ORDIN nr. 3896 din 31 mai 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al Hotărârii Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare prevăzute în anexele nr. 1-39 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26307

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

26106

a) Venituri din activitatea de bază

03

21826

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1260

c) Alte venituri din exploatare

05

3020

2. VENITURI FINANCIARE

06

201

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

26057

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25957

a) Bunuri şi servicii

10

5416

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16828

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12662

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

202

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

216

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2001

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

62

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

658

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

31

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

108

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

125

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1150

- tichete de masă

23

405

- deplasări, detaşări

24

745

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3020

d) Cheltuieli de protocol

26

5

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

633

h) Alte cheltuieli

30

25

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

100

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

40

V. REZULTATUL NET

37

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

210

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

126

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

111

1. Surse proprii

44

111

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

111

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

111

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

26307

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

26057

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

185

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

160

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5545

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5621

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.96

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

142.20

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1.59

10. Plăţi restante

65

275

11. Creanţe de încasat

66

950

ANEXA nr. 2: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

43367

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

43262

a) Venituri din activitatea de bază

03

33021

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

6287

c) Alte venituri din exploatare

05

3954

2. VENITURI FINANCIARE

06

105

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

42710

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

42600

a) Bunuri şi servicii

10

18162

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

18721

- cheltuieli cu salariile din care:

12

13955

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

278

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

348

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2205

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

68

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

726

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

34

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

119

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

34

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1580

- tichete de masă

23

541

- deplasări, detaşări

24

683

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4482

d) Cheltuieli de protocol

26

110

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

152

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

698

h) Alte cheltuieli

30

275

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

110

- cheltuieli privind dobânzile

32

30

- alte cheltuieli financiare

33

80

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

657

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

120

V. REZULTATUL NET

37

537

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

537

a) pentru cointeresarea personalului

40

107

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

107

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

323

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

494

1. Surse proprii

44

200

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

294

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

494

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

494

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

43367

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

42710

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

657

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

249

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

145

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4479

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

61

4808

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1.54

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

174.16

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1.03

10. Plăţi restante

65

355

11. Creanţe de încasat

66

2718

ANEXA nr. 3: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII, GEOCHIMIEI ŞI TELEDETECŢIEI - IGR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

11064

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

11051

a) Venituri din activitatea de bază

03

4008

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

4206

c) Alte venituri din exploatare

05

2837

2. VENITURI FINANCIARE

06

13

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

11054

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

11043

a) Bunuri şi servicii

10

884

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

7319

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5689

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

86

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

86

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

899

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

28

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

296

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

14

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

48

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

14

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

331

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

331

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2430

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

20

h) Alte cheltuieli

30

390

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

11

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

11

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

10

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

1

V. REZULTATUL NET

37

9

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

9

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

 

a) pentru cointeresarea personalului

40

 

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

 

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

 

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

11064

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

11054

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

10

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

120

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

73

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3863.45

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4486.97

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

92,2

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.01

10. Plăţi restante

65

2084

11. Creanţe de încasat

66

1280

ANEXA nr. 4: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

18711

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

18691

a) Venituri din activitatea de bază

03

15940

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

1581

c) Alte venituri din exploatare

05

1170

2. VENITURI FINANCIARE

06

20

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

18646

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

18611

a) Bunuri şi servicii

10

3326

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

10151

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8014

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

169

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

169

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1266

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

39

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

417

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

20

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

68

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

20

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

307

- tichete de masă

23

72

- deplasări, detaşări

24

235

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3100

d) Cheltuieli de protocol

26

13

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

26

h) Alte cheltuieli

30

1995

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

35

- cheltuieli privind dobânzile

32

31

- alte cheltuieli financiare

33

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

65

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

V. REZULTATUL NET

37

53

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

53

a) pentru cointeresarea personalului

40

11

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

31

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

11

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

252

1. Surse proprii

44

52

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

200

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

252

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

252

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

18711

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

18646

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

65

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

174

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

103

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

3697

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4250

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

107.53

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

4.80

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

600

ANEXA nr. 5: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI AGRICOLE ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

