ACORD din 1 aprilie 2015 între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Islanda, pe de altă parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice
Uniunea Europeană (denumită în continuare şi Uniunea),
Regatul Belgiei,
Republica Bulgaria,
Republica Cehă,
Regatul Danemarcei,
Republica Federală Germania,
Republica Estonia,
Irlanda,
Republica Elenă,
Regatul Spaniei,
Republica Franceză,
Republica Croaţia,
Republica Italiană,
Republica Cipru,
Republica Letonia,
Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului,
Ungaria,
Republica Malta,
Regatul Ţărilor de Jos,
Republica Austria,
Republica Polonă,
Republica Portugheză,
România,
Republica Slovenia,
Republica Slovacă,
Republica Finlanda,
Regatul Suediei,
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte,
şi Islanda, pe de altă parte, (denumite în continuare părţile),
reamintind că:
- în declaraţia comună de la Doha din 8 decembrie 2012 se precizează că angajamentele cuantificate de limitare şi de reducere a emisiilor prevăzute pentru Uniune, statele membre ale acesteia, Croaţia şi Islanda pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto se bazează pe înţelegerea că respectivele angajamente vor fi îndeplinite în comun, în conformitate cu articolul 4 din Protocolul de la Kyoto; articolul 3 alineatul (7b) din Protocolul de la Kyoto va fi aplicat, în temeiul Acordului privind îndeplinirea în comun a angajamentelor de către Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia, Croaţia şi Islanda, cantităţii comune atribuite, şi nu va fi aplicat în mod individual statelor membre, Croaţiei şi Islandei;
- în aceeaşi declaraţie, Uniunea, statele membre ale acesteia şi Islanda au precizat că vor depune în acelaşi timp instrumentele de acceptare, la fel ca în cazul Protocolului de la Kyoto, în scopul de a asigura intrarea simultană în vigoare a acestuia în Uniune, în cele 27 de state membre ale acesteia, în Croaţia şi în Islanda;
- Islanda participă la Comitetul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013, precum şi la grupul de lucru I din cadrul Comitetului privind schimbările climatice,
au hotărât să încheie următorul acord:
Art. 1: Obiectivul acordului
Obiectivul prezentului acord constă în stabilirea condiţiilor de participare a Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, precum şi în crearea cadrului pentru desfăşurarea efectivă a acestei participări, care cuprinde şi contribuţia Islandei la îndeplinirea de către Uniune a cerinţelor de raportare prevăzute pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentului acord se aplică următoarele definiţii:
a)Protocolul de la Kyoto înseamnă Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC), astfel cum a fost modificat prin Amendamentul de la Doha, convenit la 8 decembrie 2012 la Doha;
b)Amendamentul de la Doha înseamnă Amendamentul de la Doha la Protocolul de la Kyoto la CCONUSC, convenit la 8 decembrie 2012 la Doha, prin care se stabileşte a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2020;
c)condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor înseamnă condiţiile prevăzute în anexa 2 la prezentul acord;
d)Directiva ETS înseamnă Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, astfel cum a fost modificată.
Art. 3: Îndeplinirea în comun a angajamentelor
(1)Părţile convin ca în cea de-a doua perioadă de angajament să îşi îndeplinească în comun angajamentele cuantificate de limitare şi de reducere a emisiilor care sunt înscrise în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto, în condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor.
(2)În acest scop, Islanda adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cea de-a doua perioadă de angajament, nu îşi depăşeşte cantitatea atribuită conform condiţiilor îndeplinirii în comun a angajamentelor în ceea ce priveşte emisiile antropice agregate de gaze cu efect de seră enumerate în anexa A la Protocolul de la Kyoto, care sunt exprimate în dioxid de carbon echivalent, provin din surse şi absorbanţi reglementaţi de Protocolul de la Kyoto şi nu intră în domeniul de aplicare al Directivei ETS.
