HOTĂRÂRE din 17 martie 2015 în Cauza Ignătescu şi alţii împotriva României
CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI
SECŢIA A TREIA
(Cererile nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11)
Strasbourg
Prezenta hotărâre este definitivă, dar poate suferi modificări de formă.
În Cauza Ignătescu şi alţii împotriva României,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), reunită într-un comitet format din Dragoljub Popovic, preşedinte, Kristina Pardalos, Valeriu Griţco, judecători, şi Marialena Tsirli, grefier adjunct de secţie,
după ce a deliberat în camera de consiliu la 17 februarie 2015,
pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se află zece cereri (nr. 32.168/05, 30.403/06, 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11, 14.566/11, 20.656/11, 54.593/11, 57.508/11 şi 59.238/11) îndreptate împotriva României, prin care două societăţi române şi treisprezece resortisanţi români au sesizat Curtea în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia). Numele acestora şi alte detalii, precum şi data depunerii fiecărei cereri sunt menţionate în tabelul anexat.
2. Guvernul român (Guvernul) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. În conformitate cu Protocolul nr. 14, după informarea Guvernului pârât, cererile au fost repartizate unui comitet format din trei judecători.
ÎN FAPT
I. Circumstanţele cauzelor
4. La datele menţionate în tabelul anexat, instanţele interne au pronunţat decizii potrivit cărora reclamanţii erau îndreptăţiţi la plata anumitor sume şi/sau la luarea de către autorităţile statului a anumitor măsuri în favoarea lor. Cu toate acestea, reclamanţii nu au putut obţine în termen rezonabil punerea în executare a deciziilor pronunţate.
II. Dreptul intern relevant
5. Dispoziţiile legale interne pertinente şi procedurile referitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive împotriva autorităţilor statului sunt descrise în Cauza de principiu Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu împotriva României (nr. 2.699/03 şi 43.597/07, pct. 36-40, 7 ianuarie 2014).
ÎN DREPT
I. Conexarea cererilor
6. Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este adecvată conexarea acestora într-o singură hotărâre.
II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1
7. Reclamanţii s-au plâns că neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea lor le-au încălcat dreptul de acces la o instanţă, garantat de art. 6 § 1 din Convenţie, şi, de asemenea, dreptul de proprietate, astfel cum este prevăzut de art. 1 din Protocolul 1 la Convenţie. În partea lor pertinentă, aceste articole sunt formulate după cum urmează:
Art. 6 § 1
"Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil [...] de către o instanţă [...], care va hotărî [...] asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil [...]."
Art. 1 din Protocolul nr. 1
"Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.
Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."
8. Curtea observă că hotărârile în speţă dispuneau ca autorităţile competente să execute diferite obligaţii în natură sau să plătească reclamanţilor anumite sume de bani.
9. Curtea a constatat în mod frecvent încălcări ale art. 6 § 1 din Convenţie şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 în cauze care au ridicat probleme similare celor din cererile prezente (a se vedea, de exemplu, Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior, pct. 78, şi toate referinţele din aceasta).
10. Jurisprudenţa sa se bazează pe principiul potrivit căruia dreptul de acces la o instanţă, protejat de art. 6, ar fi iluzoriu dacă sistemul juridic intern al unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie - care dă naştere unei creanţe certe sau la anumite acţiuni care trebuie întreprinse în favoarea reclamantului, care ar trebui considerate un "bun" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 - să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi [a se vedea, printre multe altele, Burdov împotriva Rusiei (nr. 2) nr. 33.509/04, pct. 65 şi 87, CEDO 2009].
11. După ce a examinat toate probele care i-au fost prezentate, Curtea nu a identificat niciun fapt sau argument care să poată conduce la o concluzie diferită privind admisibilitatea şi fondul prezentelor cauze.
Prin urmare, ţinând seama de complexitatea procedurilor de executare, de comportamentul părţilor şi de natura obligaţiilor stabilite prin deciziile judecătoreşti, Curtea constată că autorităţile nu au depus toate eforturile necesare pentru a executa pe deplin şi în timp util hotărârile pronunţate în favoarea reclamanţilor.
12. Considerentele menţionate anterior sunt suficiente pentru a-i permite Curţii să concluzioneze că au fost încălcate art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în toate cererile.
III. Cu privire la alte pretinse încălcări ale Convenţiei
13. În Cererea nr. 57.508/11, cel de-al doilea reclamant s-a plâns, de asemenea, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţie, cu privire la rezultatul unui proces penal împotriva sa.
14. Curtea observă că reclamantul nu a formulat o plângere împotriva deciziei procurorului în faţa instanţei naţionale. În consecinţă, acest capăt de cerere trebuie respins pentru neepuizarea căilor de atac interne, în conformitate cu art. 35 § 1 şi art. 35 § 4 din Convenţie.
IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenţie
15. Art. 41 din Convenţie prevede:
"Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acorda părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."
16. Având în vedere documentele pe care le are la dispoziţie şi jurisprudenţa în materie (a se vedea Fundaţia Cămine de Elevi ale Bisericii Reformate şi Stanomirescu, citată anterior, pct. 90-91), Curtea consideră rezonabil să acorde reclamanţilor sumele menţionate în tabelul anexat.
17. Curtea nu acordă nicio sumă cu titlu de despăgubire pentru prejudiciul moral şi pentru plata cheltuielilor de judecată în privinţa Cererii nr. 30.403/06 şi nicio sumă pentru plata cheltuielilor de judecată în privinţa cererilor nr. 12.522/08, 62.989/10, 6.898/11 şi 20.656/11, având în vedere că reclamanţii respectivi fie nu au formulat cereri în acest sens, fie nu au transmis documente justificative relevante.
18. În plus, Curtea observă că Guvernul trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, punerea în executare a hotărârilor neexecutate încă.
19. Curtea consideră necesar ca dobânzile moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

