HOTĂRÂRE nr. 83 din 8 iunie 2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020-COM (2016) 202 final
Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată, în temeiul Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţilor Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008, în vederea elaborării unui raport privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 258/2014 de instituire a unui program al Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului pentru perioada 2014-2020 - COM (2016) 202 final.
Având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/404 din 3 mai 2016,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Senatul constată:
(1)Un număr din ce în ce mai mare de state înregistrează progrese în direcţia adoptării IFRS, iar unele dintre acestea le adoptă în prezent, iar Uniunea Europeană îşi propune să se exprime cu o singură voce. Grupul consultativ european (EFRAG), organ consultativ tehnic pe probleme contabile al Comisiei Europene, a adoptat treptat rolul de elaborare a contribuţiilor tehnice credibile în amonte, în ceea ce priveşte procesul de stabilire a standardelor specifice. Se impune ca atât organismul internaţional care stabileşte standardele, cât şi organizaţia care reprezintă interesele europene să aibă capacitatea şi competenţele adecvate pentru elaborarea unor standarde de calitate. Astfel, se propune continuarea finanţării acordate EFRAG pentru perioada 2017-2020 în vederea îndeplinirii obiectivelor pe termen lung ale programului Uniunii de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului.
Propunerea de regulament privind prelungirea finanţării acordate EFRAG pentru perioada 2017-2020 va majora bugetul total al programului de sprijinire a activităţilor specifice din domeniul raportării financiare şi al auditului de la 43,176 milioane EUR la aproximativ 57 de milioane EUR. În consecinţă, bugetul programului va fi suplimentat cu 13,831 milioane EUR, urmând ca diferenţa să fie suportată din bugetul Uniunii.
(2)Propunerea de regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
Art. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

AUGUSTIN-CONSTANTIN MITU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 445 din data de 15 iunie 2016