METODOLOGIE din 2 septembrie 2016 de calcul al duratei de completare a unui formular, în format electronic, la nivelul structurilor Ministerului Afacerilor Interne
Art. 1
Calculul duratei de completare a formularelor, în format electronic, denumite în continuare formulare electronice, care privesc prestarea de servicii publice de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se determină potrivit prezentei metodologii.
Art. 2
(1)Prezenta metodologie se aplică formularelor electronice reprezentând formulare standard, tipizate, indiferent de denumirea acestora - cerere, declaraţie, formular ş.a.m.d. -, disponibile în format editabil, puse la dispoziţia cetăţenilor pentru completare cu informaţii exacte şi obiective, necesare stabilirii unor situaţii de fapt şi legale în legătură cu serviciul public solicitat.
(2)Formularele electronice care fac obiectul prezentei metodologii trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a structurilor MAI, pe punctul de contact unic electronic (PCUe), prin platforma: www.edirect.e-guvernare.ro, precum şi pe alte platforme electronice puse la dispoziţia solicitanţilor.
Art. 3
(1)Structurile MAI sunt obligate să calculeze durata completării tuturor formularelor electronice utilizate şi să facă menţiunile corespunzătoare privind durata de completare pe fiecare formular în parte.
(2)Durata de completare precizată pe formularele electronice se actualizează la nevoie, în funcţie de modificările ce survin în procedurile operaţionale sau în soluţiile tehnice utilizate de structurile MAI ori de cele partenere sau ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte datele colectate.
Art. 4
(1)Durata de completare se stabileşte, în mod estimativ, de către fiecare structură a MAI pentru formularele electronice proprii, în funcţie de specificul activităţii şi de nevoile de adaptare logistice şi legale.
(2)Metodele de estimare care pot fi utilizate de structurile MAI pentru stabilirea duratei de completare a formularelor electronice sunt:
a)eşantionarea internă, urmată de cronometrarea completării formularului de către personalul desemnat din cadrul structurii MAI şi calcularea unei durate medii de completare;
b)efectuarea unui sondaj de opinie online sau la sediul structurii MAI care prestează serviciul public, pe bază de voluntariat, prin cronometrarea/colectarea informaţiei privind timpul necesar de la persoanele care au completat formularul respectiv, urmată de calcularea unei durate medii de completare;
c)utilizarea unor eventuale facilităţi ale sistemelor informatice sau aplicaţiilor disponibile, care permit calculul duratei de completare a formularelor, în cazul în care formularul se completează online, şi stabilirea duratei medii de completare.
(3)La stabilirea modalităţii de estimare a duratei de completare pentru un formular pot fi utilizate una sau mai multe metode dintre cele prevăzute la alin. (2). În situaţia în care sunt utilizate mai multe dintre metodele prevăzute la alin. (2), durata de completare a formularului se determină ca medie a duratelor medii obţinute prin aplicarea fiecărei metode în parte.
(4)Pentru eşantionarea grupului-ţintă, în scopul aplicării metodelor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), se are în vedere, pe cât posibil, ca structura acestuia să fie alcătuită, în majoritate, din persoane cu capacitate şi diligenţă de nivel mediu, fără a urmări criterii legate de atribuţiile curente de la locul de muncă ori de abilităţile de utilizare a echipamentelor electronice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 6 septembrie 2016