ORDIN nr. 61 din 9 iulie 2013 privind completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 37/2013
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, emite următorul ordin:
Art. I
Procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 37/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 şi 398 bis din 2 iulie 2013, se completează după cum urmează:
- După anexa nr. 11 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 12, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia implementare programe pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Ministerului Economiei şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

ANEXĂ: FORMULARUL DE DECONT1
(- Anexa nr. 12 la procedură)
 - PS-04.04.12-
Denumirea operatorului economic .................

Nr. crt.

Denumirea activităţi2

Codul de clasificare3

Factura

Valoarea AFN solicitată

Valoarea AFN aprobată UPSEC5

Valoarea AFN aprobată UMCR5

Nr. factură

Data facturii

Valoarea facturii cu TVA

Valoarea facturii fără TVA

1

        
 

2

        
 

3

        
 

TOTAL:

    
 
Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic4
Numele: ....................
Funcţia: ...................
Semnătura ..................
Data semnării: .................
Ştampila .......................
Viza UPSEC5
 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele şi prenumele

   

Semnătura

   

Data

   

Aprobat (lei)

   
Viza UMCR5
 

Coordonator

Verificator

Verificator

Numele şi prenumele

   

Semnătura

   

Data

   

Bun de plată (lei)

   
1 La prezentul decont se vor anexa documentele justificative în original şi în copie certificată.
2 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi.
3 Unde este cazul.
4 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).
5 Se va completa de OTIMMC.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 18 iulie 2013