9801

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

9770

a) Venituri din activitatea de bază

03

8605

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

360

c) Alte venituri din exploatare

05

805

2. VENITURI FINANCIARE

06

31

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

9741

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

9661

a) Bunuri şi servicii

10

1750

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6538

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5050

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

156

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

173

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

798

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

24

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

263

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

43

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

12

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

335

- ti chete de masă

23

165

- deplasări, detaşări

24

170

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

975

d) Cheltuieli de protocol

26

7

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

25

h) Alte cheltuieli

30

366

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

80

- cheltuieli privind dobânzile

32

50

- alte cheltuieli financiare

33

20

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

60

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

11

V. REZULTATUL NET

37

49

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANE PRECEDENŢI:

39

49

a) pentru cointeresarea personalului

40

10

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

29

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

10

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

9801

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

9741

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

60

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

115

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

2936

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

3014

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.62

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

72.60

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.05

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 6: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

78792

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

78636

a) Venituri din activitatea de bază

03

65676

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

12880

c) Alte venituri din exploatare

05

80

2. VENITURI FINANCIARE

06

156

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

78776

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

78592

a) Bunuri şi servicii

10

17076

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

46489

- cheltuieli cu salariile din care:

12

35159

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

128

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

125

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

5555

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

175

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1828

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

88

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

299

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

88

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

3297

- tichete de masă

23

1045

- deplasări, detaşări

24

2252

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

13359

d) Cheltuieli de protocol

26

22

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

1383

h) Alte cheltuieli

30

263

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

184

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

184

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

16

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

6

V. REZULTATUL NET

37

10

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

10

a) pentru cointeresarea personalului

40

2

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

6

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

2

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

78792

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

78776

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

16

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

477

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

380

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6111

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6553

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.02

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

165

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.206

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 7: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

47431

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

47371

a) Venituri din activitatea de bază

03

44151

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

220

c) Alte venituri din exploatare

05

3000

2. VENITURI FINANCIARE

06

60

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

47208

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

47138

a) Bunuri şi servicii

10

14152

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

28932

- cheltuieli cu salariile din care:

12

22413

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

177

- drepturile salariale ale directorului (general)

34

200

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

3749

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

111

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

1165

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

56

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

191

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

56

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1191

- tichete de masă

23

591

- deplasări, detaşări

24

600

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3154

d) Cheltuieli de protocol

26

49

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

100

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

65

h) Alte cheltuieli

30

686

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

70

- cheltuicli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

70

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

223

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

43

V. REZULTATUL NET

37

180

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

180

a) pentru cointeresarea personalului

40

36

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

108

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

36

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

47431

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

47208

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

223

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

270

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

198

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

6827

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

7562

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.47

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

175

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

8.91

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 8: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

26424

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

26086

a) Venituri din activitatea de bază

03

23260

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

26

c) Alte venituri din exploatare

05

2800

2. VENITURI FINANCIARE

06

338

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

25924

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

25741

a) Bunuri şi servicii

10

4500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

12976

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10292

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

222

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

285

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1626

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

50

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

535

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

25

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

87

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

25

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

336

- tichete de masă

23

231

- deplasări, detaşări

24

105

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4214

d) Cheltuieli de protocol

26

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

200

h) Alte cheltuieli

30

3801

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

183

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

183

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

500

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

80

V. REZULTATUL NET

37

420

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

420

a) pentru cointeresarea personalului

40

84

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

252

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

84

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6659

1. Surse proprii

44

84

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

6575

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

6659

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

6659

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

26424

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

25924

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

500

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

115

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

77

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

7153

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

8416

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1.93

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

229.77

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

10.8

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 9: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

8385

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

8384

a) Venituri din activitatea de bază

03

6618

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

518

c) Alte venituri din exploatare

05

1248

2. VENITURI FINANCIARE

06

1

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

8294

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

8291

a) Bunuri şi servicii

10

1653

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

3496

- cheltuieli cu salariile din care:

12

2845

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

78

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

90

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

450

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

14

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

148

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

8

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

24

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

7

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

 

- tichete de masă

23

 

- deplasări, detaşări

24

 

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

1000

d) Cheltuieli de protocol

26

 

