PROCEDURA din 17 decembrie 2015 DE SOLUŢIONARE a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare
CAPITOLUL I: Depunerea, înregistrarea şi prelucrarea deconturilor de TVA
SUBCAPITOLUL 1: A. Depunerea şi înregistrarea deconturilor de TVA
1.Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă, la termenele prevăzute de Codul fiscal.
2.Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobate la rambursare cu obligaţii fiscale restante, cu respectarea prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 165 şi art. 166 din acelaşi act normativ.
3._
(1)Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică şi se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezenţa persoanei impozabile.
(2)Deconturile de TVA primite prin poştă se prelucrează în ziua primirii de la registratură.
4.Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.
5.În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori şi decontul nu este validat, organele fiscale notifică persoana impozabilă pentru corectarea acestuia.
6.Termenul legal de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare care prezintă erori se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii deconturilor de TVA şi data corectării acestora.
7.Deconturile de TVA se prelucrează şi se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.
8.Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează şi se restituie persoanelor impozabile.
SUBCAPITOLUL 2: B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA
9.După primirea şi procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:
a)deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);
b)deconturi cu sume negative, astfel:
b.1)deconturi cu sume negative cu opţiune de rambursare;
b.2)deconturi cu sume negative fără opţiune de rambursare (sume care se reportează în decontul perioadei următoare).
10.Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul "Evidenţă pe plătitori", pe baza Registrului jurnal obligaţii declarate la bugetul de stat şi a Notei de predare-primire, prevăzute de reglementările privind organizarea evidenţei pe plătitori.
11.Deconturile cu sume pozitive, precum şi cele cu sume negative fără opţiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
12.Sumele negative din deconturile cu sume negative cu opţiune de rambursare se transferă din evidenţa pe plătitor într-o evidenţă separată şi se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.
13._
(1)Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.
(2)Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.
14.Solicitările de rambursare depuse pentru acelaşi termen legal de depunere se supun procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală.
15.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sunt în curs de soluţionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului şi data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.
16.Inspecţia fiscală anticipată pentru soluţionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la acelaşi contribuabil se poate finaliza chiar dacă la acesta este în curs de efectuare o altă inspecţie fiscală pentru o perioadă anterioară.
CAPITOLUL II: Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili
SUBCAPITOLUL 1:
17._
(1)Compartimentul cu atribuţii în domeniul soluţionării deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitările de rambursare în vederea soluţionării.
(2)Procedura are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal, precum şi în funcţie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administraţia fiscală.
18.Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:
a)în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;
b)în cazul deconturilor de TVA depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu - cu analiză documentară;
c)în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspecţie fiscală anticipată.
SUBCAPITOLUL 2: A. Etapele încadrării în categoria de risc fiscal
19._
(1)Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal.
(2)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 34.
20._
(1)Compartimentul de specialitate verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, pentru fiecare decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare supus procedurii, dacă persoana impozabilă solicitantă figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale.
(2)Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care îndeplinesc condiţia de la pct. 20 (1) se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează conform pct. 34.(1)-34.(5).
21.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal şi nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicită sume de până la 45.000 lei, se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează potrivit pct. 32.
22.Dispoziţiile pct. 19-21 sunt aplicabile pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de toate categoriile de persoane impozabile, inclusiv pentru deconturile de TVA aferente primelor 12 luni de la data înregistrării în scopuri de TVA.
23.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la pct. 19-21 se soluţionează, în funcţie de categoria persoanei impozabile, potrivit procedurii prevăzute la cap. III şi IV.
SUBCAPITOLUL 3: B. Constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare
24.Compartimentul de specialitate va fi înştiinţat de către organele fiscale cu privire la persoanele impozabile despre care acestea au informaţii că prezintă un risc fiscal mare pentru rambursarea TVA.
25.De îndată ce organul de inspecţie fiscală deţine astfel de informaţii va transmite o înştiinţare, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de inspecţie fiscală. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială.
26.De îndată ce organul cu atribuţii de administrare fiscală deţine astfel de informaţii, va transmite o înştiinţare sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activităţii de colectare. Persoanele impozabile pentru care se primesc referate vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială.
27.La primirea referatului privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
28.Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care se află în curs de soluţionare potrivit pct. 15, depuse de persoanele impozabile înscrise în baza de date specială, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.
29.Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 25 şi 26, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.
30.Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
31.Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare şi radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organelor fiscale, prin referate motivate transmise compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.
SUBCAPITOLUL 4: C. Prevederi generale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
32.Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mic compartimentul de specialitate emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.
33._
(1)Dacă decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii se încadrează în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedează la efectuarea analizei documentare.
(2)Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora şi locul întâlnirii, precum şi numele şi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză.
(3)Neprezentarea în termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare şi soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată.
(4)Termenul legal de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data emiterii înştiinţării pentru prezentarea documentelor şi data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
(5)În cazuri temeinic justificate, persoana impozabilă poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.
(6)În cazul aprobării amânării, termenul legal de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data emiterii înştiinţării pentru prezentarea documentelor şi data prezentării documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
(7)În urma efectuării analizei documentare, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobă şi se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.
(8)Dacă sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadrează la gradul de risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.
34._
(1)Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală.
(2)La data transmiterii către compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, dar nu mai târziu de 5 zile de la încadrarea la risc fiscal mare, compartimentul de specialitate notifică persoana impozabilă cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a decontului, în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
(3)După efectuarea inspecţiei fiscale, compartimentul cu atribuţii în acest domeniu întocmeşte raportul de inspecţie fiscală.
(4)În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică faţă de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmeşte Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are şi rol de Decizie de rambursare a TVA.
(5)În cazul în care cu ocazia inspecţiei fiscale nu sunt stabilite diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, se întocmeşte Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.
