DECIZIE nr. 10 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ingrid Alina Tudora

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Mihai Marius Iaszfalvi în Dosarul nr. 2.268/252/2014/a1 al Judecătoriei Lugoj. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.105D/2014.
2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 stabilesc cuantumul taxei judiciare de timbru şi nu sunt de natură a încălca accesul liber la justiţie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:
4. Prin Încheierea din 17 octombrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.268/252/2014/a1, Judecătoria Lugoj a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Mihai Marius Iaszfalvi cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare formulată împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia nu arată, în mod concret, în ce anume constă contrarietatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 cu normele constituţionale de referinţă, limitându-se doar la a invoca "excepţia de neconstituţionalitate a aplicării noilor taxe de timbru după legea nouă, şi nu după Legea nr. 146/1997."
6. Judecătoria Lugoj apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că autorul excepţiei nu a motivat pretinsa contrarietate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 cu Legea fundamentală, astfel încât, aşa cum a reţinut, de altfel, şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate, în sensul constituţional al termenului.
7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
8. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior în cauze similare, în sensul constituţionalităţii prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA.

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că reglementarea criticată contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 146 lit. d) referitoare la atribuţiile Curţii Constituţionale, art. 147 privind Deciziile Curţii Constituţionale, art. 153 referitor la intrarea în vigoare a Constituţiei României şi art. 154 referitor la Conflictul temporal de legi.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia nu arată în ce anume constă contrarietatea reglementării legale criticate cu normele constituţionale invocate, iar prin modul general în care este formulată excepţia nu se poate reţine existenţa vreunei minime critici de neconstituţionalitate.
14. Curtea a subliniat, în practica sa, că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale sau convenţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate, în sensul constituţional al termenului. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate "motivate" într-o asemenea manieră eliptică, instanţa de control constituţional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituţionalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, aspect ce excedează competenţei Curţii Constituţionale. În acest sens este Decizia nr. 143 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010, prin care Curtea a stabilit, cu valoare de principiu, că o excepţie este inadmisibilă în cazul în care autorul acesteia "se mărgineşte numai la a invoca în susţinerea acesteia o prevedere constituţională, precum şi o afirmaţie cu caracter absolut generic".
15. Prin urmare, având în vedere că în cauza de faţă autorul excepţiei nu argumentează pretinsa contrarietate a actului normativ criticat cu Legea fundamentală, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate nu este motivată, fiind contrară prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate", astfel că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, aşa cum a fost formulată, este inadmisibilă.
16. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Mihai Marius Iaszfalvi în Dosarul nr. 2.268/252/2014/a1 al Judecătoriei Lugoj.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Lugoj şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 15 ianuarie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 124 din data de 18 februarie 2015