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

2142

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

3

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

3

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

91

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V. REZULTATUL NET

37

75

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

75

a) pentru cointeresarea personalului

40

15

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

45

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

15

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

250

1. Surse proprii

44

250

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

250

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

250

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

8385

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

8294

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

91

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

113

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

81

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

1992

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

2789

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1.10

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei pers. (rd. 01/rd. 58)

63

74.20

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

1.12

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

131

ANEXA nr. 10: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13706

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

13696

a) Venituri din activitatea de bază

03

12906

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

140

c) Alte venituri din exploatare

05

650

2. VENITURI FINANCIARE

06

10

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13456

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13316

a) Bunuri şi servicii

10

1522

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

6996

- cheltuieli cu salariile din care:

12

5400

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

168

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

168

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

853

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

26

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

281

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

13

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

46

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

13

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

364

- tichete de masă

23

186

- deplasări, detaşări

24

178

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

4596

d) Cheltuieli de protocol

26

1

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

10

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

191

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

140

- cheltuieli privind dobânzile

32

138

- alte cheltuieli financiare

33

2

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

250

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

40

V. REZULTATUL NET

37

210

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

210

a) pentru cointeresarea personalului

40

42

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

126

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

42

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

13706

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

13456

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

250

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

85

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

75

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5024

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5499

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

1.86

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

161

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

3.83

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 11: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

22000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

21900

a) Venituri din activitatea de bază

03

16000

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

5900

c) Alte venituri din exploatare

05

 

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

21950

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

21800

a) Bunuri şi servicii

10

2500

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11789

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8825

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

250

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

275

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1394

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

43

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

459

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

22

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

75

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

21

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

950

- tichete de masă

23

300

- deplasări, detaşări

24

650

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

3850

d) Cheltuieli de protocol

26

30

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

10

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) litera b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

29

400

h) Alte cheltuieli

30

3181

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

150

- cheltuieli privind dobânzile

32

5

- alte cheltuieli financiare

33

145

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

50

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

13

V. REZULTATUL NET

37

37

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

37

a) pentru cointeresarea personalului

40

7

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

22

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

8

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1500

1. Surse proprii

44

1500

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

1500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

1500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

22000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

21950

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

50

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

135

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

60

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5162

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei persoană/lună

61

6170

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.23

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

162.96

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.65

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 12: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

29000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

28900

a) Venituri din activitatea de bază

03

28600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

294

c) Alte venituri din exploatare

05

6

2. VENITURI FINANCIARE

06

100

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

28900

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

28700

a) Bunuri şi servicii

10

2679

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

13924

- cheltuieli cu salariile din care:

12

10590

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

79

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

107

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1673

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

53

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

551

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

28

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

90

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

26

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

913

- tichete de masă

23

393

- deplasări, detaşări

24

520

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

7156

d) Cheltuieli de protocol

26

19

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

12

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

200

h) Alte cheltuieli

30

4710

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

200

- cheltuieli privind dobânzile

32

100

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

100

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

19

V. REZULTATUL NET

37

81

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

81

a) pentru cointeresarea personalului

40

16

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

49

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

16

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2170

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse (contracte de cercetare)

49

2170

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2170

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2170

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

29000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

28900

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

100

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

182

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

142

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4790

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

4998

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

159

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.84

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 13: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE - ICSI RÂMNICU VÂLCEA
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

62000

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

62000

a) Venituri din activitatea de bază

03

47100

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

3900

c) Alte venituri din exploatare

05

11000

2. VENITURI FINANCIARE

06

 

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

61730

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

61640

a) Bunuri şi servicii

10

29808

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

20929

- cheltuieli cu salariile din care:

12

15958

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

176

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

182

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2521

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

79

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

830

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

40

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

136

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

39

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1326

- tichete de masă

23

526

- deplasări, detaşări

24

800

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

10500

d) Cheltuieli de protocol

26

3

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

40

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

260

h) Alte cheltuieli

30

100

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

90

- cheltuieli privind dobânzile

32

40

- alte cheltuieli financiare

33

50

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

270

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

43

V. REZULTATUL NET

37

227

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

227

a) pentru cointeresarea personalului

40

45

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

136

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

46

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6700

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

6700

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

6700

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

6700

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

62000

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

61730

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

270

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

242

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

209

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

5394

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5611

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.44

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

256.20

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.30

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 14: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE - INCDTIM CLUJ-NAPOCA
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