(3)Fără a aduce atingere articolului 8 din prezentul acord, la sfârşitul celei de-a doua perioade de angajament, în conformitate cu Decizia 1/CMP.8 şi cu alte decizii relevante ale organismelor instituite în temeiul CCONUSC sau al Protocolului de la Kyoto şi în condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor, Islanda retrage din registrul naţional AAU, CER, ERU, RMU, tCERt sau ICER echivalente cu emisiile de gaze cu efect de seră de la surse şi eliminării de către absorbanţi cuprinse în cantitatea sa atribuită.
Art. 4: Aplicarea legislaţiei relevante a Uniunii
(1)Actele juridice enumerate în anexa 1 la prezentul acord sunt obligatorii pentru Islanda şi devin aplicabile în Islanda. În scopul aplicării prezentului acord, toate trimiterile la statele membre ale Uniunii din actele juridice incluse în anexa respectivă sunt considerate trimiteri şi la Islanda.
(2)Anexa 1 la prezentul acord poate fi modificată printr-o decizie a Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor instituit prin articolul 6 din prezentul acord.
(3)Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor poate decide cu privire la modalităţi tehnice suplimentare privind aplicarea actelor juridice enumerate în anexa 1 la prezentul acord în ceea ce priveşte Islanda.
(4)În cazul unor modificări ale anexei 1 la prezentul acord care presupun schimbări în legislaţia primară din Islanda, la stabilirea datei de intrare în vigoare a modificărilor respective se ţine seama de timpul necesar pentru adoptarea unor astfel de schimbări de către Islanda şi de necesitatea de a asigura respectarea cerinţelor prevăzute în Protocolul de la Kyoto şi în deciziile adoptate în temeiul acestuia.
(5)Este deosebit de important ca, înainte de adoptarea unor acte delegate incluse sau care urmează a fi incluse în anexa 1 la prezentul acord, Comisia să îşi urmeze practicile uzuale şi să organizeze consultări cu experţi, inclusiv experţi din Islanda.
Art. 5: Raportarea
(1)Până la 15 aprilie 2015, Islanda transmite secretariatului CCONUSC un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii sale atribuite, în conformitate cu prezentul acord, cu cerinţele Protocolului de la Kyoto, cu Amendamentul de la Doha şi cu deciziile adoptate în temeiul acestora.
(2)Uniunea întocmeşte un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii atribuite a Uniunii şi un raport menit să faciliteze calcularea cantităţii comune atribuite a Uniunii, a statelor membre ale acesteia şi a Islandei (cantitatea comună atribuită), în conformitate cu prezentul acord, cu cerinţele Protocolului de la Kyoto, cu Amendamentul de la Doha şi cu deciziile adoptate în temeiul acestora. Uniunea transmite aceste rapoarte secretariatului CCONUSC până la 15 aprilie 2015.
Art. 6: Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor
(1)Se instituie un comitet pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor, alcătuit din reprezentanţi ai părţilor.
(2)Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor asigură punerea efectivă în aplicare a prezentului acord şi funcţionarea acestuia. În acest scop, comitetul adoptă deciziile prevăzute la articolul 4 din prezentul acord şi efectuează schimburi de opinii şi de informaţii legate de respectarea condiţiilor îndeplinirii în comun a angajamentelor. Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor adoptă toate deciziile prin consens.
(3)Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor se reuneşte la cererea adresată de una sau mai multe părţi ori la iniţiativa Uniunii. Respectiva cerere se adresează Uniunii.
(4)Membrii Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor care reprezintă Uniunea şi statele membre ale acesteia sunt iniţial reprezentanţi ai Comisiei şi ai statelor membre care fac parte şi din Comitetul privind schimbările climatice al Uniunii Europene, instituit în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului1. Reprezentantul Islandei este numit de Ministerul Mediului şi Resurselor Naturale din această ţară. Reuniunile Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor au loc, ori de câte ori este posibil, în apropierea reuniunilor Comitetului privind schimbările climatice.
____
1Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JOUE L 165, 18.8.2013, p. 13).