35.Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepţia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza Deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
36._
(1)În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:
a)directorul general al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili;
b)şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;
c)şeful administraţiei finanţelor publice a sectorului din municipiul Bucureşti;
d)şeful serviciului fiscal municipal;
e)şeful serviciului fiscal orăşenesc;
f)şeful biroului fiscal comunal;
g)şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii;
h)şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
(2)Deciziile emise în condiţiile prezentei proceduri se întocmesc în două exemplare, din care unul se comunică persoanei impozabile, conform art. 47 din Codul de procedură fiscală, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, iar al doilea, care se semnează şi de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.
CAPITOLUL III: Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii
Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, altele decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, cu excepţia deconturilor cu sume negative de TVA care au fost încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor pct. 19-21.
SUBCAPITOLUL 1: A. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)
37._
(1)Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.
(2)Această sumă este stabilită în condiţii de activitate normală şi continuă a persoanei impozabile, ţinându-se cont şi de comportamentul său fiscal.
38.SIN se stabileşte trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în perioada de referinţă, potrivit prevederilor pct. 39.
39.SIN se stabileşte după cum urmează:
(1)La data de 5 a lunii februarie se stabileşte SIN pentru trimestrul I, avându-se în vedere:
a)perioada de referinţă pentru deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale - cea aferentă lunilor ianuarie-decembrie ale anului precedent (depuse în intervalul cuprins între luna februarie a anului precedent şi luna ianuarie a anului curent);
b)raportarea contabilă semestrială din anul precedent. În situaţia entităţilor care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu au obligaţia depunerii raportării semestriale la 30 iunie, se au în vedere bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere depuse în anul precedent, pentru anul anterior.
(2)La data de 5 a lunii mai se stabileşte SIN pentru trimestrul II, avându-se în vedere:
a)perioada de referinţă pentru deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale - cea aferentă lunilor aprilie a anului precedent - martie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna mai a anului precedent şi luna aprilie a anului curent);
b)raportarea contabilă semestrială din anul precedent. În situaţia entităţilor care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu au obligaţia depunerii raportării semestriale la 30 iunie, se au în vedere bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere depuse în anul precedent, pentru anul anterior.
(3)La data de 5 a lunii august se stabileşte SIN pentru trimestrul III, avându-se în vedere:
a)perioada de referinţă pentru deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale - cea aferentă lunilor iulie a anului precedent - iunie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna august a anului precedent şi luna iulie a anului curent);
b)bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent.
(4)La data de 5 a lunii noiembrie se stabileşte SIN pentru trimestrul IV, avându-se în vedere:
a)perioada de referinţă pentru deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale - cea aferentă lunilor octombrie a anului precedent - luna septembrie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna noiembrie a anului precedent şi luna octombrie a anului curent);
b)bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pentru anul precedent.
40.Înainte de stabilirea SIN trimestrial, compartimentul de specialitate solicită, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informaţii utilizate în aplicarea procedurii.
41.SIN se stabileşte prin completarea Fişei de calcul al Standardului individual negativ, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
42.SIN se stabileşte la valoarea de o unitate şi rambursarea se efectuează numai în urma inspecţiei fiscale, în următoarele cazuri:
a)pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate;
b)pentru persoanele impozabile pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fişei de calcul al SIN;
c)pentru persoanele impozabile pentru care SIN este negativ (suma de TVA colectată este mai mare decât suma de TVA deductibilă în perioada de referinţă);
d)pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;
e)pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 322 alin. (9) din Codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestora.
43._
(1)Persoanele impozabile nou-înfiinţate sunt acele persoane impozabile care s-au înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în cursul perioadei de referinţă pentru calculul SIN.
(2)Pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care prezintă 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu opţiune de rambursare soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN se stabileşte ca medie aritmetică a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.
44.Pentru celelalte persoane impozabile, SIN este stabilit în două etape:
a)prima etapă: stabilirea SIN brut
SIN brut se stabileşte ca diferenţă între media TVA-ului deductibil şi media TVA-ului colectat, din perioada de referinţă.
Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscală la TVA este luna sau trimestrul, SIN brut se stabileşte pe lună, respectiv pe trimestru;
b)a doua etapă: SIN brut se corectează cu rata inflaţiei
- SIN stabilit potrivit pct. 39.(1) se ajustează cu 3/4 din rata inflaţiei realizată la data de 31 decembrie a anului precedent şi cu 1/4 din rata medie a inflaţiei prognozate pentru anul curent;
- SIN stabilit potrivit pct. 39.(2) se ajustează cu jumătate din rata inflaţiei realizată la data de 31 decembrie a anului precedent şi jumătate din rata medie a inflaţiei prognozate pentru anul curent;
- SIN stabilit potrivit pct. 39.(3) se ajustează cu 1/4 din rata inflaţiei realizată la data de 31 decembrie a anului precedent şi cu 3/4 din rata medie a inflaţiei prognozate pentru anul curent;
- SIN stabilit potrivit pct. 39.(4) se ajustează cu rata medie a inflaţiei prognozate pentru anul curent;
c)a treia etapă: SIN final se stabileşte prin ajustarea SIN obţinut potrivit lit. b) în funcţie de comportamentul fiscal al fiecărei persoane impozabile. Comportamentul fiscal se stabileşte pe baza unor indicatori relevanţi, cum ar fi: mărimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscală voluntară.
SIN final se stabileşte prin corectarea SIN brut potrivit lit. b) şi prin ajustarea sumei astfel stabilite, în funcţie de punctajul obţinut pe baza indicatorilor, astfel:
- majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0 şi 155 de puncte;
- majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156 şi 200 de puncte;
- majorare cu 10%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201 şi 250 de puncte;
- 0%, pentru cei care realizează un punctaj mai mare de 251 de puncte.
45.Cazuri de actualizare lunară a SIN
(1)SIN trimestrial stabilit potrivit pct. 39 se actualizează lunar conform pct. 42-44, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile nou-înfiinţate care au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspecţie fiscală anticipată şi la care au fost stabilite diferenţe de taxă mai mici de 5%.
(2)Dispoziţiile pct. 28-31 sunt aplicabile în mod corespunzător.
(3)În baza datelor primite de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va actualiza baza de date care conţine informaţiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).
46._
(1)Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renunţat de cel puţin două ori la opţiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare şi înainte de transmiterea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare la activitatea de inspecţie fiscală, compartimentul de specialitate va înştiinţa Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză şi îndrumare pentru activitatea de inspecţie fiscală, în vederea includerii acestor persoane în procedura de analiză de risc în vederea selectării pentru inspecţie fiscală.
(2)În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată nu a început, compartimentul de inspecţie fiscală va restitui decontul de TVA organului de administrare.
(3)În cazul contribuabilului care renunţă la opţiunea de rambursare, după ce a fost încadrat la risc fiscal mare, iar inspecţia fiscală anticipată a început, aceasta va fi continuată şi finalizată ca inspecţie fiscală parţială privind taxa pe valoarea adăugată.
SUBCAPITOLUL 2: B. Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate
47.Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile de TVA într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedură.
48.După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea soluţionării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.