În unanimitate,

CURTEA:

1. decide să conexeze cererile;
2. declară admisibile cererile formulate în temeiul art. 6 § 1 şi al art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie în ceea ce priveşte neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor, pentru toate cererile, şi inadmisibile pentru restul capetelor din Cererea nr. 57.508/11;
3. hotărăşte că au fost încălcate art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;
4. hotărăşte:
a) că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni, punerea în executare a hotărârilor neexecutate încă;
b) că statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în termen de trei luni, sumele menţionate în tabelul anexat, care trebuie convertite în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii;
c) că, de la expirarea termenului de trei luni menţionat anterior şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal, practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale;
5. respinge cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de cerere.
-****-
Redactată în limba engleză, apoi comunicată în scris, la 17 martie 2015, în temeiul art. 77 § 2 şi art. 77 § 3 din Regulamentul Curţii.

PREŞEDINTE

DRAGOUUB POPOVIC

Grefier adjunct,

Marialena Tsirli

ANEXĂ:

Nr.

Cererea nr. şi data introducerii

Numele reclamantului/reclamantei

Data naşterii

Decizia internă relevantă

Durata procedurii de punere în executare

Art. 41

(EUR)

1.

32.168/05

31/08/2005

MARIANA IGNĂTESCU

15/08/1946

Decizia din 5 noiembrie 2002, Tribunalul Suceava

11 ani şi 4 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: 500

2.

30.403/06

18/07/2006

CAROL LADISLAU BOD

08/08/1932

MARGARETA BOD

13/09/1935

IRINA MAGDA BENDE

29/05/1931

MARIANNA EVA SZIGETI

09/03/1963

Decizia din 21 decembrie 2004, Curtea de Apel Târgu Mureş

9 ani şi 7 luni în curs

Prejudiciu moral: nicio sumă

Cheltuieli de judecată: nicio sumă

3.

12.522/08

28/02/2008

GHEORGHE MRAIŞTE

18/01/1936

Decizia din 27 martie 2007, Judecătoria Cluj- Napoca (definitivă la 29 august 2007)

7 ani şi o lună în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: nicio sumă

4.

62.989/10

22/10/2010

EMIMA LIA ANTON

10/07/1923

Decizia din 13 februarie 2008, Judecătoria Cluj- Napoca (definitivă la 11 septembrie 2008)

5 ani şi 8 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: nicio sumă

5.

6.898/11

11/01/2011

CONSTANTIN PISTOL

27/05/1947

PICULINA PISTOL

15/03/1952

Decizia din 14 februarie 2000, Judecătoria Oraviţa (definitivă la 20 noiembrie 2000)

13 ani şi 10 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: nicio sumă

6.

14.566/11

22/02/2011

MARGARETA PANIS

26/09/1933

Decizia din 20 octombrie 2004, Judecătoria Sector 2 Bucureşti (definitivă la 9 ianuarie 2006)

8 ani şi 9 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: 2.000

7.

20.656/11

22/02/2011

CONSTANTIN CIUMAŞU

24/06/1951

MARIA CIUMAŞU

necunoscută

Decizia din 2 martie 2007, Tribunalul Neamţ (definitivă la 2 mai 2007)

7 ani şi 7 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.600

Cheltuieli de judecată: nicio sumă

8.

54.593/11

18/08/2011

S.C. ECOLOGICAL CENTER - S.A.

14/08/2002

Decizia din 12 august 2009, Tribunalul Constanţa (definitivă la 28 ianuarie 2010)

4 ani şi 8 luni în curs

Prejudiciu moral: 3.000

Cheltuieli de judecată: 2.500

9.

57.508/11

23/08/2011

S.C. KYO INC - S.R.L.

13/03/2006

RĂZVAN NICOLAE-MICUL

07/06/1983

Decizia din 7 aprilie 2010, Tribunalul Braşov (definitivă la 21 iulie 2010)

2 ani şi o lună

Prejudiciu moral: 1.200

Cheltuieli de judecată: 400

10.

59.238/11

08/09/2011

NICOLAE ACCELEANU

13/02/1960

Decizia din 8 septembrie 2010, Curtea de Apel Constanţa (definitivă la 6 mai 2011)

3 ani şi 5 luni în curs

Prejudiciu moral: 1.800

Cheltuieli de judecată: 180

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 20 iulie 2016