B, km 4+000 (Poieni)

Consiliul Judeţean

164

Reabilitare podeţ de pe DJ 109A Recea Cristur-Ciubanca, km 55+550 (refacere coronament)

(Judeţul Cluj)

Reabilitare drum judeţean DJ 107P Someşul Cald-Mărişel (2 km) [refacerea acostamentelor şi a şanţului de scurgere ape pluviale, desfundarea şi curăţarea podeţelor (2), degajarea de material aluvionar în amonte şi aval]

 

Reabilitare drum judeţean DJ 109 Răscruci-Borşa (0,217 km) (refacere parte carosabilă)

 

Reabilitare drum judeţean DJ 109V Pădureni-Satu Lung (0,004 km) (refacere parte carosabilă, reparare podeţ tubular - refacere coronament şi timpan, regularizare albie amonte şi aval de podeţ) - Chinteni

 

2

Reabilitare uliţă (refacere parte carosabilă) - 2 km

Comuna Beliş

70

Reabilitare drum de legătură Poiana Horii-Giurcuţa de Sus, 5 km (refacere parte carosabilă)

3

Reabilitare drumuri săteşti - 6,65 km (refacere parte carosabilă şi decolmatare şanţuri)

Comuna Călăţele

92

Reabilitare podeţ (refacere prag de fund şi decolmatare albie amonte şi aval) şi refacere 2 punţi pietonale

4

Reabilitare uliţe 0,25 km uliţe + refacere parte carosabilă

Comuna Chinteni

6

5

Reabilitare drum comunal DC 7, tronson Strâmbu-Huta, km 4+500-8+500 100

Comuna Chiuieşti

100

(refacere parte carosabilă - 4 km)

6

Reabilitare drum comunal DC 111 Măguri-Răcătău-Măguri (4 km)

Comuna Măguri- Răcătău

148

(refacere parte carosabilă şi decolmatare 3 podeţe)

Reabilitare drum comunal DC Valea Răcătăului (0,2 km)

(refacere parte carosabilă)

Reabilitare drum forestier Negruţa Dobrin (7 km) (refacere parte carosabilă

şi decolmatare 5 podeţe)

Reabilitare drum forestier Păltiniţa (1 km)

(refacere parte carosabilă şi

reabilitare 10 podeţe - refacere fundaţie)

7

Reabilitare 1 pod peste Valea Mărgăuţa

Comuna Mărgău

350

Refacere apărare de mal (zid de sprijin) - 0,7 km (Valea Mărgăuţa)

Reabilitare uliţă (refacere parte carosabilă) - 0,1 km

Decolmatarea şanţurilor şi rigolelor (1,5 km)

8

Reabilitare drum comunal DC 132 (2,8 km) - refacere parte carosabilă, refacere şanţuri de scurgere ape pluviale, înlocuire 3 podeţe - km 0+800, 1 + 100, 1+300, decolmatare 1 podeţ, km 2+300

Comuna Negreni

63

Reabilitare străzi (3 km) - refacere parte carosabilă, refacerea şanţurilor de scurgere ape pluviale

9

Reabilitare drum comunal DC 131-1,8 km (refacere parte carosabilă, înlocuire 3 podeţe subdimensionate şi amenajare albie torent)

Comuna Poieni

104

Reabilitare străzi - 5,6 km (refacere parte carosabilă)

5.

Judeţul Constanţa din care:

Total,

 

747

1

Refacere podeţ avariat sat Siminoc

Oraşul Murfatlar

216

2

Refacere drumuri locale sat Rasova, 3,2 km

Comuna Rasova

211

Refacere drumuri locale sat Dulceşti, 2,33 km

3

Refacere drumuri locale sat Saligny, 1,07 km

Comuna Saligny

253

Refacere drumuri locale sat Făclia, 0,56 km

Refacere drumuri locale sat Ştefan cel Mare, 4,67 km

4

Refacere podeţ avariat sat Valu lui Traian

Comuna Valu lui Traian

67

6.

Judeţul Dâmboviţa din care:

Total,

 

1.470

1

DJ 712 B - Reparaţii pod peste râul Vulcana - 1 buc. - Sat Vulcana de Sus

Judeţul Dâmboviţa

1.000

(Consiliul Judeţean)

2

Reparaţii DC 139A podeţ avariat - 1 buc.

