DECIZIE nr. 450 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, excepţie ridicată de Comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, prin primar, în Dosarul nr. 2.927/100/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 179D/2014.
2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea Curtea de Conturi a României, consilierul juridic Teodora Simion Simescu, cu delegaţie depusă la dosar. Se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece prevederile criticate nu aduc atingere dispoziţiilor constituţionale referitoare la dreptul la apărare. Raţiunea care a stat la baza adoptării acestor dispoziţii a fost aceea a utilizării fondurilor publice în mod adecvat.
4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, întrucât nu sunt încălcate prevederile constituţionale menţionate în susţinerea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea din 27 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.927/100/2013, Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, excepţie ridicată de comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, prin primar, cu ocazia soluţionării recursului declarat împotriva Sentinţei civile nr. 5.109/2013, pronunţată de Tribunalul Maramureş într-o cauză având ca obiect "litigii Curtea de Conturi".
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia arată că partea Curtea de Conturi a României a invocat, prin întâmpinare, excepţia nulităţii absolute a contractului de asistenţă juridică, "în reflexia art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 26/2012", aceasta susţinând că hotărârea consiliului prin care s-a aprobat achiziţionarea serviciilor prevăzute la alin. (2) din acelaşi act normativ a fost ulterioară datei asumării contractului de asistenţă juridică. În acest context, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate consideră că "apărările intimatei tind a aduce atingere principiilor constituţionale", întrucât egalitatea armelor presupune, prin definiţie, o raportare la adversar, la poziţia şi armele acestuia, astfel cum este statuat în "procesul civil echitabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului", neputând exista echitate decât dacă părţile au aceleaşi arme procesuale.
7. Curtea de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal opinează în sensul că prevederile criticate sunt constituţionale.
8. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, susţinerile părţii prezente, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. I alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 martie 2013. Având în vedere faptul că art. I conţine trei alineate, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. I, în integralitate, care are următorul cuprins:
- Art. I:
"(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă si/sau de reprezentare.
(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale;
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice locale.
(3) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:
a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acţionar integral sau majoritar;
b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral sau majoritar capitalul social."
12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 12 - Simboluri naţionale, art. 15 - Universalitatea, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) - Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi art. 24 - Dreptul la apărare.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 a fost adoptată, în principal, pentru a implementa unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare, întrucât, astfel cum reiese din expunerea de motive a legii de aprobare a ordonanţei de urgenţă, în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi asupra modului de formare, administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului, s-au constatat o serie de nereguli cu privire la anumite zone de utilizare a fondurilor publice, respectiv faptul că, pentru aceeaşi activitate cu caracter juridic, o autoritate sau instituţie publică a efectuat atât cheltuieli cu personal propriu de specialitate juridică, cât şi cheltuieli cu firme private de avocatură.
14. Referitor la asigurarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, s-a instituit regula potrivit căreia aceste servicii se asigură, în primul rând, de către personalul propriu, respectiv de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi. Însă, în situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare entităţilor mai sus menţionate,'nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii.
15. Din analiza actelor ataşate dosarului, reiese, pe de o parte, că în cauza de faţă autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a învederat instanţei de judecată că nu are jurist, iar dovada rezultă din "organigrama depusă în faţa Curţii, care dovedeşte în mod neechivoc vacanţa celor două posturi de jurist", iar pe de altă parte, că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a achiziţionat servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare.
16. Raportat strict la pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor legale care fac obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea observă că motivarea criticii de neconstituţionalitate se bazează exclusiv pe cele susţinute de partea care a invocat, prin întâmpinare, excepţia nulităţii absolute a contractului de asistenţă juridică, pe motivul că aprobarea achiziţionării acestor servicii [potrivit art. I alin. (2) lit. b)] a fost dată ulterior angajării cheltuielilor bugetare, respectiv "hotărârea consiliului local a fost emisă la un interval de 9 luni de la data contractării serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică". Or, Curtea observă că, în această situaţie, este vorba de interpretarea şi aplicarea prevederilor legale de către entitatea care a achiziţionat asemenea servicii, aspecte care nu intră în sfera contenciosului constituţional.
17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi ai art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, excepţie ridicată de comuna Fărcaşa, judeţul Maramureş, prin primar, în Dosarul nr. 2.927/100/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 16 septembrie 2014
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 818 din data de 10 noiembrie 2014