ORDIN nr. 212 din 8 august 2016 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping
Având în vedere:
- dispoziţiile art. 7 pct. 2, art. 15 alin. (1), art. 30, 31, 36, art. 47 alin. (2) lit. d) şi e), precum şi art. 84 şi 88 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. a) şi c), art. 4 alin. (1), (3) şi (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
văzând:
- referatele Laboratorului de control doping nr. 1.419 din 23 iunie 2016 şi nr. 1.459 din 27 iunie 2016;
- Decizia nr. 1 din 15 iulie 2016 a Consiliului director al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru stabilirea cuantumului taxelor pentru analiza hGH a probei de control doping "B" de sânge şi analiza GHRF a unei probe de control doping "A" de urină,
În temeiul art. 13 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. I
Punctul I "Taxe de analiză a probelor de control doping" din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 49/2015 pentru aprobarea cuantumului taxelor de prelevare şi analizare a probelor de control doping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2015, se completează după cum urmează:
- După al nouălea rând se introduc două noi rând se introduc două noi rânduri, cu următorul cuprins:
"

Determinare hGH proba «B» (sânge)

6.700 (lei)

Determinare GHRF proba «A» (urină)

400 (lei)

"
Art. II
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Doina Ofelia Melinte

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 651 din data de 25 august 2016