Comuna Vulcana-Băi

470

Reparaţii DC 139A eroziuni maluri, drum afectat -- 100 ml şi străzi afectate de alunecări de teren

7.

Judeţul Gorj, din care:

Total,

 

1.583

1

Refacere DC 60 Alimpeşti-Coroşu, refacere DC 66 Alimpeşti-Nistoreşti

Comuna Alimpeşti

293

2

Refacere podeţ pe DC 47

Comuna Aninoasa

230

3

Refacere DC 23, refacere aripi şi gabioane la pod peste Câlnic pe DC 24, decolmatare aluviuni şi resturi vegetale drum

Comuna Prigoria

560

4

Refacere drumuri comunale, stradale, vicinale, satele Blahniţa de Sus, Săcelul Maghereşti şi Hăieşti

Comuna Săcelu

500

8.

Judeţul Harghita din care:

Total,

 

2.806

1

Refacere DC, străzi, drum forestier

Comuna Dealu

1.050

Refacere străzi

Refacere drum forestier

2

Refacere cale de rulare rigolă

Comuna Feliceni

525

Decolmatare DC 33

3

Refacere 9 podeţe

Comuna Lunca de Jos

350

4

Refacere drum forestier

Comuna Plăieşii de Jos

257

Refacere reţea canalizare

5

Reparaţie străzi

Comuna Remetea

27

Reparaţie podeţe

6

Refacere DC

Comuna Sântimbru

312

Refacere rigole

Pietruire drum forestier

7

Reparaţie pod

Comuna Sâncrăieni

24

Consolidare mal

8

Reparaţie DC

Comuna Suseni

65

Reparaţie drum forestier

9

Reparaţie podeţe

Comuna Voşlăbeni

196

Reparaţie reţele alimentare apă şi canalizare

Reparaţie staţie epurare

Reparaţie străzi

9.

Judeţul Hunedoara din care:

Total,

 

2.921

1

Refacere DJ 687F, pe teritoriul comunei Lelese, satul Lelese

Judeţul Hunedoara (Consiliul Judeţean)

2.736

Refacere DJ 668A, pe teritoriul comunei Boşorod, satul Alun, refacere 5 poduri şi zid de sprijin

2

Refacere DC 117 - 700 m

Comuna Lelese

31

3

Decolmatare baraj de priză pentru alimentarea cu apă

Comuna Boşorod

10

4

Refacere DC 160 sat Brădăţel

Comuna Burjuc

144

10.

Judeţul Iaşi din care:

Total,

 

14.242

1

Refacere DJ 208 G - 1,3 km

Judeţul Iaşi

2.815

Refacere DJ 281 C - 1,5 km

(Consiliul Judeţean)