49.În primă fază a analizei se editează fişele de calcul al SIN şi se selectează deconturile negative care prezintă SIN = 1, încadrate la risc fiscal mare, şi se transmit a doua zi compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale, pe bază de borderou.
50._
(1). Prin derogare de la prevederile pct. 49, pentru deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fişei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea la sediul organului fiscal în vederea clarificării situaţiei fiscale.
(2)Solicitarea se face în scris, menţionându-se documentele care trebuie prezentate, data şi locul întâlnirii, precum şi numele şi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul notificării prin care se solicită prezentarea unor documente este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
(3)Deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fişei de calcul al SIN, pentru care se solicită prezentarea de documente suplimentare conform pct. 50.(2), vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială, în care se vor înscrie atât data transmiterii notificării, cât şi data primirii documentelor solicitate.
(4)În cazul prezentării, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situaţiei fiscale, organul fiscal editează o nouă Fişă de calcul al SIN pe baza informaţiilor primite.
(5)Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situaţiei fiscale atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare şi soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată.
(6)Termenul legal de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor şi data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
51.Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculează Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
52.În cazul în care punctajul obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezintă risc fiscal mare şi se transmite a doua zi compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale, pe bază de borderou.
53.În cazul în care punctajul obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală este mai mic de 60 de puncte, se compară suma solicitată la rambursare cu SIN.
54.Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 4 la ordin. Decizia de rambursare se emite în maximum 5 zile de la data depunerii decontului. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
55._
(1)Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN final, programul informatic semnalează acest aspect şi generează lista plătitorilor care se află în această situaţie, în vederea efectuării analizei individuale.
(2)Dacă suma solicitată la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandonează reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se transmite a doua zi compartimentului cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale, pe bază de borderou.
(3)Dispoziţiile pct. 55.(2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi pentru persoanele impozabile care şi-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achiziţii intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referinţă.
56.Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmindu-se Fişa de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
57.Dacă toate sumele negative înscrise în coloana "Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic, nu se va completa cartuşul "Indicatori de analiză" şi se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Decizia de rambursare se emite în maximum 5 zile de la data depunerii decontului. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
58.Cartuşul "Indicatori de analiză" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de taxă pe valoarea adăugată este mai mare decât SIN.
59.După completarea Fişei de analiză de risc şi acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se clasifică în:
a)deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dacă se obţine un punctaj între 0 şi 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare - acestea se supun analizei documentare;
b)deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dacă se obţine un punctaj între 51 şi 140, pentru cel puţin una dintre perioadele din care provine suma solicitată la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală.
SUBCAPITOLUL 3: C. Analiza documentară
60.Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferenţa în plus de sumă solicitată la rambursare.
61.Solicitarea documentaţiei se face în scris, menţionându-se documentele care trebuie prezentate, data şi locul întâlnirii, precum şi numele şi prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză. Modelul înştiinţării este prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.
62.Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile să prezinte:
- jurnalele de vânzări şi de cumpărări;
- balanţele de verificare;
- contracte comerciale, facturi şi documente vamale care să ateste exportul efectuat;
- documente care să ateste efectuarea unei investiţii, precum şi alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;
- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.
63.Documentele vor fi prezentate în original şi în copie şi trebuie să se refere la perioada din care provine suma negativă de taxă pe valoarea adăugată.
64.Persoana impozabilă poate depune orice alte documente pe care le consideră relevante pentru soluţionarea cererii sale, chiar dacă acestea nu au fost cuprinse în înştiinţarea transmisă potrivit pct. 61.
65.La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere şi indicatorii stabiliţi prin Fişa de calcul al SIN, Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală şi Fişa de analiză de risc.
66.Pentru toate deconturile de TVA care se încadrează în categoria de risc fiscal mediu se întocmeşte Referatul pentru analiză documentară, în două exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 6 la prezenta procedură.
67.Referatul pentru analiză documentară se înaintează, împreună cu decontul de TVA, Fişa de calcul al SIN, Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală şi Fişa de analiză de risc, conducătorului compartimentului, pentru avizare.
68.În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 66 se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmeşte proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiză documentară împreună cu Decontul de TVA, Fişa de calcul al SIN, Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală, Fişa de analiză de risc şi proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducătorului unităţii fiscale, pentru aprobare. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
69._
(1)În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 66 se propune efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, acesta se înaintează, împreună cu dosarul solicitării, spre avizare conducătorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
(2)După aprobare, se transmite compartimentului de inspecţie fiscală dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:
- Decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;
- Fişa de calcul al SIN;
- Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală;
- Fişa de analiză de risc;
- Referatul pentru analiză documentară.
SUBCAPITOLUL 4: D. Dispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspecţiei fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale
70.Prevederile prezentei secţiuni se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, încadrate la risc fiscal mare, prin care se solicită la rambursare sume negative de taxă care provin şi din perioade fiscale pentru care TVA a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale pentru acest impozit.
71.Procedura se aplică pentru deconturile depuse de alţi contribuabili decât marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a aplicării procedurii de la cap. II şi de la lit. A, S şi C din prezentul capitol, şi anume:
a)deconturi încadrate la risc fiscal mare, întrucât persoana impozabilă solicitantă figurează cu fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal ori figurează cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale;
b)deconturi încadrate la SIN = 1, potrivit pct. 49 şi 50.(5);
c)deconturi care au obţinut la Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte, potrivit pct. 52;
d)deconturi care au obţinut la Fişa de analiză de risc un punctaj între 51 şi 140 de puncte, potrivit pct. 59 lit. b);
e)deconturi care, ca urmare a analizei documentare, au fost încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 69. (1).
72.Pentru fiecare decont încadrat la risc fiscal mare potrivit pct. 71, compartimentul de specialitate verifică, în baza de date Phoenix, dacă în ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale pentru perioade în care a fost supusă inspecţiei fiscale, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a verificării se emite o listă care conţine în mod obligatoriu: datele de identificare fiscală ale persoanei impozabile, perioada supusă inspecţiei fiscale în cazul TVA, numărul şi data deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
73.Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, potrivit pct. 71 lit. a), b) şi c), se generează Fişa de analiză de risc - secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare.