36035

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

36000

a) Venituri din activitatea de bază

03

25500

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

500

c) Alte venituri din exploatare

05

10000

2. VENITURI FINANCIARE

06

35

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

36000

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

35990

a) Bunuri şi servicii

10

6791

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

16819

- cheltuieli cu salariile din care:

12

13000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

300

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

260

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2054

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

64

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

676

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

32

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

111

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

32

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

850

- tichete de masă

23

400

- deplasări, detaşări

24

450

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

10500

d) Cheltuieli de protocol

26

40

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

30

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

650

h) Alte cheltuieli

30

1160

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

10

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

10

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)

35

35

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

12

V. REZULTATUL NET

37

23

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

23

a) pentru cointeresarea personalului

40

5

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

13

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

5

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

2500

1. Surse proprii

44

1000

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

1500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

2500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

2500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

36035

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

36000

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

35

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

210

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

367

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4960

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

6155

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.1

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

172

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.01

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 15: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ - CERCETĂRI AVANSATE - ICPE-CA BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

47467

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

47403

a) Venituri din activitatea de bază

03

39300

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

403

c) Alte venituri din exploatare

05

7700

2. VENITURI FINANCIARE

06

64

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

47312

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

46982

a) Bunuri şi servicii

10

22546

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

15861

- cheltuieli cu salariile din care:

12

12300

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

241

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

291

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1943

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

60

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

640

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

30

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

105

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

30

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

753

- tichete de masă

23

453

- deplasări, detaşări

24

300

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

8351

d) Cheltuieli de protocol

26

20

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

50

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

60

h) Alte cheltuieli

30

94

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

330

- cheltuieli privind dobânzile

32

230

- alte cheltuieli financiare

33

100

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

155

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

28

V. REZULTATUL NET

37

127

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

127

a) pentru cointeresarea personalului

40

25

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

76

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

26

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3500

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

3500

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

3500

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

3500

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

47467

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

47312

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

155

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

217

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

159

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4540

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5114

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

0.33

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

218.74

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.41

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

668

ANEXA nr. 16: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AEROSPAŢIALĂ "ELIE CARAFOLI"- I.N.C.A.S.
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

76613

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

76013

a) Venituri din activitatea de bază

03

60600

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

660

c) Alte venituri din exploatare

05

14753

2. VENITURI FINANCIARE

06

600

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

74853

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

73983

a) Bunuri şi servicii

10

39796

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

17867

- cheltuieli cu salariile din care:

12

13000

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

420

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

300

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

2054

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

63

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

676

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

32

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

111

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

31

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

22

1900

- tichete de masă

23

400

- deplasări, detaşări

24

1500

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

16100

d) Cheltuieli de protocol

26

220

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

 

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

29

 

h) Alte cheltuieli

30

 

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

870

- cheltuieli privind dobânzile

32

250

- alte cheltuieli financiare

33

620

3. Cheltuieli extraordinare

34

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1760

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

310

V. REZULTATUL NET

37

1450

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

39

1450

a) pentru cointeresarea personalului

40

290

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

870

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

290

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

1. Surse proprii

44

 

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

45

 

3. Credite bancare pentru investiţii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

 

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

 

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd. 01)

55

76613

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08)

56

74853

3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56)

57

1760

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

213

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

146

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună

60

4827

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună

61

5200

7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56*100)

62

2.35

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd. 01/rd. 58)

63

359.69

9. Rata rentabilităţii financiare

rd. 37*100/capital propriu

64

0.95

10. Plăţi restante

65

 

11. Creanţe de încasat

66

 
ANEXA nr. 17: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII - INCDMTM BUCUREŞTI
mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2016

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

13118

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

13105

a) Venituri din activitatea de bază

03

12124

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

 

c) Alte venituri din exploatare

05

981

2. VENITURI FINANCIARE

06

13

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

08

13107

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

09

13066

a) Bunuri şi servicii

10

1312

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

9163

- cheltuieli cu salariile din care:

12

7245

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

149

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

196

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1145

- contribuţii de asigurări de şomaj

16

35

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

377

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

18

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

62

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

18