Refacere DJ 208 O - 3,0 km

Refacere DJ 208 I şi DJ 208 N - 3,0 km

Refacere DJ 280 - 0,5 km

Refacere DJ 246 - 3,3 km

Refacere DJ 248 E, DJ 248 B şi DJ 246 - 2,5 km

Refacere DJ 281 - 2,42 km

Refacere DJ 208 L - 1,3 km

Refacere DJ 281 - 1,5 km

Refacere DJ 281 A - 1,5 km

Refacere DJ 244 D - 2 km

Refacere DJ 208 F - 0,6 km

Refacere DJ 207 A - 0,5 km

2

Refacere DC în Sodomeni, 3,1 km

Municipiul Paşcani

541

Refacere 2 podeţe în Blăgeşti

Refacere 1 podeţ sat Gâşteşti

Refacere DC în Boşteni, 1,35 km

3

Refacere DC Buhalniţa, 1,95 km

Comuna Cepleniţa

2.090

Refacere 1 podeţ în sat Buhalniţa

Refacere 1 pod Poiana Mărului

Refacere DC sat Vlodica, 1,20 km

Refacere DC Poiana Mărului, 1,85 km

Refacere 1 podeţ în sat Poiana Mărului, pe DS 487

4

Refacere DC Ciohorăni, 0,6 km

Comuna Ciohorăni

33

5

Refacere DC în sat Ciorteşti, 2,3 km

Comuna Ciorteşti

298

Refacere DC în sat Şerbeşti, 1,75 km

Refacere 1 pod în sat Deleni

Refacere DC în sat Deleni, 0,3 km

Refacere DC în sat Coropceni, 2,1 km

Refacere 1 pod în sat Coropceni

Refacere 1 podeţ satul Rotăria

Refacere DC în sat Rotăria, 0,9 km

6

Refacere DC, Str. Digului în sat Dumbrava, 2 km

Comuna Ciurea

159

Refacere DC, Str. Torentului în sat Dumbrava, 1,3 km

Refacere DC, Str. Artei, în sat Ciurea, 1 km

Refacere DC, Str. Ecoului, în sat Ciurea, 1 km

7

Refacere DC 44 la km 2+300 afectat de alunecare de teren

Comuna Comarna

2.000

8

Refacere 1 podeţ sat Giurgeşti

Comuna Costeşti

175

Refacere 3 poduri sat Costeşti

Refacere DC 120 în localitatea Giurgeşti, 3 km

9

Refacere DC, sat Cârjoaia, 1 km

Comuna Cotnari

55

Refacere DC, sat Zbereni, 0,8 km

Refacere DC sat Cireşeni, 0,3 km

10

Refacere DC sat Podolenii de Sus, 0,03 km

Comuna Cozmeşti

10

Refacere 1 pod pe DS 1707, în sat Podolenii de Sus

11

Refacere DC 129 Cristeşti-Homiţa, 2,4 km

Comuna Cristeşti

418

Refacere străzi în sat Cristeşti, 5,2 km

12

Refacere DC 121 Cucuteni-Bărbăteşti, 1 km

Comuna Cucuteni

30

13

Refacere DC Slobozia, 5,09 km

Comuna Deleni

1.022

Refacere DC sat Maxut, 4,75 km

Refacere DC sat Poiana, 4,85 km

Refacere DC sat Feredeni, 4,80 km

Refacere DC sat Deleni 14,58 km

Refacere DS 698 în sat Dolheşti, 0,17 km

Refacere DS 708 în sat Dolheşti, 0,16 km

14

Refacere DS 1 în sat Dolheşti, 0,14 km

Comuna Dolheşti

142

Refacere DC 69A în sat Brădiceşti, 1,45 km

Refacere DS 117 în sat Brădiceşti, 0,65 km

Refacere DS 225 în sat Brădiceşti, 0,185 km

Refacere DS 248 în sat Brădiceşti, 0,11 km

