HOTĂRÂRE nr. 819 din 25 octombrie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
În baza prevederilor art. XIII din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,

Lucia Ana Varga

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2013
(- Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/2013)
- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC RECTIFICAT 2013

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.307.038

 

I. VENITURI CURENTE

874.636

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

874.636

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

862.695

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

862.695

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

4.697

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

4.697

36 10

Diverse venituri

7.244

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.244

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

444

 

IV. SUBVENŢII

432.402

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

333.896

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

133.896

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

756

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

52.552

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

80.401

 

Construcţii

80.271

 

Alte active fixe

130

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

187

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

200.000

45 10

Sume primite de la UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

98.506

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (Phare, fonduri europene, proiecte internaţionale cofinanţate, etc., inclusiv DESWAT şi "Controlul integrat al poluării cu nutrienţi"

47.939

45 10 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

50.567

 

TOTAL CHELTUIELI

1.307.038

01

CHELTUIELI CURENTE

1.057.390

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

401.957

20

BUNURI ŞI SERVICII

300.857

30

DOBÂNZI

2.528

55

ALTE TRANSFERURI

0

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

299.496

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

52.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

219.648

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.307.038

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

922.575

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

922.575

01

CHELTUIELI CURENTE

753.328

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

401.957

10 01

Cheltuieli salariale în bani

312.878

10 01 01

Salarii de bază

302.682

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de muncă

0

10 01 06

Alte sporuri

4.606

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

750

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

590

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

4.250

10 03

Contribuţii

89.079

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

66.950

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.688

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

17.079

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale

898

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.464

20

BUNURI ŞI SERVICII

299.914

20 01

Bunuri şi servicii

81.230

20 01 01

Furnituri de birou

1.037

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

335

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

15.973

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.219

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

18.250

20 01 06

Piese de schimb

2.550

20 01 07

Transport

215

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

5.503

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

26.945

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

9.203

20 02

Reparaţii curente

6.900

20 03

Hrană

589

20 03 01

Hrană pentru oameni

589

20 03 02

Hrană pentru animale

0

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

927

20 0401

Medicamente

4

20 04 02

Materiale sanitare

8

20 04 03

Reactivi

911

20 04 04

Dezinfectant

4

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.544

20 05 01

Uniforme şi echipament

390

20 05 02

Lenjerie de pat

4

20 05 30

Alte obiecte de inventar

3.150

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

2.680

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

2.100

20 06 02

Deplasări în străinătate

580

20 09

Materiale de laborator

1.250

20 10

Cercetare-dezvoltare

5

20 11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

125

20 12

Consultanţă şi expertiză

780

20 13

Pregătire profesională

1.300

20 14

Protecţia muncii

1.077

20 16

Studii şi cercetări

750

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

1.366

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare-surse proprii)

1.742

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

2.500

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

2.500

20 25

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului

1.124

20 30

Alte cheltuieli

192.025

20 30 01

Reclame şi publicitate

210

20 30 02

Protocol şi reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.025

20 30 04

Chirii

2.650

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

50

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

186.340

30

DOBÂNZI

2.528

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.278

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

2.278

30 03

Alte dobânzi

250

30 03 05

Dobânzi din operaţiunile de leasing

250

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

48.929

56 03

Programe cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN postaderare)

48,929

56 03 01

Finanţare naţională

18.895

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

29.044

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

990

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

139.247

71

Active nefinanciare

139.247

71 01

Active fixe

139.247

71 01 01

Construcţii

71.147

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

60.100

71 01 03

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale

270

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

7.730

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

30.000

81

RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.000

81 02

Rambursări de credite interne

30.000

81 02 01

Rambursări de credite interne garantate

30.000

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

333.896

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

333.140

01

CHELTUIELI CURENTE

252.739

20

BUNURI ŞI SERVICII

187

20 30

Alte cheltuieli

187

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

187

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

200.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

200.000

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

52.552

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

52.552

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.401

71

Active nefinanciare

80.401

71 01

Active fixe

80.401

71 01 01

Construcţii

80.271

71 01 30

Alte active fixe

130

80 10

Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de muncă

756

01

CHELTUIELI CURENTE

756

20

BUNURI ŞI SERVICII

756

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor (Stoc de apărare)

756

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

50.567

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

50.567

01

CHELTUIELI CURENTE

50.567

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

50.567

56 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

50.567

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 663 din data de 29 octombrie 2013