74.În Fişa de analiză de risc întocmită pentru toate deconturile cu risc fiscal mare, în secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare se înscrie, în coloana corespunzătoare, dacă perioada respectivă a fost supusă inspecţiei fiscale.
75.Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
76.Dacă suma negativă solicitată la rambursare provine, parţial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunică şi compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală.
77.Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecţiei fiscale sau ca urmare a inspecţiei nu a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decontul se transmite compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală pentru verificarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecţiei fiscale.
SUBCAPITOLUL 5: E. Fluxul operaţiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată
78.Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare care au fost încadrate în categoria de risc mare se transmit zilnic, împreună cu documentaţia aferentă, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală în vederea efectuării verificării.
79.După finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale va întocmi Raportul de inspecţie fiscală.
80.Dacă în urma inspecţiei fiscale se stabilesc diferenţe care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atribuţii în domeniul inspecţiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, care are şi rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică persoanei impozabile.
81.Dacă în urma inspecţiei fiscale nu se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, se întocmeşte Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, pe baza căreia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.
82.Compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspecţie fiscală, precum şi, după caz, Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, sau Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
83._
(1)În situaţiile în care pentru soluţionarea solicitării de rambursare organul de inspecţie fiscală consideră că sunt necesare informaţii suplimentare, termenul de soluţionare se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor respective, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
(2)Prelungirea termenului de soluţionare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare şi nu poate opera pentru sume parţiale.
84.Dacă în urma inspecţiei fiscale nu au fost stabilite diferenţe faţă de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
SUBCAPITOLUL 6: F. Operaţiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor
85.La sfârşitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării şi/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât şi deciziile de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz, aprobate.
86.Compartimentul de colectare, după efectuarea operaţiunilor de stingere a creanţelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile şi un exemplar în vederea arhivării, precum şi Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, după caz.
87._
(1)După operarea datelor privind soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare în evidenţa specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.
(2)Dosarul solicitării cuprinde:
- Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare;
- Fişa de calcul al SIN;
- Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală;
- Fişa de analiză de risc;
- Referatul pentru analiză documentară şi/sau Raportul de inspecţie fiscală, după caz;
- Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane juridice sau fizice ori Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, după caz, emise de compartimentul cu atribuţii de inspecţie fiscală, după caz, însoţite de Raportul de inspecţie fiscală;
- Nota de compensare şi/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operaţiunea de compensare şi/sau restituire;
- alte înscrisuri sau documente care au stat la baza soluţionării decontului, cum ar fi: extrasul din baza de date Cazier fiscal, din care să rezulte faptul că persoana impozabilă are/nu are infracţiuni înscrise în cazierul fiscal, extrasul din baza de date constituită potrivit cap. II lit. B din care să rezulte că persoana impozabilă figurează/nu figurează, la data depunerii decontului, cu risc fiscal mare stabilit de organele fiscale ori referatul întocmit de organele fiscale din care să rezulte că, pe parcursul soluţionării decontului, organele fiscale au stabilit risc fiscal mare, după caz.
88.În cel mult o zi de la primirea Notei de compensare şi/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înştiinţează persoana impozabilă despre modul de soluţionare a opţiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare şi/sau a Notei de restituire/rambursare, însoţite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.
89.Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspecţie fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidenţă specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspecţie fiscală.
90.Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.
91.Prin excepţie de la pct. 90, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii speciale privind soluţionarea solicitărilor de rambursare
SUBCAPITOLUL 1: A. Dispoziţii generale
92.Pentru contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi pentru persoanele impozabile care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare exportatori, rambursarea se acordă cu inspecţie fiscală ulterioară, cu excepţia cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspecţiei fiscale anticipate.
93.Se soluţionează potrivit prezentului capitol deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi de exportatori, care nu sunt încadrate în risc fiscal potrivit prevederilor pct. 19-21.
94.În categoria contribuabililor mari şi mijlocii se cuprind contribuabilii definiţi potrivit prevederilor legale în vigoare.
95.În categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special privind soluţionarea solicitărilor de rambursare se încadrează persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile fiscale, precum şi declaraţiile informative 390 (VIES) "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal;
b)au desfăşurat în anul anterior activităţi de export, în nume propriu sau în comision, şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special Condiţia privind desfăşurarea de activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), trebuie îndeplinită până la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în condiţiile prevăzute la lit. B;
c)activitatea de export nu se desfăşoară în domeniile:
- "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor", cod 4631;
- "Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate", cod 4671;
- "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare", cod 4673;
- "Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor", cod 4677;
d)contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infracţiunilor, înscrise în cazierul fiscal;
e)pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolvenţă sau nu a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.
96.În categoria persoanelor impozabile prevăzute la pct. 95 nu intră contribuabilii mari şi mijlocii.
97.Primul decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus, după înregistrarea investiţiei, potrivit legii, de către persoanele impozabile care realizează investiţii ce se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, cu completările ulterioare, va fi supus inspecţiei fiscale, rambursarea fiind acordată cu inspecţie fiscală anticipată.
98.Solicitările ulterioare depuse de această categorie de persoane impozabile pe durata derulării investiţiei vor fi soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară.
SUBCAPITOLUL 2: B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori
99.După intrarea în vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 95 depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicită aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.
100._
(1)Cererea va fi însoţită de balanţa de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent şi de fişa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit şi/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111), dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 500.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. De asemenea, cererea va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată în domeniile prevăzute la pct. 95 lit. c), precum şi că până la data depunerii cererii persoana impozabilă a desfăşurat activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 60% din rulajul debitor al contului de clienţi (4111).
(2)În cazul persoanelor nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România, direct sau prin reprezentant fiscal şi care nu au sediu permanent în România, pentru a dovedi îndeplinirea condiţiei privind volumul exportului scutit şi/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, cererea poate fi însoţită de alte documente relevante, cum ar fi jurnalele de vânzări întocmite conform art. 321 din Codul fiscal şi normelor metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal.