Refacere DS 519 în sat Brădiceşti, 0,47 km

Refacere DS 629 în sat Brădiceşti, 0,32 km

Refacere DS 645 în sat Brădiceşti, 0,35 km

Refacere DS 847 în sat Brădiceşti, 0,34 km

Refacere DS 1442 în sat Brădiceşti, 0,35 km

Refacere DS 252 în sat Pietriş, 0,6 km

Refacere DS 731 în sat Pietriş, 0,15 km

Refacere DS 686 în sat Pietriş, 0,12 km

Refacere DS 885 în sat Pietriş, 0,25 km

Refacere DS 401, în sat Pietriş, 0,23 km

15

Refacere DC sat Hărmăneştii Vechi, 5 km

Comuna Hărmăneşti

143

Refacere DC în sat Boldeşti, 0,6 km

Refacere 5 podeţe sat Boldeşti

16

Refacere DC în sat Alexeşti, 0,6 km

Comuna Ipatele

120

Refacere DC în sat Bâcu, 0,8 km

Refacere DC în sat Cuza Vodă, 0,8 km

17

Refacere DC în sat Boroseşti, 1,3 km

Comuna Scânteia

332

Refacere DC în sat Scânteia, 1,5 km

Refacere DC în sat Rediu, 1,8 km

Refacere DC în sat Ciocârleşti, 1,5 km

18

Refacere DS, sat Scobinţi, 4,5 km

Comuna Scobinţi

216

Refacere DC 151, sat Bădeni, 1,8 km

Refacere DS sat Sticlăria, 0,5 km

Refacere DS sat Feteşti, 0,4 km

19

Refacere 1 podeţ sat Slobozia

Comuna Sireţel

638

Refacere DC în Satul Nou, 2,4 km

Refacere 1 podeţ sat Sireţel

Refacere DC sat Sireţel 12,85 km

Refacere DC sat Berezlogi, 4 km

Refacere DC sat Slobozia, 1 km

Refacere 1 pod în sat Slobozia

20

Refacere construcţie hidrotehnică proprie

Comuna Stolniceni- Prăjescu

622

Refacere DC în sat Cozmeşti, 1 km

21

Refacere 1 pod sat Tătăruşi

Comuna Tătăruşi

707

Refacere DC+DS Tătăruşi, 9,95 km

22

Refacere DC sat Stroieşti, 4,5 km

Comuna Todireşti

107

Refacere 1 pod sat Băiceni

23

Refacere DC în sat Tomeşti, 1,5 km

Comuna Tomeşti

132

Refacere DC în sat Chicerea, 2,9 km

24

Refacere DC sat Glodenii Gândului, 0,4 km

Comuna Ţibăneşti

81

Refacere 1 podeţ în sat Glodenii Gândului

25

Refacere DC sat Chipereşti, 2,5 km

Comuna Ţuţora

75

26

Refacere DC în sat Topile, 2,4 km

Comuna Valea Seacă

664

Refacere DC în sat Valea Seacă, 12,75 km

Refacere DC în sat Conţeşti, 2 km

27

Refacere 1 pod pe DC 130C la Balan

Comuna Vânători

533

Refacere 1 podeţ Gura Bidiliţei

Refacere DC Vânători, 4 km

Refacere 1 podeţ sat Criveşti

Refacere DC Vlădnicuţ, 1,5 km

Refacere DC Criveşti, 1,01 km

28

Refacere DC 1 sat Icuşeni, 1,5 km

Comuna Victoria

84

Refacere DS, sat Luceni, 0,15 km

Refacere DS sat Stânca, 1,15 km

11.

Judeţul Mehedinţi din care:

Total,

 

16.459

1

Reparaţii şi consolidări 2 drumuri judeţene DJ 565 şi DJ 606

Judeţul Mehedinţi

1.150

(Consiliul Judeţean Mehedinţi)