(5)Comitetul pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor îşi adoptă regulamentul de procedură prin consens.
Art. 7: Interzicerea rezervelor
Prezentul acord nu admite nicio rezervă.
Art. 8: Durata şi respectarea
(1)Prezentul acord se încheie pe durata rămasă până la cea mai îndepărtată dintre următoarele date: sfârşitul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor în cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto sau data rezolvării eventualelor probleme de punere în aplicare în cadrul Protocolului de la Kyoto cu care se confruntă oricare dintre părţi în legătură cu perioada de angajament respectivă sau cu punerea în aplicare a îndeplinirii în comun a angajamentelor. Prezentul acord nu poate înceta înainte de data respectivă.
(2)Islanda notifică toate cazurile de nerespectare sau de nerespectare iminentă a dispoziţiilor prezentului acord Comitetului pentru îndeplinirea în comun a angajamentelor. Orice astfel de nerespectare trebuie să fie justificată în mod satisfăcător faţă de membrii comitetului în termen de 30 de zile de la notificare. În caz contrar, nerespectarea dispoziţiilor prezentului acord constituie o încălcare a prezentului acord.
(3)În cazul unei încălcări a prezentului acord de către Islanda sau al unei obiecţii a Islandei de a modifica anexa 1 la acesta în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), Islanda răspunde pentru emisiile antropice agregate exprimate în dioxid de carbon echivalent şi provenite de la surse şi eliminarea de către absorbanţi în Islanda, care intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto în cea de-a doua perioadă de angajament, inclusiv pentru emisiile de la surse care intră sub incidenţa schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisie, în raport cu obiectivul său cuantificat de reducere a emisiilor inclus în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto, şi, la sfârşitul celei de-a doua perioade de angajament, retrage din registrul naţional AAU, CER, ERU, RMU, tCER şi ICER echivalente cu emisiile respective.
Art. 9: Depozitarul
Prezentul acord, întocmit în două exemplare în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză şi în limba islandeză, fiecare dintre aceste texte fiind autentice în egală măsură, se depune la secretarul general al Consiliului Uniunii Europene.
Art. 10: Depunerea instrumentelor de ratificare
(1)Părţile ratifică prezentul acord în conformitate cu cerinţele din legislaţiile lor respective. Fiecare parte îşi depune instrumentul de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, fie înaintea, fie în momentul depunerii instrumentului său de acceptare a Amendamentului de la Doha la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
(2)Islanda îşi depune instrumentul de acceptare a Amendamentului de la Doha la secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu articolul 20 alineatul (4) şi cu articolul 21 alineatul (7) din Protocolul de la Kyoto, cel mai târziu la data depunerii ultimului instrument de acceptare de către Uniune sau de către statele membre ale acesteia.
(3)În momentul depunerii instrumentului de acceptare a Amendamentului de la Doha, Islanda notifică, de asemenea, condiţiile îndeplinirii în comun a angajamentelor, în nume propriu, secretariatului Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Protocolul de la Kyoto.
Art. 11: Intrarea în vigoare
Prezentul acord intră în vigoare în a nouăzecea zi de la data la care toate părţile şi-au depus instrumentul de ratificare.
-****-
Drept care subsemnaţii plenipotenţiari, pe deplin autorizaţi, au semnat prezentul acord.
Întocmit la Bruxelles la 1 aprilie 2015.
ANEXA nr. 1:
(Lista prevăzută la articolul 4)
1.Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (denumit Regulamentul nr. 525/2013), cu excepţia articolului 4, a articolului 7 litera (f), a articolelor 15-20 şi a articolului 22. Dispoziţiile articolului 21 se aplică dacă sunt relevante.
2.Actualele şi viitoarele acte delegate şi de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013.