101.Pentru soluţionarea cererii, compartimentul de specialitate:
- analizează documentaţia depusă de persoana impozabilă;
- verifică îndeplinirea obligaţiilor declarative în evidenţele fiscale;
- solicită, în scris, compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării cazierului fiscal informaţii privind existenţa faptelor de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;
- solicită, în scris, compartimentului cu atribuţii de colectare şi compartimentului juridic informaţii privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau declanşarea procedurii de lichidare voluntară pentru respectiva persoană impozabilă şi întocmeşte Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta procedură.
102.Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute la pct. 95, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special şi întocmeşte proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori.
103.Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se întocmeşte în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. Dispoziţiile pct. 36.2 sunt aplicabile în mod corespunzător.
104.Decizia poate fi contestată, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, la organul fiscal emitent.
105.Referatul privind regimul special pentru exportatori, împreună cu proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, vizate de şeful compartimentului de specialitate, se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.
106.Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se comunică persoanei impozabile în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.
107.Aplicarea regimului special încetează dacă:
a)din analiza evidenţelor fiscale sau în urma inspecţiei fiscale efectuate se constată că persoana impozabilă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 95; sau
b)ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale anticipate în totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul soluţionat cu inspecţie fiscală anticipată este mai mare de 6%.
108.La apariţia unei situaţii din cele prevăzute la pct. 107, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind regimul special pentru exportatori, precum şi Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, în vederea încetării aplicării regimului special. Dispoziţiile pct. 103, 104, 105 şi 106 se aplică în mod corespunzător.
109.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la data încetării aplicării regimului special se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată. În acest sens, compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în vederea soluţionării respectivelor deconturi. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.
110.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse după încetarea aplicării regimului special se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. II şi III.
111.Regimul special pentru exportatori se aprobă pentru fiecare an fiscal.
SUBCAPITOLUL 3: C. Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari şi mijlocii
112.Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.
113.După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse la acelaşi termen legal de depunere sunt supuse procedurii de soluţionare, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.
114.Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidenţele fiscale.
115.Dacă se constată diferenţe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecţie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul şi aplică procedura specială în domeniu.
116.În acest caz, termenul legal de soluţionare a solicitării de rambursare se prelungeşte cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării şi data corectării diferenţelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele fiscale, potrivit art. 77 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
117.Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă, pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.
118._
(1)Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a condiţiei prevăzute la pct. 20, contribuabilii mari pot depune scrisori de garanţie bancară, emise de instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, cu excepţia situaţiei în care încadrarea iniţială în categoria de risc fiscal mare s-a făcut ca urmare a începerii urmăririi penale în legătură cu acte săvârşite de respectivul contribuabil.
(2)Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel puţin următoarele condiţii:
a)să cuprindă suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală nu sunt achitate în termen - această sumă nu poate fi mai mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi;
b)să aibă o durată minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea inspecţiei fiscale ulterioare;
c)să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de către garantat, în termen, a obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală sau a obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabil şi scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garanţie bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 156 din Codul de procedură fiscală.
(3)În cazul depunerii scrisorii de garanţie, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la pct. 118.(2), procedura de soluţionare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mic şi se soluţionează cu inspecţie fiscală ulterioară.
(4)Verificarea îndeplinirii condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească scrisoarea de garanţie bancară se face de compartimentul cu atribuţii de colectare.
(5)Compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în procedura de soluţionare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare, pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a acestor deconturi. Nota se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare, iar după aprobare se transmite de îndată compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală.
(6)Dacă încadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garanţie, se realizează în cursul derulării inspecţiei fiscale anticipate, acţiunea începută se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, transformându-se în inspecţie fiscală ulterioară.
(7)Organul fiscal competent va efectua inspecţia fiscală ulterioară, în condiţiile stabilite de Codul de procedură fiscală, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară. Prin excepţie, pentru contribuabilii care nu îşi reîntregesc scrisoarea de garanţie potrivit pct. 118.(8), pentru cei pentru care a fost deschisă procedura de insolvenţă sau s-a declanşat procedura de lichidare voluntară, precum şi pentru situaţia în care s-a dispus începerea urmăririi penale în legătură cu acte săvârşite de respectivul contribuabil după finalizarea procedurii de soluţionare a deconturilor potrivit pct. 118.(3), inspecţia fiscală se va iniţia în termen de 15 de zile de la data expirării termenului de valabilitate a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolvenţă sau declanşării procedurii de lichidare voluntară ori de la data înscrierii infracţiunilor în cazierul fiscal, după caz.
(8)Pe perioada valabilităţii scrisorii de garanţie bancară, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent în cazul neachitării în termen a obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală sau a obligaţiilor fiscale declarate de către contribuabil şi scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară, în măsura în care nu are loc plata voluntară a acestor obligaţii. În cazul valorificării scrisorii de garanţie bancară, aceasta va fi reîntregită în termen de maximum 15 zile de la data valorificării scrisorii.
(9)În situaţia în care, cu ocazia inspecţiei fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursării acordate în condiţiile pct. 118.(3), nu se stabilesc obligaţii fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea de garanţie bancară, dacă acesta nu înregistrează alte obligaţii fiscale restante.
(10)Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garanţie bancară, dacă aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 118.(2).
119.În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă persoana impozabilă îndeplineşte oricare dintre următoarele condiţii:
a)pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară;
b)nu a depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile informative 390 (VIES) "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal;
c)au ca obiect principal de activitate sau îşi desfăşoară efectiv activitatea în următoarele domenii:
- "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor", cod 4631;
- "Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate", cod 4671;
- "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare", cod 4673;
- "Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor", cod 4677.
120._
(1)Compartimentul de specialitate organizează o bază de date cuprinzând persoanele impozabile ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, pe baza informaţiilor primite sau deţinute în condiţiile prezentului punct.
(2)Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 117 şi al pct. 119 lit. a), se realizează, după caz, prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atribuţii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator.