2

Reparaţii şi consolidări 1 drum naţional suprapunere cu stradă din Orşova

Municipiul Orşova

2.500

Reparaţii 11 străzi

Consolidări şi reparaţii canale de gardă, ogaşe şi ziduri de protecţie

Reparaţii reţea canalizare pluvială

Reparaţii reţea canalizare menajeră

3

Refacere 12 km drumuri de exploatare

Oraşul Baia de Aramă

700

Refacere 17 km străzi/drumuri săteşti

Refacere 2 drumuri comunale

4

Refacere 1 pod

Comuna Brezniţa de Ocol

800

Refacere 11,9 km drumuri săteşti

Refacere 1 drum comunal - 2 km

5

Refacere 1 drum comunal - 4,5 km

Comuna Burila Mare

800

Refacere 24 km drumuri săteşti

Refacere 15 km drumuri exploatare

6

Refacere 9,2 km drumuri săteşti

Comuna Cireşu

500

Refacere 4 drumuri comunale

7

Refacere 24,3 km drumuri săteşti

Comuna Devesel

500

Refacere 1 podeţ

8

Refacere 1 drum comunal - 5 km

Comuna Dubova

230

Refacere 3 podeţe

9

Reparaţii 11 străzi

Comuna Eşelniţa

3.000

Reparaţii 14 poduri/podeţ

Consolidări şi reparaţii canale de gardă, ogaşe şi ziduri de protecţie

Reparaţii sistem public de alimentare cu apă şi canalizare

Reparaţii captare de suprafaţă

10

Refacere 18 km drumuri săteşti

Comuna Gogoşu

500

11

Refacere 1 drum comunal DC 104 - 6,65 km

Comuna Gruia

500

Refacere 10 km drumuri săteşti

12

Refacere 4,5 km drumuri săteşti

Comuna Hinova

250

13

Refacere 4 străzi - 1,9 km

Comuna Iloviţa

600

Refacere 8 drumuri săteşti - 5,95 km

Refacere 3,56 km drumuri de exploatare

Refacere drum comunal

Refacere 3 podeţe

14

Refacere 14 uliţe săteşti - 18,4 km

Comuna Isverna

600

Refacere DC53 - 4 km

Refacere DC33 - 3 km

Refacere DC34 - 2 km

Refacere DC50 - 2 km

15

Refacere drumuri săteşti - 22,8 km

Comuna Izvorul Bârzii

500

Refacere drum comunal DC9

Refacere 2 poduri

Refacere punte pietonală metalică

Refacere reţea alimentare cu apă

16

Refacere 9,3 km drumuri săteşti

Comuna Jiana

279

17

Refacere 24 străzi sat Pătulele - 13,5 km

Comuna Pătulele

500

Refacere drumuri săteşti sat Viaşu - 2 km

Refacere drum exploatare sat Pătulele - 0,17 km

Refacere 2 poduri

18

Refacere 1 drum vicinal - 3 km

Comuna Podeni

400

Refacere 2 drumuri comunale - 8 km

Refacere 7 podeţe

19

Refacere 3 drumuri săteşti - 1,8 km

Comuna Ponoarele

350

Refacere DC57 - 0,4 km

Refacere DC41 - 0,5 km

Refacere DC sat Ponoarele - 0,3 km

Refacere drum exploataţie sat Gheorgheşti - 0,5 km

20

Refacere drum comunal DC 19 + DC 24 - 5,5 km

Comuna Prunişor

300

Refacere drumuri săteşti - 3,5 km

21

Refacere drumuri săteşti - 22 km

Comuna Şimian

1.000

Refacere 2 podeţe

22

Refacere 8 podeţe

Comuna Şviniţa

500

Refacere 37,6 km drumuri exploatare

Refacere 6 străzi

12.

Judeţul Olt din care:

Total,

 

7.050

1

Reparaţii drumuri locale

Municipiul Caracal

75

2

Reparaţii drumuri locale, poduri şi podeţe

Comuna Bărăşti

100

3

Reparaţii poduri, podeţe şi punţi pietonale

Comuna Brebeni

100

4

Reparaţii poduri (sat Bârza, sat Braneţ)

Comuna Bârza

300

5

Reparaţii drumuri locale şi podeţe

Comuna Brastavăţu

500

6

Reparaţii drumuri comunale şi podeţe

Comuna Călui

100

7

Reparaţii drumuri comunale, poduri şi podeţe

Comuna Coloneşti

100

8

Reparaţii drumuri locale, reţea de alimentare cu apă, alunecare de teren, poduri şi podeţe

Comuna Cungrea

100

9

Reparaţii drumuri locale (sat Deveselu)

Comuna Deveselu

100

10

Reparaţii drumuri locale (sat Grozăveşti)

Comuna Drăghiceni

75

11

Reparaţii drumuri locale, poduri şi punţi pietonale

Comuna Găvăneşti

100

12

Reparaţii drumuri locale şi punţi

Comuna Icoana

100

13

Reparaţii poduri şi podeţe

Comuna Ipoteşti

100

14

Reparaţii drumuri locale şi podeţe

Comuna Leleasca

100

15

Reparaţii drumuri locale, podeţe şi alunecare de teren

Comuna Morunglav

100

16

Reparaţii drumuri locale (sat Oporelu, sat Beria de Jos, sat Rădeşti), poduri şi podeţe (sat Oporelu) şi punţi pietonale (sat Beria de Jos şi sat Rădeşti)

Comuna Oporelu

350

17

Reparaţii drumuri locale şi podeţe

Comuna Perieţi

200

18

Reparaţii drumuri locale, podeţe şi alunecare de teren

Comuna Pogoru

100

19

Reparaţii drumuri locale şi podeţe

Comuna Priseaca

100

20

Reparaţii drumuri locale (sat Valea Soarelui, sat Redişoara, sat Redea) şi podeţe

Comuna Redea

300

21

Reparaţii drumuri locale şi alunecare de teren

Comuna Sâmbureşti

2.100

22

Reparaţii drumuri locale, poduri şi punţi pietonale

Comuna Schitu

200

23

Reparaţii drumuri locale

Comuna Sârbii- Măgura

100

24

Reparaţii drumuri locale

Comuna Spineni

100

25

Reparaţii pod

Comuna Teslui

400

26

Reparaţii drumuri locale şi poduri

Comuna Topanu

300

27

Reparaţii podeţe şi punţi pietonale

Comuna Valea Mare

100

28

Reparaţii drumuri locale şi punţi pietonale

Comuna Văleni

100

29

Reparaţii drumuri locale şi alunecare de teren

Comuna Verguleasa

100

30

Reparaţii drumuri locale, poduri, podeţe şi punţi pietonale

Comuna Vitomireşti

100

31

Reparaţii drumuri locale şi poduri

Comuna Vâlcele

100

32

Reparaţii punţi pietonale

Comuna Voineasa

100

33

Reparaţii drumuri locale, poduri, podeţe şi punţi pietonale

Comuna Vultureşti

150

13.