ANEXA nr. 2: Notificarea condiţiilor Acordului privind îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor sale membre şi ale Islandei, în temeiul articolului 3 din Protocolul de la Kyoto, pentru a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto, astfel cum au fost adoptate prin Decizia 1/CMP.8 de Conferinţa părţilor la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care funcţionează ca reuniune a părţilor la Protocolul de la Kyoto şi care s-a desfăşurat la Doha
1.Membrii acordului
Uniunea Europeană, statele membre ale acesteia şi Republica Islanda, fiecare fiind parte la Protocolul de la Kyoto, sunt membri ai acestui acord (membrii). În prezent, următoarele sunt State membre ale Uniunii Europene:
Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croaţia, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
Islanda este membră în cadrul prezentului acord în temeiul Acordului dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi Islanda cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor sale membre şi ale Islandei pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.
2.Îndeplinirea în comun a angajamentelor în temeiul articolului 3 din Protocolul de la Kyoto pentru a doua perioadă de angajament a Protocolului de la Kyoto
În conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto, membrii îşi vor îndeplini angajamentele asumate în temeiul articolul 3 după cum urmează:
- membrii se vor asigura, în conformitate cu articolul 4 alineatele (5) şi (6) din Protocolul de la Kyoto, că în statele membre şi în Islanda suma combinată a emisiilor antropice agregate de gaze cu efect de seră, exprimate în dioxid de carbon echivalent, cuprinse în anexa A la Protocolul de la Kyoto, nu depăşeşte cantitatea care le-a fost atribuită în comun;
- aplicarea articolului 3 alineatul (1) din Protocolul de la Kyoto la emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturile aeriene şi navale pentru statele membre şi Islanda se bazează pe abordarea convenţiei de a include în obiectivele părţilor doar emisiile provenind de la zborurile interne şi de la transporturile navale interne. Abordarea Uniunii Europene în cadrul celei de-a doua perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto rămâne aceeaşi ca şi pentru prima perioadă de angajament, având în vedere lipsa de progrese în atribuirea acestor emisii la obiectivele părţilor înregistrată de la Decizia 2/CP.3. Aceasta nu aduce atingere stricteţii angajamentelor asumate de Uniunea Europeană în cadrul pachetului energie şi schimbări climatice, care rămân neschimbate. De asemenea, nu se aduce atingere necesităţii de a lua măsuri privind emisiile de astfel de gaze provenite de la combustibilii folosiţi în transporturile aeriene şi maritime;
- fiecare membru îşi poate mări nivelul de ambiţie prin transferarea de unităţi ale cantităţii atribuite, de unităţi de reducere a emisiilor sau de unităţi certificate de reducere a emisiilor într-un cont de anulare stabilit în registrul său naţional. Membrii vor transmite în comun informaţiile solicitate în temeiul punctului 9 din Decizia 1/CMP.8 şi vor face în comun orice propuneri în sensul articolului 3 alineatele (1b) şi (1c) din Protocolul de la Kyoto;
- membrii vor continua să aplice articolul 3 alineatele (3) şi (4) din Protocolul de la Kyoto şi deciziile convenite în mod individual în cadrul acestora;
- emisiile din anul de referinţă combinate ale membrilor vor fi egale cu suma emisiilor în anii de referinţă respectivi aplicabile fiecărui stat membru şi Islandei;
- în cazul în care folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultura au constituit o sursă netă de emisii de gaze cu efect de seră în anul 1990 pentru orice stat membru sau Islanda, membrul respectiv, în temeiul articolului 3 alineatul (7a) din Protocolul de la Kyoto, include în emisiile sale din anul sau perioada de referinţă emisiile antropice agregate de la surse, exprimate în dioxid de carbon echivalent, din care se scad cantităţile eliminate de către absorbanţi în anul sau perioada de referinţă, datorate folosinţei terenurilor, schimbării folosinţei terenurilor şi silviculturii, în scopul calculării cantităţii atribuite în comun membrilor în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto;
