HOTĂRÂRE nr. 269 din 9 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan-Coman Şova

p. Ministrul finanţelor publice,

Gyorgy Attila,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători"- S.A.
Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 11054545
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri BVC 2014

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.337.029,00

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.319.029,00

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.307.029,00

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

18.000,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.267.755,00

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.222.755,00

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

761.870,00

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

10.000,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

586.885,00

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

438.270,00

C1

ch cu salariile

13

435.270,00

C2

bonusuri

14

3.000,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8.226,00

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2.170,00

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

138.219,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

864.000,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

45.000,00

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

69.274,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

69.274,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

69.274,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29.

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

33

 
 

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
 

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 
 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

130.746,00

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

70.746,00

   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

130.746,00

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

13.770

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

13.700

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.665,88

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.647,63

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

169,27

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

970,36

8

 

Plăţi restante

55

370.000,00

9

 

Creanţe restante

56

330.000,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 269 din data de 11 aprilie 2014