Judeţul Suceava din care:

Total,

 

623

1

Refacere pod peste pârâul Şcheia, de pe DC 74, de la km 1+335

Comuna Şcheia

623

14.

Judeţul Teleorman Total, din care:

 

809

1

Reparaţii şcoală

Comuna Drăgăneşti de Vede

60

Reparaţii diguri

Reparaţii primărie

2

Refacere drumuri sat Beuca şi sat Plopi

Comuna Beuca

152

3

Refacere drumuri

Comuna Piatra

113

4

Reparaţii şcoală

Comuna Ştorobăneasa

484

15.

Judeţul VÂLCEA din care:

Total,

 

34.152

1

Refacere podeţ dalat pe DJ 646 Băbeni-Franceşti-Tomşani, km 8+350

Judeţul Vâlcea

7.725

 

Consolidare şi refacere DJ 646 Băbeni-Franceşti-Tomşani, km 18+300

(Consiliul Judeţean)

 

Consolidare şi refacere DJ 676C Roeşti-Cernişoara-Oteşani, km 16+500

 
 

Consolidare pod pe DJ 676E Berbeşti-Copăceni-Cernişoara, km 10+443

 
 

Consolidare podeţ pe DJ 676 Cerna-Irimeşti km 33+400

 
 

Consolidare podeţ pe DJ 676 Cerna-Irimeşti km 30+450

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676C Roeşti-Cernişoara-Oteşani, km 2+800

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676D Alunu-Cernişoara, km 14+740, km 14+840

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676B Glăvile-Olteanca-Lădeşti, km 4+350-4+550

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676B Glăvile-Olteanca-Lădeşti, km 1+300

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677A Creţeni-Pesceana-

 
 

Şirineasa, km 18+500

 
 

Refacere zid de sprijin şi consolidare podeţ (lucrări de punere în siguranţă) DJ 658 Gura Văii-Muereasca - Mânăstirea Frăsinei, km 7+900, km 9+400

 
 

Refacere (lucrări de punere în siguranţă) DJ 658 Gura Văii- Muereasca -Mânăstirea Frăsinei, km 11+300

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676 Cerna-Irimeşti km 10+300

 
 

Consolidare DJ 676F Grădiştea-Zgubea, km 5+500

 
 

Consolidare şi refacere DJ 646A Stoeneşti-Bărbăteşti- Costeşti km 13+500- 19+500 şi km 19+500

 
 

Consolidare şi refacere DJ 651 Păuşeşti Măglaşi - Stoeneşti km 0+500-3+800

 
 

Refacere platformă drum şi ziduri de sprijin pe DJ 703 M

Perişani-Cornet,

km 0+400 şi km 3+500

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677A Creţeni-Pesceana- Şirineasa km 21+350

 
 

Refacere platformă DJ 676A Giuleşti-Romaneşti km 13+300-18+150

 
 

Refacere platformă DJ 676 Cerna-Irimeşti km 40+00041+600

 
 

Consolidare şi refacere DJ 654 Păuşeşti Măglaşi - Valea Cheii - Mânăstirea Pahomie, km 3+700

 
 

Refacere podeţ pe DJ 676 Cerna - Irimeşti km 29+300

 
 

Refacere platformă drum, ziduri de sprijin şi amenajări podeţe pe DJ 701D Ciunget - Latoriţa - Galbenu km 0+000-5 + 500 (platformă drum, şi ziduri de sprijin, amenajări podeţe)

 
 

Refacere platformă drum şi podeţe pe DJ 654 Păuşeşti Măglaşi - Valea Cheii - Mânăstirea Pahomie km 6+00016+681

 
 

Consolidare şi refacere DJ 678 Câmpu Mare - Galicea - Budeşti, km 36+000 (Valea Ruzii)