(3). Informaţiile primite sau deţinute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 120.(2) şi transmise compartimentului de specialitate, se înscriu în baza de date organizată potrivit pct. 120.(1).
121._
(1)Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 120.(2) constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineşte condiţia menţionată la pct. 117 sau la pct. 119 lit. a), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.
(2)La primirea referatului, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare.
(3)Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care urmează să fie soluţionate cu inspecţie fiscală ulterioară, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare şi se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată.
(4)Pe baza referatului primit în condiţiile pct. 121.(1), compartimentul de specialitate întocmeşte o notă prin care stabileşte încadrarea la risc fiscal mare şi propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unităţii fiscale spre aprobare.
(5)Dispoziţiile pct. 121.(3) şi 121.(4) sunt aplicabile şi pentru deconturile aflate în curs de soluţionare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 121.(1) era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situaţie, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desfiinţează în condiţiile art. 94 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
122.Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obligaţia înştiinţării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea condiţiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc şi scoaterea din baza de date.
123._
(1)Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 119 lit. b), compartimentul de specialitate solicită informaţii, pentru toate deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse, compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării declaraţiilor fiscale.
(2)Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la pct. 119 lit. c), în situaţia în care din decontul supus analizei nu rezultă codul CAEN al activităţii preponderente efectiv desfăşurate în perioada de raportare, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atribuţii de înregistrare fiscală informaţii privind obiectul principal de activitate declarat de respectiva persoană impozabilă prin declaraţii de înregistrare/menţiuni.
124._
(1)Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură.
(2)Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.
125._
(1)Dacă decontul de TVA supus analizei se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 117 şi, după caz, la pct. 119, este un decont cu risc fiscal mare.
(2)Pentru deconturile cu risc fiscal mare, compartimentul de specialitate verifică, în baza de date Phoenix, dacă în ultimele 12 luni, pentru persoanele impozabile care le-au depus, a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale pentru perioade în care a fost supusă inspecţiei fiscale inclusiv taxa pe valoarea adăugată. Ca urmare a verificării se emite o listă care conţine în mod obligatoriu: datele de identificare fiscală ale persoanei impozabile, perioada supusă inspecţiei fiscale în cazul TVA, numărul şi data deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
(3)Pentru fiecare din deconturile cuprinse în listă se întocmeşte Fişa de analiză de risc, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, completându-se numai secţiunea referitoare la reconstituirea sumei negative solicitate la rambursare, având înscrisă în coloana corespunzătoare dacă perioada respectivă a fost supusă inspecţiei fiscale.
(4)Dacă întreaga sumă negativă solicitată la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.
(5)Dacă suma negativă provine, parţial, din perioade pentru care TVA a fost supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aprobă rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisă decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale. Dispoziţiile pct. 36. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător. O copie a Deciziei de rambursare a TVA se comunică şi compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală.
(6)Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusă inspecţiei fiscale sau ca urmare a inspecţiei nu a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, decontul se transmite compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspecţiei fiscale.
126.Rambursarea cu inspecţie fiscală anticipată se soluţionează potrivit prevederilor cap. III lit. E "Fluxul operaţiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată".
127._
(1)Dacă decontul de TVA supus analizei nu se încadrează în condiţiile prevăzute la pct. 117 şi, după caz, la pct. 119, se consideră cu risc fiscal mic, se soluţionează cu inspecţie fiscală ulterioară şi se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(2)Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală, cu excepţia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale.
128.Prevederile cap. III lit. F "Operaţiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii şi arhivarea documentelor" se aplică în mod corespunzător.
SUBCAPITOLUL 4: D. Fluxul de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B
129.Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidenţă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.
130.După înregistrarea în evidenţă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea soluţionării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.
131._
(1)Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidenţele fiscale.
(2)Dacă se constată diferenţe între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corecţie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul şi aplică procedura specială în domeniu.
(3)În acest caz, termenul legal de soluţionare a solicitării de rambursare se prelungeşte cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării şi data corectării diferenţelor dintre suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare şi suma înregistrată în evidenţele fiscale, potrivit art. 77 alin (2) din Codul de procedură fiscală.
132.Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de exportatori se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă suma negativă solicitată la rambursare este mai mare decât dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni [(total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni]*).
*) Se au în vedere rândurile "Suma negativă a TVA în perioada de raportare" şi "Taxa de plată în perioada de raportare" din formularul 300 "Decont de TVA". Nu se iau în calcul suma negativă de TVA în perioada de raportare şi taxa de plată în perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat în curs de soluţionare.
133.Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se soluţionează cu inspecţie fiscală anticipată se soluţionează cu inspecţie fiscală ulterioară, dacă nu îndeplinesc condiţia prevăzută la pct. 132.
134.Prevederile pct. 120-128 se aplică în mod corespunzător. Rezultatul analizei efectuate în vederea soluţionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus de exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.
SUBCAPITOLUL 5: E. Dispoziţii privind efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare
135.Contribuabilii pentru care rambursarea s-a aprobat cu inspecţie fiscală ulterioară vor fi supuşi unei analize de risc, în vederea stabilirii listei contribuabililor cu risc fiscal care urmează să fie selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.
136.Prin excepţie de la pct. 135, în mod aleatoriu, vor fi selectaţi pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare şi contribuabili fără risc.
CAPITOLUL V: Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de soluţionare
137.Pentru contribuabilii care îşi modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea prezentei proceduri, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.
CAPITOLUL VI: Raportarea modului de soluţionare
138.Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală situaţia rambursărilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
CAPITOLUL VII: Soluţionarea solicitărilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată
139.Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.
CAPITOLUL VIII: Dispoziţii speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de soluţionare
140.Dacă în cursul soluţionării decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.
141.Compartimentul învestit cu soluţionarea decontului la momentul declarării inactivităţii fiscale întocmeşte un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unităţii fiscale şi se transmite compartimentului de specialitate.
142.Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de soluţionare a decontului aflat în curs de soluţionare la data declarării inactivităţii fiscale. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedură fiscală. Dispoziţiile pct. 36.(2) sunt aplicabile în mod corespunzător.
143.După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare a cărui procedură de soluţionare s-a încheiat, din evidenţa separată în evidenţa pe plătitori.
ANEXA nr. 1: Fişa de calcul al standardului individual negativ
(1)_

Denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

Codul de identificare fiscală

 

Periodicitatea depunerii decontului

Lunar

Trimestrial

Semestrial

Anual

Judeţul

 

Localitatea

 

Strada

 

Număr

 

Bloc

 

Scara

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Sector

 

Tel:

 

Fax:

E-mail

A.SIN brut ..................
( TVA deductibil - TVA colectat)/nr. perioade de raportare
B.Motivaţia în cazul SIN = 1:
- plătitor nou-înfiinţat;
- datele incomplete;
- SIN este negativ;
- persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;
- organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform Deciziei privind perioada fiscală nr. ...........
C.Ajustare la inflaţie ...................
(rd. A x indice inflaţie)
D.Indicatori

Nr. crt.

INDICATORI

Punctaj

1

Capitaluri proprii

 
 

- mai mic sau egal cu 0

100

 

- mai mare decât 0

0

2

Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)

 
 

- mai mare sau egal cu 0 şi mai mic sau egal cu 1

0

 

- mai mare decât 1

50

3

Profitabilitate = profit/cifră de afaceri

 
 

- egal cu 0

70

 

- mai mare decât 0

0

4

Raportul dintre media vânzărilor şi media achiziţiilor

 
 

- media vânzărilor mai mare decât media achiziţiilor

0

 

- media vânzărilor mai mică decât media achiziţiilor

45

5**)

Declaraţii fiscale şi informative nedepuse în perioada de referinţă

 
 

- niciuna (toate declaraţiile depuse)

0

 

- cel puţin 1

100

6***)

Obligaţii fiscale restante în perioada de referinţă (cu excepţia obligaţiilor de plată restante la TVA)

 
 

- obligaţii la începutul perioadei mai mici decât obligaţiile la sfârşitul perioadei

50

 

- obligaţii la începutul perioadei mai mari decât obligaţiile la sfârşitul perioadei

30

 

- nu există

0

TOTAL PUNCTAJ

 
*) Indicatorul "Grad de îndatorare" se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an) şi capitalul propriu este pozitiv.
**) Pct. 5 - se verifică depunerea formularului 100 "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", a formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", a formularului 390 (VIES) "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare", precum şi a formularului 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional".
***) Pct. 6 - se consideră toate obligaţiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal şi neachitate, cu excepţia sumelor pentru care aceştia beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.
E.Coeficient de ajustare în funcţie de comportamentul fiscal
...................................
F.SIN conform coeficientului de ajustare
...................................
G.SIN
...................................
(2)LEGENDĂ:
Locul de unde se obţin elementele din fişa de calcul a SIN:
1.Bilanţul contabil, pentru pct. 1, 2 şi 3, precum şi contul de profit şi pierderi, pentru pct. 3, depuse potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Datele se completează numai în condiţiile în care capitalul propriu este pozitiv şi există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an (capital împrumutat).
2.Aplicaţia "DECIMP", pentru pct. 4, 5.
3.Fişa analitică de evidenţă pe plătitori, pentru pct. 6.
ANEXA nr. 2: Evidenţa deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare
A.Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

CIF

Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal

Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal (informaţie existentă la data depunerii DNOR)

Suma negativă de TVA mai mică de 45.000 lei

Soluţionat cu SIN

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Suspendare

Decizie de rambursare

Nr.

Data

Suma

Da

Nu

Da - Referatul organului fiscal

Nu

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

Nr.

Data

                                     
- continuare -

Analiză documentară

Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*)

Inspecţie fiscală

Stingere

Suspendare

Decizie de rambursare

Referat privind riscul fiscal mare, emis de organul fiscal

Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA**)

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Compensare

Restituire

Data efectuării operaţiunii în trezorerie

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

Nr.

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

                                     
*) Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. B din procedură.
**) Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
B.Evidenţa deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. IV din Procedura de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

CIF

Decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazierul fiscal

Risc fiscal mare stabilit de organul fiscal (informaţie existentă la data depunerii DNOR)

Suma negativă de TVA mai mică de 45.000 lei

Deconturi soluţionate de activitatea de administrare a veniturilor cu risc fiscal mic

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Nr.

Data

Suma

Da

Nu

Da - Referatul organului fiscal

Nu

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

Nr.

Data

                                     
- continuare -

Reîncadrare de la risc fiscal mic la risc fiscal mare*)

Deconturi soluţionate cu inspecţie fiscală anticipată

Stingere

Referat privind riscul fiscal mare, emis de organul fiscal

Decizie de desfiinţare a Deciziei de rambursare a TVA**)

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare a TVA

Compensare

Restituire

Data efectuării operaţiunii în trezorerie

Nr.

Data

Nr.

Data

Nr.

Data

Data începerii

Data încetării

Nr.

Data

Suma

                           
*) Se completează numai în situaţia în care, după încadrarea iniţială a decontului la risc fiscal mic, organul fiscal transmite informaţii privind stabilirea riscului fiscal mare pentru respectivul contribuabil, potrivit cap. II lit. B din procedură.
**) Se completează numai în situaţia în care, la data emiterii referatului privind reîncadrarea la risc fiscal mare, era emisă decizia de rambursare a TVA sub rezerva verificării ulterioare.
ANEXA nr. 3: Fişa indicatorilor de inspecţie fiscală
1.Număr de rambursări soluţionate fără inspecţie fiscală în ultimele 24 de luni:
- până la 3 inclusiv - 0 puncte;
- între 4-9 inclusiv - 15 puncte;
- între 10-15 inclusiv - 30 de puncte;
- între 16-18 inclusiv - de 45 de puncte;
- peste 18 - de 60 de puncte
2.Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare [(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:
- pondere sumă neaprobată > 10% - 60 de puncte.
3.Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără inspecţie fiscală*) în cifra de afaceri:
*) Sumele rambursate fără inspecţie fiscală sunt sume aprobate la rambursare, fără inspecţie fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspecţie fiscală ulterioară.
- până la 5% inclusiv - 0 puncte;
- între 5% şi 10% inclusiv - 5 puncte;
- între 10% şi 15% inclusiv - 15 puncte;
- între 15% şi 20% inclusiv - 30 de puncte;
- între 20% şi 25% inclusiv - 45 de puncte;
- peste 25% - 60 de puncte.
Cifra de afaceri se calculează pe baza informaţiilor înscrise în formularul (300) "Decont de TVA".
4.Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în domeniul:
- cod 4631 "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor" - 15 puncte;
- cod 4671 "Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate" - 15 puncte;
- cod 4673 "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare" - 15 puncte;
- cod 4677 "Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor" - 15 puncte.
Indicatorii de inspecţie fiscală cuprinşi în această fişă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, supus analizei.
ANEXA nr. 4: Fişa de analiză de risc
Cod de identificare fiscală .................
Denumire ..................
Domiciliu fiscal .................
1._

Nr. crt.

 

Sume negative de TVA

Observaţii

Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:

1.

Suma solicitată la rambursare, din care:

     

2.

- din perioada de raportare

     

3.

- din perioadele anterioare de raportare:

Subtotal (de la 3.1 până la 3.11)

   

3.1.

- perioada

     

3.2.

- perioada

     

3.3.

- perioada

     

3.4.

- perioada

     

3.5.

- perioada

     

3.6.

- perioada

     

3.7.

- perioada

     

3.8.

- perioada

     

3.9.

- perioada

     

3.10.

- perioada

     

3.11.

- perioada

     
2.Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN.

