ORDIN nr. 331 din 25 mai 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B./801/29.06.2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G./949/22.05.2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
În temeiul prevederilor:
- titlului VIII "Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016;
- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La capitolul I, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B şi C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7), în Programul naţional de endocrinologie (P.7) DCI Teriparatidum; secţiunea C3 - mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat."
2.La capitolul I, după punctul 6.9 se introduce un nou punct, punctul 6.10, cu următorul cuprins:
"6.10. Medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat"
3.La capitolul II punctul II "Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare", la punctul 2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/ numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/împuternicit/copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare doar în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu a fost emis cardul naţional sau cardul european, în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, ori împuternicitul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz. Pentru asiguraţii/persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp.
……………
d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie doar în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, ori împuternicitul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz. Pentru asiguraţii/persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp."
4.La capitolul III la punctul 2, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI seria şi numărul, codul unic de asigurare/codul numeric personal/ numărul cardului european/numărul paşaportului) vor fi cele ale persoanei care ridică medicamentele (asigurat/ împuternicit/ copii cu vârsta între 14-18 ani); acest câmp se completează cu datele corespunzătoare doar în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, ori împuternicitul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu buletin identitate (Bl)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz. Pentru asiguraţii/persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp.
………….
d) «Semnătură» - se execută semnătura persoanei care ridică medicamentele din farmacie doar în situaţia în care asiguratul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru persoanele care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă, adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu i-a fost emis cardul naţional sau cardul european în situaţia în care prescripţia medicală a fost eliberată în baza acestuia, însoţite, după caz, de buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, ori împuternicitul nu se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu, respectiv se prezintă cu buletin identitate (BI)/carte de identitate (CI) sau paşaport, după caz. Pentru asiguraţii/persoanele împuternicite care se prezintă la farmacie cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate propriu nu este necesară completarea acestui câmp."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcau,

secretar general

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 517 din data de 10 iulie 2015