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni - Pesceana - Şirineasa, km 31+537

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni - Pesceana - Şirineasa, km 32+120

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677 A Creţeni - Pesceana - Şirineasa, km 32+600

 
 

Consolidare şi refacere DJ 658 Gura Văii - Muereasca km 6+800; km 11+850; km 12+900

 
 

Refacere platformă drum şi ziduri de sprijin pe DJ 703 N Berislăveşti - Releu Cozia, km 0+100-1+500

 
 

Apărări de maluri şi consolidare pod pe DJ 605 A Filiaşi - Sineşti - Miloştea, km 72+474

 
 

Consolidare pod pe DJ 677 C Lungeşti - Fumureni, km 6+545

 
 

Apărări de maluri şi consolidare pod pe DJ 605 A Filiaşi - Sineşti - Milostea, km 78+483

 
 

Refacere DJ 703M Perişani - Cornet km 2+800, km 3+800, km 5+200 (platformă drum şi ziduri de sprijin)

 
 

Consolidare şi refacere DJ 646A Stoeneşti-Bărbăteşti- Costeşti km 7+500

 
 

Refacere DJ 651A Bălceşti - Ghioroiu - Dănciuleşti, km

 
 

8+600 (platformă drum şi podeţe)

 
 

Refacere DJ 643 Osica - Balş - Bălceşti-DN 67B, km 59+900

 
 

Refacere DJ 644A Morunglav - Laloşu, km 6+300

 
 

Consolidare şi refacere DJ 656 Olăneşti - Comanca - Tisa, km 0+000-8+874 (platformă drum, ziduri de sprijin, podeţe)

 
 

Consolidare şi refacere DJ 677C Lungeşti-Fumureni km 6+545, km 7+000, km 10+500, km 11+000-17+000 (platformă drum, podeţe)

 
 

Consolidare pod pe DJ 677F Popeşti - Şirineasa, km 1+620 (pod în pericol, pilă cu fundaţie afuiată 90%)

 
 

Consolidare şi refacere DJ 678 D Galicea - Schitul Dosul Râului - Memorialul Nicolae Bălcescu km 6+800-9+500 (drum, podeţe, ziduri de sprijin)

 
 

Consolidare DJ 703 M Perişani - Cornet, km 0+480

 
 

Consolidare şi refacere DJ 703 N Berislăveşti - Releu Cozia, km 1+500-4+000

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676 G Zătreni - Tetoiu, km 9 + 100, DJ 676 G Zătreni - Tetoiu, km 16+800, pod pe DJ 676 G Zătreni - Tetoiu, km 8+700

 
 

Refacere DJ 676 Cerna - Copăceni - Irimeşti

 
 

Refacere DJ 643 B Diculeşti - Valea Mare - Măciuca

 
 

Consolidare şi refacere DJ 648 Ioneşti - Olanu - limita judeţului Olt, km 8+900-9+470

 
 

Consolidare şi refacere DJ 651 A Bălceşti - Ghioroiu

 
 

Consolidare şi refacere DJ 676 D Alunu - Cernişoara

 
 

Consolidare şi refacere DJ 645 Zăvideni - Scundu - Pesceana

 

2

Refacere 2 punţi pietonale peste pârâul Olteţ, punctul Moara Veche şi punctul Fidă - Pleşoiu

Comuna Livezi

1.035

Refacere 2 punţi pietonale peste pârâul Veaca, punctul La Pantaleru şi punctul Ţâşte

Refacere platformă drum local satul Tina

3

Refacere platformă stradă Izlaz, oraş Băile Olăneşti

Oraşul Băile Olăneşti

1.911

Refacere pasarelă metalică peste pârâul Olăneşti situată pe str. Tudor Vladimirescu/Str. Râului

Refacere pasarelă pietonală peste pârâul Olăneşti, zona blocuri

Refacere platformă străzi: Mura, Glodeanu, Releul Viezuianu, Pleaşa şi Aluniş

Refacere terasament drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi punctul Troiţă

4

Refacere drumuri comunale:

Comuna Copăceni

544

- Gătejei (3 km);

- Bondoci (1,5 km);

- Veţelu (2 km).