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

1

Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni

   
 

- veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni

0

 
 

- veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni

50

 

2

Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni

   
 

- achiziţiile din perioada analizată mai mici decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni

0

 
 

- achiziţiile din perioada analizată mai mari decât media achiziţiilor în ultimele 12 luni

50

 

3

Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări

   
 

- scutită cu drept de deducere

0

 
 

- scutită fără drept de deducere

30

 
 

- livrare/prestare cu cota 20%

40

 
 

- livrare/prestare cu 9%

40

 
 

- livrare cu 5%

0

 
 

TOTAL

   

Aprobat

Întocmit

ANEXA nr. 5: Fişa de analiză de risc - Instrucţiuni de completare
Fişa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:
Cartuşul "Suma solicitată la rambursare" se completează astfel:
- rd. 1 "Suma solicitată la rambursare" se completează cu Soldul sumei negative de TVA la sfârşitul perioadei de raportare solicitat la rambursare prin decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare - formularul (300) "Decont de TVA".
- rd. 2 "din perioada de raportare" se completează cu Suma negativă de TVA în perioada de raportare din decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.
În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa şi celelalte rânduri ale cartuşului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.
În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există şi deconturi cu sume pozitive, în coloana "Observaţii" se va înscrie suma pozitivă, iar coloana "Sume negative TVA" şi coloana "Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz", corespunzătoare perioadelor cu sume pozitive, vor rămâne necompletate.
Sumele negative înscrise în coloana "Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu SIN, iar în coloana de "Observaţii" se va menţiona dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN.
În situaţia în care, pentru perioadele din care provin sumele negative au fost emise decizii de nemodificare a bazei de impunere pentru TVA, coloana "Informaţii privind perioadele supuse inspecţiei fiscale, după caz:" se completează cu numărul şi data deciziei de nemodificare a bazei de impunere emisă de activitatea de inspecţie fiscală.
Cartuşul "Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul;
- rd. 1 "Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA;
- rd. 2 "Media valorii achiziţiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA;
- rd. 3 "Operaţiunea preponderentă din operaţiunile de livrări/prestări" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate.
După stabilirea ponderilor, se acordă punctajul numai pentru operaţiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 5 tipuri de operaţiuni prevăzute de formular.
ANEXA nr. 6: Referat pentru analiza documentară
Nr. ....../...............

Avizat,

Şef compartiment specialitate,

Aprobat,

Conducătorul unităţii fiscale,

A.Date de identificare ale persoanei impozabile
Cod de identificare fiscală ....................
Denumire ....................
Domiciliu fiscal ...........................
B.Analiza documentară

1

Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

 

2

SIN

 

3

Suma negativă solicitată la rambursare

 

4

Diferenţa între suma solicitată şi SIN

 

5

TVA deductibilă

 

6

Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade?

Da

Nu

7

Oferă ultimul raport de inspecţie fiscală motive pentru iniţierea unei inspecţii anticipate?

Da

Nu

8

Au fost solicitate documente suplimentare?

Da, Adresa nr. .........

din ..................

9

Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal.

Decontul se transmite activităţii de inspecţie fiscală.

10

Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor.

Da

Nu

11

Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată.

Da, până la data de ...........

Nu

12

Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:

 

13

Documente analizate şi aspecte constatate

 

14

Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare:

Da, în totalitate

- suma .................

Nu, se transmite pentru inspecţie fiscală anticipată

Întocmit
ANEXA nr. 7: REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de marii contribuabili
nr. ........ din .............., aferent perioadei ...........
Nr. ....../...............

Avizat

Şef compartiment specialitate,

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

A.Date de identificare a persoanei impozabile
Denumire ...................
Cod de înregistrare în scopuri de TVA .............
Domiciliu fiscal ...................
B.Analiza documentară
1.Decontul a fost încadrat la risc fiscal mare, prin Referatul nr. ......... din data de ............., însă, ca urmare a depunerii Scrisorii de garanţie bancară nr. ....../............., decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic.
2.A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.
Motivaţie ........................................
C.Concluzii:
a)Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.
b)Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele: ........................ .
Întocmit
ANEXA nr. 8: REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii
nr. ........ din .............., aferent perioadei ...........
Nr. ....../...............

Avizat

Şef compartiment specialitate,

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

A.Date de identificare a persoanei impozabile
Denumire ....................
Cod de înregistrare în scopuri de TVA ...............
Domiciliu fiscal .......................
B.Analiza documentară
1.A fost deschisă procedura de insolvenţă sau a fost declanşată procedura de lichidare voluntară.
Motivaţie ........................................
2.Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaraţiile informative 390 (VIES) "Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare" şi 394 "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", pentru care persoana impozabilă respectivă avea obligaţia transmiterii către organul fiscal.
Motivaţie ........................................
3.Au ca obiect principal de activitate sau îşi desfăşoară efectiv activitatea în următoarele domenii:
- cod 4631 "Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor" .................
- cod 4671 "Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate" .................
- cod 4673 "Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare" .................
- cod 4677 "Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor" .................
Motivaţie ........................................
C.Concluzii:
a)Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.
b)Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele: ........................... .
Întocmit
ANEXA nr. 9: REFERAT privind regimul special pentru exportatori
Nr. ....../...............

Avizat

Şef compartiment specialitate,

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

A.Date de identificare a persoanei impozabile
Denumire ......................
Cod de înregistrare în scopuri de TVA ................
Domiciliu fiscal ...........................
B.Analiza documentară a Cererii nr. ........../data .......................
Au fost analizate următoarele documente:
Din analiza documentelor prezentate a rezultat:
C.Analiza informaţiilor deţinute de organul fiscal
a)Au fost analizate următoarele informaţii:
1.raportul de inspecţie fiscală;
2.decontul de taxă pe valoarea adăugată;
3.aplicaţia de gestionare a cazierului fiscal;
4.informaţii de la compartimentul cu atribuţii de colectare şi de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau declanşarea procedurii de lichidare voluntară.
b)_
1.Din Raportul de inspecţie fiscală nr. ....... din ..............
2.Din Decontul de TVA aferent lunii ........... anul ................., înregistrat la organul fiscal cu nr. ....... din ..............
3.Din informaţiile transmise de ..............................
D.Concluzii:
a)Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal ................
b)Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele: ..............................
c)Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele: ....................... .
Întocmit
ANEXA nr. 10: REFERAT privind analiza Decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depus de exportatori
nr. ........ din .............., aferent perioadei ...........
Nr. ....../...............

Avizat

Şef compartiment specialitate,

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

A.Date de identificare a persoanei impozabile
Denumire ........................
Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..............
Domiciliu fiscal ...................
B.Analiza documentară
1.Suma solicitată depăşeşte dublul mediei lunare a TVA
- lei -

Luna

Suma negativă a TVA în perioada de raportare

Taxa de plată în perioada de raportare

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

TOTAL

   
Media lunară a TVA = (Total "suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - Total "taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni.
2.Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfăşoară activităţi de export şi/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVA nr. ......./...............
C.Concluzii:
a)Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA.
b)Se propune transmiterea, spre soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată, având în vedere următoarele: ......................... .
Întocmit
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 969 din data de 28 decembrie 2015