Având în vedere:
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE;
Decizia 2009/335/CE a Comisiei din 20 aprilie 2009 de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanţiei financiare în conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, ministrul mediului şi schimbărilor climatice şi ministrul economiei emit următorul ordin:
Art. 1
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 58/19/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi reglementarea modului de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 6 mai 2004, cu modificările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 17/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului şi a Proiectului tehnic de refacere a mediului, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005.
Art. 3
Compartimentele de resort din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, direcţiile generale şi agenţiile teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Direcţia Generală Resurse Minerale şi Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale din cadrul Ministerului Economiei şi operatorii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 6 ianuarie 2014