5

Refacere pod peste pârâul Bistricioara (cătun Sălişte)

Oraşul Horezu

3.155

Refacere platformă strada Olari

6

Refacere drum de interes local Cornet - Tuturube

Comuna Vaideeni

4.626

Refacere drum de interes local Râpă, sat Izvorul Rece

Refacere platformă drum interes local Bălăceanca, sat Izvorul Rece

Refacere drum de interes local Balota

Refacere pod pe drumul comunal DC 136, Cerna (DJ 665) - Cerna, punctul La Marţan George

Refacere platformă drum comunal DC 136, Cerna (DJ 665) - Cerna (1,5 km)

Refacere pod de acces în DC 157, punctul Mitică Neamţu, sat Izvorul Rece

Refacere reţele alimentare cu apă, inclusiv captări, satele Vaideeni şi Izvorul Rece

Refacere punte pietonală punctul La Coşmulete

Refacere punte pietonală punctul La Baboiu

7

Refacere drum interes local în satul Văleni

Comuna

689

Zătreni

Refacere platformă drum de interes local Butanu

 
 

8

Refacere punte carosabilă peste pârâul Bistriţa, satul Băltăţeni

Comuna

579

Tomşani

Refacere podeţ şi apărări de maluri peste pârâul Valea Neagotii, satul Bogdăneşti

 
 

9

Refacere podeţ punctul Titu Pârvu, sat Romaneşti

Comuna Roşiile

368

Refacere podeţ punctul La Teodorescu, sat Romaneşti

Refacere drum de interes local Păsărei, punctul La Căprescu

Refacere drum comunal DC 79, Roşiile-Perteşti-Grădiştea

10

Refacere terasament drum de interes local Ancuţa (Gemenel)

Comuna Măldăreşti

1.198

Refacere pod peste pârâul Luncavăţ, punctul Budurescu

Refacere pod peste pârâul Ciupa, punctul Dimoiu

11

Refacere 2 podeţe în punctele: La Ciorâcă Marin - La Lungu (satul Mădulari) şi refacere drumuri de interes local: La Putinei (0,45 km), La Biserica Veche (0,2 km), Racoviţa (0,5 km), Dealul Cârciumii (0,6 km)

Comuna

1.930

Cernişoara

12

Refacere pod peste pârâul Budele, sat Budele Perteşti

Comuna Tetoiu

524

13

Refacere apărări de maluri calamitate, pârâul Otăsău, punctul La Niculici, punctul Titoacă (La Neacşu)

Comuna

101

Bărbăteşti

14

Refacere platformă strada Mărăşti, oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea

Oraşul Băile Govora

178

15

Refacere drum comunal DC 181 A Dobreşti-Linia Vale

Comuna Dănicei

2.998

Refacere platformă drum de interes local Ştefana, sat Dobreşti

Refacere punte în punctul La Gibaru, sat Dobreşti

Refacere pod Cireşu-Lunca, sat Cireşu

Refacere punte în punctul La Biserică, sat Valea Scheii

16

Refacere platformă drum comunal DC 25 A Popeşti

Comuna Goleşti

1.056

Refacere drum interes local Brănişte

Refacere drum interes local Valea Caselor

Refacere drum interes local Prisaca, sat Drăgăneşti

Refacere podeţ pe torentul Valea lui Negru, satul Aldeşti

Refacere podeţ dalat, sat Tulei Câmpeni - Ruginoasa

Refacere podeţ dalat Gibeşti

17

Refacere punte în satul Dăeşti, punctul "La Safta"

Comuna Popeşti

975

Refacere punte în satul Popeşti, punctul "La Moara Veche"

18

Refacere punte pietonală peste pârâul Pesceana, punctul Oprişeşti

Comuna

416

Amărăşti

Refacere drumuri comunale: DC 88 Creţeni - Nemoiu

 

DC 91 Olteanca - Padina, DC 97 Amărăşti - Aninoasa

 
  

19

Refacere Bază sportivă Stoeneşti şi a drumurilor de interes local Grueni, Bârlogu şi Dobriceni

Comuna

842

 

Stoeneşti

20

Reconstruire pod peste pârâul Otăsău, situat pe drumul de interes local sat Văleni - DC 124

Comuna Păuşeşti

3.302

 

TOTAL

 

93.750

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 796 din data de 31 octombrie 2014