- calculul în conformitate cu articolul 3 alineatul (7b) din Protocolul de la Kyoto se aplică cantităţii atribuite în comun în cadrul celei de-a doua perioade de angajament pentru membri, determinată în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto, şi sumei emisiilor anuale medii ale membrilor pentru primii trei ani din cadrul primei perioade de angajament, multiplicate cu opt;
- în conformitate cu Decizia 1/CMP.8, unităţile din rezerva excedentară din perioada anterioară a unui membru pot fi utilizate pentru retragere în cursul perioadei suplimentare pentru îndeplinirea angajamentelor din cea de-a doua perioadă de angajament, în măsura în care emisiile membrului respectiv din cea de-a doua perioadă de angajament depăşesc cantităţile atribuite respectiv pentru această perioadă de angajament, astfel cum sunt definite în prezenta notificare.
3.Nivelurile de emisii alocate fiecărui membru la acord
Angajamentele cantitative de limitare şi de reducere a emisiilor pentru membri înscrise în coloana a treia din anexa B la Protocolul de la Kyoto sunt de 80%. Cantitatea atribuită în comun membrilor pentru a doua perioadă de angajament va fi stabilită în conformitate cu articolul 3 alineatele (7a), (8) şi (8a) din Protocolul de la Kyoto, iar calculul său va fi facilitat de raportul transmis de Uniunea Europeană în conformitate cu punctul 2 din Decizia 2/CMP.8.
Nivelurile de emisii respective ale membrilor sunt după cum urmează:
- Nivelul de emisii pentru Uniunea Europeană este egal cu diferenţa dintre cantitatea comună atribuită membrilor şi suma nivelurilor de emisii alocate statelor membre şi Islandei. Calculul acestuia va fi facilitat de raportul transmis în conformitate cu punctul 2 din Decizia 2/CMP.8.
- Nivelurile de emisii respective ale statelor membre şi ale Islandei, în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (5) din Protocolul de la Kyoto, reprezintă suma dintre cantităţile lor respective enumerate în tabelul 1 de mai jos şi orice rezultate ale aplicării articolului 3 alineatul (7a) teza a doua din Protocolul de la Kyoto pentru statul membru respectiv sau pentru Islanda.
Cantităţile alocate membrilor sunt egale cu nivelurile lor de emisii respective.
Cantitatea atribuită Uniunii Europene va fi calculată pe baza emisiilor de gaze cu efect de seră din surse din cadrul schemei Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii la care participă statele membre ale acesteia şi Islanda, în măsura în care aceste emisii sunt reglementate în temeiul Protocolului de la Kyoto. Cantităţile respective atribuite statelor membre şi Islandei acoperă emisiile de gaze cu efect de seră de la surse şi eliminarea de către absorbanţi în fiecare stat membru sau în Islanda de la surse şi de către absorbanţi care nu fac obiectul Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii schemei comunitare de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Aceasta include toate emisiile de la surse şi eliminarea de către absorbanţi care intră sub incidenţa articolului 3 alineatele (3) şi (4) din Protocolul de la Kyoto, precum şi toate emisiile de trifluorură de azot(NF3) în temeiul Protocolului de la Kyoto.
Membrii prezentului acord raportează separat emisiile de la surse şi eliminarea de către absorbanţi, cuprinse în cantităţile respective care le sunt atribuite.
Tabelul 1
Niveluri de emisii pentru statele membre şi pentru Islanda [înainte de aplicarea articolului 3 alineatul (7a)], exprimate în tone de dioxid de carbon echivalent pentru cea de-a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto

Belgia

584 228 513

Bulgaria

222 945 983

Republica Cehă

520 515 203

Danemarca

269 321 526

Germania

3 592 699 888

Estonia

51 056 976

Irlanda

343 467 221

Grecia

480 791 166

Spania

1 766 877 232

Franţa

3 014 714 832

Croaţia

162 271 086

Italia

2 410 291 421

Cipru

47 450 128

Letonia

76 633 439

Lituania

113 600 821

Luxemburg

70 736 832

Ungaria

434 486 280

Malta

9 299 769

Ţările de Jos

919 963 374

Austria

405 712 317

Polonia

1 583 938 824

Portugalia

402 210 711

România

656 059 490

Slovenia

99 425 782

Slovacia

202 268 939

Finlanda

240 544 599

Suedia

315 554 578

Regatul Unit

2 743 362 625

Islanda

15 327 217

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 837 din data de 10 noiembrie 2015